15
Jisas nɨpe ke nagɨ wain rö, nɨbi bɨ nɨpe gau nagɨ lö lö gau rö
Jisas manö hagöm haga, “Yad me nagɨ wain u; Bapi yad me bɨ wög naböŋ nap nɨbö u. Lö kɨd yad ap magö pɨlagnab u, Bapi nɨpe lö kɨd anɨbu rɨb yunab. Pen lö kɨd pɨlnab u, hainö magö iru nöp pɨlnab a göm, nɨpe rɨb gɨ dö gɨ aij gɨnab. *
“Yad kalöp manö aij hag ñɨnö nɨŋbim rö, kale hadö uɫ aij rö mɨdpim. Yɨp aŋ daŋ mɨdaimim; yad kalöp aŋ daŋ mɨdeinabin. Lö kɨd gau, iƚ halö jɨm ñöl mɨdöm nöp, magö pɨlnab; ke nöp mɨdöm magö pɨlagnab. Anɨb unbö rö nöp, kale yɨp jɨm ñöl mɨdageinabim u, magö rɨmnap pɨlagnab.
“Yad me nagɨ wain u, kale me pɨñ lö gau. Nɨbi bɨ an an yad aip jɨm ñöl mɨdeinaböl gau, magö iru nöp pɨlnaböl; pen kale ke halö nöp mɨdeinabim u, nan ap gagnabim. Anɨb u, nɨbi bɨ an yɨp aŋ daŋ mɨdageinab u, nagɨ lö rɨb gɨ dö gɨlö iƚ yaŋ lugöm mɨƚep gɨnab rö u mɨdeinab; nagɨ lö anɨb gau ud dam laulö innab. * Pen kale yɨp aŋ daŋ mɨdmim, manö magö yad aŋ kalöp daŋ nɨŋ udöl gɨ mɨdeinabim u, nan nɨhön nɨhön hag nɨŋnabim u, Bapi hagnabim rö gɨnab. Kale nan magö iru nɨbanö pɨlnab u, nɨbi bɨ yad nɨŋö yabɨƚ mɨdeinabim. Anɨb u, nɨbi bɨ gau kale nɨŋöm, Bapi yad Bɨ mailö aij ke halö mɨdöp u nɨŋnaböl. *
“Bapi yɨp mɨdmagö yabɨƚ löp rö, yad kalöp u rö nöp mɨdmagö yabɨƚ lɨbin. Anɨb u, kale yɨp cɨg göl gɨ nöp mɨdaimim, nɨŋem yad kalöp mɨdmagö löl gɨ mɨdeinabin. 10 Yad Bapi manö nɨpe u hain gɨnö, yɨp mɨdmagö löl gɨ nöp mɨdöp. Anɨb unbö rö nöp, kale manö yad u hain geinabim u, yad kalöp mɨdmagö löl gɨ nöp mɨdeinabin. *
11 “Manö kalöp hagabin anɨbi, yad ai gɨnɨg gem hagabin? Yad mɨñ mɨñ yabɨƚ gɨpin rö, kale u rö nöp mɨñ mɨñ yabɨƚ gɨmim, a gem, manö anɨbi hagabin. 12 Yad pen kalöp manö kƚö ap hagnabin: yad kalöp mɨdmagö yabɨƚ lɨbin rö u, kale abe u rö nöp pen pen mɨdmagö yabɨƚ lɨmim. * 13 Bɨ ap nɨpe bɨ nɨŋeb nɨpe gau gasɨ nɨŋöm kalɨp a göm umnab u, bɨ anɨbu bɨ nɨŋeb nɨpe mɨdmagö yabɨƚ löm me, anɨg gɨnab. * 14 Yad hagnabin rö gɨnabim u, kale bɨ nɨŋeb yad mɨdeinabim. * 15 Pen uri yad kalöp bɨ wög gɨ ñeb yad hagagabin; kalöp bɨ nɨŋeb yad hagabin. Bɨ wög gɨ ñeb gau, bɨ abad mɨdep kale, nan kale adö u nɨŋagpal. Pen yad Bapi manö nɨhön nɨhön yɨp hag ñöb u, kalöp waiö hag ñɨbin rö, kalöp bɨ nɨŋeb yad hagabin. 16 Kale yɨp udun a gɨmim gagpe; yad me kalöp udnam a gem kalöp udnö. Kale arammim, nan magö iru nöp, nan magö pör pör nöp mɨdeinab u pɨlnɨm a gem, kalöp wög anɨbu hag lɨbin. Kale anɨg geinabim u, Bapi nɨp hib yad hagmim, nan nɨhön nɨhön hag nɨŋnabim u, hagnabim rö kalöp ñɨnab.
