11
Ja' Eb Israel Colbil Xa El Oj
Ja' eb sconob Dios tu', ¿tumi jix intajnele el eb yu Dios tu'? C'amaj, ila jin tinani', Israel jin yetoj eb. Yic'aal jin pax naj Abraham yetoj eb jainti'. Ey jin oc yin jun bulan yic'aal naj Benjamín. Ja' yet peyxa jix yal can Dios, tol etbil xa eb Israel tu'. Yuxan, ja' tinani', man intajnebil oj el sconob Dios tu' yu. Kotaj sk'aneal naj Elías yul An Juun. Ja' yet jix txali naj Elías tu' tet Dios junel, catu' jix yalon tzet spenail eb yet Israelal tu'. Jix yal jaxca ti': “Mamin, ja' eb wet conob ti', jix smak' cam wan xa eb ja chejab, catu' jix smak'on etextoj smeẍail xaambal eb, wan chi ak'le e ach. Ja' tinani', asan jin jix jin cani, pero chi yoche eb chin yak' pax camoj,” ẍi naj tet Dios.* Pero jix yal Dios tet naj jaxca ti': “C'amaj, ey jujeb mil winaj sic'bil el wu an. C'am bey jix ey kaan eb sattaj Baal,* jun chi al-le oc diosal,” ẍi Dios tet naj Elías.* Ja'c'ala' pax tinani', ey eb yet Dios xol eb Israel, eb sic'bil el yu Dios yu swatx' c'ulal. Yu swatx' c'ulal Dios, yuxan jix sic'le el eb yu, man yu oj tzet jix el yunen eb. K'inaloj ta yu tzet chi el yunen eb, yuxan chi sic'le el eb. Ta jaxca tu' xin, man yu oj swatx' c'ulal Dios ch'al tu', yuxan chi colcha eb.
Pero, ¿tzet chi el oc yin eb Israel che na'? Jix yak'le eb seyon tzet utbil chi yun yoc eb watx'il sattaj Dios, pero ma ske' yu eb. Tol asan eb sic'bil el yu Dios xol eb tu', asan yu eb tu' chi ske' yu. Jal wan xa xin, tol jix ak'le cawxo el sna'bal eb. Jaxca chi yal yul An Juun: “Ja' Dios jix ak'on cawxo el sna'bal eb. Yuxan, cax c'al chi yil eb yipalil, pero c'am chi na'cha el yu eb. Cax c'al chi yab sk'ane Dios eb, pero ma c'al ta' na'cha el yu eb. Ja'c'ala' eb tinani',” ẍi yul An Juun.* Jix yal can pax naj rey David jaxca ti':
Ja' xol wan k'in chi ya oc eb, ja' ojab tu' chi syalne sba eb, etex ojab el eb.
Telc'o ojab toj eb xol wan sk'in tu'. Jul ojab sya'tajil yiban eb.
10 Etex ojab el sna'bal eb junelne, yet watx', c'am xa chi sna' nioj Dios eb.
Jaxca ojab junoj ánima tenbil ey noan yu tzet ijbil yu, jaxca tu' ojab eb tobal k'inal, ẍi naj David tu'.*
Tzet Utbil Chi Yun Scolcha Eb Man Israel Oj
11 Chin k'anle e ex tinani', ja' yet c'am chi yaoc sc'ul eb yin Cristo, ¿yin junelne jix intajnele can el eb? C'amaj. Yu jix cawxi el sna'bal eb, yuxan ey eb man Israel oj chi colchai. Jaxa yet oj yilon eb Israel, oj yochen oc eb. 12 Yu ma yaoc sc'ul eb Israel tu' yin Cristo, yuxan watx' yet masanil ánima yul yiban k'inal ti'. Yutol jix can can eb Israel tu' yalan, yuxan caw watx' yet eb man Israel oj. Ta jaxca tu' jix yun yel oc apnoj yu ma yaoc sc'ul eb yin Cristo, yel xa c'al mi watx' ket cu masanil yet oj meltzo pax oc sna'bal eb Israel junel xa.
