21
Ja' Yet Jix To Pablo Bey Jerusalén
Jix can eb creyente tu' ku xin, catu' jix cu oc yul barco, catu' t'inan kapni bey jun conob chi yij Cos. Ja' yet jun xa c'ual jix cu toi, jix cu apni bey jun conob chi yij Rodas. Catu' jix cu to pax junel xa, jix cu apni bey jun conob chi yij Patara. Ja' tu' jix cu oc yul jun barco lalan xa sto bey Fenicia, catu' jix cu toi. Lalan xa kec' yiban ja' xin, catu' jix kilontoj bey cu q'uexan k'ab jun sutan tx'otx' snan ja' mar, chi yij Chipre. Catu' jix cu apni bey conob Tiro bey yul yet Siria, yutol ja' tu' chi ec' can can yijatz te' barco tu' titu'. Ja' yet jix cu eltej yul te' barco tu' ey eb creyente jix kil yin. Jujeb c'u jix cu ec' yetoj eb titu', catu' jix yalon eb tet Pablo tu' jaxca ti':
—Manchej jaach toj bey Jerusalén tu', ẍi eb tet naj.
Quey tu' jix yute yalon eb tet naj jaxca tu', yutol jix ak'le yotajne el eb yu Santo Espíritu tzet t'inan sjul yiban naj titu'. Ja' yet jix lawi jujeb c'u tu' xin, catu' jix cu toi. Jix cu bet ya can masanil eb creyente yetoj c'al yistil c'al yuninal sti' el conob. Ja' tu' jix cu ey kaan sti' ja' mar, catu' jix cu txali yetoj eb. Catu' jix kak'len scawil cu c'ul yetoj eb. Catu' jix cu oc can toj yul barco, jix meltzo can eb bey sna.
Ja' yet jix cu el bey conob Tiro tu', catu' jix cu apni bey conob Tolemaida. Ja' tu' jix cu el can tej yul barco titu'. Catu' jix cu can yetoj eb creyente jun c'u titu'. Ja' yet jun xa c'ual, jix cu toi, jix cu apni bey conob Cesarea. Ja' bey sna naj Felipe jix cu apni, naj yalomal el sk'aneal yet colbanile, catu' jix oc pax diáconoal bey Jerusalén yetoj wajwan xa eb. Ey canwan scutz'in naj Felipe tu', c'am to yetbi, k'opo to. Chi yal el sk'ane Dios eb. 10 Ja' yet jix cu ec' jayeb c'u titu', catu' jix jul jun naj chi yij Agabo, jix tit naj bey yul yet Judea. Yalomal pax el sk'ane Dios ye naj. 11 Jix jul naj k'anab ketoj. Ja' yet lalan cu k'anab yetoj tu', catu' jix i'le el sc'alil Pablo yu naj, catu' jix sc'alon ey sk'ab c'al yajan yetoj an sc'alil naj Pablo tu', catu' jix yalon jaxca ti':
—Ja' naj Santo Espíritu chi alon jaxca ti': “Quey tu' oj yun sc'al-le ey naj ey yet jun c'alile ti' yu eb Israel bey Jerusalén jaxca ti'. Oj lawoj tu' xin, catu' oj yaon oc eb yul sk'ab eb man Israel oj,” ẍi naj Santo Espíritu tu', ẍi naj Agabo tu'.
12 Ja' yet jix kaben yetoj eb a Cesarea tzet jix yal naj tu', catu' jix cu oc kalon tet naj Pablo tu', tol c'am chi to bey Jerusalén tu'. 13 Pero jix yal e on jaxca ti':
—¿Tzet yuxan chex ok'i, catu' chin je tx'emon cus jaxca ti'? ¿Toj ey yel oc apnoj, ta chin c'al-le ey yu eb an? Cax c'al chin smak' cam eb bey Jerusalén tu' yu sya'il oj naj Kaawil Jesús, oj wak' jin ba tet eb an, ẍi naj e on.
14 Tutun ma yab tzet jix kal xin, yuxan yil xa mi cu chi, catu' jix kalon jaxca ti':
—Ske' ojab tzet chi el yin sc'ul naj Kaawil xin, cu chi.
