14
Oj Ske' Kapni Bey Dios Yu Jesús
Jix yal Jesús tet eb scuywom jaxca ti':
—Manchej somcha el je na'bal. A wej oc je c'ul yin Dios, catu' che yaon pax oc je c'ul win an. Ja' bey sna naj jin Mam an, caw ey lugar bey chi cu eyi. Ta c'am tzet jaxca ti', ¿xax mi wal e ex an? Oj jin toj jin wa'ne je lugar bey oj jex a apnoj. Oj lawoj jin wa'nen je lugar tu', catu' oj jin jul pax junel xa. Catu' oj jex wi'ontoj wetoj an, yet watx' ja' bey ey jin ec' tu', ja' tu' oj jex ey ec' wetoj an. Jaexti', je yotaj xa bey chin to an, je yotaj pax sbeal bey chin to tu', ẍi Jesús tet eb. Catu' jix yalon naj Tomás tet naj jaxca ti':
—Wuẍtaj, man kotaj oj, bey oj jaach toj tu'. ¿Tzet oj kute kotajnen el jun be tu'? ẍi naj. Jix yalon Jesús tet naj jaxca ti':
—Ja' jun be chi wal ti', jain toni. Asan jin chi ske' jex wi'ontoj bey ey ec' cu Mam Dios. Jain ton yel jin, jain ton a k'inale in an. Tol oj wal chin je yotajne el oj. Ta chin je yotajne el oj, oj je yotajne pax el jin Mam, jal tinani', je yotaj xa jin Mam tu', yutol tuxa jix je yil yin, ẍi Jesús tet eb. Jix yalon Felipe tet naj jaxca ti':
—Wuẍtaj, tx'ox ja Mam tu' kila, catu' c'am xa sowalil wanoj xa, ẍi naj Felipe tu'. Jix tak'wi Jesús jaxca ti':
—Felipe, miman xa tiempo ey jin ec' je yetoj. ¿Tumi c'am to cha wotajne el mac jin txequel xin? Ja' eb chin ilon an, lalan yilon eb yin cu Mam Dios. Yu jun tu', ¿tzet yuxan cha wal e in: “Tx'ox ja Mam tu' kila,” ja chi? 10 ¿Tumi c'am cha waoc yin ja c'ul tol ey jin oc yin cu Mam Dios, catu' ey pax oc naj win an? Ja' tzet chi wal an, man yul oj wet chi walon an. Pero tol ja' cu Mam Dios ey oc win an, ja' chi oc wetoj an. 11 A wej oc yin je c'ul, tol ey jin oc yin cu Mam Dios, catu' ey pax oc win. Ta c'am che yaoc je c'ul win yu tzet chi wal ti' an, a wej oc je c'ul win yu wan milagro chin tx'oxo. 12 Caw yel chi wal e ex an, ja' mac chin aon oc yin sc'ul, oj yun eb wan chi wun ti' an. Tol tax ey wan tzet yetal ec'ban oj el yunen eb yintaj wan ti', yutol oj jin pax a bey ey ec' cu Mam Dios. 13 Yal c'al tzet oj je k'an tet Dios yin jin bi an, oj jin wa'ne el e ex. Oj jin wa'ne el jainti', tol Sc'aal jin Dios, yet watx' oj jin tx'ox el oj, tol caw miman yel oc apnoj cu Mam Dios. 14 Yal c'al tzet oj je k'an tet Dios yin jin bi, oj jin wa'ne el e ex an.
