13
Sowalil Chi Cu Na' Cu Ba Yin Cu Penail
Ja' yet jun tiempoal tu', ey wan eb jix apni sc'atan Jesús. Jix yalontej eb sk'aneal tzet utbil jix yun yak'le cam wan eb a Galilea yu naj Pilato, yet lalan yak'on wan xaambal eb tet Dios. Jix yalon Jesús tet eb tu' jaxca ti':
—¿Tzet yuxan quey tu' jix utele eb a Galilea tu' che na'? ¿Yu mi tol yel xa c'al pena sbeybal eb yintaj yet conob tu'? Jain chi wal e ex, c'amaj. Pero jaexti', ta c'am che na' je ba yin je penail, oj jex cam je masanil jaxca eb tu'. Na' wej tej eb waxajlaonwan jix cam bey Siloé tu', yet jix ey q'uey jun na miman stel yiban eb. ¿Tzet yuxan quey tu' jix yun eb che na'? ¿Yu mi tol caw pena sbeybal eb yintaj eb yet a Jerusalén eb tu'? Jain chi wal e ex, c'amaj. Pero jaexti', ta c'am che na' je ba yin je penail, oj jex cam je masanil jaxca eb tu', ẍi Jesús tet eb.
Sk'aneal Jun Te' Higo C'am Sat
Catu' jix yalontej Jesús tu' jun k'ane ti' tet eb:
—Ja' junel ey jun winaj, ey jun ste'al higo awbil yu sat x'otx'. Jix to yiloni ta ey sat te'. Pero ja' yet jix apni tu', c'am junoj sat te' jix ilcha yu. Jix yalon tet naj chi mulna sat x'otx' tu' jaxca ti': “Ilala, oxeb xa jabil c'al c'oli wilon jun te' ti' an. C'am c'al junoj sat chi wi' el an. Yuxan tzoc' a oj. Na'ba c'al majbil el tx'otx' ti' yu,” ẍi naj. Pero jix yalon naj ilom mulnail tu' tet naj jaxca ti': “Patrón, c'am to chi cu tzoc' a te' yet jun jabil ti'. Oj wak'le jin k'uon c'uumboj tx'otx' yich, catu' oj waon oc yabonoal. Ta oj satnoj, watx' ch'al tu'. Ta c'am chi satni xin, oj cu tzoc'on a jaxca cha wal tu',” ẍi naj tet spatrón.*
Ix Ix Jix Wa'xi Can Yu Jesús Yet Sc'ual Xewilal
10 Ja' yet jun sc'ual xewilal eb Israel jix octoj Jesús yul snail sculto eb yet Israelal. Jix c'oli scuywa snan xol eb. 11 Ey jun ix ix ey ec' titu', waxajlaoneb xa jabil ya' c'al ey yu jun pena espíritu. Eynaj can locan snan ix yu. C'am xa chi jichlo a linan ix. 12 Ja' yet jix yilon Jesús tol ey ec' ix, jix awteletej ix yu naj sc'atan. Jix yalon naj tet ix jaxca ti':
—Txo ix, tol chach wa'xi yin jun ja ya'ilal ti' wu an, ẍi Jesús tet ix.
13 Catu' jix sbatxban oc sk'ab Jesús yiban ix. Yet jun txolan tu', jix jichlo can snan ix. Jix c'oli yalon watx' k'ane ix tet Dios tu'. 14 Ja' naj yaawil snail culto tu', jix tit sjowal naj, yutol ja' yet sc'ual xewilal jix wa'xi can sc'ul ix yu Jesús tu'. Yuxan jix yal tet eb ánima yaman ec' tu' jaxca ti':
—Wajebne c'u smoo cu mulna yul semana. Ja' yin wajeb c'ual tu', yal c'al tzet c'ualil chi ske' je yul je yak'on wa'xoj can je c'ul. Pero man smoo oj chi ak'le can wa'xoj je c'ul yet sc'ual xewilal ti', ẍi naj tet eb masanil.
15 Jix yalon naj Kaawil tu' tet naj jaxca ti':
—Ja' jaachti', caw caab sat jaach. Ta ey junoj je wacax, ma junoj je burro pixbil oj yet sc'ual xewilal, ¿tumi c'am che jaj el oj catu' chi to je yak'on yuc' ja'? 16 Jal jun ix ix ti', yic'aal naj Abraham ix. Waxajlaoneb xa jabil smitx' a ix yu Satanás, jaxca tol pixbil ix yu. ¿Tumi man smoo oj scolcha can el ix yin sya'ilal yet sc'ual xewilal ti' che na'? ẍi Jesús tet naj.
17 Ja' yet jix yalon Jesús jaxca tu', jix q'uixwi a masanil eb ac'ul oc yin naj. Pero masanil eb ánima xin, caw chi tzala eb yilon wan tzet jix el yunen Jesús tu', yutol caw miman yel oc apnoj naj yul sat ánima tu'.
