16
Jisas manö hagöm haga, “Yad kalöp manö hagpin anɨbi, nɨŋ aij gɨmim me, hainö nɨhön gö, yɨp arö gɨmim ap lug pakagnabim, a gem hagpin. Pen kalöp Juda magum gep ram gau hag höŋ yuöm, ‘Kuöyaŋ auagmim,’ a gɨnaböl. Pen anɨbu nöp wasö; hainö kalöp al pak lɨnɨg gɨnaböl u, anɨg gɨnabun God nɨp aij gɨnab a gɨ gasɨ nɨŋnaböl. * Anɨg gɨnaböl u, Bapi hol apil nɨŋagpal rö, anɨg gɨnaböl. * Yad kalöp nöd, anɨg göl anɨg göl gɨnab a gem manö hagajɨn anɨbu, hainö anɨg unbö rö nöp geinab u, Jisas hanɨp anɨg gɨnab a ga rö nöp gab a gɨmim nɨŋnabim a gem, kalöp manö anɨbi hagabin.
Jisas, “Ana Uɫ aunab,” a ga
“Pen nöd yad kale aip mɨdmɨdin rö, kalöp manö anɨbu nöd hagagnö. Mɨñi Bɨ yɨp yuö aunö u ado gɨ arabin pen kale bɨ ap yɨp, ‘Gai arabön?’ ö göm, hag nɨŋagab. Manö yad anɨbi nɨŋmim, mɨdmagö kalöp u bɨg ñö, gasɨ mɨlö nɨŋabim. Pen kalöp nɨŋö hagabin, yad areinabin u, kalöp aij gɨnab. Pen nɨhön: yad aragnabin u, Bɨ Aɫ Ba Gep u kalöp auagnab; pen yad areinabin u, yad nɨp hag yunö, kalöp aunab. * Nɨpe apöm, nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i mɨdpal gau kalɨp gasɨ kƚö ñö, kale nan si nan naij göm gac halö mɨdpal iƚ u nɨŋöm, kale aige göm kamɨŋ aij mɨdeinaböl iƚ u nɨŋöm, God kalɨp manö kub hagnab iƚ u nɨŋöm, nɨŋnaböl. Anɨb u, yɨp nɨŋ udagpal rö, Bɨ Aɫ Ba Gep u kalɨp nan si nan naij gep iƚ u yɨjɨg göl hag ñöm, ‘Gac halö mɨdpim,’ a gɨnab. 10 Yad am Bapi aip mɨdeinabin nɨŋöm kale yɨp nɨŋagnaböl rö, Bɨ Aɫ Ba Gep u nɨbi bɨ gau kalɨp kamɨŋ aij mɨdep iƚ u yɨjɨg göl hag ñöm, ‘Gac halö mɨdpim,’ a gɨnab. 11 Pen nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i yɨp nɨŋ udagpal gau kalɨp kiŋ rö abad mɨdöp bɨ naij anɨbu, God nɨpe nɨp manö kub hadö haga rö, Bɨ Aɫ Ba Gep u, Seden nɨbi bɨ nɨpe gau u rö nöp manö kub nɨŋnaböl, a gɨnab. *
12 “Manö yad iru nöp mɨdöp pen manö anɨb gau mɨñi udmim rö lagöp. * 13 Pen Ana nɨpe aueinab u, God nɨpe bɨ aigale bɨ rö mɨdöp manö nɨŋö anɨbu magöŋhalö kalöp hag ñɨ aij gɨnab. Manö nɨpe adö rɨmnap ke udöm hagagnab; manö apdi nɨŋnab manö anɨbu nöp hag ñöl gɨ, hainö gɨnab manö adö u kalöp hag ñɨnab. 14 Manö yad u udöm, kalöp hag ñɨnab. Nɨpe anɨg gö, nɨbi bɨ gau mailö aij ke yad u nɨŋnaböl. 15 Pen Bapi nan nɨpe nɨhön nɨhön mɨdöp gau, magöŋhalö nan yad mɨdöp. Anɨb u me hagpin, ‘Ana nɨpe manö yad u udöm, kalöp hag ñɨnab,’ a gɨpin.
16 “Yöp magö ap mɨdöp, yɨp nɨŋagnabim; pen hainö yöp magö ap mɨdmim, yɨp kauyaŋ nɨŋnabim,” a ga. *
17 Jisas anɨg hageia, bɨ nɨpe gau kale ke nöp hagla, “Manö au hagöp, ‘Yöp magö ap mɨdöp, yɨp nɨŋagnabim; pen hainö yöp magö ap mɨdmim, yɨp kauyaŋ nɨŋnabim,’ a göp u, manö anɨbu iƚ nɨhön mɨdöp? Pen manö ap hagöp, ‘Yad Bapi arnabin,’ a göp u, nɨhön manö hagöp?” ö gɨla. 18 Anɨg hagöm, kale pen hag nɨŋ pen hag nɨŋ göm hagla, “Manö au hagöp, ‘Yöp magö ap’ a göp u, nɨhön gɨnɨg göm hagöp? Hagöp u hon iƚ ap nɨŋagpun,” a gɨla.
