6
Ja' Yet Ey ec' Jesús Bey Conob Nazaret
(Mateo 13:53-58; Lucas 4:16-30)
Jix pax tej Jesús bey jun lugar bey ey ec' tu', catu' jix apni bey sconob tu'. Jix to eb scuywom yetoj. Ja' yet sc'ual xewilal jix cuywa yul snail sculto eb Israel. Ec'al mac jix abeni. Pero tu' c'al jix q'uey can a sc'ul eb yu. Jix yalon eb jaxca ti':
—¿Beytu' jix scuy jun winaj ti' wan ti'? ¿Beytu' jix yi' sjelanil tu'? ¿Tzet chi yun ske'on milagro tu' yu? Yutol ja' jun ti', ja' ton jun josom te', yune' ix María. Yuẍtaj sba yetoj Jacobo, José, Judas, yetoj Simón. Ey ec' eb yanab naj cu xol ti', ẍi eb. Yu jun tu', yuxan tu' c'al jix q'uey a sc'ul eb yin. Catu' jix yalon Jesús tet eb tu' jaxca ti':
—Ey c'al ta' yel oc apnoj eb ẍejab Dios yul sat ánima masanil. Asan yul sat eb yet conob eb, c'al yul sat eb yican eb, c'al yul sat eb junne nail ye yetoj eb, c'am yel oc apnoj eb, ẍi Jesús. Ma ske' yunen junoj milagro titu'. Asan jaywan ya' ey jix sbatxba oc sk'ab yiban, catu' jix wa'xi can sc'ul eb. Jix q'uey a sc'ul naj yutol ma yaoc sc'ul eb yin. Jix lawi tu' xin, jix ec' cuywa bey wan aldealaj scawilal sconob tu'.
Jix Chejletoj Eb Lacawan Yu Jesús Yu Sto Yal-le El Sk'aneal
(Mateo 10:5-15; Lucas 9:1-6)
Jix yawtentej eb lacawan scuywom Jesús sc'atan. Catu' catajwan jix yute ẍejontoj eb. Jix yak'on yopiso eb i'o el pena espíritu. Ja' yet c'am to chi to eb, jix yalon tet eb jaxca ti':
—Ja' yet chex toi, c'am c'al yet je be che yi'. Manchej je yi' je pa, je lo'be, c'al je tumin. Asan je k'ojoch che yi'. Asan je pichil ey oc ti' che yi'toj, yetoj je xanab. 10 Yal c'al tzet nail bey chex apni, ja' c'al titu' che yak' je posada masanta' c'al chex to bey junoj xa lugar. 11 Ta ey bey c'am chex cha'le yu ánima, catu' c'am chi yal sc'ul eb chi yabe, c'am chex can bey jun lugar tu', che tzic can el spojojal je yajan, yu je tx'oxon can el oj, tol c'am xa je yalon je yet yin eb. [Caw yel chi wal e ex an, ja' yet oj jul jun c'ual chi na'le oc yin ánima, yel miman castigo oj ẍa' eb mac eb ma jex cha'on tu' yintaj eb a Sodoma c'al eb a Gomorra,] ẍi Jesús tet eb. 12 Jix to eb scuywom tu' xin. Jix ec' yalon el eb, tol sowalil chi sna' sba eb ánima yin spenail. 13 Caw ey pena espíritu jix yi' can el yin eb ánima. Caw ey eb ya' ey jix ec' ya can oc aceite olivo eb yin, catu' jix wa'xi can sc'ul eb.
