12
Jix Yaltej Jesús Yin Eb Ánima Caab Sat
Ja' yet junel, ec'al sbisil smilal eb ánima jix yamcha oc sc'atan Jesús. Chi stec'le xa c'al toj sba ánima yutol tuxa c'al chi nilili ec' eb. Jix yalon Jesús sbabelal tet eb scuywom jaxca ti':
—Che yil c'al je ba yu yich span eb fariseo, ja' ton scaab satil eb. Yutol masanil jantaj tzet majan ey tinani', oj txeclo a oj. Yetoj jantaj tzet ewan c'uan yei, oj ak'le otajnele el oj. Yuxan, masanil tzet jix je yal yin ewantajil, oj yab masanil eb ánima. Yetoj masanil tzet jix je ewan alne yul je txiquin, oj al-le el xol ánima yul-laj calle.
Asanne Ojab Tet Dios Chi Cu Xiwi
(Mateo 10:28-31)
Ja' jaex jex wamigo, chi wal e ex, manchej jex xiw tet eb chi ske' yak'on cam je mimanil ti', yutol ja' yet chi xew je cam yu eb, c'am junoj xa tzet chi ske' yunen eb je yin. Pero oj wal e ex, mac tet smoo chex xiwi. Ja' tet Dios ja' tu' chex xiwi, ja' yet chi xew slawi je yak'le cam yu, ey pax yipal jex yaontoj bey sya'tajilal. Ja' ton tet Dios smoo chex xiwi.
Ila no' ni'tej tz'iquin tinani', c'am yel oc apnoj no'. Joc'on no' chi ske' ki'on yin caab centavo mi. Pero ja' Dios, ilbil c'al no' masanil yu. Jaexti', yel miman je yel oc apnoj yintaj no'. Ja' xil je jolom bisbil yu Dios. Yuxan, manchej jex xiwi.
Ja' Eb Chi Alon Tol Yet Cristo Eb
(Mateo 10:32-33; 12:32; 10:19-20)
Chi wal e ex, yal c'al mac c'am chi q'uixwi yalon sattaj ánima tol wet an, jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an, oj wal oc eb wetoj an sattaj eb yángel Dios. Pero ja' eb chi alon sattaj ánima tol man wetoj an, oj wal pax sattaj eb yángel Dios tol man wetoj pax eb an. 10 Yal c'al mac chi alon junoj tzet yetal win an, jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an, ey to miman c'ulal yin. Pero ja' mac chi buchon naj Santo Espíritu, ja' jun tu' xin, c'am xa miman c'ulal yin.
11 Ja' yet oj jex i'letoj bey snail sculto eb ket Israelal, ma yet oj jex i'letoj sattaj eb yaaw, manchej je yi' bis c'ulal yu tzet oj je yute je pajtzen tet eb. Manchej je yi' bis c'ulal yu tzet oj je yala. 12 Yutol ja' yet oj jul stiempoal je yalon tu', ja' Santo Espíritu oj ak'on tzet watx' oj je yala, ẍi Jesús tet eb.
Caw Ey Smey Yu Eb Ey Sbe'omal
13 Ja' xol eb ánima tu', ey jun mac txequel jix alon tet Jesús jaxca ti':
—Jaach cuywam, al tet jun wuẍtaj an, tol chi yak' nioj wet yin jantaj tzet jix can yu cu mam, ẍi naj tet Jesús.
14 Pero jix yal Jesús tet naj jaxca ti':
—Wuẍtaj, ¿mac jix ak'on wopiso woc je yilomal oj, catu' chex jin wa'nen el oj? ẍi Jesús tet naj.
15 Catu' jix yalon Jesús tet eb ánima tu' jaxca ti':
—Chi cam je yabeni, catu' che teynen c'al je ba. Yet watx' c'am junoj tzet yetal comon c'al che yoche oc oj. Man yu oj tol miman tzet ey jon, yuxan tzala c'ulal ket yul yiban k'inal ti', ẍi Jesús.
