20
Yopiso Jesús
(Mateo 21:23-27; Marcos 11:27-33)
Ey jun c'ual jix cuywa Jesús xol eb ánima yul stemplo Dios. Jix c'oli yalon el watx' k'ane yet colbanile tet eb. Ja' eb yaaw yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, yetoj eb cuywam yin sley Moisés, c'al eb ichamtaj winaj ey yopiso, jix apni eb sc'atan Jesús. Jix yalon eb jaxca ti':
—Al e on tzet ja wopiso, yuxan cha wun wan ti'. ¿Mac txequel jix ak'on ja wopiso tu'? ẍi eb tet Jesús.
—Jainti', oj jin k'anle pax junoj tzet yetal e ex. Al wej e in an. ¿Mac jix ak'on yopiso naj Juan yuxan jix yak' bautizar ánima? ¿Dios mi, ma ánima? ẍi Jesús tet eb.
Jix c'oli yal-len eb yabe xol eb yu tzet jix yal tu'. Jix yalon eb jaxca ti':
—¿Tzet chi kute kalon wej tet? Ta chi kal wej, tol ja' Dios jix ak'on yopiso naj Juan tu', oj sk'anle e on jaxca ti': “¿Tzet yuxan c'am che ya pax oc yin je c'ul xin?” ẍi mi. Pero ta chi kala, tol ja' ánima jix ak'on yopiso tu', oj tit sjowal masanil ánima kin, catu' oj cu sk'ojch'enne cam eb. Yutol ja' naj Juan tu', ẍejab Dios ye yul sat eb masanil, ẍi eb.
Yuxan, jix yal eb tet Jesús tol man yotaj oj eb mac txequel jix ak'on yopiso naj Juan tu'. Jix yalon pax Jesús tet eb jaxca ti':
—Ta quey tu' xin, man pax oj wal e ex mac jix ak'on wopiso wunen wan ti' an, ẍi Jesús.
Sk'aneal Wan Eb Mulnawom Pena Sna'bal
(Mateo 21:33-44; Marcos 12:1-11)
Catu' jix yalontej Jesús jun sk'aneal ti' tet eb ánima yaman ec' titu', jix yalon jaxca ti':
—Ey jun winaj jix awon wan uva sat x'otx'.* Ja' yet jix lawi yawon can oj, jix yaon can toj x'otx' tu' maanil yetoj c'al tzet awbil yu tu' tet wan eb mulnawom ánima. Jix el bey jun lugar tu'. Naatil jix bet ec' caan titu'. 10 Ja' yet jix a apnoj stiempoal syambale a an, jix ẍejontoj jun ẍejab naj a tx'otx' tu'. Jix bet sk'anon yuca' tzet awbil tu'. Pero tu' c'al jix bet yetne sba. Jix smak'on eb. Jix ujtele meltzo naj yu eb. C'am nioj yuca' tx'otx' jix yi' naj. 11 Yuxan jix ẍejtoj jun xa ẍejab naj a tx'otx' tu'. Pero tu' c'al pax jix bet yetne sba. Jix mak'le naj yu eb catu' jix yujten pax eb. Ja'c'ala' c'am nioj tzet jix ak'le tet naj. 12 Jix lawi tu' xin, jix ẍejontoj jun xa. Jix apni c'al jun xa tu' sc'atan eb, jix smak'on eb, jix yasi, catu' jix sk'ojon can el eb.
13 Jix yalon naj a tx'otx' tu' jaxca ti': “¿Tzet la watx' chi wute an? Oj jin chejtoj jun jin c'aal, jun caw cam c'ulnebil wu an. Tejan oj xiw eb tet,” ẍi naj. 14 Pero ja' yet jix il-le yapni naj c'aale tu', jix swa' alnen eb jaxca ti': “Ilala, tol ja' naj c'aale tu' chi juli. K'inaloj ta chi cam smam naj tinani', tu' c'al ta' ja' naj chi i'on can tx'otx' ti'. Kak' wej cam oj, yet watx' jaon xa chi ki' wej can tx'otx' ti',” ẍi eb. 15 Yuxan jix c'al apni naj sc'atan eb, jix sac'ontej eb. Jix yi'ontoj eb sti' el tx'otx' tx'otx' tu'. Ja' tu' jix bet smak' cam naj eb. Yuxan chin k'anle e ex, ¿tzet pax oj utele eb mulnawom tu' yu naj mame che na? 16 Ja' naj mame tu' oj toj catu' oj ak'le lawoj eb yu naj. Catu' oj yaon can toj x'otx' tu' maanil tet wanoj xa mac txequel, ẍi Jesús.
