18
Sk'aneal Jun Ix Camnaj Xa Yichamil Yetoj Jun Naj Yaaw
Jix yaltej Jesús jun k'aneal ti' tet eb scuywom, yu yalon yab eb, tol watx' chi txali c'al eb tobal k'inal, catu' c'am chi isabi a eb. Jix yalon tet eb jaxca ti':
—Ja' junel, ey jun naj yaaw bey jun conob. C'am yel oc apnoj Dios yul sat naj. C'am pax yel oc apnoj eb yet animail naj yul sat. Ja' bey jun conob tu', ey jun ix ix camnaj xa yichamil. Jun jun c'al c'u chi apni ix sattaj naj yaaw tu'. Chi apni yalon ix jaxca ti': “Ey jun ánima ac'ul oc win an. ¿C'am mi chin ja wa'ne el yetoj?” ẍi ix. Pero c'am c'al chi yal sc'ul naj chi swa'ne jun jowal tu'. Yuxan, ja'c'ala' sjul ec' ix yalon sba. Pero niẍtejal jix sna'on naj jaxca ti': “Jainti', c'am yel oc apnoj Dios yul jin sat an. C'am pax yel oc apnoj junoj ánima yul jin sat an. Pero ja' jun ix ix ti', jun jun c'al c'u jaxca ti' yul ec' ix jin c'atan an. Yuxan, oj jin wa'ne ye jun jowal ti' tet ix an. Ta c'amaj, ma xa techa ix wu an, ta ja'c'ala' sjul ec' ix jin c'atan an,” ẍi naj.
Quey tu' jix yute sna'on naj yaaw pena sna'bal tu'. Jal pax Dios, ¿ma yal sc'ul swa'ne el tzet chi jul yal eb sic'bil el yu tet yet c'ualil c'al ak'balil? ¿tumi miman tiempo oj ec' oj, catu' oj swa'ne el Dios tzet chi yoche eb tu'? Chi wal e ex, oj wa'nele el eb yu Dios yin eymanil. Pero ja' yet oj jin jul junel xa, jain, Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail an, ¿ey mi c'al eb chi yaoc sc'ul yin Dios yul yiban k'inal ti'? ẍi Jesús tet eb.
Sk'aneal Jun Naj Fariseo Yetoj Jun Naj Tejom El Tolabal
Ja' jun xa sk'aneal ti', jix yaltej Jesús tet wan eb watx' sbeybal yaloni. Ja' eb tu', c'am swatx'il wanoj xa ánima yul sat eb. Yuxan jix yal Jesús tu' tet eb jaxca ti':
10 —Ey cawan winaj jix bet ec' txaloj bey stemplo Dios, fariseo jun, tejom el tolabal jun xa. 11 Ja' jun fariseo tu', linan a oj, catu' jix txali jaxca ti': “Jaach jin Diosal, chi wal yu diosal e ach an, yutol jainti', man laan oj jin jaxca wanoj xa ánima an. Ja' eb ánima tu', caw elk'om eb, man watx' oj sbeybal eb, chi mulwi eb. Yetoj pax jun naj tejom el tumin ti', yu wal dios yutol man laan oj jin yetoj naj an. 12 Yutol jainti', cael chi wijle nocha jin ba jun jun semana. Yetoj pax oj, chi wak' sdiezmoal masanil tzet chi wak' ganar,” ẍi naj chi tz'aj yalon naj tet Dios. 13 Ja' jun tejom el tumin tu', naat ta' linantej. Caw chi xiw sc'ul, ma a t'anan nioj satcan, tu' c'al jix mak' xam sc'ul yu scus c'ulal. Jix yaloni: “Jaach jin Diosal, c'am mi chi ok' nioj ja c'ul win an, caw penawom jin sic'lebil an,” ẍi naj tet Dios. 14 Chi wal e ex, ja' naj tejom el tumin tu', yet xa c'al jun txolan tu', jix al-le naj watx'il yu Dios, yet c'am to chi paxtoj naj bey sna. Jal naj fariseo tu' xin, ma yal Dios tol watx' naj yul sat. Yutol ja' mac chi yi' a can sba, chi i'le eytej. Jal mac chi yi' ey sba, chi i'le a oj, ẍi Jesús.
