7
Wan Tzet Chi Ak'on Etex El Cu Na'bal
(Mateo 15:1-20)
Ey wan eb fariseo c'al wan eb cuywam yin sley Moisés jix tit bey Jerusalén, jix syamba oc bulan sba eb yin Jesús. Jix yil eb, tol ey jaywan eb scuywom Jesús c'am chi sajbane sk'ab eb yet chi low jaxca yalon sleyalil eb, yuxan pena jix can eb yul sat eb, yu ma sajbane sk'ab eb. Yu jun tu' xin, jix al-le eb penail yu eb. Ja' eb fariseo tu', c'al masanil eb Israel, beybalnebil c'al sbeybal yichmam eb yu, yuxan ta c'am chi cam sajbane sk'ab eb jaxca yalon sbeybal eb tu', tutun c'am chi low eb. Ja' yet chi jul eb yet chi bet eb txombal, masanta' c'al chi cam sajbane sk'ab eb catu' chi low eb, jaxca yalon sley eb tu'. Ey to c'al wan xa tzet yetal chi sbeybalne eb, jaxca sajbanilal svaso eb, c'al ẍalu, c'al masanil smitx'k'ab eb yet lo', [c'al sweyub eb]. Yuxan jix yal eb fariseo tu' c'al eb cuywam yin sley Moisés tet Jesús jaxca ti':
—¿Tzet yuxan c'am chi sbeybalne eb ja cuywom wan sbeybal eb kichmam? Pena chi can eb, yutol c'am chi x'a' sk'ab eb catu' chi low eb, ẍi eb. Catu' jix yalon Jesús tet eb jaxca ti':
—Jaexti' caw caab sat jex. Yel ton ta' tzet albil can yu Isaías je yin, yet jix s'iben can jaxca ti' yul An Juun Tz'ibebil can oj:
Ja' wan ánima ti', yin c'al ch'an sti' eb ey oc swatx' k'ane chi yal e in an. Pero naat el sna'bal eb win an.
Na'ba c'al chi tz'aj yi' ey sba eb e in an. Asan wan ẍejbanil ánima chi yak' cuyle eb. Pero jaxca tol jin chejbanil chi yute oc eb, ẍi Dios yul An Juun tu'.*
Jaexti', jix je bej can ẍejbanil Dios, ja' scuybanil je yichmam che beybalne. [Jaxca x'a'banil ẍalu tu', c'al vaso tu'. Ey to c'al wan xa che beybalne jaxca wan ti'.] Yu c'al je beybalnen wan sbeybal je yichmam, yuxan che bejon can je beybalnen ẍejbanil Dios. 10 Jix yal can Moisés jaxca ti': “Ey ojab yel oc apnoj je mam c'al je txutx yul je sat.* Ja' mac chi sba smam ma xutx, cam ojabi,” ẍi. 11 Pero ja' je yalon jaexti', tol man sowalil oj chi colwa junoj mac txequel tet smam ma tet xutx. Ila ta ey junoj mac chi alon tet smam ma tet xutx jaxca ti': “C'am chi ske' jin colwa e ex, yutol masanil tzet ey e in an, yet xa Dios yei,” ta ẍi. 12 Ta ey mac chi yal jaxca tu', man xa sowalil oj chi colwa tet smam c'al tet xutx je yaloni. 13 Cac'al ton tu' che yute je yintajnen el ẍejbanil Dios, pero ja' pax sbeybal je yichmam che yak' cuyle oj. Catu' ec'al to c'al wan xa che beybalne jaxca wan ti', ẍi Jesús tet eb. 14 Jix lawi tu' xin, jix yawten pax tej eb ánima Jesús tu' junel xa. Jix yalon tet eb jaxca ti':
—Ab wej je masanil tzet oj wal an. Na'cha ojab el je yu. 15 Ja' tzet chi octoj yul cu ti', c'am chi cu tz'ilbitoj yu yul sat Dios. Ja' wan tzet chi tit yin cu na'bal, ja' chi cu tz'ilbinentoj yul sat Dios. 16 Na'otane wej sic'lebil wan tzet chi wal ti' an, ẍi naj tet eb. 17 Catu' jix el Jesús tu' xol eb ánima tu', catu' jix octoj yul na yetoj eb scuywom tu'. Jix sk'anlen el eb tet naj:
—¿Tzet chi yal yel oc apnoj jun cuybanile jix ja wal ti'? ẍi eb tet naj. 18 Catu' jix yalon tet eb jaxca ti':
—¿Tumi c'am chi na'cha pax el je yu, jaexti'? ¿Tumi man je yotaj oj, tol ja' tzet chi octoj yul cu ti', c'am chi cu tz'ilbitoj yul sat Dios yu? 19 Yutol manaj bey cu na'bal chi apni. Ja' yul cu c'ul chi ey apnoj, chi lawi tu' xin, chi eli, ẍi Jesús tet eb. Quey tu' jix yute yalon jaxca tu', tzet utbil tol jantaj c'al tzet chi lo'le c'al ta' a', c'am sleyal yu Dios. 20 Jix yalon pax jun xa ti' tet eb:
—Ja' wan tzet chi tit yin cu na'bal, ja' chi cu tz'ilbinentoj yul sat Dios. 21 Yutol ja' yin sna'bal ánima chi pitzc'u a wan pena na'bale ti'. Ey mac ey xa yetbi, catu' chi yunen mul yetoj junoj xa mac txequel. Ey eb man to c'al yetbi oj sba, catu' chi yunen mul. Ey eb chi smak' cam yet animail. 22 Ey eb chi elk'anwi. Ey eb chi ochen oc tzet ey bey junoj xa. Ey eb c'am swatx'il chi yute sba. Ey eb chi yak' lek'ti'al. Ey eb c'am chi q'uixwi yunen junoj tzet yetal yin comon c'al. Ey eb chi chichon oc sc'ul yin junoj mac txequel yu tzet ey tet. Ey eb comon c'al chi buchwai. Ey eb chi smimanne sba. Ey pax mac c'am sna'bal. 23 Ja' wan spenail ti', ja' yin sna'bal ánima chi pitzc'u a oj. Ja' chi tz'ilbinen el eb yul sat Dios, ẍi Jesús.
