3
C'am Chi Ske' Kaon Oc Sley Moisés Yip Oj Cu C'ul
Jex a Galacia, caw c'am nioj je na'bal. Tejan ey junoj mac txequel jix ak'on etex el je na'bal jaxca chi yun yetnele el na'bale yu eb atxum. Yu jun tu', yuxan man xa jijyom oj jex tet jun cuybanile caw yel. Ja' yet jix cu ec' bey ey jex tu', jix kal can e ex, tzet utbil tol camnaj Jesucristo yin te' culus. Jaxca tol caw yel jix je yil scami. Chi woche che yal e in, ¿tumi yu jix je jije sley Moisés, yuxan jix je cha' naj Santo Espíritu? C'amaj. Ja' to yet jix je yaon oc yin je c'ul jun sk'aneal yet colbanile jix al-le e ex, catu' jix je cha'on naj. ¿Tumi junelne c'am nioj je na'bal xin? Ja' yet jix jex oc yin creyenteal, ja' naj Espíritu jix oc je yetoj. Ja' tinani', ¿tumi che yoche che tz'ajtze wan tzet che yun je txojli? Miman sya'ilal je yilnaj yu c'al Cristo, pero ian wal tol na'ba c'al. Tol oj wal man na'ba oj jix je yil sya'ilal tu'. Jix yak' naj Santo Espíritu Dios e on. Jix x'oxon pax milagro cu xol. Pero ¿tzet yuxan jix yun wan tu', che na'? Man yu oj cu jijen sley Moisés, yuxan jix yune', pero yu kaon oc cu c'ul yin jun sk'aneal yet colbanile jix al-le e on. Ja' naj Abraham, “jix yaoc sc'ul naj yin Dios. Asan yu jun tu', yuxan jix oc naj yin watx'il yul sat Dios.”* Yu jun tu' xin, na'cha ojab el je yu, tol ja' mac chi yaoc sc'ul yin Dios, ja' ton eb tu', caw yel yic'aal naj Abraham eb. Yin ey oj to jix al-le can yul An Juun Tz'ibebil can oj, tzet utbil tol jaex ma jex Israel oj, jaex oj jex oc watx'il yul sat Dios, asan yu che yaoc je c'ul yin. Yet tax peyxa albil can jun watx' k'ane tet naj Abraham, chi yal jaxca ti': “Ja' ja win, jaachti', oj jin tx'oxon jin watx' c'ulal tet jun jun nación,” ẍi Dios yul An Juun tu'.* Yu jun tu', ta chi kaoc cu c'ul yin Dios, laan chi kute cu cha'on swatx' c'ulal tu' jaxca jix yun ẍa'on naj Abraham tu', yutol yanaj oc yin sc'ul. 10 Ja' eb chi yaoc yip oj sc'ul, tol chi sjije sley Moisés, oj ale can toj eb bey sya'ilal yin junelne. Yutol chi yal yul An Juun jaxca ti': “Yal c'al mac txequel c'am chi jijen masanil tzet tz'ibebil can yul ley tobal k'inal, oj ale can toj eb bey sya'tajilal yin junelne,” ẍi yul An Juun tu'.* 11 Pero caw miman txequel, tol c'am junoj mac watx' yul sat Dios, yu c'al chi sjije sley Moisés eb tu'. Yutol chi yal pax yul An Juun tu' jaxca ti': “Ja' eb chi yaoc sc'ul yin Dios, watx' eb yul sat. Yu jun tu', yuxan ey sk'inal eb,” ẍi An.* 12 Ja' jun ley tu', c'am tzet chi yala, ta sowalil chi kaoc cu c'ul yin Dios. Pero chi yal jaxca ti': “Ja' eb chi jijen masanil wan chejbanil ti', oj ẍa' sk'inal eb yu,” ẍi ley tu'.* 13 Ey ton tej sjowal sc'ul Dios kiban yu jun ley tu', pero ja' Cristo jix cu colon eltej yalan jun sjowal c'ule tu'. Yutol jix ẍa' oc sjowal sc'ul Dios tu' yiban cu q'uexel oj. Yutol chi yal yul An Juun jaxca ti': “Yal c'al mac txequel junoj chi t'unbale a yin te' te', ya'bil el eb yul sat Dios,” ẍi.* 14 Quey tu' jix utele Cristo Jesús, yu x'oxon swatx' c'ulal Dios e ex, jex man Israel oj jex ti' ketoj, jaxca yutenaj x'oxon swatx' c'ulal tet naj Abraham peyxa. Ja'c'ala' yu Cristo ti', yuxan cha'bil naj Santo Espíritu ku cu masanil, yutol jix kaoc Dios yin cu c'ul, jaxca jix yun yalon can oj.
