10
Nagtudlo si Jesus nahanungud sa Pagbulagay
(Mateo 19:1-12; Lucas 16:18)
Pagkatapos karia, naghalin si Jesus sa lugar nga to kag mag-agto sa mga lugar nga sakup kang Judea kag sa tabok kang suba kang Jordan. Tama ruman ka duro nga mga tawo ang nagtiripon kana kag ginpanudloan na sanda suno sa anang kinaandan.
May mga Fariseo nga nagparapit kay Jesus agud tirawan tana. Nagpamangkot sanda kana, “Sugidi kami, ginatugot bala sa kasugoan nga bulagan kang bana ang anang asawa?”
Nagsabat si Jesus, “Ano haw ang sugo ni Moises kaninyo?”
Nagkuon sanda, “Nagtugot si Moises nga ang bana maghimo kang kasulatan kang pagbulaganay sa anang asawa, kag dayon pahalinun na.”
Pero nagkuon si Jesus kananda, “Ginsulat ni Moises ang sugo nga dya tungud hay mga awut kamo ti ulo. Pero halin kang pagtuga kang kalibutan, ‘ang Dios nagtuga kananda nga laki kag bayi.’ ‘Tungud ka dya ang laki magabiya sa anang tatay kag nanay kag magtingub sa anang asawa, kag sanda nga darwa mangin isara.’ Gani bukun run sanda ti darwa kundi isara run lang. Gani, ang gintingub run kang Dios indi dapat nga ibulagun kang bisan sin-o.”
10 Kang sa balay sanda run, namangkot ang mga disipulo kana nahanungud sa mga butang nga dya. 11 Nagkuon tana kananda, “Ang bisan sin-o nga magabulag sa anang asawa kag mangasawa liwan kang iba, dya nga tawo nakasala kang pagpanginbayi batok sa anang una nga asawa. 12 Sa amo man, ang bayi nga magabulag sa anang bana kag mamana liwan kang iba, nakasala man tana kang pagpanginlaki.”
Ginbindisyonan ni Jesus ang mga Magagmay nga mga Bata
(Mateo 19:13-15; Lucas 18:15-17)
13 Kar-on, may mga tawo nga nagpangdara kay Jesus kang mga magagmay nga mga bata agud nga matungtongan na sanda kang anang alima. Pero ginsaway sanda kang mga disipulo. 14 Ugaring kang makita dya ni Jesus, nag-ugut tana kag ginhambalan na ang mga disipulo, “Pabay-i lang ninyo ang mga bata nga magparapit kanakun kag indi ninyo sanda pagpunggi, tungud hay ang pagaharian kang Dios amo ang mga tawo nga pareho kananda. 15 Sugidan ko kamo, ang bisan sin-o nga indi magbaton kang paghari kang Dios pareho kang mga bata nga dya indi makapasakup rugya ka dya.” 16 Kag ginpangsabak na ang mga bata kag gintungtongan na kang anang alima ang kada isara kananda kag ginbindisyonan.
Ang Manggaranun nga Tawo
(Mateo 19:16-30; Lucas 18:18-30)
17 Kang manugpanaw run si Jesus, may sangka tawo nga nagdalagan parapit kana kag nagluhod sa anang atubang kag nagpamangkot, “Mayad nga Maestro, ano bala ang akun dapat himoon agud to nga makaangkun ako kang kabuhi nga wara ti katapusan?”
18 Nagkuon si Jesus kana, “Andut haw nga ginatawag mo ako nga mayad? Wara gid ti iba nga mayad kundi ang Dios gid lang. 19 Naman-an mo run kon ano ang ginakuon sa kasugoan: ‘Indi ikaw magpatay, indi ikaw magpakighilawas, indi ikaw magpanakaw, indi ikaw magbutig sa imo pagtistigo, indi ikaw magpangdaya, kag tahuda ang imong tatay kag nanay.’ ”
20 Nagsabat ang tawo, “Maestro, natuman ko run ang tanan nga ria halin pa kang bata ako.”
21 Ginturuk tana ni Jesus nga may pagpalangga, kag magkuon, “May sangka bagay pa nga nakulang kanimo. Panaw kag ibaligya ang imong mga pagkabutang kag ang kwarta ipanugro sa mga imol, kag makaangkun ikaw kang manggad sa langit, pagkatapos, balik ikaw rugya kag magsunod kanakun.” 22 Pagkabati kang tawo ka dya, nasubuan gid tana ka mayad kag nagpanaw nga masinurub-un tungud nga tama gid tana ka manggaranun.
23 Dayon, nagturuk si Jesus sa palibot kag nagkuon sa anang mga disipulo, “Daw ano ka budlay para sa mga manggaranun nga tawo ang magpasakup sa paghari kang Dios.”
24 Natingala gid ang mga disipulo sa mga ginpanghambal na nga dya. Pero nagkuon liwan si Jesus kananda, “Mga anak, tama gid ka budlay ang magpasakup sa paghari kang Dios.* 25 Mas mahapus pa sa kamelyo ang mag-agi sa buho kang dagum sangsa manggaranun nga magpasakup sa paghari kang Dios.”
26 Tungud ka dya, labi pa gid nga natingala ang mga disipulo, kag nagpinamangkotanay sanda, “Kon amo, sin-o run lang bay ang maluwas?”
27 Ginturuk sanda ni Jesus kag nagkuon, “Kon sa tawo indi gid dya mahimo, pero lain tana sa Dios, tungud hay ang tanan nga butang mahimo na.”