13 Pero ey jun tzet chi yoche jin c'ul chi wal e ex an, jaex man Israel oj. Ja' Dios jix ak'on wopiso jin mulna je nan je xol an. Yuxan, caw miman yel oc apnoj jun wopiso ti' yul jin sat an. 14 Chi woche chi yil eb wet conob tol lalan je colchai, tala c'uxan ey to pax eb chi yoche chi colcha pax oj. 15 Ja' eb Israel tu', intajnebil el eb yu Dios jun tiempoal. Yuxan chi ske' yoc masanil wan xa ánima yin watx' c'ulal. Ja' yet oj cha'le pax oc eb Israel tu' junel xa xin, jaxca ian xa c'al mi tol chi pitzc'u a eb ánima xol eb camnaj, yutol miman swatx'ilal oj ẍa' eb masanil. 16 K'inaloj ja' ixim babel pan chi eltej yin ixim harina, yet ton Dios ye, ta quey tu', yet ton Dios masanil. Jaxca junoj te' te', ta yet Dios te' xe', yet Dios te' sk'ab pax oj. 17 Quey ton tu' yel oc apnoj eb Israel. Ey eb Israel jix el yul sk'ab Dios. Jaxca junoj sk'ab te' olivo chi tzoc'le el yin smimanil, quey tu' eb. Jal jaex xin, jaxca junoj sk'ab te' olivo xolajil te' olivo. Quey pax ton tu' jex, yutol ma jex Israel oj. Pero jaxca tol jix jex awli can oc sq'uexel oj eb bey jix tzoc'le el yin te' smimanil tu', yutol ey je yalon je yet yetoj eb yichmam eb Israel tu'. 18 Pero ma ske' je na'oni tol yel watx' jex yintaj eb Israel tu'. Yutol jaxca c'al junoj sk'ab te' quey jex tu'. Ja' junoj sk'ab te', c'am chi ske' chi ak'on yaxboj te' xe'. Pero tol ja' te' xe' chi ak'on yaxboj te' sk'ab tu'. 19 Tejan je chi jaxca ti': “Ja' eb Israel tu', jaxca tol tzoc'bil el eb yin smimanil, yet watx' jaon, chi cu oc sq'uexel oj eb,” tejan je chi. 20 Yel toni, jaxca tol tzoc'bil el eb Israel tu', yutol ma yaoc sc'ul eb yin Dios. Jal jaex xin, yu che yaoc je c'ul yin, yuxan jix jex oc can sq'uexel oj eb. Yuxan manchej je yec'bane je ba, teyne c'al je ba. 21 Ila, ma yak' Dios smiman c'ulal yin eb yet c'al ta' a'. Jaj jex xa mi, man oj yak' miman c'ulal je yin pax oj, ta che yi' el je c'ul yin. 22 Otajne wej el oj, tol miman swatx' c'ulal Dios. Pero ak'om cuenta pax Dios sic'lebil. Ja' eb ma yaoc sc'ul yin tu', ak'bil cuenta eb yu. Pero yajban ey jex ec' xin, miman swatx' c'ulal chi x'oxo. Sowalil che cawxane oc je ba yin swatx' c'ulal tu'. Ta c'amaj, oj jex i'le pax el yu Dios jaexti'. 23 Ja' eb Israel tu', ta oj ya pax oc sc'ul eb yin Dios junel xa, oj ale pax oc eb yetoj junel xa. Jaxca tol oj awle oc eb yin smimanil junel xa. Yutol chi ske' yunen Dios yetoj eb jaxca tu'. 24 Jaex, ma jex Israel oj, jaxca tol ja' yin junoj te' te' xolajil te' olivo tzoc'bil jex el oj. Catu' jix jex awle oc yin jun te' ja' caw olivo. Cax c'al ma jex c'al ta' smimanil oj te' yet yalantoj, pero jix jex oc smimanil oj te' tinani'. Ta jaxca tu' jix jex utelei, ja'c'ala' pax eb Israel, jaxca tol oj awle oc eb yin smimanil bey jix el tu'. K'abe ye c'al ta' eb peyxa. Yuxan oj wa'xoj oc eb yin junel xa.
