22
Eb Jix Slatine El Sba Tzet Oj Yute Smitx'on Jesús
(Mateo 26:1-5, 14-16; Marcos 14:1-2, 10-11; Juan 11:45-53)
Lalan xa sjul stiempoal sk'in pascua eb Israel, yet chi slo'on ixim pan eb c'am yich. Jix seyon eb yaaw yak'omal xaambal eb Israel tet Dios c'al eb cuywam yin sley Moisés tzet utbil oj yute cam Jesús eb yin ewantajil, yutol chi xiw eb tet eb conob.
Ey jun chi yij Judas, chi yij pax Iscariote. Yetbi sba yetoj eb jusluc'wan jix ec' c'al cuywoj yintaj Jesús. Pero jix oc Satanás yin. Yuxan jix to k'anab yetoj eb yaaw yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, yetoj eb yaaw bey templo. Jix bet naj yalon tet eb tzet oj yute yaon oc Jesús naj yul sk'ab eb. Jix tzala a eb sic'lebil. Catu' jix yak'on strato eb, tol oj yak' tumin eb tet Judas tu'. Catu' jix ẍa'on sc'ul naj tzet jix yal eb. Jix seyon tzet oj yute yak'on Jesús yul sk'ab eb yin ewantajil tu' yet c'am ánima ey ec' yetoj.
Ja' Santa Cena
(Mateo 26:17-29; Marcos 14:12-25; Juan 13:21-30; 1 Corintios 11:23-26)
Ja' yet jix a apnoj stiempoal slo'on ixim pan eb c'am yich, yet chi yak'on cam no' sme' eb yet pascua, jix yalon Jesús tet Pedro yetoj tet Juan jaxca ti':
—Asi' wej wa'ne wej tzet oj cu lo' yet pascua, ẍi Jesús tet eb.
—¿Beytu' cha woche chi cu wa'ne? ẍi eb tet Jesús.
10 —Ja' yet oj jex apnoj yul conob, ey jun winaj oj ilcha je yu. I'bil oc jun moc ja' yu, lalan sto bey sna. Chex oc tzajan yintaj naj masanta' c'al chex apni yetoj naj bey chi apni. 11 Catu' oj je yalon tet naj a na tu' jaxca ti': “Tol quey ti' jix yute yalon naj cu cuywam ti': ¿Beytu' ey jun cuarto bey oj jin low yetoj eb jin cuywom an, yu cu na'ontej pascua ti'? je chi tet,” ẍi Jesús. 12 Catu' oj x'oxon jun miman cuarto e ex naat ey a oj, watx' xa ye. Ja' tu' che wa'ne tzet oj cu lo' tu', ẍi Jesús tet eb.
13 Jix to eb xin. Ja' yet jix apni eb, catu' jix yilon eb, caw yel ton chi yal Jesús tu'. Yuxan, ja' tu' jix swa'ne eb tzet oj lo'le yet pascua tu'. 14 Ja' yet jix a apnoj yorail, catu' jix apni Jesús yetoj wan xa eb scuywom. Catu' jix oc joyan eb yin meẍa low oj. 15 Catu' jix yalon tet eb jaxca ti':
—Caw chi yoche jin c'ul chin lo' yet jun pascua ti' je yetoj an, yajban c'am to chin cam an. 16 Yutol chi wal e ex, c'am xa bak'in oj jin low junoj xa pascua masanta' c'al oj oc jun yet oj wa'xoj oc Dios Yaawil oj, ẍi Jesús tet eb.
17 Catu' jix yi'on a jun vaso. Jix yalon yu diosalil tet Dios yu. Catu' jix yalon tet eb jaxca ti':
—Cha' wej jun ti'. Uc' wej. 18 Yutol chi wal e ex, c'am xa bak'in oj wuc' yal sat uva ti', masanta' c'al oj wa'xoj oc Dios Yaawil oj, ẍi Jesús tet eb.
19 Catu' jix yi'on a jun pan. Jix yak'on yu diosalil yu. Jix spo'on ec' xol eb tu'. Catu' jix yalon tet eb:
—Ja' ton jin mimanil oj ak'le je yu c'al ti'. Lo' wej, yu jin je na'ontej, ẍi Jesús tet eb.
20 Quey pax tu' jix yute jun vaso, yet jix lawi slo'on ixim pan eb tu'. Jix yalon tet eb jaxca ti':
—Ja' tzet ey ey yul jun vaso ti', jun strato Dios tol to chi yak' je yetoj. Yu jin chiq'uil, oj yun jun trato tu'. Ja' jin chiq'uil chi el je yu.