Scamichal Naj Juan Bautista
(Mateo 14:1-12; Lucas 9:7-9)
14 Jix yab naj rey Herodes wan tzet chi el yunen Jesús yet jun tiempoal tu', yutol jix sajlemtoj sk'aneal xol masanil ánima. Yu jun tu', yuxan ey eb jix alon jaxca ti':
—Ja' jun tu', ja' naj Juan Bautista jix pitzc'u a xol eb camnaj. Yu jun tu', yuxan ey yipal yunen wan tu', ẍi eb. 15 Ey wan xa xin, jix yal eb jaxca ti':
—Ja' jun tu', ja' naj Elías, ẍi eb. Ey wan xa jix aloni:
—Ja' junoj eb ẍejab Dios, jaxca eb yet peyxa, ẍi eb. 16 Ja' yet jix yaben naj Herodes wan ti', jix yaloni:
—Ja' jun chi yal eb tu', ja' naj Juan, jun jix wak' i'le el sjolom. Ja' ton jix pitzc'u a xol eb camnaj, ẍi naj. 17-19 Tol yu jun ti', yuxan jix cam naj Juan tu' yu naj Herodes. Ey jun yuẍtaj naj Herodes tu' chi yij Felipe. Herodías sbi yistil. Montebil el yistil naj Felipe tu' yu naj Herodes tu'. Ja' naj Juan jix alon tet Herodes tu' jaxca ti':
—Caw c'am sleyal cha monte el yistil naj ja wuẍtaj, ẍi naj tet. Yu jun tu', jix tit sjowal ix Herodías tu'. Jix c'oli yak'on sc'ul oj Herodes ix tu'. Yuxan jix yak' mitx'le Juan, jix yaoc preso catu' jix pixle yetoj cadena. Ja' ix Herodías tu', caw chi chichon oc sc'ul ix yin naj. Chi yoche ix chi yak' cam naj, pero c'am c'al chi ske'. 20 Yutol yotaj Herodes tu', tol ja' naj Juan, caw watx' sbeybal, catu' tol yet Dios yei. Yu jun tu', jix xiw a yu. Jix yaon oc steynemal tu', yet watx' manchej ak'le cam yu ix Herodías tu'. Ey bey chi yaltej sk'ane Dios Juan tu' tet Herodes tu'. Cax c'al c'am chi na'cha el yu sic'lebil, pero caw chi tzala yaben tet. 21 Ja' yet jix ẍa'on sk'inal ya'bilal Herodes, jix seyon ix tzet utbil chi yute cam naj Juan tu'. Ey jun miman lo' jix oc yu Herodes tu'. Jix yak' low eb yet yaawilal, yetoj eb yaawil eb soldado, c'al eb mimej winaj yul yet Galilea tu'. 22 Ey jun yune' ix Herodías tu', Jix octoj ix xol bey lalan yoc lo' tu', catu' jix canalwi ix. Watx' xa c'al yec' ix jix yil Herodes yetoj eb ey ec' low yetoj tu'. Yu jun tu', yuxan jix yal Herodes tu' tet ix jaxca ti':
—K'an tzet chi yoche ja c'ul e in an, oj wak' e ach an, ẍi naj tet ix. 23 Jix sloctej sbi Dios, catu' jix yak'on sti' tet ix, jix yaloni:
—Yal c'al tzet yetal junoj cha k'an e in an, oj wak' e ach. Cax c'al snan oj bey ey jin oc yaawilal ti', oj wak' an, ẍi naj. 24 Ja' yet jix eltej ix xin, jix sk'anlen ix tet xutx jaxca ti':
—¿Tzet cha woche chin k'an an? ẍi ix tet xutx tu'. Catu' jix tak'wi ix txutxe tu':
—Ja' sjolom Juan Bautista cha k'ana, ẍi ix. 25 Jix octoj ix sc'atan naj rey tu', catu' jix yalon ix tet jaxca ti':
—Chi woche ja' sjolom Juan Bautista cha wak' e in tinani' an. Ja' yul junoj plato chi woche cha wak' e in an, ẍi ix. 26 Caw jix cus a naj rey tu' yet jix yaben naj. Pero ma xa ske' sq'uexban naj, yutol jix sloctej sbi Dios naj, catu' jix yaben pax eb ey ec' yetoj naj tu'. 27 Catu' jix chejletoj jun soldado yu naj, catu' jix bet tit sjolom Juan. 28 Jix to jun soldado tu' bey preso xin, catu' jix bet yi'on el sjolom Juan tu'. Jix yi'ontej yul jun plato tu', catu' jix yak'on tet ix. Catu' jix yak'on ix tet xutx tu'. 29 Ja' yet jix yaben eb scuywom Juan tu', jix apni eb, catu' jix bet mujle can smimanil naj yu eb.
Eb Joeb Mil Jix Low Yu Jesús
(Mateo 14:13-21; Lucas 9:10-17; Juan 6:1-14)
30 Jix apni eb ẍejab Jesús tu' sc'atan naj junel xa, catu' jix yalontej eb jantaj c'al tzet jix yun eb, c'al tzet jix yak' cuyle can eb. 31 Jix lawi to c'al yalontej eb, catu' jix yalon Jesús tu' tet eb jaxca ti':
—Toon nej xew nioj cu txojli bey c'am ánima, ẍi naj. Jix yal naj jaxca tu', yutol caw c'am nioj scolil eb yu ánima. Ey chi juli, ey chi toi. Caw c'am stiempo eb slowi. 32 Catu' jix octoj Jesús yul jun barco tu' yetoj eb scuywom. Catu' jix to eb xojli bey c'am ánima. 33 Pero ec'al ánima jix ilon sto eb. Xax yotajne pax el Jesús eb. Yu jun tu', ec'al eb a conob bey wan conoblaj scawilal tu' jix to yetoj yajan, babel jix apni eb sattaj eb. 34 Jix eltej Jesús yul barco tu', jix yiloni, tol ec'al eb ánima ey xa ec' oj. Jix ok' sc'ul yin eb tu', yutol laan eb jaxca wanoj no' me' c'am yilomal. Catu' jix c'oli scuyle eb yu. 35 Ja' yet lalan xa sto c'u, jix apni eb scuywom sc'atan, catu' jix yalon eb tet naj jaxca ti':
—Lalan xa sto c'u. Ja' bey lugar bey ey jon ec' ti', cusiltaj tx'otx'. 36 Yuxan tejan watx' cha chejtoj eb ánima ti' bey ey ánima, yetoj bey wan aldea cawil-laj ti', catu' chi smanon low sba eb titu', yutol c'am slo'be eb, ẍi eb tet naj.
