21
Sa'beal Jun Ix Meba' Ix Tet Dios, Camnaj Xa Yichamil
(Marcos 12:41-44)
Ja' junel, ey ec' Jesús yul stemplo Dios. Jix yiloni, tzet c'al jix yute yaon eytoj stumin eb be'om yul jun cha'bal sa'beal tet Dios. Jix yilon pax yapni jun ix meba' ix, camnaj xa yichamil. Jix yaon eytoj caab ch'en centavo ix. Yuxan jix yal Jesús tet eb ey ec' yetoj jaxca ti':
—Caw yel chi wal e ex, ja' jun ix camnaj xa yichamil ti', caw meba' ix. Pero ja' sa'beal ix tet Dios jix yak' tu', yel ec'ban yel oc apnoj yintaj yet masanil eb jix yak' yet. Yutol jun jun eb, ja' ch'en jix yak' can sobra chi ya eytoj eb sa'beal oj tet Dios. Pero jun ix ix ti' xin, caw meba' ton ix. Tz'ajan jix ya eytoj masanil stumin ix sa'beal oj tet Dios. C'am xa tzet jix can tet ix, ẍi Jesús tet eb.
Jix Yaltej Jesús Tol Oj Mak'le El Stemplo Dios
Ey wan eb lalan yalontej yu stemplo Dios tu', tzet utbil tol caw watx' yili, caw watx' scawxi yu ch'en ch'en ey oc yin, yetoj yu wan sa'beal ánima ey oc yin. Yuxan jix yaltej Jesús tet eb jaxca ti':
—Ja' wan lalan je yilon ti', oj ec' bulna masanil yet jun tiempoal oj jul oj. C'am junoj wan ch'en latz'bil a ti' oj can yiban yet ch'enal, ẍi Jesús tet eb.
Wan Yechel Oj X'ox Dios Yet Tuxa Chi Jul Slawubal Yul Yiban K'inal
(Mateo 24:3-28; Marcos 13:3-23)
Jix sk'anlen eb tet Jesús jaxca ti':
—Wuẍtaj, ¿bak'in oj jul jun cha wal tu'? ¿Tzet yechelal oj x'ox Dios yet tuxa oj jul oj? ẍi eb tet Jesús. Jix yalon tet eb jaxca ti':
—Caw listo c'al che yute je ba, yet watx' c'am mac oj jex etnen oj. Yutol ec'al mac oj jul oj, oj tz'aj ya oc jin bi eb yin, “Jain ton Cristo jin an,” ẍi eb oj tz'aj yalon eb. “Tol jix jul slawubal yul yiban k'inal,” ẍi eb oj yalon pax eb. Pero manchej je yaoc yin je c'ul tzet oj yal eb tu'. Oj je yab sk'aneal wan mimej jowal, oj a waan eb comon ánima yin jowal yin eb yaaw. Manchej je xiw a oj. Yutol sowalil ja' wan ti' oj baboj ec' el oj. Pero man to oj lawoj ec' yul yiban k'inal ti' yet tu'. 10 Oj smitx'le a sba mimej nación yin jowal. Yetoj wan tx'oj tx'oj mimej conobal, oj smitx'le pax a sba yin jowal. 11 Ec'al bey oj ec' mimej quixcab caw jow. Ec'al wan tzet yetal oj je yil satcan, caw oj xiw ánima yu. Oj x'oxon a sba wan yechel bey satcan tol caw miman yel oc apnoj tu'.
12 Pero ja' yet c'am to chi jul wan tu', ey mac oj jex mitx'on oj, catu' oj yak'on eb pena c'ulalil je yin. Oj jex yi'toj eb bey snail sculto yu chi sna' oc eb je yin, catu' oj jex yaon oc eb preso. Oj jex yi'toj eb sattaj eb rey, c'al sattaj wan xa eb yaaw yu c'al che yaoc je c'ul win an. 13 Pero jaxca tu' oj ske' je yalon can el jin k'aneal tet eb. 14 Sowalil ojab che yotajne el sbabelal, tol ma ske' je seyon tzet oj je yute je colon je ba yet oj jex apnoj sattaj eb tu'. 15 Yutol jain oj jin k'anab el je yin, catu' oj wak'on je jelanil. Yuxan, c'am junoj eb chi chichon oc sc'ul je yin tu' oj jex ak'on ganar. C'am junoj eb chi apni sjelanil jaxca jun oj wak' e ex an. 16 Ey jex ja' je mam je txutx, je yuẍtaj, je yican, je yamigo, ja' oj meltzo oc je yin. Ey jex oj jex mak'le cam yu eb. 17 Jal masanil ánima xin, oj chichon oc sc'ul je yin, yutol ey oc je c'ul win an. 18 Pero c'am junoj jex oj jex q'ueyle el oj, cax c'al junoj xil je jolom. 19 Ta tec'an c'al oj je yute je ba, oj je yak' ganar je cha'on je k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal.
