13
Sk'aneal Yet Jix Tx'a'le El Yajan Eb Scuywom Jesús Yu
Yecal oj xa c'al k'in pascua, yotaj xa Jesús, tol jix jul stiempoal sbejon can jun yul yiban k'inal ti', catu' chi pax a bey cu Mam Dios. Caw ey scam c'ulal naj yin eb scuywom, eb ey to ey ec' yul yiban k'inal ti'. Ja' tinani' jix x'ox jantaj scam c'ulal yin eb. 2-4 Tuxa jix oc naj diablo yin spixan naj Judas, sc'aal Simón Iscariote, tzet utbil tol ja' naj oj aon oc Jesús yul sk'ab camich. Pero ja' Jesús yotaj, tol ja' bey Dios titnaj, catu' ja'c'ala' titu' oj pax a oj. Yotaj, tol ja' cu Mam Dios jix ak'on masanil yipal yul sk'ab. Ja' yet lalan slow yetoj eb scuywom tu', jix a waan oj, jix yi'on el an spichil. Catu' jix spixon oc jun toalla yin snan.* Catu' jix yaon ey ja' yul jun palangana. Jix x'a'on el yajan eb scuywom tu', jix sjo'on taj yetoj an toalla jix spix oc yin snan tu'. Ja' yet ian tuxa oj tx'a' el yajan naj Simón Pedro jix yalon naj Pedro tu' tet naj jaxca ti':
—Wuẍtaj, ¿tumi ian cha tx'a' el wajan ti' an ja waloni? ẍi naj tet.
—Ja' tinani', c'am chi na'cha el oj, tzet yetal chi wun ti'. Pero c'uan c'ulal oj na'cha el oj, ẍi Jesús tu' tet naj.
—C'am bak'in tol jaach, oj ja tx'a' el wajan ti' an, ẍi naj Pedro tu' tet Jesús.
—Ta c'am cha wak' jin tx'a' el xin, c'am ja walon ja wet wetoj an, ẍi Jesús tet naj.
—Ta quey tu' xin, Wuẍtaj, man ojab asanne oj wajan ti' cha tx'a' el oj, tx'a' pax jin k'ab ti', c'al jin jolom, ẍi naj Pedro tu'. 10 Catu' jix yalon Jesús jaxca ti':
—K'inaloj ey junoj mac tol to jix axni, man xa sowalil oj chi tx'a'le smimanil masanil. Asanxane yajan chi tx'a'lei, yutol ja' smimanil, saj xa yei. Jaexti' jaxca junoj jix axni tu', quey tu' je yei, yutol tuxa jix wa'xi je na'bal. Pero man je masanil oj jix wa'xi je na'bal, ẍi Jesús tu'. 11 Yotaj xa naj mac txequel oj aon oc yul sk'ab camich. Yu jun tu', yuxan jix yal jaxca ti': “Man je masanil oj jix wa'xi je na'bal,” ẍi. 12 Ja' yet jix lawi x'a'le yajan eb tu', catu' jix yaon pax oc an spichil tu' junel xa. Catu' jix ey chotan yetoj eb, jix yalon tet eb jaxca ti':
—¿Chim na'cha el je yu, tzet yuxan quey tu' chex wute an? 13 Jainti', chin je yal oc je Cuywam oj, catu' chin je yalon oc je Yaawil oj. Yel ton che yala. 14 Je Cuywam jin toni. Je Yaawil jin toni. Pero ila jix jin tx'a' el je yajan ti'. Yu jun tu', smoo quey tu' che yute je ba pax oj. 15 Jix jin tx'ox jun ti' e ex, yet watx' jaxca chex wute wak'on servil ti' an, quey tu' che yute je yak'wi servil pax oj. 16 Caw yel chi wal e ex an, c'am junoj moso ec'ban yintaj spatrón. Quey pax tu' eb ẍejab, c'am junoj mac ec'ban yintaj mac chi chejon eb tu'. 17 Ta chi na'cha el wan ti' je yu, catu' che jijeni, caw watx' je yet. 18 Man je yu oj je masanil, yuxan chi wal jaxca ti', yutol wotaj an, mac jex sic'bil jex xa el wu. Pero sowalil oj yun c'al ta' tzet tz'ibebil can yul An Juun Tz'ibebil can oj bey chi yal jaxca ti': “Ja' jun chi low wetoj, ja' oj meltzo oc win an,” ẍi An Juun tu'.* 19 Yin ey oj to chi walon can wan ti' e ex, yet watx', ja' yet oj jul wiban, catu' caw oj je yaon oc je c'ul win, tol jain ton Cristo jin an. 20 Caw yel chi wal e ex an, ja' mac chi cha'on eb jin chejab, jain ton chin ẍa' eb an. Ja' eb chin cha'on tu', chi ẍa' pax eb mac jun jix jin chejtej, ẍi Jesús.
