4
Cu Cuybanil Ye Naj Abraham
Ja' naj kichmam Abraham, ¿tzet jix yun yel oc apnoj naj yul sat Dios che na'? Watx' naj yul sat Dios, pero man yu oj tzet watx' jix el yunen naj, yuxan watx' naj yul sat Dios. K'inaloj ta yu jun tu' xin, tejan chi ske' yec'banen sba naj. Pero tinani', c'am chi ske' yec'banen sba naj sattaj Dios. Yutol chi yal yul An Juun Tz'ibebil can jaxca ti': “Ja' naj Abraham jix yaoc yin sc'ul tzet jix yal Dios. Asan yu jun tu' yuxan jix yal Dios tol watx' naj yul sat,” ẍi yul An Juun.* Ja' tinani', k'inaloj ta chi cu mulna yintaj junoj ánima, catu' chi cu cha'on cu tool. Ja' cu tool tu' man sa'beal oj, yutol sjec' xa naj yu cu mulnail tu'. Pero ja' Dios, cax c'al c'am tzet chi kun yu Dios, ta tol chi kaoc yin cu c'ul, watx' jon yul sat. Quey tu' chi yun jun jun penawom yul sat Dios, ta tol chi yaoc eb yin sc'ul. Ja' naj rey David, jix alon can el oj, tol watx' yet eb chi al-le watx'il yu Dios. Man yu oj tzet watx' chi el yunen eb, yuxan chi yal Dios jaxca tu'. Yalnaj can naj David jaxca ti':
Ja' eb chi ak'le can miman c'ulal yin spenail yu Dios, catu' chi jo'le can q'uey spenail eb tu', caw tzala c'ulal yet eb.
Ja' mac tet chi yal naj Kaawil tol c'am xa spenail eb yul sat, caw tzala c'ulal yet eb, ẍi naj David tu'.*
Ja' jun tzala c'ulal chi yal ti', man asanne oj yet eb bey ey oc jun echele chi yij circuncisión yin tu', yet pax eb bey man ey oj oc jun echele tu' yin. Xax wal e ex, tol ja' naj Abraham tu', jix yaoc Dios yin sc'ul. Asan yu jun tu', yuxan jix yal Dios tol watx' naj yul sat. 10 Pero na' wej tej bak'ini jix yal Dios jaxca tu'. ¿Tumi ak'bil xa circuncidar naj Abraham tu' yet jix yalon Dios tu'? C'amaj, man to ak'bil oj circuncidar naj yet jix yalon Dios tu'. 11 Asan yu jix yaoc Dios naj yin sc'ul, yuxan jix ale oc jun echele tu' yin naj. Asan yu watx' naj yul sat Dios yet c'am to chi ak'le circuncidar. Yuxan mame ye naj yin jantaj eb man ak'bil circuncidar ta tol chi yaoc sc'ul eb yin Dios. Ja' ton eb tu', watx' eb yul sat Dios jaxca naj Abraham tu'. 12 Yetoj pax oj, mame ye naj yiban eb ak'bil circuncidar. Manaj yu jun echele tu', yuxan mame ye naj yu eb, pero yu chi yaoc sc'ul eb yin Dios, jaxca jix yun naj Abraham tu' yet c'am to chi ak'le circuncidar.
Yak'naj Can Sti' Dios E On, Jaon Chi Kaoc Cu C'ul Yin
13 Yak'naj can sti' Dios tet naj Abraham yetoj tet eb yic'aal naj, tol oj yak' jun yul yiban k'inal ti' tet eb yin yerencia. Man yu oj jix sjije sley Dios naj yuxan jix yak' can sti' Dios tet naj. Pero asan yutol watx' naj yul sat Dios yu jix yaoc Dios naj yin sc'ul. 14 K'inaloj ta asan tet eb chi jijen jun ley tu' oj ak'le tet eb jun yul yiban k'inal ti' yu Dios. Na'ba c'al mi chi kaoc cu c'ul yin jun tu', catu' c'am tzet chi oc wan tzet yak'naj can Dios tu'. 15 Yutol ja' jun ley tu', ja' chi aon oc sya'tajil yiban ánima. K'inaloj ta c'am jun ley tinani', c'am mac chi unen spenail tet jun ley tu'.
16-17 Yak'naj can sti' Dios tet naj Abraham, yutol jix yaoc Dios naj yin sc'ul, jaxca ton tu' chi yun xeclo el oj, tol asan yu swatx' c'ulal Dios, yuxan yak'naj can sti' tet naj, c'al tet masanil eb yic'aal naj. Man asanne oj eb chi jijen jun ley tu' ey yet. Pero ket pax cu masanil yu chi kaoc cu c'ul yin Dios jaxca jix yun naj Abraham tu'. Yutol jaxca tol cu mam ye naj yul sat Dios, yutol jix kaoc cu c'ul yin Dios jaxca jix yun naj tu'. Jaxca yalon can Dios yul An Juun, chi yal jaxca ti': “Ec'al wan conob oj pitzc'u a ja wu,” ẍi Dios tet naj Abraham.* Ja' Dios chi ak'on pitzc'u a eb camnaj xa, catu' asan tol chi yala, catu' chi pitzc'u a wan tzet yetal tol c'am c'al ta' a'. 18 Ja' yet jix yun naj Abraham jun ti', c'am nioj tzet yetal chi ske' yaon oc naj yip oj sc'ul, pero jix yaoc Dios naj yin sc'ul. Ja' tzet albil can tet naj yu Dios, ja' jix yaoc naj yip oj sc'ul. Yuxan ec'al wan conob jix pitzc'u can a yic'aal oj naj, jaxca jix yute yalon can Dios tet naj, yet jix yalon jaxca ti': “Jaxca ti' sbisil eb ja wic'aal oj el can oj,” ẍi Dios tet naj.* 19 Ja' naj Abraham tu', janic'xane man cien jabil oj jix eq'ui. Yotaj tol caw icham xa. Yotaj pax oj tol man unewom ix oj ix Sara. Pero ja'c'ala' jix yaon oc naj yin sc'ul tzet jix yal Dios tet. 20 Ja' yet jix yak'on can sti' Dios tet, man caab c'ulal oj jix yute yabeni. Caw jix yaoc yin sc'ul. Caw tec'an sna'bal. Jix yal watx' k'ane tet Dios, 21 yutol yotaj naj sic'lebil, tol chi c'al ske' yu Dios yunen jaxca yalon tet naj. 22 Yuxan jix yal Dios, tol watx' naj Abraham tu' yul sat, yutol jix yaoc yin sc'ul.
23 Tz'ibebil can sk'aneal naj yul An Juun, tol watx' naj yul sat Dios yutol jix yaoc Dios naj yin sc'ul. Pero man asanne oj yu naj jix tz'ibele can wan tu', 24 jix tz'ibele pax can ku. Yuxan chi yal Dios tol watx' jon yul sat, ta tol chi kaoc cu c'ul yin. Ja' Dios jix ak'on pax pitzc'u a naj Kaawil Jesús xol eb camnaj. 25 Ja' Jesús jix ak'le cam yu cu penail. Jix lawi tu' xin, catu' jix pitzc'u a oj, yu koc can watx'il sattaj Dios yu Jesús.
* 4:3 Génesis 15:6 * 4:8 Salmos 32:1, 2 * 4:16-17 Génesis 17:5 * 4:18 Génesis 15:5