4
Chi woche chi wal pax toj jun xa ti' e ex. K'inaloj ey junoj unin tinani', oj yi' can masanil tzet ey bey smam. Watx' ton oj yi' can masanil, pero ja' yet yali' to, laan c'al jaxca junoj yak'omal servil, yutol ey mac chi ak'on cuenta. Ak'bil to c'al mandar masanta' c'al chi jul jun c'ual jaxca yalon smam, tol oj yi' can tzet ey bey smam tu'. Ja' yet yalantoj, jaxca tol unin jon, yutol ja' sbeybal jun yul yiban k'inal ti' chi cu ak'on mandar. Pero, ja' yet jix a apnoj stiempoal, jix yaontej Sc'aal Dios. Jix jul aloj yin jun ix ix jaxca chi yun kali, jaon ánima jon ti'. Jix jul yute sba Israelal. Ak'bil mandar yu sley Moisés. Quey tu' jix yun yul ec' oj, yet jix cu jul scolon el yul sk'ab jun ley tu', catu' chi cu yi'on oc yuninal oj Dios. Ja' Dios, jix yatej naj Yespíritu Sc'aal yin cu pixan jun jun jon, yet watx' chi txeclo el oj, tol yuninal jon xa. Ja' naj Espíritu tu', ja' yet chi a yaw naj kin: “Mamin, Mamin,” ẍi naj tet Dios. Yu jun tu', man xa yak'omal oj servil oj ke oc tinani', yutol yuninal jon xa Dios. Yu Cristo, yuxan a sattajwom jon xa pax yin set yetal Dios.
Scus C'ulal Pablo Yu Eb Creyente
Ja' yet yalantoj, man to je yotaj oj Dios. Jix je yak' servil wan chi al-le oc diosalil, pero man Dios oj eb. Jal tinani' xin, je yotaj xa Dios. Yel watx' ta chi kala, tol otajbil jon xa yu Dios. Yu jun tu', ¿tzet yuxan chex meltzo pax bey jun cuybanil c'am yel oc apnoj, tol c'am tzet chi oqui? ¿Tzet yuxan chi to je yoche che yak' servil, catu' chex oc pax je yak'on servil tet junel xa? 10 Ila, tol ey to c'al wan c'u caw miman yel oc apnoj yul je sat, yet chi ec' jun jun xaaw. Ey to c'al tiempo caw miman yel oc apnoj yul je sat, c'al jabil. 11 Caw chin xiw an, tala na'ba c'al jix jin ec' mulna je nan je xol titu'. 12 Jex wuẍtaj, jex wanab, chin tewitoj e ex, tol laan ojab che yute je na'bal wetoj an. Yutol jainti', laan jix wute jin na'bal je yetoj yet jix jin ec' ey jex tu'. Watx' c'al jix je yute je ba e in an. 13 Je yotaj, tol ja' yet jix jin ec' ey jex tu' yet sbabelal, yu jun sya'ilal ey oc win, yuxan jix wal can el sk'aneal yet colbanile je nan je xol. 14 Jix jex ak'le porobal yu jun jin ya'ilal tu', pero ma jin je yintajne el yu. C'am tzet jix je yala, ta c'am wel oc apnoj yul je sat. Jaxca chi kute cu cha'on sjul junoj yángel Dios c'al Cristo Jesús chi juli, jaxca tu' jix jin je yute je cha'oni. 15 Pero, ¿tzet ye je tzala c'ulal tu' tinani' xin? Caw yel chi waltoj e ex an, caw miman je tzala c'ulal wetoj yet jix jin bet ec' titu'. Ilabi, k'inaloj ta chi ske' je yi'on eltej sbak' je sat, catu' che yak'on e in an, pero ma ske' je yu. 16 Ja' tinani' xin, ¿tumi chi kac'ulne a cu ba je yetoj, yutol chi waltoj wan k'ane caw yel ti' e ex? 17 Ey eb chex tz'aj cam c'ulneni, pero man yin oj masanil sc'ul eb. Yutol tu' c'al chi yoche eb che yi' el je na'bal kin, catu' che yaon oc je na'bal yin eb. 18 Watx' toni ta ey mac chi cu cam c'ulneni, pero yin ojab smasanil cu c'ul. Tol oj wal quey tu' che yute je ba e in tobal k'inal, catu' manaj ojab c'alne yet ey jin ec' je yetoj titu'. 19 Jex jaxca tol wuninal je yei. Jaxca tol lalan waben sya'il je yu, jaxca yaben sya'il junoj ix ix yet chi ali yune', masanta' c'al oj wa'xoj oc je na'bal jaxca yet Cristo. 20 Tol oj wal ey jin ec' je yetoj tinani', yet watx' man jaxca oj ti' chi wute walontoj e ex, yutol caw chin oc il je yu.