16 Catu' jix yalontej jun sk'aneal ti' tet eb:
—Ja' yet junel, ey jun winaj caw be'om naj. Miman tzet awbil yu jix el sat x'otx'. 17 Yuxan, jix sna' naj jaxca ti': “¿Tzet la oj wute an? ¿Yutol c'am xa bey watx' oj jin c'uba tzet awbil wu oj wi' ti' an?” ẍi naj. 18 Catu' jix sna'on pax naj jaxca ti': “A… tol oj wute jun ti' an. Oj jin xuy ey wan jin c'una ti' an, catu' oj jin wa'nen wanoj xa yel mimej oj wute an. Ja' tu' oj jin yamba tzet awbil wu ti' an, c'al masanil tzet yetal ey e in an. 19 Oj lawoj tu', oj walon yetoj jin pixan jaxca ti' an: Ja' tinani' xin, miman tzet jix jin yamba, caw miman tiempo oj jin k'anbalne. Yuxan, chi ske' chin xew tinani', chi ske' chin lowi, chi wuq'ue jantaj c'al chi woche. Chi ske' wak'on tzalaboj jin c'ul an, jin chi catu' oj waloni,” ẍi naj. 20 Pero jix yal Dios tet naj jaxca ti': “Jaachti', Caw c'am nioj ja na'bal. Ja' yet jun ak'bal ti', oj jaach cam oj. Jal pax jantaj tzet oj ja yamba a tu', ¿mac oj i'on can cha na'?” ẍi Dios tet naj. 21 Jaxca ton jun winaj tu', quey ton tu' oj yun yel oc eb lalan syamban sbe'omal yu yoc yetoj xojli, ta c'am pax tzet lalan syamban eb yin yet Dios, ẍi Jesús tet eb.
Ja' Dios Chi Steyne Eb Yuninal Xa
(Mateo 6:25-34)
22 Jix lawi jun tu', jix yalon Jesús tet eb scuywom jaxca ti':
—Chi wal e ex xin, manchej je yak' bis c'ulal yu tzet chi yun yec' tiempo je yu titi', yu tzet che lo'. Manchej je yak' bis c'ulal yu je pichil. 23 Ja' Dios chi ak'on cu cawil. Oj yak' pax tzet oj cu lo'. Ja' jix ak'on cu mimanil ti'. Oj yak' pax cu pichil, ¿ta man oj yak' che na'? 24 Pero ila tax no' jo tinani', c'am tzet awbil yu no', c'am nioj tzet chi sjatx'a no', catu' chi syamba no'. C'am sc'una no', c'am bey watx' chi sc'uban no' nioj tzet yetal. Pero ja' Dios chi ak'on masanil tzet chi slo' no'. Jaexti', yel miman je yel oc apnoj yintaj no' yul sat Dios. 25 ¿Ma ey junoj jex chi ske' je yaon oc junoj xa c'u yak'il oj je k'inal yu che yak' bis c'ulal yin? 26 Yuxan, ta c'am chi ske' je wa'nen wan ti', ¿tzet yuxan che yak' bis c'ulal yu wanoj xa tzet yetal xin?
27 Ila tzet chi yun ẍ'ib an xumac cultaj tinani'. Ja' an xumac tu', c'am chi mulna an, c'am chi ske' x'alwi an, pero chi wal e ex, ja' naj rey Salomón, cax c'al caw watx' yili naj yetoj spichil, pero ma apnoj yili jaxca an xumac te' tu'. 28 Ja' an xumac te' tu', watx' yili an tinani', pero yecal, chi tz'a' an yul horno. Cax c'al jaxca tu' chi lawi el an yu naj, pero ja' Dios chi ak'on swatx'il yili an tu'. Jaexti', yel xa c'al oj yak' je pichil. Pero ian c'am pax che yaoc je c'ul yin Dios. 29 Manchej je na' caw miman xin. Manchej je yak' bis c'ulal yu tzet che lo', c'al yu tzet che yuq'ue. 30 Yutol ja' eb man otajnen oj Dios, asan yin wan tu', bey ey oc sna'bal eb. Pero cu Mam Dios yotaj xa tol chi oc pax yopiso wan tu' ku. 31 Yuxan ak' wej je yip je cha'on Dios je Yaawil oj. Ta che yun jaxca tu', oj ak'le masanil wan ti' e ex.