Jix lawi yaben eb wan tu', catu' jix yalon eb jaxca ti':
—¡Tol oj wal man jaxca oj tu' chi yute! ẍi eb.
17 Pero jix oc t'anan Jesús yin eb. Jix yalon jaxca ti':
—Pero ¿tzet pax chi yal yel oc apnoj wan tz'ibebil can yul An Juun Tz'ibebil can che na'? bey chi yal jaxca ti':
Ey jun ch'en ma oc yopiso yu eb wa'nem na.
Ja' ton jun tu' yel miman yopiso jix oqui, ẍi yul An Juun tu'.*
18 Yal c'al mac chi mak' ey sba yiban jun ch'en tu', coc' xa c'al chi yun sk'atoj. Jal mac txequel chi ey q'uey jun ch'en tu' yiban, coc' xa c'al chi yuntoj, ẍi Jesús tet eb.
Wan Ch'en Tumin Chi K'anle El Yin Ánima Yu Eb Yaaw
(Mateo 21:45-46; 22:15-22; Marcos 12:12-17)
19 Ja' eb yaaw yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, yetoj eb cuywam yin sley Moisés, jix yoche eb tol chi smitx' Jesús yin eymanil, yutol jix na'cha el yu eb, tol ja' tet eb jix al-le jun sk'aneal tu'. Pero jix xiw a eb tet ánima. 20 Yuxan jix ẍejtoj eb jaywan chejab sto smajon yila, ta ey bey oj oc smul Jesús. Ja' yet jix apni eb tu', watx' xa c'al chi slan yute sba eb yet watx' chi ey q'uey Jesús yin junoj k'anlebal yu eb, yutol chi yoche eb tol yin c'al tzet chi el yalon naj, ja' tu' chi ey q'uey naj, yet watx' chi i'letoj naj yu eb sattaj yaaw. 21 Jix slan yalon eb tet Jesús jaxca ti':
—Jaach cuywam, kotaj sic'lebil tol tool c'al cha wute ja walon junoj tzet yetal, watx' pax ja cuywai. C'am junoj mac bey chach xiwi, yutol laan c'al yel oc apnoj jun jun mac txequel yul ja sat. Kotaj pax oj, ja' jun beybale chi ẍa' sc'ul Dios, ja' cha wak' cuyle yin yel. 22 Yuxan chi cu k'anle e ach, ja' ch'en tumin chi k'anle el kin yu naj yaaw a Roma, ¿ey mi sleyalil kak'on ch'en, ma c'amaj? ẍi eb tet.
23 Pero yotaj xa Jesús tol man watx' oj tzet lalan sna'on oc eb yin naj. Yuxan jix yal tet eb jaxca ti':
—¿Tzet yuxan chin je yak' porobal? 24 Tx'ox wej junoj ch'en tumin tu' wil an. ¿Mac txequel jun ey oc yechel sat yin ch'en ti'? ¿Mac txequel jun tz'ibebil oc sbi yin ch'en ti'? ẍi Jesús tet eb.
—Yechel sat naj yaaw a Roma yetoj c'al sbi naj, ẍi eb.
25 Yu tu', xin, ja' tzet yetal tol yet c'al ta' naj yaaw tu' yei, ak' wej tet naj. Pero ja' tzet yetal yet Dios, ak' wej pax tet, ẍi Jesús tet eb.
