3
Pero ja' eb wet Israelal, ¿C'am yel oc apnoj yet eb che na' tinani'? Yetoj jun yechel chi yij circuncisión tu', ¿C'am yopiso che na'? C'amaj, oj waltoj e ex tzet yuxan miman yel oc apnoj. Ja' tet eb Israel jix yak' can sk'ane Dios. Ey ton eb man yanaj oj oc sc'ul yin Dios, pero ¿tumi yuxan, man oj yun tzet yalnaj can Dios? C'amaj, caw yel oj yune'. Cax c'al c'am chi yun tzet chi yal jun jun ánima, pero Dios chi c'al yun tzet chi yala. Ja' yul An Juun Tz'ibebil can oj chi alon jaxca ti' tet Dios:
Yuxan, chi txeclo el oj, tol caw yel jichan jaach, Mamin.
Ja' yet chi yak'len eb ánima sna'on oc ja win, c'am nioj ja penail chi ilcha el ja win yu eb, ẍi yul An Juun.*
Jaonti', man jichan oj jon. Yu man jichan oj jon, yuxan ja' chi ak'on txeclo el oj, tol asan Dios jichan. Pero ¿tzet je chi? ¿Tumi man jichan oj Dios tu' yet chi yak'on sya'tajil kiban yutol man jichan oj jon, cax c'al yu man jichan oj jon, yuxan chi txeclo el oj, tol asan Dios jichan? Ey ánima quey tu' sna'on jaxca tu'. Man jaxca oj tu' chi sna' Dios. Pero caw man jaxca oj tu'. K'inaloj ta man jichan oj Dios tinani', ma ske' sna'on oc yin ánima yul yiban k'inal ti'.
Ey eb chi na'on jaxca ti'. Ja' yet chi wak'on lek'ti'al, lalan jin tx'oxon el oj, tol asan Dios yel, chi yala. Ta tol chin tx'ox el swatx'il Dios yu jun lek'ti'al chi wak' tu' an xin, ¿tzet yuxan ja' yet chi sna'on oc Dios win an, chin al-le penawomal an? ẍi eb. Ey eb chi aloni, tol jaxca ti' chi wal an. Ta tol jaxca tu' xin, “yel watx' chi cu a can yin spenailal, yet watx' chi txeclo el oj tol asan Dios watx',” jin chi ab yal eb. Ja' eb chi alon wan tu', caw smoo eb sto can bey sya'tajilal.
C'am Junoj Mac Jichan Sbeybal
¿Tzet je chi xin? ¿Tumi yel watx' jon jaon Israel jon ti' yintaj eb man Israel oj? C'amaj, laan jon c'al yetoj eb. Yutol tuxa jix wal an, tol cu masanil, cax c'al Israel jon, ma man Israel oj jon, penawom jon. 10 Ja' yul An Juun chi alon jaxca ti':
C'am junoj mac txequel watx', c'am c'al junoj.
11 C'am junoj mac txequel chi na'cha el yu. C'am junoj chi seyon ec' Dios.
12 Masanil eb, chi bejon can watx' beybale. Masanil eb chi etex el sna'bal. C'am junoj eb chi unen watx'ilal, c'am c'al junoj.*
13 Jaxca bey tol to chi muji junoj camom, catu' jajan el oj, caw ey xa sab, quey tu' wan spenail tzet chi yal ánima. Tu' c'al chi xijwi k'ane yin eb yet animail.*
Jaxca svenenoal sti' no' laba, quey tu' wan spenail tzet chi yal eb tu'.*
14 Asan bawal chi yun eb, c'al pena k'ane chi yal eb.*
15 Comon c'al chi smak' cam junoj yet animail eb.
16 Yal c'al bey chi ec' oc eb, chi etex el wanoj xa ánima yu eb.
Chi tit can cus c'ulal yu eb.