Jix X'ox El Swatx' C'ulal Jesús Yin Eb
(Mateo 19:13-15; Marcos 10:13-16)
15 Ey mac jix i'ontej wan unin sc'atan Jesús, yu yaon atoj sk'ab naj yiban sjolom eb. Pero ja' yet jix yilon eb scuywom jaxca tu', jix tenon oc tucan eb chi i'ontej eb unin tu'. 16 Jix yalon naj tet eb jaxca ti':
—I' wej tej eb unin e in an. Manchej je tenoc tucan eb chi i'ontej eb unin. Yutol asan eb ey oc sna'bal yin Dios jaxca eb unin ey oc sna'bal yin smam xutx, asan eb ey yalon yet yoc Dios Yaawil oj. 17 Caw yel chi wal e ex, ja' eb c'am chi cha'on Dios Yaawil oj jaxca chi yun sjijen eb unin tzet chi al-lei, c'am bak'in oj oc eb yul sk'ab Dios, ẍi Jesús tet eb.
Jun Be'om Jix K'anab Yetoj Jesús
(Mateo 19:16-30; Marcos 10:17-31)
18 Ey jun naj yaaw jix k'anlen tet Jesús jaxca ti':
—Mamin, watx' jaach, yuxan chin k'anle e ach an, ¿tzet yetal sowalil chi wun an, catu' chi wi'on k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal an? ẍi naj tet Jesús.
19 —¿Tzet yuxan chin ja wal watx'il? C'am junoj mac watx', asan Dios watx'. 20 Ja wotaj xa wan chejbanil chi alon jaxca ti': “Manchej oc ja mul yul sk'ab ja wetbi. Manchej jaach mak'wi cam ánima. Manchej jaach elk'anwi. Manchej ja na' a k'ane yin ja wet animail. Ey ojab yel oc apnoj ja mam ja txutx yul ja sat,”* ẍi Jesús tet naj.
21 —Yin tax jin yali'al jix c'oli c'al jin jijen masanil wan chejbanil ti', ẍi naj tet Jesús.
22 —Pero ey jun sowalil to cha wune. Yuxan asi', txon can el masanil ja tzettaj yetal, catu' cha po'ontoj stool xol eb meba', yet watx' oj ja cha' ja be'omal bey satcan. Chi lawi jun tu', chach jul pax jin c'atan junel xa an, catu' chach ec' c'al cuywoj wintaj an, ẍi Jesús tet naj.
23 Ja' yet jix yaben naj wan tu', caw jix cus a sc'ul naj, yutol caw be'om naj sic'lebil. 24 Ja' yet jix yilon Jesús tol jix cus a naj, jix yalon jaxca ti':
—Ja' eb be'om ti', caw ya'taj yoc Dios Yaawil oj eb. 25 K'inaloj junoj no' camello. ¿Tumi ta chi ec' el no' yul yixal junoj acuẍa? Yel xa c'al ya'taj yoc Dios Yaawil oj eb be'om tet yet chi ec' el no' yul yixal junoj acuẍa, ẍi Jesús.
26 Jix yalon eb jix yaben wan k'ane tu' jaxca ti':
—Ta quey tu' jaxca tu' xin, ¿mac wal junoj chi ske' scolchai? ẍi eb.
27 —Ja' wan tzet c'am chi ske' yu ánima, ja' Dios chi ske' yu, ẍi Jesús tet eb.
28 Jix yalon naj Pedro tu' tet Jesús jaxca ti':
—Wuẍtaj, jaonti', jix cu bej can masanil cu tzettaj yetal, catu' jix cu ec' c'al cuywoj ja wintaj, ¿tzet oj yun kel oc apnoj jaonti'? ẍi naj Pedro.