21 Ja' mac oj jin aon oc yul sk'ab eb tu', ey ec' yin meẍa ti' wetoj an. 22 Jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an, sowalil oj jin cam oj, jaxca sna'bal Dios. Pero ja' jun oj jin aon oc yul sk'ab camich tu' an, caw ok'bal c'ule naj, ẍi Jesús tet eb.
23 Yuxan, jix sk'anle el eb yin jun junal tet Jesús, mac txequel jun oj aon oc yul sk'ab camich tu'.
Steelebail Eb Cuywom Yu C'al Yalon Eb Mac Txequel Junoj Yel Miman Yel Oc Apnoj Xol Eb
24 Jix lawi jun tu', catu' jix steelen sba eb cuywom yu mac txequel junoj yel miman yel oc apnoj xol eb, yutol jun jun c'al mac txequel yel miman yel oc apnoj sna'oni. 25 Pero jix yalon Jesús tet eb jaxca ti':
—Ja' eb rey bey jun jun nación, caw yaaw ye eb. Yetoj eb yaaw, watx' eb yalon eb ánima. 26 Jaexti', manchej je yute je ba jaxca eb yaaw tu'. Ta e ex yel miman je yel oc apnoj je xol, i' wej eytej je ba jaxca junoj unin c'am yel oc apnoj. Yetoj pax oj, ta jaex yaaw je ye, ute wej je ba yin mosoal. 27 K'inaloj yet chi oc junoj lo'be tinani', ¿mac txequel junoj miman yel oc apnoj che na'? ¿Jam mac txequel chi ey chotan lowoj, ma ja' mac chi batxwi eltej lo'be? Ja' mac chi ey chotan low tu', yel miman yel oc apnoj. Pero jainti', moso we je xol jex wak'on servil.
28 Jaexti', jix je tec'ba je ba je ye ec' wetoj yet jix jul wan porobal wiban an. 29 Yuxan oj jex waoc yaawil, jaxca oj yun woc Yaawilal yu cu Mam Dios. 30 Yuxan oj ske' je low wetoj an yin jin meẍa bey ey jin oc Yaawil oj tu' an. Yetoj pax oj, oj jex ey chotan bey jun jun je despacho. Catu' oj je yak'on yaawilal yiban eb lacaweb bulan ket Israelal, ẍi Jesús tet eb scuywom tu'.
Jix Yaltej Jesús Yin Ey Oj To Tol Oj Yi' El Jesús Naj Pedro Yin
(Mateo 26:31-35; Marcos 14:27-31; Juan 13:36-38)
31 Jix yalon pax naj Kaawil jaxca ti':
—Simón, Simón, ja' Satanás jix sk'an spermiso tet Dios yutol chi yoche naj chex yak' porobal, jaxca chi yun ixim trigo yet chi txeyele ixim.* 32 Pero caw jix jin k'anle tet Dios yet watx' c'am cha wi' el ja c'ul yin Dios. Ja' yet oj ja waon pax oc ja c'ul win junel xa an, ak' stec'anil sna'bal eb ja wuẍtaj, ẍi Jesús tet naj Pedro.
33 Yuxan jix yal pax naj Simón tu' tet Jesús jaxca ti':
—Wuẍtaj, bejan jin c'ul woc preso ja wetoj an, cax c'al oj jin cam ja wetoj an, ẍi naj Pedro tet Jesús.
34 —Pedro chi wal e ach, oxel xax jin ja wi' el ja win an, catu' oj ok' a no' caẍlan yet jun ak'balil ti', ẍi Jesús tet Pedro.
Sowalil Oj Yun Tzet Chi Yal Yul An Juun Tz'ibebil Can Oj
35 Jix yal Jesús tet eb scuywom jaxca ti':
—Che na'tej yet jix jex jin chejontoj yet junel, c'am nioj je pa jix je yi', c'am je tz'um yet je tumin, c'am je xanab jix je yi'toj je toi. ¿Ey mi tzet c'am e ex? ẍi Jesús tet eb.
—Tz'ajan c'al tzet ey e on, Wuẍtaj, ẍi eb tet Jesús.
36 Jal tinani' xin, ja' mac jex ey je morral, je tz'um yet je tumin, i' wej tej je yetoj. Ja' mac jex c'am je yespada, txon wej el je chumpa, catu' che manon je yet. 37 Yutol chi wal e ex, sowalil oj yun tzet albil can yul An Juun Tz'ibebil can oj, bey chi yal jaxca ti': “Jaxca tzet chi utele oc yiban eb pena sbeybal, quey tu' tzet oj ale oc yiban jun xa,” ẍi yul An Juun tu'.* Masanil jin k'aneal tz'ibebil yul An Juun tu', sowalil oj yune', ẍi Jesús tet eb.