28 Dayon nagkuon si Pedro, “Kami tamun, ginbayaan namun ang tanan kag nagsunod kanimo.”
29 Nagsabat si Jesus, “Sugidan ko kamo, wara ti bisan sin-o nga nagbiya kang anang balay ukon mga kabugtoan ukon nanay ukon tatay ukon mga kabataan ukon mga kalupaan tungud kanakun kag sa Mayad nga Balita, 30 nga indi makabaton kang balus nga sanggatos ka pilo sa kadya nga mga panag-on—mga balay, mga kabugtoan, mga nanay, mga kabataan, kag mga kalupaan, imaw man ang mga paghingabot. Kag sa paraaboton nga mga panag-on makaangkun tana kang kabuhi nga wara ti katapusan. 31 Pero duro nga mga dungganun kadya ang mangin kubus sa urihi kag duro nga mga kubus kadya ang mangin dungganun sa urihi.”
Sa Ikatlo nga Bes Naghambal si Jesus nahanungud sa Anang Kamatayun
(Mateo 20:17-19; Lucas 18:31-34)
32 Sa dalanun sanday Jesus patukad sa Jerusalem, kag nagauna si Jesus sa anang mga disipulo. Natingala sanda, kag ang iba tana nga mga nagasurunod nahadluk. Gintipon ruman ni Jesus ang anang mga disipulo kag naghambal tana kananda nahanungud sa anang ginapaabot nga matabo kana. 33 Nagkuon tana, “Pamati kamo, nagatukad kita paagto sa Jerusalem nga sa diin ang Anak kang Tawo igatugyan sa mga pangulo kang Kaparian kag sa mga manunudlo kang kasugoan, kag sintensyahan nanda tana kang kamatayun kag itugyan sa mga bukun ti Judio. 34 Pagayagutaun nanda tana, dupraan kag hanoton kag pagapatyun; pero pagkatapos kang tatlo ka adlaw mabanhaw tana.”
Ang Pangabay ni Santiago kag Juan
(Mateo 20:20-28)
35 Nagparapit kay Jesus ang mga bata ni Zebedeo nga sanday Santiago kag Juan kag magkuon kana, “Maestro, may ipangabay raad kami kanimo nga himoon mo para kanamun.”
36 Nagsabat si Jesus, “Ano raad haw ang gusto ninyo nga himoon ko para kaninyo?”
37 Nagsabat sanda, “Papungkoa kami sa tupad nimo kon maghari run ikaw; ang isara sa tuo nayon kag ang isara tana sa wala nayon.”
38 Pero nagkuon si Jesus kananda, “Wara kamo kamaan kon ano ang inyo ginapangayo. Masarangan bala ninyo atubangun ang mga pag-antos nga akun pagaantoson? Masarangan man bala ninyo atubangun ang kamatayun nga akun pagaagumun?”
39 Nagsabat sanda, “Huud, masarangan namun!”
Nagkuon si Jesus kananda, “Magaantos gid man kamo pareho kang akun pag-antos kag mapatay gid man kamo pareho kanakun. 40 Pero wara ako ti kinamatarung nga magpili kon sin-o ang magapungko sa akun tuo ukon wala, kundi ang Dios amo ang magatugro ka dya sa mga tawo nga anang gintigan-an.”
41 Kang mabatian dya kang napulo ka disipulo, nag-ugut sanda kanday Santiago kag Juan. 42 Gani gintipon sanda ni Jesus kag ginkun-an, “Nakamaan kamo nga ang mga tawo nga ginakabig nga mga manugdumara kang mga bukun ti Judio, amo ang nagagahum kananda, kag ang nagapangulo kananda amo ang ginasunod nanda. 43 Pero bukun tana ti amo ria kaninyo. Sa baylo, kon sin-o kaninyo ang gusto nga mangin dungganun, kinahanglan nga mangin surugoon tana kang tanan, 44 kag kon sin-o man nga gusto mangin pangulo, kinahanglan nga mangin uripun tana kang tanan. 45 Tungud hay bisan ang Anak kang Tawo wara mag-abot sa kalibutan para alagadun kundi para mag-alagad kag magtugro kang anang kabuhi sa pagtubos kang duro.”
Gin-ayad ni Jesus ang Bulag nga si Bartimeo
(Mateo 20:29-34; Lucas 18:35-43)
46 Kar-on, nakaabot sanda sa Jerico, kag kang nagapagwa run si Jesus sa syudad nga to imaw kang anang mga disipulo kag kang tama ka duro nga mga tawo, may sangka bulag rugto nga nagapungko kag nagapakilimos sa binit kang dalan. Tana ka dya si Bartimeo nga bata ni Timeo. 47 Kang mabatian na nga si Jesus nga taga-Nazaret ang nagaagi, nagsinggit tana, “Jesus nga kaliwat ni David, maluoy ikaw kanakun!”
48 Duro nga mga tawo ang nagsaway kana kag ginkun-an tana nga maghipus. Pero gintudohan na pa gid gani nga singgit, “Kaliwat ni David, maluoy ikaw kanakun!”
49 Nagpundo si Jesus kag magkuon, “Tawga ninyo tana!”
Kag gintawag nanda ang bulag kag ginkun-an, “Magkalipay ikaw; tindug dyan, hay ginapatawag na ikaw.”
50 Gintablug na ang anang kunup kag magtindug dayon kag magparapit kay Jesus.
51 Ginpamangkot tana ni Jesus, “Ano haw ang gusto mo nga himoon ko kanimo?”
Nagsabat ang bulag, “Maestro, gusto ko nga makakita.”
52 Nagkuon si Jesus kana, “Panaw run. Ang imong pagtoo amo ang nag-ayad kanimo.”
Kato lagi makakita run tana kag nagsunod tana kay Jesus sa dalanun.
* 10:24 10:24 sa iba nga mga kasulatan gindugang ang, “para sa mga tawo nga nagasarig sa andang manggad”