Ja' Jun Ix Ix Man Israel Oj Jix Yaoc Sc'ul Yin Jesús
(Mateo 15:21-28)
24 Catu' jix to Jesús tu' bey jun lugar chi yij Tiro c'al Sidón. Jix apni bey jun na, ma yoche jix abcha a oj ta ey ec' naj titu', pero jix abchai. 25 Ey jun ix ix ey jun yune' k'opo ey oc pena espíritu yin titu'. Jix yab sk'umal ix txutxe tu' tol jix apni Jesús titu'. Catu' jix to ix sc'atan naj, jix bet ey kaan ix sattaj. 26 Ja' jun ix ix tu', man Israel oj ix, a Sirofenicia ix. Jix sk'an ix tet Jesús tol chi yi' el jun pena espíritu yin ix k'opo tu'. 27 Pero jix yal Jesús tet ix jaxca ti':
—Low ojab eb uninale babel. Man watx' oj ta chi tok'le ec' slo'be eb, catu' chi ak'le tet no' tx'i', ẍi Jesús tet ix.* 28 Catu' jix tak'wi ix tet naj jaxca ti':
—Yel ton Mamin, pero ja' no' tx'i', chi sic' a sc'ail slo'be eb uninale chi ey c'otna yalan meẍa, ẍi ix tet naj. 29 Yu jun tu', yuxan jix yal naj tet ix jaxca ti':
—Ja' jun cha wal e in ti' an, caw watx'. Chi ske' chach pax bey ja na, yutol jix el jun pena espíritu tu' yin ix ja wune' tu', ẍi naj tet ix. 30 Ja' yet jix apni ix bey sna, jix yilon ix, telan atoj jun yune' ix tu' sat tx'at, xax el jun pena espíritu tu' yin ix.
Naj C'am Chi Ske' Yabeni Jix Jajcha Can Xiquin Yu Jesús
31 Jix el Jesús bey Tiro bey ey ec' tu' xin, jix ec' bey conob Sidón, c'al bey wan conob yul yet Decápolis. Catu' jix apni bey sti' ja' mar Galilea. 32 Ja' yet ey ec' titu', jix i'letej jun winaj c'am chi yabe yu wan ánima tet naj. C'am chi ske' pax sk'anab jun winaj tu'. Jix sk'anon eb tet Jesús yet watx' chi ya oc sk'ab Jesús yiban naj. 33 Catu' jix yi'on el naj txojli xol ánima tu'. Jix yaon octoj jun yiximal sk'ab naj yul jun jun xiquin naj. Jix lawi jun tu' xin, catu' jix tz'uben Jesús yin sk'ab, catu' jix yaon oc yin yak' naj. 34 Catu' jix a t'anan Jesús satcan tu', jix a sc'ul, catu' jix yalon jaxca ti':
—Efata, ẍi. Chi yal yel oc apnoj. Jajchaan can oj. 35 Ja' yet jun txolan tu', jix jajcha can xiquin naj tu'. Jix wa'xi pax can yak' naj, jix k'anab a naj tu'. 36 Catu' jix cam can yalon Jesús tet eb ánima tu' jaxca ti':
—C'am bey che yal jun ti', ẍi naj tet eb. Pero ja' yet jix yalon tet eb jaxca tu', yel xa c'al jix yal el eb. 37 Caw jix q'uey a sc'ul eb ánima tu'. Jix yalon eb jaxca ti':
—Caw watx' chi yun swa'nen masanil tzet yetal. Chi jajcha xiquin eb c'am chi yabe yu, catu' chi k'anab can a eb c'am c'al ta' chi ske' sk'anabi, ẍi eb.
* 7:7 Isaías 29:13 * 7:10 Éxodo 20:12; Deuteronomio 5:16 * 7:27 Ja' Jesús chejbiltej tet eb Israel, eb sconob Dios. Ja' eb a Sirofenicia, man Israel oj eb. Ja' eb a Israel chi yal yin eb man Israel oj, tol tx'i' eb, yuxan jix yal Jesús jaxca ti' yu yak'on porobal ix, cax c'al yul sat Jesús laan yel oc apnoj ánima masanil. 7:31 Decápolis, chi yal yel oc apnoj, “laoneb conob.”