38 Jix yalon eb scuywom tu' tet jaxca ti':
—Wuẍtaj, tol ey caab espada titi', ẍi eb tet Jesús.
—K'ojbil caab ti', ẍi Jesús tet eb.
Yet Jix Bet Ec' Jesús Txaloj Bey Getsemaní
(Mateo 26:36-46; Marcos 14:32-42)
39 Jix eltej Jesús yul na, catu' jix to bey wonan Olivo tu' jaxca ta' sbeybal. Jix oc tzajan eb scuywom yintaj. 40 Jix c'al apni catu' jix yalon tet eb jaxca ti':
—Txalan nej, yet watx' c'am chex ak'le porobal, ẍi Jesús tet eb.
41 Catu' jix sboson el sba tet eb tu'. Jaxca ta' snaatil chi apni junoj ch'en sk'ojlei, quey tu' bey jix sbos el sba. Jix ey kaan titu', catu' jix txali. 42 Jix yal yin xa jaxca ti':
—Mamin, ta chi el yin ja c'ul, cha tenel jun ya'ilal ti' wiban an, catu' c'am chi wab sya'il an. Pero man jaxca oj chi woche an, pero jaxca ojab cha woche, ẍi Jesús.
43 Jix lawi c'al jun tu', jix eyol jun ángel bey satcan, jix jul ak'le stec'anil yu. 44 Caw jix oc pitz'an cus c'ulal yin sc'ul. Yuxan jix yi' atej sc'ul xali sic'lebil. Caw jix el ja' yin. Caw jix ey t'ulaboj ja' yin jaxca chic', quey tu' jix el yin, jix ey q'uey sat tx'otx'.
45 Ja' yet jix lawi xali, catu' jix a linan oj. Jix meltzo bey jix ey can eb scuywom tu'. Ja' yet jix apni sc'atan eb, jix yiloni, tol chi wey eb. Jix tit sweyan eb yu cus c'ulal. 46 Yuxan, jix yal tet eb jaxca ti':
—¿Tzet yuxan chex weyi? Aan nej waan oj. Txalan nej, yet watx' c'am chex ak'le porobal, ẍi Jesús tet eb.
Ja' Yet Jix Mitx'le Jesús
(Mateo 26:47-56; Marcos 14:43-50; Juan 18:2-11)
47 Lalan to yalon Jesús tet eb jaxca tu', catu' jix apni bulna jun miman bulan ánima titu'. Ja' naj Judas, naj yetbi sba yetoj eb jusluc'wan, ja' naj jix babi sattaj eb. Eyman jix apni yin Jesús, yu s'ubon sti'. 48 Jix yalon Jesús tet naj jaxca ti':
—Judas, ¿tumi jaxca ti' chin ja wute ja wak'on yul sk'ab camich, jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti', yuxan cha tz'ub el jin ti' an? ẍi Jesús tet naj.
49 Ja' yet jix yilon eb ey ec' yetoj Jesús tu' tzet yetal lalan sjul yiban eb. Jix sk'anlen eb tet Jesús jaxca ti':
—Wuẍtaj, ¿chim ske' cu xibtentoj eb yetoj kespada ti'? ẍi eb tet.
50 Yet jun txolan tu', ey jun scuywom tu' jix tz'oc'on el xiquin jun smoso naj yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, c'uxan c'al ja' swatx' jix mitx' a yu. 51 Jix yalon Jesús tet eb scuywom tu' jaxca ti':
—Bej wej, manchej je yute jaxca tu', ẍi tet eb.
Catu' jix to mitx'an yin xiquin naj tu'. Jix oc can yu junel xa. 52 Ja' eb yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, yetoj eb yaawil stemplo Dios c'al eb ichamtaj winaj ey yopiso, ja' eb jix apni smitx'on Jesús. Yuxan, jix yal Jesús tet eb jaxca ti':
—¿Tzet utbil wili che yil an? ¿Tumi elk'om jin? yuxan chex jul win an yetoj espada c'al te'. 53 Ey jin c'al ec' je yetoj jun jun c'u yul stemplo Dios, pero ma jin je mitx' pax oj. Pero ja' ton yorail je yak'on je na'bal ti', yetoj naj yaawil k'ej k'inal, ẍi Jesús tet eb.