Ey Jun C'ual Oj Colcha Masanil Eb Israel
25 Jex wuẍtaj, jex wanab, ja' wan chi waltoj e ex ti' an, c'am mac otajnen peyxa, pero ja' tinani' chi woche che yotajne wej el oj, yet watx' c'am che yec'bane je ba yu je jelanil. Ja' eb wet Israelal tu', ec'al eb jix cawxi el sna'bal. Oj can eb jaxca tu', masanta' c'al oj tz'ajnaj eb man Israel oj scolcha el oj, 26 catu' oj colcha masanil eb wet Israelal. Ja' jun ti' chi woche che yotajne el oj. Yutol chi yal can yul An Juun jaxca ti':
Ja' bey conob Sión, Ja' titu' oj a jun Colwawom.
Ja' oj oc i'on el spenail eb yic'aal Jacob.
27 Jaxca ti' oj wute wak'on jin trato yetoj eb an. Yet oj wak'on lawoj spenail eb an, ẍi Dios yul An Juun.*
28 Ja' eb wet Israelal tu', scajat sba eb yetoj Dios, yutol c'am chi yaoc eb yin sc'ul jun sk'aneal yet colbanile. Quey tu' yak'on eb jaxca ti', yet watx' ey jex xa chi ske' je colchai. Pero ja'c'ala' cam c'ulnebil eb yu Dios, yutol ja' Dios sic'nen can el yichmam eb. 29 Yutol ja' tzet chi yak' Dios, junelne chi yak'a. C'am xa chi yi' ec' junel xa. Ja' eb chi yawte oc Dios yetoj, junelne chi yawte oc eb yetoj. 30 Ja' yet yalantoj, man jijyom oj jex tet Dios. Jal tinani' xin, chi ok' sc'ul je yin, yutol ja' eb wet Israelal, man jijyom oj eb tet Dios. 31 Yel toni, man jijyom oj eb wet Israelal tet Dios tinani', pero ey tzet yu, yet watx' oj ok' pax sc'ul Dios yin eb jaxca chi yun yok' sc'ul je yin tinani'. 32 Ja' Dios chi aloni, tol man jijyom oj jon cu masanil jaon ánima jon ti'. C'am chi ske' cu colon cu ba yul ket. Jix cu yute jaxca tu', yet watx' jun laan yok' sc'ul kin cu masanil.
33 Ja' Dios, ¡C'am xa jantaj swatx'il! ¡C'am xa jantaj sjelanil! ¡C'am xa jantaj tzet yotaj! C'am chi cu tz'aji kalon el tzet jix sna'balne el oj, c'al tzet chi el swa'neni. ¡Catu' c'am pax junoj chi na'cha el sbeybal Dios yu! 34 Jaxca chi yal yul An Juun: “¿Mac junoj chi ske' yotajnen el sna'bal naj Kaawil? ¿Mac junoj chi ske' yak'on sna'bal Dios? 35 ¿Mac junoj chi ske' tol ja' babel oj ak'on junoj tzet yetal tet Dios, catu' tzunan xa chi yak' Dios sq'uexel tet?” ẍi yul An Juun.* 36 Yutol masanil tzettaj yetal, ja' bey Dios chi tita. Ja' Dios jix wa'nen masanil tzettaj yetal, catu' chi yak'on can oj, yet watx' chi txeclo el swatx'il Dios. Miman ojab yel oc apnoj Dios yin tobal k'inal. Amén.
* 11:3 1 Reyes 19:10, 14 * 11:4 Ja' jun sk'aneal ti', chi ilcha pax bey 1 Reyes 19:1-18. Baal sbi sdiosal eb ánima ey ec' scawilal eb Israel tu'. * 11:4 1 Reyes 19:18 * 11:8 Deuteronomio 29:4 * 11:10 Salmos 69:22-23 11:17 Ja' jun te' olivo, yechel eb conob Israel. * 11:27 Isaías 59:20, 21; 27:9 * 11:35 Isaías 40:13; Jeremías 23:18