Jix Yalon Jesús Yin Ey Oj To Mac Oj Aon Oc Yul Sk'ab Camich
(Mateo 26:20-25; Marcos 14:17-21; Lucas 22:21-23)
21 Ja' yet jix lawi yalon wan ti' Jesús, jix oc pitz'an cus c'ulal yin spixan, yuxan jix yal jaxca ti':
—Caw yel chi wal e ex, ja' je xol, ey jun oj jin aon oc yul sk'ab camich, ẍi Jesús tet eb. 22 Catu' jix c'oli yil-len oc sba eb scuywom tu', yutol man yotaj oj eb, mac jun chi yal tu'. 23 Ey jun cam c'ulnebil yu sic'lebil, chotan ey sc'atan naj yet lalan slow eb tu'. 24 Jix yak'on yechel Simón Pedro tet naj, yet watx' chi sk'anle tet Jesús tu', mac txequel jun chi yal tu'. 25 Yu jun tu' xin, yuxan jix sjitz xa c'al oc sba sc'atan naj. Jix sk'anlen tet:
—Wuẍtaj, ¿mac txequel jun cha wal tu' tinani'? ẍi naj tet Jesús. 26 Catu' jix yalon Jesús tu' tet naj jaxca ti':
—Oj wak' chacboj nian pan ti', catu' oj wak'on tet, ja' ton jun tu', ẍi Jesús.
Jix lawi yalon Jesús jaxca tu' xin, catu' jix yak'on chacboj nian pan tu', catu' jix yak'on tet naj Judas, naj sc'aal Simón Iscariote. 27 Jix lawi c'al ẍa'on nian pan tu' naj Judas tu', catu' jix oc Satanás yin naj, catu' jix yalon Jesús tu' tet naj jaxca ti':
—Ja' tzet jix ja na'balne el ja wuneni, cha wun yin eymanil, ẍi Jesús tet naj. 28 Ja' eb chi low yin meẍa tu' yetoj, c'am junoj eb jix na'cha el yu, tzet yuxan quey tu' jix yal tet naj. 29 Ja' naj Judas tu', c'ubom tumin ye xol eb. Yu jun tu', yuxan ey eb jix na'oni, tol chi chejletoj mano junoj tzet yetal bey k'in tu', ma xin ja' nioj tumin tu' chi chejle to yak' tet eb meba', sna'on eb. 30 Ja' naj Judas tu' xin, jix lawi c'al slo'on nian pan tu', jix el xol eb, yet k'ejbintajil xa.
Jix Yaltej Jun Ac' Chejbanil Jesús
31 Ja' yet jix eltoj Judas tu', jix yalon Jesús jaxca ti':
—Ja' tinani', oj x'ox el oj, tol caw miman wel oc apnoj, jain Ak'bil Wopiso xol eb ket animail yu Dios, catu' oj jin tx'oxon pax el oj, tol miman yel oc apnoj Dios. 32 Ta chin tx'ox el oj, tol miman yel oc apnoj Dios, oj x'oxon pax el oj tol miman pax wel oc apnoj. 33 Jex jin cam c'ulnebil, txenxane tiempoal ey jin ec' je yetoj. Oj jin je sey ec' oj, pero ma to ske' je yapni bey oj jin apnoj tu', jaxca tu' jix yun walon tet eb yaawil ye bey Judea. 34 Ey jun xa ac' chejbanil oj wal can e ex tinani', tol che cam c'ulne je ba jun jun jex. Jaxca chex wute jin cam c'ulneni, quey ojab tu' che yute je cam c'ulnen pax je ba. 35 Ta che cam c'ulne je ba jun jun jex, oj yotajne el masanil eb ánima, tol yel toni jin cuywom jex, ẍi Jesús tet eb.
Yin Ey Oj To Jix Yaltej Jesús Tol Oj Yi' El Naj Pedro Yin
(Mateo 26:31-35; Marcos 14:27-31; Lucas 22:31-34)
36 Jix sk'anlen Simón Pedro tu' tet naj jaxca ti':
—Wuẍtaj, ¿beytu' oj jaach toj xin? ẍi naj tet Jesús.
—Ja' bey oj jin apnoj ma to ske' je to wetoj tinani' an. Ja' to yet oj jul sc'ual, oj ske' je to wetoj titu' an, ẍi Jesús tet naj.
37 —Pero Wuẍtaj, ¿tzet yuxan c'am chi ske' jin to ja wetoj eyman tinani' xin? Caw bejan jin c'ul wak'le cam oj, ẍi naj Pedro tu' tet naj.
38 —¿Yel mi bejan ja c'ul ja wak'le cam wu an? Caw yel chi wal e ach, oxel xax jin ja wi'on el ja win, catu' oj ok' a no' caẍlan yet jun ak'bal ti', oj ja waloni, tol ma jin ja wotaj oj, ẍi Jesús tet naj.
* 13:2-4 Ja' jun yak'omal oj servil caw c'am nioj yel oc apnoj, ja' ton jun tu' ey yopiso x'a'on el ajane. * 13:18 Salmos 41:9 13:26 Ja' yet chi oc jun k'in, chi ak'le nian pan tet jun mac txequel cam c'ulalnebil yu naj a k'in tu'.