Ja' Tzet Yetal Chi Cu Yamba Satcan Jaxca Cu Be'omal Yin Yet Dios
32 Jaexti', jaxca tol jin me' je yei. Manchej jex xiwi. Jaywanne jex toni, pero ja' cu Mam Dios chi yoche chi oc je Yaawil oj, yutol jaxca tu' jix el yin sc'ul. 33 Txon wej can el masanil je tzettaj yetal, catu' che sa'ontoj stool tet eb meba'. Jaxca ton tu' oj je yute je wa'nen sca'ail je tumin c'am bak'in chi xilbi el oj. Ja' bey satcan oj je yamba wan jaxca je be'omal tu'. Ja' wan tu', c'am bak'in oj lawoj. C'am junoj elk'om oj ske' yapni yelk'anen titu'. Yetoj pax oj, c'am pax no' i oj oc yin titu'. 34 Yutol, ja' bey chi cu yamba cu be'omal, ja' tu' chi ka pax toj cu na'bal.
Sowalil Listo Chi Kute Cu Ba
35 Caw listo che yute je ba, jaxca junoj mac txequel ey oc spichil, tzejbil pax sejtebal catu' chi smajon sjul spatrón. 36 K'inaloj ey wan moso lalan yechbanen sjul spatrón jix bet bey junoj k'in nupil. Ja' yet chi apni naj bey sna, chi awi octoj yul sna, catu' listo ye eb sjajon yin eymanil. Jaxca chi yute yechbanen spatrón eb moso tu', quey tu' che yute je ba jaexti'. 37 Ja' eb smoso iquis to yet chi apni spatrón tu', caw watx' yet eb. Caw yel chi wal e ex, ja' naj patrón tu', eyman oj sq'uexel sba, jaxa yak'le low yu eb smoso tu'. Catu' oj yak'on servil eb naj tu'. 38 Cax c'al chuman ak'bal, ma yet tuxa chi sajbi, yet chi apni, ta iquis to eb smoso tu' yet chi apni, caw watx' yet eb. 39 Na'cha ojab el jun k'aneal ti' je yu. K'inaloj ey junoj elk'om chi oc elk'an yul sna junoj ánima. K'inaloj ta yotaj jantaj hora chi jul jun elk'om tu', listo c'al ye naj steyneni, catu' c'am chi ẍa' oc elk'om bey sna tu'. 40 Yuxan, quey jex ojab tu'. Listo che yute je ba je majoni. Yutol ja' yet jun tiempoal che na' tol c'am chin jul an, ja' tu' oj jin jul an, jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an, ẍi Jesús tet eb scuywom tu'.
Eb Moso Jijyom, C'al Eb Penawom
41 Jix sk'anle naj Pedro tet Jesús jaxca ti':
—Wuẍtaj, ¿Asanne mi e on jix ja wal jun sk'aneal ti', ma yu masanil ánima ti', yuxan jix ja wala? ẍi naj Pedro.
42 Jix yalon Jesús tet eb jaxca ti':
—K'inaloj ta ey junoj patrón tinani'. Ta ey junoj smoso jijyom catu' jelan pax oj, ja' ton jun tu' chi yaoc yopiso naj yiban masanil eb yu steynele eb masanil, c'al yu yak'le slo'be eb jun jun ta' el. ¿Pero mac txequel junoj eb moso tu' jijyom che na? 43 Ja' ton naj lalan smulna jaxca chi yoche sc'ul spatrón tu' yet oj jul oj. Caw watx' yet jun moso tu'. 44 Caw yel chi wal e ex, oj ale oc naj moso tu' yaawil oj yiban jantaj tzet ey yul sk'ab yu naj patrón tu'. 45 Pero k'inaloj ta jaxca ti' chi yun sna'on jun smoso tu' tol man to c'al oj jul spatrón tu'. Catu' chi c'oli smak'on eb yet mosoal, c'al eb ix criadaeal. Catu' asan c'al low chi yune', c'al uq'ue an. 46 Ja' yet jun c'ual man echbanebil oj sjul spatrón naj moso tu', ja' ton yet tu' oj jul naj. Junelne man yotaj oj naj ta ja' yet jun txolan tu' chi juli. Oj ak'le sya'ilal naj sic'lebil yu naj patrón tu'. Catu' oj ale can toj naj bey ey ec' wan eb ma yaoc sc'ul yin Dios yu naj patrón tu'.