20 Ja' yet oj je yiloni, tol jix joyle Jerusalén ti' yu eb soldado, na'cha ojab el je yu, tol tuxa oj lawoj. 21 Ja' eb ey ec' bey Judea ti', to ojab eb bey wonan. Ja' eb ey ec' bey Jerusalén ti', el ojab pax eb. Ja' eb chi ec' naatlaj, c'am ojab chi oc eb yul conob ti'. 22 Yutol ja' yet jun tiempoal tu' oj jul jun miman castigo. Ja' ton yet tu', oj yun jantaj tzet tz'ibebil can yul An Juun Tz'ibebil can oj. 23 Ja' eb ix mimejal xa ix yet jun tiempoal tu', c'al eb ix ey to yune' chi txutxwi, ok'bal c'ule eb ix yet oj eltoj eb ix tu'. Yutol caw miman castigo oj jul yiban eb ánima bey wan lugar ti'. Yutol oj tit sjowal sc'ul Dios yiban eb ket Israelal. 24 Ec'al eb oj cam can xol jowal tu'. Ec'al eb oj toj can preso, oj sajlem can toj eb bey conoblaj. Oj etex can ey Jerusalén ti' yu eb man Israel oj tu', masanta' c'al yet oj lawoj stiempoal yak'on eb yaawil, jaxca chi yoche Dios.
Ja' Tzet Oj Jul Oj Yet Oj Jul Jesús Yet Scaelal
(Mateo 24:29-35, 42-44; Marcos 13:24-37)
25 Ey wan yechel oj x'ox sba yin c'u, c'al yin xaaw, c'al yin weycan. Jal bey sat tx'otx' ti' xin, oj somcha el sc'ul ánima yu xiw c'ulal bey jun jun conob. Yutol oj a pulna ja' mar catu' oj awoj smak'on ey sba ja'. 26 Oj sajboj el ánima yu xiw c'ulal, yet oj sna'ontej eb tzettaj yetal oj jul yul yiban k'inal ti'. Ja' wan tzet yetal ey yip bey satcan, oj tz'icotenele eb. 27 Oj lawoj tu', catu' oj yilon eb ánima, oj jin eyol xol jun asun, jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an. Oj jin jul yetoj miman wip an, c'al jin miman tzejejial. 28 Ja' yet lalan xa sbey sjul wan tzet yetal jix wal ti' an, tzala jon nej. Chex a t'anan satcan, yutol tuxa oj jex colcha oj, ẍi Jesús tet eb.
29 Catu' jix yalontej jun sk'aneal ti' tet eb:
—Na' wej tej tzet utbil chi yun yak'on xaj te' higo c'al wan xa te' te' chi puj xaj. 30 Ja' yet chi uninbi xaj te', je yotaj xa tol tuxa chi jul nabil k'inal.* 31 Yetoj pax oj, ja' yet oj je yilon sjul wan jix wal ti' an, na'cha ojab el je yu, tol tuxa chi wa'xi oc Dios Yaawil oj.
32 Caw yel chi wal e ex, man oj cam wan ánima tu', masanta' c'al oj yun masanil wan jix wal ti' an. 33 Oj lawoj el satcan c'al yul yiban k'inal ti', jal jin k'ane xin, man oj tan el tzet chi wal an.
34 Che yil c'al je ba. Manchej je yak' cawxo el je ba yu k'in c'al yu uq'ueanil, ma yu junoj xa tzet yetal chex oc bis c'ulal yu bey yul yiban k'inal ti'. Ta c'amaj, ja' yet oj jul jun c'ual tu', man listo oj je yei. 35 Jaxca junoj yal, quey tu' oj yun sjul yiban masanil ánima yul yiban k'inal ti'. 36 Yuxan caw listo che yute je ba. Txalan nej c'al tobal k'inal, yet watx' oj ske' je colon je ba yalan wan tzet oj jul tu', catu' chex apni jin sattaj, jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an, ẍi Jesús tet eb.
37 Jun jun c'al c'u jix cuywa Jesús yul stemplo Dios. Ja' yet ak'balil, ja' bey wonan Olivo chi bet wey oj. 38 Jun jun c'u, chi pet jul eb ánima yet sk'inibalil bey stemplo Dios, yu yaben tzet chi yal Jesús.
* 21:30 Yin Castilla chi yal “verano” titi', yutol ja' bey sconobal Israel, verano stiempoal nab, man jaxca oj titi'.