Sley Moisés Yetoj Jun Bey Jix Yak' Sti' Dios
15 Jex wuẍtaj, jex wanab, chi woche chi waltoj e ex yu cu beybal jaon ánima jon ti'. Ja' yet chi cu wa'nen junoj cu trato yetoj junoj ánima, chi cu wa'ne can yuunal, catu' chi kaon can ey cu k'ab yin jun juun tu'. Yu jun tu', c'am junoj mac txequel chi ske' yetnentoj, catu' c'am pax mac chi ske' yaon oc s'ajil. 16 Ja' Dios jix yak' can sti' tet Abraham, c'al tet yic'aal naj Abraham tu': “Ja' eb ja wic'aal” man ẍi oj yul An Juun Tz'ibebil can oj. Yutol man ec'al oj eb yic'aal naj bey jix al-le can oj. Pero tol jix al-le can jaxca ti': “Tet ja wic'aal,” ẍi.* Yutol junne yic'aal naj Abraham tu' bey jix yal can oj, tol ja' ton Cristo. 17 Ja' ton jun ti' chi woche chi waltoj e ex, tol ja' Dios, yak'naj strato yetoj Abraham x'oxon can el oj, tol sowalil oj yune'. Cuatro cientos treinta jabil xa yak'on strato tu', catu' jix ak'le sley Moisés. Pero ma etex el jun trato tu' yu jun ley tu'. Ja' jun albil can yu Dios tu' yet jix yak'on can sti' tu', ma ec'toj yu jun ley tu'. 18 K'inaloj ta yu chi sjije jun ley tu' naj Abraham, yuxan chi yak' jun tzet jix yalte Dios, man mi yu oj tol yak'naj can sti', yuxan chi yak' jun tzet jix yalte Dios tu', ch'al tu'. Pero yak'naj can sti' Dios tet Abraham, tzet utbil tol tu' c'al oj el yin sc'ul oj yak'a. 19 Pero, ¿tzet pax yopiso jun ley tu', che na'? Ak'bil jun ley tu', yet watx' chi txeclo eltej spenail jun jun ánima. Txequelne ye jantaj tiempo t'inan yoc yopiso jun ley tu', masanta' c'al yet jix jul jun yic'aal naj Abraham, jun mac tet yak'naj can sti' Dios. Ja' eb ángel alnen can jun ley tu'. Ja' naj Moisés jix oc can yin ati'al snan xol Dios yetoj eb conob. 20 Pero ja' tinani', man xa sowalil oj ey junoj mac chi oc ati'al, yutol junne mac jix yak' strato yetoj naj Abraham, ja' ton Dios.
Yopiso Sley Moisés
21 Pero ja' sley Moisés tu', man yac'ul oj sba yetoj wan tzet albil can yu Dios tu' yet jix yak'on can sti'. K'inaloj ta ak'bil junoj ley bey chi ske' ki'on cu k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal. K'inaloj ta jaxca tu', ¿chim yal Dios tol watx' jon yul sat, yu c'al chi cu jije jun ley tu'? 22 Pero chi yal yul An Juun, tzet utbil tol masanil ánima ey ec' xol spenail. Quey tu' yaloni, yet watx' ja' jaon jix kaoc cu c'ul yin Jesucristo ti', chi cu cha' jun jix yal can Dios yet jix yak'on sti' tu'. Asan yu chi kaoc yin cu c'ul, yuxan chi cu cha' cu k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal, catu' watx' jon yul sat Dios tinani'. 23 Ja' yet c'am to chi jul jun mac txequel bey chi kaoc cu c'ul tu', ey jon to oc yul sk'ab jun ley tu'. Jaxca tol mitx'bil jon ey yu, masanta' c'al jix txeclo a jun bey chi kaoc cu c'ul tu'. 24 Yutol ja' jun ley tu', ja' yopiso, tol chi cu yak' cuenta. Masanta' c'al jix jul Cristo. Ja' tinani', watx' jon yul sat Dios, yutol ja' yin Cristo chi kaoc cu c'ul. 25 Man xa ey oj jon oc yul sk'ab jun chi cu ak'on cuenta tu', yutol ey xa oc cu c'ul yin Cristo tinani'. 26 Yutol chi kaoc naj yin cu c'ul, yu jun tu', yuninal jon xa Dios, junxane ke yetoj Cristo Jesús cu masanil. 27 Ja' yet chi cu ak'le bautizar, junxane chi kun can el yetoj Cristo. Jantaj jon c'al chi cu ak'le bautizar, jaxca tol chi oc Cristo tu' cu pichil oj. 28 C'am xa yel oc apnoj ta Israel jon, ma man Israel oj jon. Cax c'al yak'omal jon servil yin junelne jon, cax c'al ket cu ba, cax c'al winaj, cax c'al ix, c'am yel oc apnoj, yutol junxane ke cu masanil yetoj Cristo Jesús, jaxca tol junxane animail ke cu masanil. 29 Yutol yet jon xa Cristo xin, yuxan yic'aal jex xa Abraham ketoj. Yuxan, ja' jun tzet jix yal can Dios, yet jix yak'on can sti', oj cu cha'.
* 3:6 Génesis 15:6 * 3:8 Génesis 12:3; 18:18; 22:18 * 3:10 Deuteronomio 27:26 * 3:11 Habacuc 2:4 * 3:12 Levítico 18:5 * 3:13 Deuteronomio 21:23 * 3:16 Génesis 12:7; 13:15; 24:7