Ix Agar Yetoj Ix Sara
21 Che yoche jaexti', tol ja' sley Moisés chex ak'on mandar. Pero, ¿tumi c'am che na'tej xin, tzet chi yal jun ley tu'? 22 Yutol ja' chi alontej yu naj Abraham, tzet utbil tol ey cawan sc'aal. Ey jun jix ali tet ix criadaeal, ix chi yij Agar. Ey jun xa jix ali tet ix yetbi. Ja' ix ja' caw yetbi Abraham tu', c'am mac bey ey oc ix scriadaeal. 23 Ja' naj alinaj tet ix criadaeal tu', jaxca c'al yali ánima jix yun yali. Pero jun chi yij Isaac, alinaj yin ix yetbi yetoj yichamil tu'. Yu yipal Dios yuxan alinaj, yutol albil can yu Dios yin ey oj to.* 24 Ja' jun sk'aneal eb ti', tx'oxbanile yei. Ja' cawan ix chi binatej ti', ja' caab strato Dios chi x'oxtej eb yin yechel. Ja' ix Agar, yechel jun strato Dios cha'bil can bey wonan Sinaí. Jaxca tol yune' ix eb ey yet jun trato tu', yutol ey oc eb tu' yin yak'omal servil. 25 Ja' ix Agar tu', yechel jun wonan Sinaí ey bey yul yet Arabia ye oc ix. Ja' tinani', ja' eb a Jerusalén, jaxca tol yet to wonan Sinaí yei, yutol ja' eb a conob titu', yak'omal to servil ley ye eb. 26 Jal jun xa Jerusalén ey bey satcan, ja' ey jon yet. Yu jun tu', ket c'al cu ba cu txojli, c'am xa chi cu ak'le mandar yu jun ley tu'. 27 Chi yal An Juun Tz'ibebil can jaxca ti':
Jaach ix, cax c'al ma jaach unewom ix oj, Pero tzalaan.
Man ja wotaj oj tzet utbil yoc sya'il yali unin, pero el ojab ja waw yu tzala c'ulal.
Yutol ja' ix jix can xojli, yel ec'al yune' oj aloj yintaj pax ix ey yichamil, ẍi yul An Juun tu'.*
28 Jex wuẍtaj, jex wanab, laan jon jaxca naj Isaac. Yutol yak'naj can sti' Dios, tol oj aloj naj, catu' jix yuneni,* ja'c'ala' yak'naj can sti' Dios tol oj cu oc can yuninal oj, catu' jix yuneni. 29 Pero ja' yet peyxa tu', ja' naj, tu' c'al alinaj yu ix Agar jaxca c'al yali ánima, yak'naj naj ac'ulal yin naj Isaac, naj alinaj yu yipal naj Santo Espíritu. Jaxca ton jix utele naj tu', quey tu' chi cu yute eb chi ak'le mandar yu ley tinani'. 30 Pero jix yal Dios yul An Juun Tz'ibebil can jaxca ti' tet naj Abraham: “Ja' ix criadaeal ye yetoj yune', ujte el ix yetoj yune' tu'. Yutol ja' naj yune' ix tu', c'am nioj yalon yet naj yetoj naj yune' ix tol yetbi yetoj yichamil. Tutun c'am nioj tzet oj ak'le tet naj,” ẍi Dios yul An Juun tu'.* 31 Yu jun tu', jex wuẍtaj, jex wanab, man laan oj jon jaxca naj yune' ix criadaeal tu'. Pero laan jon jaxca naj yune' ix yetbi yetoj yichamil tu'.
* 4:23 Génesis 17:15-17 * 4:27 Isaías 54:1 * 4:28 Génesis 17:15-17 * 4:30 Génesis 21:10