19 Anɨg hagöm, Jisas nɨp hag nɨŋnɨg geila, nɨpe ke nɨŋöm haga, “ ‘Yöp magö ap mɨdöp, yɨp nɨŋagnabim; pen hainö yöp magö ap mɨdmim, yɨp kauyaŋ nɨŋnabim,’ a gɨpin manö u nɨŋmim me, pen pen hag nɨŋabim ar? 20 Yad kalöp nɨŋö yabɨƚ hagabin, nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i yɨp nɨŋ udagpal gau, nan kale ke gau nöp gasɨ nɨŋöm mɨñ mɨñ gɨnaböl; pen kale mög gö mɨɫöŋ göl gɨ mɨdeinabim. Mɨɫöŋ gɨ mɨdeinabim pen hainö kale kauyaŋ mɨñ mɨñ yabɨƚ gɨ mɨdeinabim. 21 Nɨbi ap ñɨ pai ñɨŋö nɨŋöl gɨ, ilön kub udöp, pen hainö ñɨ pai rɨk dap löm, magö u nöp nɨpe ñɨŋaŋ gɨsön ram mɨnöŋ aui auub u nɨŋöm, ilön mab u hauƚ göm, mɨñ mɨñ göl gɨ nöp mɨdeinab. 22 Kale unbö rö, mɨñi mɨdmagö ilön kale abe bɨg ñöl mɨdöp pen yɨp kauyaŋ nɨŋmim, mɨñ mɨñ yabɨƚ gɨnabim. Nɨbi bɨ rɨmnap apöm mɨñ mɨñ gep kale u udagnaböl.
23 “Ñɨn hain anɨbu, kale nan ap yɨp hag nɨŋagnabim. Kalöp nɨŋö yabɨƚ hagabin, Bapi nɨp hib yad hagmim hag nɨŋeinabim u, hagnabim rö gɨnab. * 24 Kale nöd Bapi nɨp hagmim, hib yad hagmim, nan ap hag nɨŋagpim. Pen mɨñi, hib yad hagmim hag nɨŋbe, hag nɨŋnabim rö nöp gɨnab nɨŋöm kale mɨñ mɨñ yabɨƚ gɨnabim.
25 “Bapi manö nɨpe adö u hagem, pör manö ba gau lem hagpin u pen mɨñi söl mɨdöp, manö anɨbu rö hagagnabin; waiö nöp hagnabin. 26 Ñɨn anɨbu auö, Bapi nɨp hag nɨŋnabim u, hib yad hagmim hag nɨŋnabim. Pen hib yad hag nɨŋnabim u, yad ke Bapi hag nɨŋnabim adö u hagagnabin, wasö; kale ke hib yad hagmim Bapi hag nɨŋnabim u, nɨŋnab. 27 Pen nɨhön: Bapi nöp yɨp yuö aunö u nɨŋ udmim, yɨp mɨdmagö lɨbim u me, nɨpe ke kalöp mɨdmagö löp. * 28 Bapi aip mɨdul arö gem mɨnöŋ naböŋ iƚ i aunö; mɨñi mɨnöŋ naböŋ iƚ i arö gem kauyaŋ Bapi mɨdöp u amem aip mɨdeinabul,” a ga.
29 Jisas anɨg hageia, bɨ nɨpe gau hagla, “Mɨñi manö ba gau lɨmön hagagabön; waiö yabɨƚ hagabön. 30 Uri hon nɨŋbun, ne manö gau magöŋhalö hadö nɨŋban. Nɨbi bɨ rɨmnap manö hag nɨŋeb kale mɨdeinab u, nöp hag nɨŋagpal magö u, ne ke nɨŋmön kalɨp hag ñɨnabön. Gɨpan anɨbu hon nɨŋbun, ne God aip mɨdmön auna,” a gɨla.
31 Anɨg hageila, Jisas haga, “Anɨb u, ‘Hon uri nɨŋ udpun,’ a gɨ gasɨ nɨŋbim ar? 32 Söl auab — pen mɨñi hadö auöp I — yɨp arö gɨmim kale ram ke ke arbe, yad ke halö mɨdeinabin. Pen yad ke halö mɨdageinabin; Bapi mɨdöp rö, aip mɨdeinabul. *
33 “Pen kalöp manö hag ñajɨn anɨbi, yad aŋ daŋ nöp mɨdmim, agamɨj mɨd aij gɨmim a gem hag ñajɨn. Mɨnöŋ naböŋ iƚ i mɨdpim rö, kalöp mɨŋör ñɨnaböl. Pen gasɨ halö mɨdaimim, nan nɨhön nɨhön mɨnöŋ naböŋ iƚ i kalöp gɨnab u, yad kƚö anɨbu magöŋhalö ud raƚa mɨgan yad u hadö lɨbin,” a ga. *
* 16:2 Mad 24:9; Luk 6:22; Jon 9:22 * 16:3 Jon 15:21 * 16:7 Jon 14:16 * 16:11 Jon 12:31 * 16:12 1Ko 3:1-2 * 16:16 Jon 14:19 * 16:23 Mad 7:7 * 16:27 Jon 14:21,23 * 16:32 Mad 26:31,56 * 16:33 Jon 14:27; Ro 5:1; 1Jn 5:4