26 Ma yak' ganar eb yey q'uey yin junoj sk'ane naj sattaj eb ánima. Yuxan jix q'uey a sc'ul eb. C'am xa tzet jix yal eb.
Ja' Eb Chi Alon Tol Man Oj Pitzc'u A Eb Camnaj
(Mateo 22:23-33; Marcos 12:18-27)
27 Ey wan eb saduceo jix apni sc'atan Jesús, eb chi aloni, tol man oj pitzc'u a eb camnaj. Jix yalon eb tet naj jaxca ti':
28 —Jaach cuywam, ja' naj Moisés, jix tz'iben can jaxca ti': “K'inaloj ey junoj winaj chi cami, catu' chi can yistil pero c'am junoj yuninal chi el can oj. Sowalil junoj yuẍtaj naj chi i'on can ix, yet watx' chi el yuninal naj chi i'on can ix tu', jaxca tol yuninal naj camom tu' chi el yu yuẍtaj.” Quey tu' jix yute yalon can Moisés. 29 Ja' junel, ey jujwan winaj jix ec' cu xol ti', yuẍtaj c'al sba eb. Jix oc yetbi naj babel winaj. Pero jix cam naj, c'am c'al junoj yuninal naj jix el can oj. 30 Ja' naj tzunan yintaj naj babel tu' jix i'on can ix. Jix cam pax naj, ja'c'ala' c'am yuninal naj jix el can oj. 31 Jix lawi tu' xin, jix yi'on can a ix ix naj yet yox tu'. Ja'c'ala' c'al jix yun eb naj sjujwanil. Jix cam c'al toj eb naj, c'am c'al junoj eb naj jix el can junoj yuninal. 32 Jix lawi scamtoj eb naj xin, catu' jix cam pax ix ix tu'. 33 Ja' yet oj pitzc'u a eb camnaj tu', ¿mac txequel naj ey yistil ix sic'lebil? yutol jix yil-le ix yu eb naj jujwan tu', ẍi eb. 34 Jix yalon Jesús tu' tet eb saduceo tu' jaxca ti':
—Ja' yul yiban k'inal ti', chi ton yil-le sba winaj yetoj ix. 35 Pero ey jun xa lugar. Ja' eb oj pitzc'u a xol eb camnaj, eb smoo yapni titu', ma xa yil-le sba eb titu'. Ma xa ak'le cutz'ine yin alibeal. 36 Yutol ja' yet jun tiempoal tu', c'am xa bak'in oj cam eb. Laan xa oj yun eb jaxca eb ángel. Caw yuninal xa Dios eb, yutol oj ak'le pitzc'u a eb. 37 Ja' naj Moisés, jix yak' can otajnele el oj, tzet utbil tol oj pitzc'u a eb camnaj, yet jix s'iben sk'aneal jun tiempoal yet jix yilon s'a' te' q'uix. Ja' tax yet tu' jix yalon can Dios jaxca ti': “Jain ton ti', Sdiosal jin naj Abraham, Sdiosal jin naj Isaac, Sdiosal jin pax naj Jacob,” ẍi Dios.* 38 Yuxan, cax c'al camnaj xa eb, kotaj tol ja' Dios man Sdiosal oj eb camnaj, pero Sdiosal eb iquis. Ja' yul sat Dios, iquis ye eb ánima masanil, ẍi Jesús.
39 Yuxan, Jix yal wan eb cuywam yin sley Moisés tet Jesús jaxca ti':
—Yel ton cha wal Mamin, ẍi eb. 40 Ma xa stec'ban sba eb saduceo sk'anlen junoj xa tzet yetal tet Jesús.
Ja' Jesucristo Sc'aal Ton Dios
(Mateo 22:41-46; Marcos 12:35-37)
41 Jix yalon Jesús tet eb ey ec' titu' jaxca ti':
—¿Tzet yuxan ey eb chi alon jaxca ti'? “Cristo, yic'aal naj David,” ẍi eb. 42 Pero ja' naj David jix yal can yul jun Salmo jaxca ti':
Jix yal Dios tet naj Waawil:
“Eyan chotan bey jin watx' k'ab.
43 Masanta' oj can eb chi chichon oc sc'ul ja win yalan wu an,” ẍi Dios tet naj Waawil, ẍi David.*
44 Quey tu' jix yute yalon can David, ¿tzet utbil tol ja' Cristo, ey oc Yaawil oj? Yuxan, ¿tumi ja' Cristo yic'aal c'al naj David ye xin? ẍi Jesús tet eb.
Spenail Eb Cuywam Yin Sley Moisés
(Mateo 23:1-36; Marcos 12:38-40; Lucas 11:37-54)
45 Ja' yet lalan to yaben masanil eb ánima, jix yalon tet eb scuywom jaxca ti':
46 —Che yil c'al je ba, yet watx' c'am chex etex el yu sbeybal eb cuywam yin sley Moisés. Yutol chi ẍa' sc'ul eb yec' yetoj wan an jojan pichile. Chi yoche eb tol tuxa c'al chi yi' ey sba ánima tet, yet chi ec' eb txombal. Chi yoche eb asan bey chi ey chotan eb mimej winaj yul snail sculto, ja' tu' chi ey chotan eb. Yetoj yet chi wa'xi wan lo'be caw watx', asan bey watx' chi yoche eb chi ey chotan oj. 47 Chi i'le ec' sna eb ix camnaj xa yichamil yu eb. Chi lawi jun tu', catu' miman chi yute yajan xa eb, tzet utbil oj chi sna' ánima tol c'am smul eb. Ja' eb tu' caw miman sya'tajil oj jul yiban eb, ẍi Jesús.
* 20:9 Ey bey chi oc yak'il uva x'oxbanil oj sconobal Israel. * 20:17 Salmos 118:22 * 20:37 Éxodo 3:6 * 20:43 Salmos 110:1 20:44 Yic'aal naj David, jun xa sbi yu Cristo. Tol Ak'bil Yopiso Colwawomal.