10
Yochwan Naj Pablo Chi Colcha El Eb Yet Israelal
Jex wuẍtaj, jex wanab, caw yochwan jin c'ul chi colcha eb wet Israelal. Chin k'an jun ti' tet Dios. Yel toni caw chi yi' ey sba eb yak'on servil Dios. Pero man yotaj oj eb tzet utbil chi yun yak'le servil Dios jaxca chi yoche tu'. Man yotaj oj eb tzet utbil chi yun yoc eb watx'il yul sat Dios. Chi yoche eb chi yaoc sba eb watx'il yul sat Dios yul yet. Yuxan c'am chi ẍa' sc'ul eb yoc yin watx'il yul sat Dios jaxca chi yoche Dios tu'. Yu Cristo c'am xa yalon yet sley Moisés yin yak'on wa'xoj ánima sattaj Dios. Yutol yal c'al mac chi yaoc sc'ul yin naj, watx' chi el oc eb sattaj Dios.
Albil can yu naj Moisés tzet utbil chi kute cu ba, ta chi koche chi cu oc watx'il yul sat Dios yu jun ley tu'. Chi yal jaxca ti': “Ta ey mac chi jijen masanil tzet chi yal ley yin tobal k'inal, oj ẍa' sk'inal,” ẍi ley.* 6-7 Pero ja' cu colbanil chi cu cha' ti' asan yu chi kaoc cu c'ul yin Cristo, catu' chi yalon Dios tu' tol watx' jon xa yul sat. Chi yal yul An Juun jaxca ti': “C'am sowalil chi cu to satcan”* yu ki'on eytej Cristo yu chi colwa kin, catu', “c'am sowalil chi cu eytoj yul tx'otx',”* yu ki'on atej Cristo xol eb camnaj. “Ja' jun sk'aneal colbanile ti', je yotaj xa. Chi ske' je yalon yetoj je ti'. Ey xa oc yin je pixan,” ẍi yul An Juun.* Ja' ton jun sk'aneal ti' chi kal el oj. Jun chi aloni tol sowalil chi kaoc cu c'ul yin Cristo. Oj cu colcha oj ta chi kal yetoj cu ti', tol ja' Jesús, Kaawil yin masanil, catu' chi kaon oc yin cu c'ul, tol ja' Dios jix pitzc'unen a Jesús xol eb camnaj, oj cu colcha oj ta chi kun jaxca tu'. 10 Watx' jon yul sat Dios asan yu chi kaoc cu c'ul yin Cristo. Chi cu colchai, yutol chi kal yetoj cu ti', tol ja' Jesucristo, Kaawil.
11 Chi yal yul An Juun jaxca ti': “Ja' mac oj yaoc sc'ul yin Cristo, man oj somcha el sc'ul yin naj,” ẍi yul An Juun.* 12 Cax c'al Israel jon, cax c'al man Israel oj jon, laan jon c'al yul sat Dios cu masanil. Yutol ja' naj Kaawil, Yaaw ye kiban cu masanil. Miman swatx' c'ulal Dios chi yak' tet yal c'al mac chi yal sba tet. 13 Jaxca chi yal yul An Juun: “Masanil eb chi yal sba tet naj Kaawil, oj colcha eb,” ẍi yul An Juun.* 14 Pero ja' eb c'am to chi yaoc sc'ul yin naj Kaawil, ¿tzet oj yute yalon sba eb tet? ¿Tzet oj yun yaon oc sc'ul eb yin ta c'am to chi yab sk'aneal eb? Yetoj pax oj, ¿tzet oj yute yaben sk'aneal eb ta c'am mac chi alon sk'aneal tet eb? 15 Pero ¿tzet utbil oj yun sto eb yalon el sk'aneal, ta c'am mac chi chejontoj eb? Yuxan chi yal pax yul An Juun jaxca ti': “Ja' eb chi i'ontoj sk'aneal tol chi xa ske' koc yin watx' c'ulal yetoj Dios, catu' chi ec' yalon el watx' k'ane eb. Caw chi ec' ak'le tzalaboj sc'ul eb bey chi ec' eb tu',” ẍi yul An Juun.*
16 Pero man masanil oj eb chi jijen jun k'aneal yet colbanile ti'. Jaxca jix yun yalon can naj Isaías: “Mamin, ¿c'am mi eb chi yaoc sc'ul yin jun k'ane chi kal ti' on?” ẍi naj Isaías.* 17 Asan yu chi kabe, yuxan chi kaoc yin cu c'ul. Ja' jun k'ane chi kab ti', ja' ton sk'aneal Cristo.
18 Pero, ¿tzet je chi? Ja' eb Israel, ¿ma yab eb jun k'aneal yet colbanile ti' che na'? C'amaj, jix yab eb masanil. Yutol quey tu' chi yal yul An Juun:
Ja' tzet jix al-le el oj, jix able bey masanil sat tx'otx' ti'.
Ja' jun k'ane tu', jix sajlem yul-laj yiban k'inal ti', ẍi yul An Juun.*
19 Pero ma yaoc eb yin sc'ul, ¿tzet je chi yin eb? ¿Ma na'cha el jun k'ane tu' yu eb Israel tu' che na'? Ja' naj Moisés jix alon can tzet jix yal Dios tet eb. Chi yal jaxca ti':
Oj wak' nanon oc je c'ul yin wan xa conob c'am yel oc apnoj.
Yetoj pax oj, oj jin tx'emtej je jowal yu tzet oj wak' tet wan xa ánima c'am chi na'cha el yu, ẍi Dios yul An Juun.*
20 Ja' naj Isaías, jix stec'ba sba yalon tzet jix yal Dios tet eb man Israel oj. Jix yal jaxca ti':
Ja' eb c'am chin seyon ec' oj, pero jix jin ilcha yu eb.
Yetoj pax tet eb c'am chin k'anlen ec' oj, jix jin tx'ox jin ba tet eb, ẍi Dios.*
21 Ja' naj Isaías tu', jix yal pax can oj, tzet jix yal Dios yu eb yet Israelal. Chi yal jaxca ti':
Tobal k'inal c'al wawtentej eb Israel jainti' an, pero c'am nioj chi sjije eb. Caw caw sna'bal eb, ẍi Dios.*
* 10:5 Levítico 18:5 * 10:6-7 Deuteronomio 30:12 * 10:6-7 Deuteronomio 30:13 * 10:8 Deuteronomio 30:14 * 10:11 Isaías 28:16 * 10:13 Joel 2:32 * 10:15 Isaías 52:7 * 10:16 Isaías 53:1 * 10:18 Salmos 19:4 * 10:19 Deuteronomio 32:21 * 10:20 Isaías 65:1 * 10:21 Isaías 65:2