Sk'aneal An Sbak' Mostaza
(Mateo 13:31-32; Marcos 4:30-32)
18 Jix yalon pax Jesús jaxca ti':
—¿Tzet utbil chi yun ẍ'ib sbisil eb ánima chi oc Dios Yaawil oj che na'? Oj waltej jun k'ane ti' je yabe. 19 Ja' eb ánima tu', laan eb jaxca junoj jinat mostaza chi yaw junoj ánima sat x'otx'. Ja' jun jinat tu', chi aol oj, chi ch'ibi. Laan chi yun jaxca te' te' mimejtaj. Chi ch'ib te' masanta' c'al chi ske' swey no' tz'iquin xol sk'ablaj, ẍi Jesús.
Sk'anel Yich Pan
(Mateo 13:33)
20 Jix yalon pax Jesús jun xa ti':
—Oj waltej jun xa k'aneal ti' e ex, tzet utbil chi yun ẍ'ib sbisil eb ánima chi oc Dios Yaawil oj. 21 Ja' jun tu', laan jaxca nioj yich pan chi yatoj ix ix xol junoj arroba harina. Yu nioj yich pan tu', chi ch'ib a masanil ixim, ẍi Jesús.
Jun Yali' Puerta
(Mateo 7:13-14, 21-23)
22 Ja' Jesús ja'c'ala' sbey to yul sbeal Jerusalén. Ey wan conoblaj c'al wan aldealaj bey jix ec' naj cuywal. 23 Ja' yet junel, ey jun mac txequel jix sk'anlen tet Jesús jaxca ti':
—Mamin, ¿jaywanne mi eb oj colcha oj? ẍi naj tet Jesús.
Jix yalon Jesús tet naj tu':
24 —Ak' wej je yip je yoc bey jun jaxca yali' puerta. Yutol chi wal e ex, ec'al eb chi yak'le yoqui, pero ma ske' yoc eb. 25 Yutol ja' Dios, laan jaxca junoj a na. Chi a waan oj, chi smajchen sna. Oj lawoj tu', jaxa jaex chex can linan sti' na tu', oj to je yak'le je yawi octoj jaxca ti': “Mamin, jajon octoj ja wetoj,” je chi tole. “Man wotaj oj jex, catu' man wotaj oj bey ey jex oc oj,” ẍi eltej oj tak'woj. 26 “Pero ila jix cu low ja wetoj. Jix jon ja cuy yul calle bey cu conob,” je chi oj je yalon tet. 27 Pero oj tak'woj Dios e ex jaxca ti': “Jix wal e ex, tol man wotaj oj jex, catu' man wotaj oj bey ey ex oc oj. Elan nej je masanil jex che yun penail,” ẍi Dios e ex. 28 Ja' titu' caw oj mi'chcha je c'ul je yok'i. Yu oj je yila tol ey ec' Abraham, Isaac, yetoj Jacob c'al masanil eb ẍejab Dios ey ec' eb bey ey oc Dios yin Yaawil oj. Jal jex pax xin, sti'laj ey jex can el oj. 29 Ey eb oj tit bey jun jun lugar. Ey eb oj tit bey chi aol c'u, c'al bey chi to can c'u. Ey eb oj tit bey norte, c'al bey sur, catu' oj ey chotan eb low yin meẍa bey ey oc Dios Yaawil. 30 Ey mac c'am xa c'al nioj yel oc apnoj cu xol tinani'. Pero ja' yet jun tiempoal tu', oj oc eb yin yel miman yel oc apnoj titu'. Ey pax mac caw miman yel oc apnoj cu xol tinani'. Pero ja' yet jun tiempoal tu', oj oc pax eb yin c'am xa nioj yel oc apnoj titu', ẍi Jesús.
Scus C'ulal Jesús Yu Eb A Jerusalén
(Mateo 23:37-39)
31 Ja' yet jun c'ual tu', jix apni wan eb fariseo. Jix yalon eb tet Jesús jaxca ti':
—Asi', elan bey jun lugar ti', yutol chi yoche naj Herodes chach yak' cam oj, ẍi eb tet Jesús.
32 Jix yalon Jesús tet eb jaxca ti':
—Ja' jun winaj tu', caw jelan ton jaxca junoj no' wax. Asi', al tet naj jaxca ti': “Ilala, tinani' c'al yecal, chi wi' el eb pena espíritu yin eb ánima, catu' chi wak'on pax wa'xoj sc'ul eb ya' ey. Ja' yet caabe, chi lawi c'al can jin mulnail ti', je chi tet naj,” ẍi Jesús. 33 Pero jainti', oj jin bey c'al tinani', yecal c'al caabe. Yutol sowalil asan bey Jerusalén chi ak'le cam eb ẍejab Dios.
34 Chi wal e ex ti' jex a Jerusalén, che mak' cam eb ẍejab Dios. Ja' wan xa eb chejbiltej yu Dios je xol, che k'ojch'enne eb. Ec'al el jix woche jix jex wawtetej jin c'atan an, jaxca junoj no' caẍlan chi sk'uttetej yune' catu' chi smooni, pero ma yal je c'ul. 35 Ab wej, ja' jun je conob tu', tz'inini oj yun can oj. Chi wal e ex, c'am xa bey oj je yil win an, masanta' yet oj je yalon jaxca ti': “Kal wej watx' k'ane tet jun chejbiltej yu naj Kaawil ti',”* je chi, ẍi Jesús tet eb.
* 13:9 Ey bey chi oc te' higo yin tx'oxbanil oj sconobal eb Israel. * 13:35 Salmos 118:26