15 Jix cu ey ec' titu' jayeb c'ual catu' jix cu to bey Jerusalén. 16 Ey jaywan eb creyente a Cesarea tu' jix to ketoj, catu' jix to pax jun naj ey xa tax yoc yin creyenteal a Chipre chi yij sbi Mnason, jix to ketoj. Ja' yet chi cu apni bey Jerusalén, ja' c'al bey sna naj chi cu apni kak' cu posada.
Ja' Yet Jix Ak'le Visitar Jacobo Yu Pablo
17 Ja' yet jix cu apni bey Jerusalén, jix cu ẍa' apnoj eb creyente yin tzala c'ulalil. 18 Ja' yet jun xa c'ual xin, catu' jix cu to yetoj Pablo bey sna Jacobo. Yaman xa ec' eb anciano titu', catu' jix cu apni. 19 Jix yak'on scawil sc'ul eb naj Pablo. Jix yal tet eb masanil tzet jix el yunen Dios yetoj Pablo tu' snan xol eb man Israel oj. 20 Ja' yet jix yaben wan tu' eb, catu' jix yalon watx' k'ane eb tet Dios. Catu' jix yalon eb tet Pablo jaxca ti':
—Watx' ton Wuẍtaj, pero ja wotaj, ec'al mil eb ket Israelal jix yaoc Cristo yin sc'ul. Pero masanil eb chi aloni, tol sowalil chi cu jije wan sley Moisés. 21 Jix yab sk'umal eb, tol jaach ec'naj jaach cuywa xol masanil eb Israel ey toj xol eb man Israel oj, tol ab jix ja wal tet eb Israel tu', tol manchej xa sjije sley Moisés eb tu'. Tol ab jix ja wal tet eb, tol manchej xa yak' circuncidar yuninal eb, manchej xa chi sjije eb cu beybal jaon Israel jon ti'. 22 ¿Tzet oj kute tinani'? Yutol ja' yet oj yaben eb, tol jix jaach juli, oj syamba oc sba eb masanil. 23 Jije tzet oj kal e ach ti' xin. Ey canwan winaj cu xol ey xa strato yetoj Dios. Sowalil chi yak' yun strato eb tu'.* 24 I'toj eb ja wetoj, catu' chi to ja sajbanen ja ba yetoj eb jaxca yalon sley Moisés. Cha tolane sgasto eb chi yak'balne smanon wan xaambal. Chi lawi tu' xin, catu' chi yak'on tzujle el sba eb scanwanil. Ta quey tu' cha wute jaxca tu', oj yil eb ánima masanil, tol ja' tzet jix al-le ja win jix yab eb tu', lek'ti'al, catu' oj yilon eb, tol cha jije sley Moisés tu'. 25 Ja' pax eb man Israel oj jix yaoc sc'ul yin Cristo xin, tz'ibebil xa toj cu carta tet eb, tol man sowalil chi sjije wan tu' eb. Asan jayeb chejbanile ti' jix kaltoj tet eb, tol manchej ẍi no' chi'be eb chi ak'le yin xaambalil tet wan tzet chi al-le oc diosal. Manchej xa chi slo' chic' eb. Manchej ẍi no' nok' ey to chic' xol ẍi'beal. Manchej yun eb amulalil. Quey tu' jix kute kalontoj tet eb, ẍi eb anciano tu' tet naj Pablo tu'.
Ja' Yet Jix Mi'cha Pablo Yul Stemplo Dios
26 Jix i'letoj eb scanwanil yu Pablo tu'. Ja' yet jun xa c'ual, catu' jix sajbanen sba yetoj eb naj, jaxca yalon sley Moisés tu'. Catu' jix oc yul stemplo Dios yu yalon tet naj yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, tzet c'ual chi lawi stiempoal sajbanen sba eb, yet chi yak'on xaambal jun jun eb tet Dios.
27 Ja' yet lalan xa slawi jujeb c'ual tu' xin, ey jaywan eb Israel a Asia, jix iloni, tol ey ec' Pablo yul stemplo Dios. Jix yuchon a somna eb ánima eb yu stit sjowal. Jix smitx'on Pablo eb tu'. 28 Caw ip yalon eb jaxca ti':
—Jex ket Israelal, colwaan nej. Ja' ton jun winaj ti' chi ec' cuyon ánima bey jun jun lugar. Pena chi yal naj kin, jaon Israel jon ti'. Pena chi yal naj yin sley Moisés c'al yin stemplo Dios ti'. Ja' tinani' comon c'al jix yi' octoj jaywan eb Griego naj yul stemplo Dios ti'. Ja' jun na ti', asan Dios ey yet, pero jix etex el yu naj yul sat Dios, ẍi eb.
