5
Si Naaman Ya Din Balasitang Ay Israelita
Wada di si Naaman ay komander di sosoldadon din ari ed Syria. Madaydayaw ay ipogaw yan peteg ay binanbanol din apo na tan gapo en sisya, nangabaken Diyos ed Syria. Natoled ay soldado ngem nakaptan si kaeegyat ay sakit di kodil.
Sin namingsan ay ginobat din taga-Syria ed Israel, waday balod da ay balasitang ay Israelita et nanbalin sisya ay bag-en din asawan Naaman. Kanan din balasitang sin apo na ay babai, “Mo en koman manpaila din apok sin pankalkalian Diyos ed Samaria et agasana din sakit di kodil na.”
Inmey si Naaman sin kad-an di ari et dinad-at na din inbagan di balasitang ay Israelita. Kanan din ari, “Mabalin, emey ka. Mansolatak sin ari ed Israel.” Et inmey si Naaman yan nan-itakin si sinpo ay talento ay palata,* pitopolo ay kilo ay balitok ya sinpo ay paris ay bado. Indawat na din solat sin ari ed Israel yan siya nay kanan din solat: “Nay di solat ay mangipaammo ay inbaak nan si Naaman ay mansilsilbi en sak-en ta agasam din sakit di kodil na.”
Idi binasan din ari ed Israel din solat, kabisngit sin bado na yan kanana, “Apay nga inbaan san ari ed Syria nan kaeegyat di sakit di kodil na yan kanana en agasak? Ay Diyosak aya ta kabaelak ay mamse ya manago kasin? Gandat ay man-an-anap si pan-gapoana ay omibaw.”
Idi dinngen Eliseo, ay mamadton Diyos, ay siya na di napasamak, nan-ibaa si nangibaga sin ari, “Apay nga binisngit mo din badom? Ibaam din lalaki ay sana en sak-en ta maammoana ay waday pankalkalian Diyos isnan Israel.”
Et siya di, nanlogan da Naaman sin kalisa na ay inmey sin beey Eliseo et sinmaldeng da sin kad-an di segpan. 10 Waday inbaan Eliseo ay nangibaga en Naaman, “En ka man-ames si mamin pito sin ginawang ay Jordan et maagasan din kodil mo ya malinisan.”
11 Ngem palaloy bonget Naaman ay kinmaan yan kanana, “Inpagarup ko ay en omabat ya mankararag en Yahweh ay Diyos na, asi nan iwasawas din takkay na sin patag di sakit ko ta maagasan! 12 Ay baken ayan nalinlinis di danom ed Abana ya Farfar ay ginawang ed Damascus mo din amin ay danom isnan Israel? Ay adiak malinisan mo say pan-amsak?”
13 Ngem inmey sin kad-ana din baa na yan kanan da, “Mo naligat koma di ipaamag din mamadton sik-a, ay adim ayan amagen? Ay sino od abey adi kan pangamagan issan kanana en ‘Man-ames ka ta dadlon maagasan din kodil mo’?” 14 Et tinongpal Naaman din inbagan di mamadton Diyos. Nanballalong sin ginawang ay Jordan et en nantab-en sidi si namin pito. Pag maitaoli din sigod ay kodil na yan nalinis ay kaman kodil di moyang.
15 Nantaolis sisya ya din amin ay kinoyog na sin kad-an Eliseo. En da pinmika sin sangoanana yan kanana, “Ed wani yan inammoak ay magay odom ay Diyos isnan intiro ay lobong mo adi et anggoy din Diyos di Israel. Pangaasim koma, apo, ta awatem nan isagot ko.”
16 Ngem kanan din mamadto ay nanongbat, “Isapatak en Diyos ay matmatagos eng-enggana ay pansilsilbiak ay maga polos di awatek.” Ipilit Naaman ngem sinigaana.
17 Kanan Naaman, “Mo sigaam, ipalobos mo kod ay isaak di kaad-adon di lota ay kabaelan di dowa ay kabayo ay kalgaen, tan manlogi ed wani, maga di idaton ko ay mapooan ya odom ay datdaton mo baken si Diyos di pangidatonak. 18 Ngem sapay koma ta pomakawan si Diyos mo makisgepak sin ari mi ay apok sin timplon Rimmon ay diyos mi ya makidokmogak en sisya sin sangoanan Rimmon.”
19 “Somaa ka ay natalna di nemnem mo,” kanan Elias.
Din Dosan Gehazi
Siya di, nanlobwat da Naaman ay somaa. Adi da onay inmaddawi 20 yan kanan Gehazi ay baan Eliseo sin nemnem na, “Palalo di kinaanos din apok sin taga-Syria ay doy. Adi na et inawat din idawdawat na. Isapatak en Diyos ay apayawek daida ta enak mankedaw.” 21 Et inapayaw Gehazi da Naaman.
Idi tinamang Naaman sisya ay managtagtag ay omasag-en, kadisaag sin kalisa na et inabat na yan kanana, “Sinoy napasamak?”
22 Kanan Gehazi, “Maga, ngem inmibaa din apok tan waday dinmateng ay dowa ay mimbro sin grupon di mamadto ay napo sin kadondontogan ed Efraim. Pangaasim kod ta idawtam daida si esay talento ay palata ya doway paris ay bado.”
23 Kanan Naaman, “Pangaasim ta alaem nan dowa ay talento.” Inpilit Naaman et inpeey na si dowa ay sako din dowa ay talento ay palata ya doway paris ay bado. Inpag-ena si dowa ay baa na et in-on-ona da en Gehazi. 24 Idi domateng si Gehazi sin bilig ay kad-an di beey da en Eliseo, ina na sin dowa ay baa din in-genan da et indolina sin beey, pag nan ibaas daida ay mantaoli.
25 Makdeng pay di, inmey sin kad-an Eliseo ay apo na. “Gehazi, intoy inmeyam?” kanan Eliseo yan kanan Gehazi ay nanongbat, “Maga met di inmeyak, apo.”
26 Ngem kanan Eliseo, “Inilak sin nemnem ko din nandisaagan di lalaki sin kalisa na ay en nangabat en sik-a. Baken kosto ay timpo ed wani ay pangaan si pilak ono pangawatan si bado, daga ay namolaan si olivo ya obas, animal ya baa. 27 Ed wani, komapet si eng-enggana en sik-a ya sin polim din sakit Naaman.” Idi kinmaan si Gehazi sin kad-an Eliseo, kinapet di kaeegyat ay sakit di kodil et kinmilakilat din kodil na ay kaman andap.
* 5:5 Nasurok ay 32 ay kilo di esa ay talento ay palata, isonga din intakin Naaman ay palata et emey ay 340 ay kilo. 5:17 Kanan Naaman en adi mabalin ay dayawenas Yahweh ay Diyos di Israelita mo magay isaa na ay lota ay napo ed Israel. Tan din pannemnem da ed idi, din mabalin anggoy ay pandaydayawan da si diyos da et din daga ay okan din diyos ay sana.