Jix Yal Jesús Tol Oj Ẍejtej Naj Santo Espíritu
15 Ta chi cam el je c'ul win an, jije wej jin chejbanil an. 16 Jainti' oj jin k'an tet cu Mam Dios, catu' oj jin chejontej jun xa mac oj colwa je yetoj, ja' ton Yespíritu caw yel. Ja' oj ey ec' je yetoj yin tobal k'inal. 17 Ja' eb yet yul yiban k'inal ti', ma ske' ẍa'on jun ti' eb, yutol c'am chi ske' yilon oc eb yin, man yotaj oj eb. Jal jex xin, je yotaj xa Yespíritu ti', yutol ey ec' je yetoj. Ja' oj ey ec' je yin yin junelne. 18 Jainti', ma jex jin bej can je txojli, oj jin jul pax junel xa. 19 Txenxane tiempo, catu', c'am xa bak'in oj yil eb ánima win an. Jal jex, jaexti' xin, oj jin je yil an. Yutol iquis jin c'al tobal k'inal, yu jun tu', yuxan iquis jex pax tobal k'inal. 20 Ja' yet jun c'ual yet oj oc Yespíritu tu' je yin, catu' oj na'cha el je yu, tol ey jin oc yin jin Mam, catu' ey oc naj win an. Catu' oj na'cha pax el je yu, tol ey jex oc win an, catu' ey jin pax oj je yin. 21 Ja' mac chi aben jin chejbanil, catu' chi sjijen pax oj, ja' ton eb tu' chi cam el sc'ul win an. Ja' eb chi cam el sc'ul win, ja' jin Mam oj cam c'ulnen eb. Yetoj jin pax oj, oj jin cam c'ulne pax eb. Catu' oj jin tx'oxon jin ba tet eb an, ẍi Jesús tet eb. 22 Ey jun xa mac chi yij Judas, manaj naj Judas Iscariote, ja' jix alon tet Jesús jaxca ti':
—Wuẍtaj, ¿tzet yuxan asanne e on oj ja tx'ox ja ba? ¿Tzet yuxan man oj ja tx'ox ja ba tet eb yet yul yiban k'inal ti'? ẍi naj tet Jesús tu'. 23 Catu' jix yalon naj tet naj Judas tu' jaxca ti':
—Ja' mac chin cam c'ulneni, chi sjije tzet chi wal an. Yuxan ja' jin Mam chi cam c'ulnen pax eb. Catu' oj cu ey ec' yetoj eb. 24 Jal eb c'am chin cam c'ulneni, c'am chi sjije eb tzet chi wal an. Ja wan k'ane chi wal e ex ti' an, man wetoj an, yet cu Mam Dios, naj jix jin chejontej. 25 Chi wal can wan ti' e ex, yajban tol ey jin to ec' je yetoj. 26 Ja' cu Mam Dios oj chejontej Yespíritu e ex jin q'uexel oj. Ja' ton oj colwa je yetoj. Oj jex scuy yin masanil tzet yetal. Oj sjej je na' jantaj tzet albil can e ex wu an. 27 Ja' tinani' xin, chex wa can oc yin watx' c'ulal. Ja' caw jin watx' c'ulal chi wak' can e ex. Manaj swatx' c'ulal eb yul yiban k'inal ti' chi wak' can e ex, man quey oj tu' wet chi wak' can e ex.* Manchej je yak' bis c'ulal, catu' c'am chex xiwi. 28 Xax wal je yab an, tol oj jin pax a oj, pero oj jin jul pax oj, catu' oj jin ey ec' je yetoj. Ta yel chin je cam c'ulne, ta jaxca tu', smoo chex tzalabi yet che yabeni tol oj jin pax a bey cu Mam Dios. Yutol ec'ban naj wiban. 29 Yin ey oj to chi wal can wan ti' e ex, yet watx' ja' yet oj yunen tzet chi wal ti' an, catu' oj jin je yaon oc yin je c'ul. 30 Man xa miman oj tzet chi wal can e ex an, yutol lalan sjul jun yaaw yul yiban k'inal ti'. Ja' jun tu' c'am yalon yet win. 31 Pero chin jije ẍejbanil cu Mam Dios jix yal e in, yet watx' oj yotajne el eb ánima masanil, tol ey jin cam c'ulal yin naj. Ja' tinani' xin, aan linan oj, toon nej, ẍi Jesús tet eb.
* 14:27 Ja' yet chi yil-len sba eb Israel c'al yet chi yal-len to sba eb, chi yal jun k'ane ti' eb: “Ey ojab watx' c'ulal snan je xol.” Ja' ton jun ti' jix sna'tej Jesús yet jix yalon jaxca ti': “Manaj swatx' c'ulal eb yul yiban k'inal ti' chi wak' can e ex, man quey oj tu' wet chi wak' can e ex.”