17 C'am nioj watx' c'ulal yin eb yetoj yet animail.*
18 C'am nioj chi xiw eb tet Dios, ẍi yul An Juun tu'.*
19 Kotaj tol ja' masanil tzet tz'ibebil can yul ley, ja' chi alon tet eb ey oc yalan jun ley tu', yet watx' c'am tzet chi ske' stak'wi junoj mac txequel. Yuxan Dios oj na'on oc yin masanil ánima yul yiban k'inal ti'. 20 C'am junoj mac txequel watx' yul sat Dios asan yu chi sjije tzet chi yal ley tu'. Yutol ja' ley tu', asan yopiso yu x'oxoni, tol penawom jon cu masanil.
Chi Cu Colchai, Yutol Chi Kaoc Cristo Yin Cu C'ul
21 Ja' tinani', xax txeclo el oj tzet utbil chi yun koc watx'il yul sat Dios. Man yu oj cu jijen sley Moisés, yuxan chi cu oc watx'il yul sat Dios. Pero ja' yul An Juun bey tz'ibebil can ley tu', ja' tu' chi yala, tzet chi yun koc watx'il. Yalnaj pax can eb ẍejab Dios, ja' ton eb profeta, peyxa yin jun ti'. 22 Asan yu chi kaoc cu c'ul yin Jesucristo, yuxan watx' jon yul sat Dios, yutol yal c'al mac chi yaoc Cristo yin sc'ul, chi oc eb watx'il yul sat Dios, yutol laan jon c'al cu masanil jaon ánima jon ti' yul sat Dios. 23 Yutol masanil ánima chi oc spenail, c'am junoj watx' chi yute sba sattaj Dios. 24 Pero yu swatx' c'ulal Dios, yuxan chi cu oc yin swatx'ilal sattaj Dios tinani', yutol colbil jon xa yu Cristo Jesús. Tu' c'al chi yak'a, c'am tzet chi kun yu. 25 Ja' naj Cristo jix oc yin xaambalil yu Dios. Jix el ẍiq'uil naj, yu yi'on el cu penail yet chi kaon oc cu c'ul yin naj. Quey tu' jix yute Dios x'oxoni, tol caw jichan jix yute sba peyxa tu', yet miman c'al jix yute sc'ul yin eb jix oc yin spenail tet Dios. 26 Yu pax x'oxoni, tol ja'c'ala' jichan chi yute sba tinani' yet chi cu yaon oc yin watx'ilal. Watx' jon yul sat, mac jon chi kaoc cu c'ul yin Jesús.
27 Ja' tinani', ¿chi ske' kec'banen cu ba che na'? Caw c'am ton chi ske', yutol man yu oj chi cu jije sley Moisés, yuxan chi cu colchai. Pero asan yu chi kaoc cu c'ul yin Jesús, yuxan chi cu colcha el oj. Yu tu' xin, c'am chi ske' kec'banen cu ba. 28 Yuxan, kotaj tol asan yu chi kaoc cu c'ul yin Jesús, yuxan watx' jon yul sat Dios, man yu oj cu jijen tzet chi yal jun ley tu'.
29 Ja' Dios, man Sdiosal oj eb Israel xojli, Sdiosal pax eb man Israel oj. Caw yel cu Diosal c'al cu masanil. 30 Yutol junne Dios ey jon yet cu masanil. Yal c'al mac txequel, cax c'al a Israel, cax c'al man Israel oj, ta tol chi yaoc sc'ul eb yin Jesús, watx' eb yul sat Dios. 31 Yel toni, asan yu chi kaoc yin cu c'ul, yuxan chi cu colchai. Pero, ¿tumi yuxan chi ske' kaloni, tol c'am xa yopiso sley Moisés? C'amaj, ma ske' kalon jaxca tu'. Ja' jun ti' ket, tol chi cu tx'ox el yopiso jun ley tu'.
* 3:4 Salmos 51:4 * 3:12 Salmos 14:1-3; Salmos 53:1-3; Eclesiastés 7:20 * 3:13 Salmos 5:9 * 3:13 Salmos 140:3 * 3:14 Salmos 10:7 * 3:17 Isaías 59:7, 8 * 3:18 Salmos 36:1