14
Jun Winaj Jix Mal A Oj, Jix Wa'xi Can Yu Jesús
Ja' yet jun sc'ual xewilal eb Israel jix bet ec' Jesús low bey sna jun yaaw fariseo. C'uxan ey pax wan xa eb yet fariseoal chi majon yila. Ey jun winaj jix mal a yu jun ya'bil, ey ec' naj sattaj Jesús titu'. Jix yalon Jesús tet eb cuywam yin sley Moisés tu', c'al tet eb fariseo jaxca ti':
—¿Ey mi sleyal chi kak' wa'xoj sc'ul junoj ya' ey yet sc'ual xewilal, ma c'amaj? ẍi Jesús tet eb.
Pero tz'in xa c'al ẍi eb. Jix oc mitx'an Jesús yin naj ya' ey tu'. Jix yak'on can wa'xoj sc'ul naj. Jix yalon tet naj tol chi paxtoj naj. Jix c'al lawi jun tu', jix yalon tet eb fariseo tu' jaxca ti':
—K'inaloj ta ey junoj je burro, ma junoj je wacax chi to yul junoj jolan. Cax c'al sc'ual xewilal, ¿tumi c'am chi to je yi' atej yin eymanil? ẍi Jesús tet eb.
Pero ma xa na'cha spajtzen nioj eb tet Jesús.
Sk'aneal Ánima Chi Awtele Bey Junoj K'in Nupil
Ja' yet jix yilon Jesús, tzet jix yute sba eb awtebil low yetoj bey jun low tu', tzet utbil tol ja' bey chi ey chotan eb mimej winaj, ja' tu' chi ey chotan eb.* Yuxan jix yal tet eb jaxca ti':
—Ta ey bey chex awtele bey junoj k'in nupil, manchej jex ey chotan bey chi ey chotan eb mimej winaj. Tala c'uxan ey junoj xa awtebil yel miman yel oc apnoj je yintaj chi apni. Jaxa tala yalon naj awtene jex tu' e ex jaxca ti': “Elan yul jun ẍila ti', catu' cha wak'on tet naj ti',” ẍi tala jex utelei. Yuxan, sowalil ja' xol eb c'am nioj yel oc apnoj chex apni. Caw che yak' je q'uixwil oj. 10 Ja' yet chex awtele tu' xin, yel watx' ja' xol eb c'am yel oc apnoj chex apni chotan oj, yet watx' ja' yet chi jul ec' naj awtene jex tu', chi yal e ex jaxca ti': “Jaach wamigo, asi' eyan chotan bey chi ey chotan eb mimej winaj tu',” ẍi ojab e ex. Jaxca tu' xin, caw miman je yel oc apnoj yul sat eb ey oc je yetoj yin meẍa tu'. 11 Yal c'al mac chi yi' can a sba, oj i'le ey oj, c'am xa nioj yel oc apnoj yet tu'. Pero eb chi yi' ey sba, ja' eb oj i'le can a oj, ja' ton eb miman oj yun yel oc apnoj, ẍi Jesús.
12 Catu' jix yalon tet naj awtenen tu' jaxca ti':
—Ja' yet cha wa'nen miman oj lo'be, manchej ja wawte eb ja wamigo. Manchej ja wawte pax ja mam, c'al ja wuẍtaj, eb ja wican, yetoj eb ja vecino be'om. Yutol ja' eb tu', oj jaach yawte pax eb low yetoj. Jaxa ja cha'on pax sq'uexel ja wet tu'. 13 Pero ja' yet cha cha'on junoj ja k'in, asan eb meba' cha wawte low ja wetoj, eb man tz'ajan oj smimanil, jaxca eb coxo', c'al eb c'am chi ske' yilwi. 14 Ta quey tu' oj ja wute jaxca tu', caw watx' ja wet ch'al tu', yutol ja' eb tu', c'am nioj sq'uexel oj ske' yak'on eb e ach. Pero ja' yet oj pitzc'u a eb watx' sbeybal, ja' yet tu' oj ja cha' spaj ja wet tu', ẍi Jesús tet naj.
Sk'aneal Jun Miman Lo'be
15 Ja' yet jix yaben jun naj ey oc yin te' meẍa tu' wan tu', jix yalon naj tet Jesús jaxca ti':
—Caw watx' yet eb oj lo'on pan bey ey oc Dios yin Yaawil oj, ẍi naj tet Jesús.