29 Jix yalon Jesús tet eb tu' jaxca ti':
—Caw yel chi wal e ex, ja' eb chi sbej can sna, yistil, smam, xutx, yuẍtaj, yanab, yuninal, jin ya'il oj, catu' asan Dios chi yoche chi yak' servil. 30 Yel xa c'al miman oj ẍa' eb yet jun tiempoal ti'. Jaxa yet jun tiempoal oj jul ya toj tu', ja' ta' tu', oj ẍa' eb sk'inal tol ey c'al yin tobal k'inal, ẍi Jesús tet eb.
Jix Yaltej Scamichal Jesús Junel Xa Yin Ey Oj To
(Mateo 20:17-19; Marcos 10:32-34)
31 Jix yawten eb lacawan scuywom Jesús tu' xojli. Jix yalon tet eb jaxca ti':
—Ja' tinani', tol lalan cu to bey Jerusalén. Ja' tu' oj yun el masanil tzet tz'ibebil can yu eb ẍejab Dios peyxa, yet jix yalon can el jin k'aneal eb, jain, Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail an. 32 Catu' oj jin ale oc yul sk'ab eb man Israel oj. Oj jin sbuchon eb. Oj yalon eb tzet yetal pena win an. Catu' oj tz'ubloj oc eb win an. 33 Oj jin smak'on pax eb. Oj lawoj tu', catu' oj jin yak'on cam eb. Pero yoxial tu', oj jin pitzc'u pax a oj, ẍi Jesús tet eb.
34 Pero ma na'cha el nioj yu eb. Man yotaj oj eb nioj tzet chi yal yel oc apnoj wan jix yal tu', yuxan ma na'cha el yu eb.
Ja' Naj A Jericó Jix Ilwi Can A Yu Jesús
(Mateo 20:29-34; Marcos 10:46-52)
35 Ja' yet lalan yapni Jesús bey conob Jericó, ey jun naj c'am chi ske' yilwi, chotan ey naj sti' be. Lalan sk'anon sa'beal tet ánima chi ec' yul be tu'. 36 Ja' yet jix yaben naj tol ec'al ánima chi bilwi yec' yul be tu', jix sk'anlen naj yabe, tzet yuxan ec'al eb chi eq'ui. 37 Jix al-le tet naj, tol ja' Jesús a Nazaret chi eq'ui. 38 Yuxan jix a yaw naj yin ipal jaxca ti':
—Jesús, Yic'aal naj David,* ¿c'am mi chi ok' ja c'ul win an? ẍi naj tet Jesús.
39 Ja' eb babel sattaj naj Jesús tu', jix tenchanele naj c'am chi ilwi tu' yu eb, yet watx' chi tz'ini naj. Pero ja' yet jix yaben naj jaxca tu', tol jix a sjowal yel yaw naj:
—Mamin, Yic'aal naj David, ¿c'am mi chi ok' ja c'ul win an? ẍi naj junel xa.
40 Jix oc linan Jesús tu', jix yalon Jesús yu stit naj. Ja' yet jix apni naj sc'atan Jesús, jix sk'anlen tet naj jaxca ti':
41 —¿Tzet cha woche chach wute an? ẍi Jesús tet naj.
—Mamin, chi woche cha jaj jin sat ti' an, ẍi naj tet Jesús.
42 —Jajcha ojab can ja sat. Tol jix wa'xi, yutol jix ja waoc ja c'ul win an, ẍi Jesús tet naj.
43 Ja' yet jun txolan tu', jix jajcha sat naj, jix yilon naj. Yuxan jix oc tzajan naj yintaj Jesús. Jix yalon watx' k'ane naj tet Dios. Yetoj pax masanil eb jix ilon jun tu', jix yal watx' k'ane eb tet Dios.
* 18:20 Éxodo 20:12-16; Deuteronomio 5:16-20 * 18:38 Yic'aal naj David jun xa sbi yu Cristo. Tol Ak'bil Yopiso Colwawomal.