17 “Yad kalöp manö kƚö hagem hagabin, pen pen mɨdmagö lɨmim,” a ga. *
Nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i gau, kale Jisas nɨbi bɨ kalɨp mulu kal nɨŋbal
18 Jisas bɨ nɨpe gau kalɨp manö rɨmnap halö hagöm haga, “Nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i kalöp mulu kal nɨŋnaböl u, gasɨ kub anɨbu nɨŋagmim; Jisas nɨp nöd mulu kal nɨŋla rö, hanɨp gaböl, a gɨmim gasɨ u nɨŋmim. 19 Kale nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i yɨp nɨŋ udagpal gau rö mɨdaibep u, kalöp, nɨbi bɨ hon a göm, ud mɨdmagö lɨblap. Kalöp udagnö ñɨn u, mɨnöŋ naböŋ iƚ i gasɨ nɨŋbal rö gasɨ nɨŋmɨdim u pen kalöp udnabin a gem udnö bɨ yad mɨdpim. Anɨb u me, nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i kalöp mulu kal nɨŋbal. * 20 Pen nöd kalöp manö hagnö u hauƚ gagmim: ‘Bɨ wög gɨ ñeb bɨ u bɨ kub, bɨ nɨp abad mɨdöp bɨ u bɨ pro, mɨdagöp.’ Anɨb u, nɨbi bɨ gau rɨmnap yɨp gɨ naij gɨpal rö, nɨbi bɨ gau rɨmnap kalöp u rö nöp gɨ naij gɨnaböl; pen nɨbi bɨ gau rɨmnap manö yad nɨŋ udöm hain gɨpal gau rö, nɨbi bɨ gau rɨmnap manö kale hag ñɨnabim u u rö nöp udöm hain gɨnaböl. * 21 Kale bɨ yɨp yuö aunö u nɨp nɨŋagpal rö, kale bɨ yad mɨdpim u nɨŋöm, kalöp gɨ naij gɨnaböl.
22 “Yad apem kalɨp manö aij hagagbnep u, nan si nan naij göm manö kub yabɨƚ udagblap. Pen yad apem kalɨp hag ñɨ aij gɨnö rö, adan kale arep ap mɨdagöp; kale nan si nan naij gɨpal u hadö nɨŋbal, pen uri kale u rö nöp nan si nan naij nɨŋebir gaböl. 23 Pen yɨp mulu kal nɨŋbal rö, yɨp nöp wasö, Bapi nɨp abe mulu kal nɨŋbal. * 24 Yad kalɨp aip mɨdem, nan gagep gau gagbnep u, nan si nan naij göm manö kub yabɨƚ udagblap. Pen yad apem nan gagep gau gɨnö yɨp mulu kal nɨŋbal rö, Bapi yad abe nɨp mulu kal nɨŋbal u me, manö kub anɨbu udnaböl.
25 “Gɨpal anɨbu, Depid nɨpe God Manö au Juda kai lo hon a gɨpal manö rɨmnap kalɨ kƚiñ rɨköm haga rö nöp gɨpal. Nɨpe manö anɨbu kalɨ kƚiñ rɨköm haga, ‘Manö iƚ mɨdö wasö, yɨp yɨharɨŋ nöp mulu kal nɨŋbal,’ a ga. *
26 “Pen yad am Bapi nɨp hagnö, nɨpe pen Bɨ Aɫ Ba Gep u nɨp yuö, apöm kalöp abad mɨdeinab. Ana manö nɨŋö nöp hag ñab u, yad bɨ aigale bɨ rö mɨdpin u, kalöp gasɨ ñö, nɨŋnabim. * 27 Pen kale yad aip pör ajmɨdim u rö, kale abe arammim nɨbi bɨ gau kalɨp, yad aigale bɨ rö mɨdpin manö u hag ñɨbe araŋ,” a ga.
* 15:2 Mad 3:10 * 15:6 Mad 7:19; 13:42 * 15:8 Mad 5:16 * 15:10 Jon 14:15 1Jn 2:5 * 15:12 Jon 13:34 * 15:13 Jon 10:11 1Jn 3:16 * 15:14 Mad 12:50 * 15:17 Jon 13:34 * 15:19 Jon 17:14 * 15:20 Jon 13:16 * 15:23 Luk 10:16 * 15:25 Sam 35:19; 69:4 * 15:26 Jon 14:26