37 —Ak' wej low eb jaexti', ẍi Jesús tet eb scuywom tu'. Catu' jix yalon eb tet:
—¿Chi to cu man junoj caab cien quetzal, ch'al tu', catu' chi kak'on low eb? ẍi eb.*
38 —¿Jayeb ixim pan i'bil oc je yu? Sey wej ila, ẍi naj tet eb. Jix yilon eb, catu' jix yalon eb tet naj:
Asan joeb ixim ketbi, yetoj cac'on no' pescado, ẍi eb tet naj. 39 Catu' jix yalon Jesús tol chi ey chotan eb ánima masanil yin bulquiltaj chi yunne eb bey jun ac'al tu'. 40 Jix ey chotan eb tu'. Ey jun jun bulan yin cincuentataj, ey eb yin cien. 41 Catu' jix yi'on a ixim joeb pan tu' yetoj no' cac'on pescado tu' Jesús. Jix a t'anan satcan, catu' jix yalon yu diosalil yu. Jix c'oli xi'ontoj ixim, catu' jix yak'on tet eb scuywom yetoj cac'on no' pescado, catu' jix spo'on ec' eb xol ánima. 42 Masanil ánima watx' jix yun slow eb sic'lebil. 43 Ja' yet jix lawi slow eb tu' lacaweb to xuc jix no yu sobra ixim, c'al sobra no' pescado jix yambale a yu eb. 44 Ja' eb winaj jix low tu', joeb mil eb.
Yet Jix Bey Jesús Yiban Ja' Mar
(Mateo 14:22-27; Juan 6:16-21)
45 Jix lawi jun tu' xin, jix yalon Jesús tet eb scuywom tol chi oc eb yul barco, catu' chi babi k'axpo ec' eb sattaj naj, chi ec' apnoj eb bey conob Betsaida. Jal Jesús xin, jix to can yu yalontoj sba tet eb ánima. 46 Jix lawi yalontoj sba tet eb xin, jix to bey jun wonan txaloj. 47 Ey xa ec' te' barco tu' snan ja' yetoj eb scuywom yet jix k'ejbi. Jal Jesús tu' xin, ey to can ec' sat tx'otx' xojli. 48 Catu' jix yilontoj, caw chi el yip eb smak'on ja', yutol jow sjul ka'e' sattaj eb. Ja' yet tuxa chi sajbi, jix beytoj Jesús yetoj yajan yiban ja'. Chi yoche chi babi sattaj eb. 49 Ja' yet jix yilontoj eb tol chi bey naj yiban ja', jix sna' eb tol lab jun chi jul sc'atan eb tu', yuxan caw jix el yaw eb. 50 Jix xiw a eb masanil, yutol masanil eb jix iloni. Catu' jix yalon naj tet eb jaxca ti':
—Manchej jex oc il. Jain Jesús jin an. Manchej jex xiwi, ẍi naj tet eb. 51 Jix lawi tu', jix atoj yetoj eb yul barco tu', catu' jix oc tucan ka'e' tu'. Tuxa c'al jix q'uey can a sc'ul eb yu masanil. 52 Cax c'al xax yil smilagro Jesús eb yin ixim joeb pan, pero c'am to chi na'cha el yopiso yu eb, yutol c'am to chi jajcha sna'bal eb.
Eb Ya' Ey Chi Wa'xi Can Sc'ul Bey Conob Genesaret
(Mateo 14:34-36)
53 Jix k'axpo ec' eb xin, jix ec' apnoj eb bey conob Genesaret. Jix can can sbarco eb bey sti' ja'. 54 Jix c'al eltej eb yul barco tu', jix yilon oc eb ánima tol ja' Jesús jix juli. 55 Yuxan jix to eb sbatxtej masanil eb ya' ey bey jun lugar tu', jix i'letej eb sc'atan Jesús. 56 Yal c'al bey jix ec' naj, yul-laj aldea ma yul-laj conob, ma bey caan ánima naatlaj el oj, jix i'le eltej eb ya' ey yul-laj calle. Jix sk'anon eb smitx' nioj sti' spichil naj. Masanil eb jix mitx'on sti' spichil naj tu', jix wa'xi c'al can sc'ul eb.
* 6:37 Jix yal Jesús, “caab cientos denarios.” Jun denario stool c'u yet tiempoal tu'.