29 Quey tu' jix yute k'anab sba eb jaxca tu', yutol jix yil eb, junne c'al chi ec' Trófimo yetoj Pablo tu' yul conob. Ja' Trófimo tu', Griego naj a Efeso. Ja' sna'on eb, tol jix yi' octoj Pablo tu' yul stemplo Dios tu' yetoj. 30 Caw jix tit sjowal masanil conob. Catu' jix syamban oc sba eb, jix bet tzicon eltej Pablo tu' eb yul stemplo Dios tu', catu' jix k'ojle eltej sti' na yu eb. Eyman jix smajche spuerta templo eb tu'. 31 Lalan xa yochen eb tol oj smak' cam oj, catu' jix bet al-le tet naj coronel tu', tzet utbil tol lalan ya uchna conob yu stit sjowal. 32 Yuxan, eyman jix to naj yetoj soldado c'al wan xa yet yaawilal. Jix yak' ani eb, catu' jix to eb bey lalan syamban oc sba ánima tu'. Ja' yet jix yilontoj eb ánima, tol lalan yapni naj coronel yetoj eb soldado masanil, catu' jix sbejon smak'on Pablo eb tu'. 33-34 Jix apni c'al naj coronel tu' xin, catu' jix smitx'ontej naj Pablo tu', catu' jix ak'on ale oc caab cadena yin naj. Catu' jix sk'anlen naj tet eb ánima tu' jaxca ti':
—¿Mac txequel jun winaj ti'? ẍi naj coronel. Jix a bulna eb yaloni, catu' tx'oj tx'oj c'al tzet chi yal jun jun eb. C'am xa chi yab naj tzet chi yal eb, yutol tuxane chi wejlabi eb. Yuxan jix yak' i'letoj naj Pablo tu' yu naj bey cuartel. 35 Ja' yet jix apni eb bey sk'ochal chi atoj janic' yet chi a apnoj sti' cuartel tu', jix batxle a Pablo yu eb soldado tu', yutol chi yoche eb ánima chi smak' cam naj titu'. 36 Yutol masanil eb tzajan oc yintaj chi el yaw eb, catu' chi yalon eb jaxca ti':
—Cam ojab naj yin eymanil, ẍi eb.
Ja' Yet Jix Yal Sba Pablo Sattaj Eb Ánima
37 Ja' yet lalan yi'le octoj Pablo tu' yul cuartel yu eb, catu' jix yalon tet naj coronel tu' jaxca ti':
—¿Chim ske' jin k'anab nioj ja wetoj an? ẍi Pablo yin sti' griego tet naj.
Jix yalon naj tet Pablo jaxca ti':
—¿Tumi chi ske' ja walon griego? 38 Man a Egipto jaach. Ja' chi wute jin na'oni tol jaach, jix ja wi' el yich jun jowal yin naj yaaw caabi-oxi, catu' jix ja wi'on bey caneb mil eb naj mak'om cam ánima bey cusiltaj tx'otx', ẍi naj tet Pablo.
39 Catu' jix yalon Pablo tu' tet naj jaxca ti':
—C'amaj, jainti' Israel jin an. Ja' bey jun miman conob chi yij Tarso, yul yet Cilicia, ja' tu' alinaj jin an. Txequel oj chi wal e ach an, ¿c'am mi chin ja cha' k'anab nioj tet eb ánima? ẍi naj.
40 —K'anaban xin, ẍi naj tet Pablo.
Catu' jix eltej linan naj Pablo tu' bey sat sk'ochal sti' cuartel tu', catu' jix i'on a sk'ab naj naat, yu yak'on yechel, yet watx' chi tz'ini ánima tu'. Jix lawi tz'ini eb xin, catu' jix k'anab eltej snan xol eb yin sti' hebreo jaxca ti':
* 21:23 Ja' tzet chi yal titi', chi kil bey Números capítulo 6, bey chi yaltej sleyal yet chi yak'on sti' ánima yunen junoj tzet yetal.