47 K'inaloj ta ey junoj moso yotaj tzet chi yoche sc'ul spatrón chi swa'ne. Pero man listo oj chi yute sba, catu' c'am chi sjije tzet chi yal spatrón tu'. Ja' jun moso tu', caw miman sya'ilal oj ẍa'. 48 Pero k'inaloj ta ey junoj xa moso man yotaj oj, catu' chi swa'nen wan tzet yetal tol smoo chi yij tz'um yu. Ja' jun tu', txenne tz'um oj yija. Ja' eb miman tzet ak'bil tet, miman tzet oj k'anle el tet eb. Yetoj eb miman tzet ak'bil yul sk'ab, sowalil miman pax tzet oj yak' eb.
Eb Oj Yak'le A Jowal Sya'il Oj C'al Jesús
49 Jainti', jix jin jul yu waon oc jun tzet yetal jaxca junoj k'ak' bey yul yiban k'inal ti'. Caw chi woche tol lalan xa snusle jun tzet yetal jaxca k'ak' tu' tinani'. 50 Ey jun miman sya'ilal oj jul wiban an, jaxca tol oj jin ak'le bautizar yetoj an. Caw ey jun jin miman cus c'ulal tinani', masanta' c'al oj yun jun tu'. 51 ¿Ma yu wak'on watx' c'ulal yul yiban k'inal ti', yuxan jix jin jul an je na'oni? Caw yel c'amaj. Pero yu yoc po'lebail yu eb ánima, yuxan jix jin jul an. 52 K'inaloj ey jowanoj ánima bey jun na. Oxwan eb chi oc scajat wan cawan. Jaxa eb cawan chi oc scajat wan oxwan. Quey tu' oj yun eb ánima yet jun tiempoal lalan sjul ti'. 53 Ey mame oj oc scajat oj yuninal. Ey uninale oj oc scajat oj smam. Yetoj pax oj, ey eb txutxe oj oc scajat oj yune'. Ey yune' oj oc scajat oj xutx. Ey eb ix alibe oj oc scajat oj yalib, ẍi Jesús tet eb.
Wan Yechel Chi Tx'oxon El Tzet Oj Jul Oj
54 Jix yalon pax Jesús wan xa ti' tet ánima tu':
—Ja' yet che yiloni, tol chi tit asun bey jun pac', che yala: “Tol oj yak' nab,” je chi. Yel ton che yala, chi yak' nab. 55 Yetoj pax yet chi tit ka'e' bey sur, che yal pax jaxca ti': “Ja' tinani', oj k'axna a oj,” je chi. Yel c'al che yala, tol oj k'axna a oj. 56 Pero jaexti', caw caab sat jex. Jelan jex ton je na'on el tzet oj jul yu wan che yil satcan tu', c'al sat tx'otx' ti'. Pero, ¿tzet yuxan c'am pax chi na'cha el je yu tzet utbil ye oc jun tiempoal ti' tinani'? ẍi Jesús tet eb.
Wa'ne Ye Yetoj Ja Cajat
57 ¿Tzet yuxan c'am che na' tzet yetal watx' yul sat Dios? 58 K'inaloj ta ey junoj mac txequel chach awten sattaj yaaw. Ja' ojab yet lalan ja to yul be yetoj, cha wak'on ja wip ja wa'nen ey yetoj, yet watx' c'am xa chach yi'toj sattaj yaaw tu'. Yutol ta chach apnoj sattaj yaaw tu', catu' chach yaon oc naj yul sk'ab eb policía. Catu' chach yi'ontoj eb preso. 59 Chi wal e ex, ma jex jajle el oj masanta' c'al tz'ajan che yak' can masanil je multa.