Jix Yal Naj Pedro Tol Man Yotaj Oj Mac Txequel Jesús
(Mateo 26:57-58, 69-75; Marcos 14:53-54, 66-72; Juan 18:12-18, 25-27)
54 Jix lawi jun tu' xin, jix oc mitx'an eb yin Jesús. Jix yi'ontoj eb bey sna naj yaaw yak'omal xaambal eb Israel tet Dios. Jal pax naj Pedro xin, naat xa c'al tzajan sto naj. 55 Jix yaoc sk'ak' eb bey sti' na tu'. Jix ey chotan eb, catu' jix oc joyan eb yin k'ak'. Catu' jix apni naj Pedro, catu' jix ey chotan xol eb. 56 Ey jun ix criada jix ilon oc yin naj Pedro yin eymanil yet chotan ey xol eb tu'. Jix oc t'anan ix yin, catu' jix yalon ix jaxca ti':
—Ja' jun winaj ti', yetbi sba yetoj Jesús, ẍi ix.
57 Pero ja' naj Pedro jix tak'wi:
—Txo ix, man wotaj oj jun mac txequel cha wal tu', ẍi Pedro tet ix.
58 Jun xa txolan tu', catu' jix il-le oc yin naj yu jun xa. Catu' jix yalon pax jaxca ti':
—Jaachti', ja wetbi ja ba yetoj eb, ẍi naj tet Pedro.
—C'amaj cha, man wetbi oj jin ba yetoj eb, ẍi naj Pedro tet naj.
59 Jun xa mi wal hora yalon jun tu', jix yal xa c'al jun xa jaxca ti':
—Ja' naj ti', caw yel yetbi sba yetoj naj jix i'le jul ti', yutol yet a Galilea sba naj yetoj eb, ẍi jun xa tu'.
60 Caw yel cha, caw man wotaj oj tzet cha wal tu', ẍi Pedro tu' tet naj.
Lalan to yaloni, jix ok' a no' caẍlan. 61 Jix meltzotoj jacan naj Kaawil yin naj Pedro tu'. Yuxan jix sna'tej tzet jix yal naj tet. Jaxca ti' jix yute yalon naj tet: “Oxel xax jin ja wi' el ja win an, oj ja waloni tol man ja wotaj oj jin an, catu' oj ok' a no' caẍlan yet jun ak'balil ti',” ẍi Jesús tet. 62 Catu' jix eltoj naj xol eb tu'. Ja' yet jix lawi yeltoj, caw jix ok' a naj.
Sbuchbanil Jesús
(Mateo 26:67-68; Marcos 14:65)
63 Ja' eb chi teynen Jesús, jix buchwa eb yin, catu' jix smak'on pax eb. 64 Jix smajchen sat naj eb. Jix c'oli smak'ontoj sat eb. Catu' jix tz'aj sk'anlen tet jaxca ti':
—Al e on, mac chach mak'on cha wabe, ẍi eb tet Jesús.
65 Jantaj tzet jix yal eb tet yin buchwal k'aneal.
Sk'aneal Yet Jix Bet Ec' Jesús Sattaj Eb Yaaw
(Mateo 26:59-66; Marcos 14:55-64; Juan 18:19-24)
66 Jaxa yet jix sajbi, jix syamba sba eb icham winaj ey yopiso xol eb Israel yetoj eb yaaw yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, c'al eb cuywam yin sley Moisés. Jix yi'ontoj Jesús eb sattaj eb yaaw. Jix sk'anlen eb tet titu' jaxca ti':
67 Al e on, ¿tumi yel jaach Cristo jaach? ẍi eb tet.
—Na'ba c'al chi wal e ex, toj oj je yaoc yin je c'ul. 68 Yetoj pax oj, ta ey tzet chin k'anle el e ex, ¿tumi oj je yal e in an? ¿Tumi oj jin je jaj pax el an? 69 Pero jainti', Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail an, ja' tinani' oj jin apnoj chotan bey swatx' k'ab Dios, caw miman yip tu', ẍi Jesús tet eb.
70 —¿Tumi Sc'aal Jaach Dios ch'al tu'? ẍi eb tet.
—Jainti', Sc'aal jin ton Dios jaxca je yalon ti', ẍi tet eb.
71 Catu' jix yalon eb jaxca ti':
—Tinani', man xa sowalil oj ey cu testigo. Ilala ja' caw chi alon yetoj sti', ẍi eb.
* 22:31 “Yet chex txeyele jaxca trigo,” chi yal yel oc apnoj tol chi yak'le naj diablo jex yijbantoj yin spenail. * 22:37 Isaías 53:12