16 Jix yalon Jesús jun xa k'ane ti':
—Ja' junel, ey jun winaj ec'al ánima jix bet yawtetej low yetoj. 17 Ja' yet jix a apnoj stiempoal yoc jun lowo tu', jix ẍejontoj jun smoso sto yalon tet eb awtebil yu tu' jaxca ti': “Titan nej, jix apni stiempoal yoc lowo, jix swa'xi,” ẍi naj moso tet eb. 18 Pero jun jun c'al eb, jix yal eb tol ma ske' sto eb. Jix yalon naj babel jaxca ti': “Tol ey jun jin tx'otx' tol to jix jin mana, sowalil chin to wila. Cha wak' miman c'ulal win an, man oj jin toj an,” ẍi naj. 19 Jix yalon jun xa jaxca ti': “Tol ey joeb moan jin mulnawom wacax jix jin mana. Sowalil oj jin toj wak' porobal eb, tzet utbil smulna eb. Cha wak' miman c'ulal win an,” ẍi naj. 20 Jix yalon pax jun xa jaxca ti': “Tol to jix oc wetbi an. Yuxan ma ske' jin toi,” ẍi naj. 21 Ja' yet jix jul naj moso tu', jix yalon naj tzet c'al jix yute tak'woj sba masanil eb tet. Yuxan caw jix tit sjowal naj patrón tu'. Jix yalon naj tet jun smoso tu' jaxca ti': “Asi' eyman yul-laj calle, c'al yul-laj sbeal jun conob ti'. Cha wi'tej eb meba', eb man tz'ajan oj smimanil, eb coxo', c'al eb c'am chi ske' yilwi,” ẍi naj tet smoso. 22 Jix lawi sbet ec' jun moso tu', jix yalon tet spatrón tu' jaxca ti': “Mamin, jix jin bet wi' eb jix ja wal tu', pero colan to c'al,” ẍi smoso naj tu' tet naj. 23 Jix yalon naj patrón tu' tet naj jaxca ti' junel xa: “Ja' tinani', asi' bey wanoj xa calle sti'laj conob, c'al bey wanoj xa be titu'. Chach to ja wal tet eb ánima sowalil chi tit eb yet watx' oj no jin na ti' yu eb. 24 Chi wal e ach, c'am junoj eb babel awtebil wu tu' an, oj ske' slow bey jun miman lo'be ti',” ẍi naj patrón, ẍi Jesús.
Sowalil Bejan Sc'ul Yaben Sya'il Mac Chi Ec' C'al Cuywoj Yintaj Jesús
25 Ja' yet junel, ec'al ánima jix oc tzajan yintaj Jesús. Yuxan jix meltzotoj jacan yin eb catu' jix yalon tet eb jaxca ti':
26 —Ta ey mac chi yoche chi oc cuywoj wintaj an, pero yel miman yel oc apnoj smam xutx wintaj sna'oni, ma yetbi, ma yuninal, yuẍtaj, yanab, ma sk'inal, ta quey tu' sna'on jaxca tu', tol yel miman yel oc apnoj wan ti' wintaj an. Ma ske' yec' c'al cuywoj wintaj an. 27 Ja' eb c'am chi yal sc'ul chi yil sya'ilal jin ya'il oj an, eb man bejan oj sc'ul yoc yin culus jin ya'il oj an, ma ske' yec' c'al cuywoj eb wintaj an. 28 K'inaloj ey junoj jex che yoche che wa'ne junoj je na mimantaj che yoche che yute. Ja' yet c'am to che mitx' oc je wa'neni, ¿tumi ta c'am che yi' je cuenta yin sbabelal jantaj tumin chi lawi yin, catu' che yiloni ta chi yab je tumin yu swa'xi jun na tu'? 29 Ta c'am che yi' je cuenta sbabelal, asanne mi yich chi ey can oj, catu' chi lawi je tumin je yu. Ja' eb chi iloni tol c'am chi lawi je yu, chex tzeele yu eb. 30 Chi yalon eb je yin jaxca ti': “Ja' jun winaj ti', jix tz'aj ẍa' oc swa'nen jun na ti', pero ma wa'xoj yu,” ẍi eb. 31 ¿K'inaloj ey junoj rey, chi to yak'le jowal yetoj junoj xa yet reyal, pero asan pax ch'an laoneb oj mil soldado chi yi'toj yetoj. Jal jun xa tu', ey pax junc'al oj mil eb i'bil oc yu. Ja' yet c'am to chi to jun txenne yet tu', tumi ta c'am chi cam sna'on sic'lebil ta oj yak' ganar yetoj eb soldado chi yi'toj tu'? 32 Ta c'am chi yak' ganar chi yabe, chi yatoj ẍejab bey jun xa rey tu' yet naat to ey. Tol chi sk'anle tzet utbil chi yun stan jun jowal tu'. 33 Yetoj pax oj, yal c'al mac txequel jex c'am chi yal je c'ul che bej can masanil tzettaj yetal ey e ex, ma ske' je yec' c'al cuywoj wintaj an, ẍi Jesús.
Ey Smey Ta Jaxca Nioj Atz'am Q'ueynaj Xa Sc'a'chi'al Ta Jaxca Tu' Chi Kun Can El Oj
(Mateo 5:13; Marcos 9:50)
34 Ja' atz'am atz'am, watx' atz'am, ey yopiso atz'am. Pero k'inaloj ta chi q'uey sc'a'chi'al atz'am tu', ¿tzet to oj yun sc'a'chi'bi pax oj? 35 C'am xa yopiso. Cax c'al chi ale ey sat tx'otx', cax c'al chi to sc'alil oj abono, tutun c'am xa yopiso. Tuxa c'al chi k'ojle el oj. Ja' wan jix je yab ti', na' wej tej sic'lebil, yutol jaexti', laan jex jaxca atz'am, ẍi Jesús tet eb.
* 14:7 Ja' wan ẍila bey scawilal ẍila naj a na tu', ja' tu' chi ey chotan eb yel miman yel oc apnoj.