9
Kag nagkuon pa gid si Jesus, “Sa pagkamatuod sugidan ko kamo, may iba nga nagatirindug rugya nga indi mapatay hasta nga makita nanda ang paghari kang Dios nga may gahum.”
Ang Pagbaylo kang Dagway ni Jesus
(Mateo 17:1-13; Lucas 9:28-36)
Pagkaligad kang anum ka adlaw, gin-imaw ni Jesus sanday Pedro kag ang magbugto nga si Santiago kag Juan kag nagtukad sanda sa sangka mataas nga bukid nga sandahanun lang. Samtang nagaturuk sanda kay Jesus, nakita nanda nga nagbaylo ang anang dagway. Ang anang bayo nagbanaag sa ka puti nga tama ka makasirilaw nga wara ti bisan sin-o sa kalibutan nga makapaputi kang pareho ka dya. Nakita nanda si Elias imaw ni Moises nga nagapakig-istorya kay Jesus. Kag nagkuon si Pedro kay Jesus, “Maestro, mayad gid nga rugya kita! Mahimo kami kang tatlo ka karakamalig, ang isara para kanimo, ang isara tana para kay Moises kag ang isara pa gid para kay Elias.” Wara tana kamaan kon ano ang anang hambalun tungud hay sobra gid ang andang kahadluk.
Dayon, ginlikupan sanda kang panganod, kag may limug nga halin sa panganod nga nagakuon, “Amo dya ang akun hinigugma nga Anak, pamatii ninyo tana.” Sa hinali, kang magturuk sanda sa palibot, wara run sanda ti nakita nga imaw nanda magluwas lang kay Jesus.
Kang nagapadulhog run sanda sa bukid, ginmandoan sanda ni Jesus nga indi gid nanda pagpanugid sa bisan kay sin-o ang andang nakita, hasta nga ang Anak kang tawo mabanhaw halin sa mga minatay.
10 Gani ginhipsan lang nanda dya. Pero nagpinamangkotanay sanda kon ano ang buut hambalun kang anang ginkuon nga pagkabanhaw halin sa mga minatay. 11 Kag ginpamangkot nanda si Jesus, “Andut haw nga nagakuon ang mga manunudlo kang Kasugoan nga kinahanglan magauna ka abot si Elias?”
12 Nagsabat tana kananda, “Matuod gid man nga magauna ka abot si Elias sa pag-aman kang tanan nga mga butang. Kag andut haw nga ginakuon sa Kasulatan nga ang Anak kang Tawo kinahanglan nga mag-agum kang duro nga mga pag-antos kag pagasikwayun? 13 Pero ginakuon ko kaninyo nga nag-abot run si Elias kag ginhimo nanda kana kon ano ang gusto nanda himoon, suno sa nasulat sa kasulatan nahanungud kana.”
Gin-ayad ni Jesus ang Bata nga Nasab-an kang Malaot nga Ispirito
(Mateo 17:14-21; Lucas 9:37-43a)
14 Kang nakabalik run sanday Jesus sa iba nga mga disipulo, nakita nanda nga napalibotan sanda kang tama ka duro nga mga tawo, kag nagapakigbais kananda ang mga manunudlo kang kasugoan. 15 Pagkakita kang mga tawo kay Jesus, natingala gid sanda ka mayad, kag nagdinalagan sanda sa pag-abi-abi kana. 16 Nagpamangkot si Jesus sa anang mga disipulo, “Ano ang ginapakigbais ninyo kananda?”
17 Nagsabat ang sangka tawo halin sa karak-an, “Maestro, gindara ko ang akun bata nga laki rugya kanimo tungud hay nasab-an tana kang malaot nga ispirito nga amo ang nagpaapa kana. 18 Kada aboton tana, ginalampus tana kang malaot nga ispirito. Dayon, nagaburora ang anang ba-ba kag nagabagrut ang anang mga unto kag nagatiskug tana. Ginpangabay ko ang imong mga disipulo nga paggwaun nanda ang malaot nga ispirito, ugaring indi man sanda makasarang.”
19 Nagkuon si Jesus kananda, “Kamo nga mga tawo sa kadya nga panag-on wara gid kamo ti pagtoo! Hasta san-o pa ayhan nga magapakig-imaw ako kaninyo? Hasta san-o pa ayhan ang akun pag-agwanta kaninyo? Dar-a rugya kanakun ang bata!” 20 Kag gindara nanda kana ang bata.
Kang makita kang malaot nga ispirito si Jesus, ginpakudug na lagi ang bata. Natumba dya sa lupa kag nagligid-ligid nga nagaburora ang anang ba-ba. 21 Ginpamangkot ni Jesus ang tatay kang bata, “Halin pa kan-o nga nagatulad tana karia?”
Nagsabat ang tatay, “Halin pa ria kang bata pa tana. 22 Masami nga ginatablug na dya sa kalayo kag itagbung sa tubig agud nga mapatay. Gani kon makasarang ikaw, maluoy ikaw kanamun, kag buligi man kami.”
23 Nagsabat si Jesus, “Ano ang buut mo hambalun kang, ‘kon makasarang kaw?’ Ang tanan nga butang mahimo gid sa tawo nga may pagtoo.”
24 Lagi-lagi nagsinggit ang tatay kang bata, “Nagatuo ako pero kulang pa. Buligi ako sa kakulangan ko nga dya.”
25 Kag kang matalupangdan ni Jesus nga ang mga tawo nagadinagusu run paagto kananda, ginmandoan na ang malaot nga ispirito, “Ikaw nga malaot nga ispirito nga nagapabungul kag nagapaapa, ginamandoan ko ikaw nga maggwa kana kag indi run gid magbalik liwan kana!”
26 Nagsinggit ang malaot nga isipirito kag ginpakudug ka mayad ang bata kag naggwa. Ang bata daw sa bangkay run kon turukun, gani nga ang kalabanan sa mga tawo nagkuon, “Patay run ria!” 27 Pero ginkaptan ni Jesus sa alima ang bata kag ginbuligan dya nga makatindug, kag nagtindug dya.
28 Kang makasulud run sanday Jesus sa balay kag kang sandahanun run lang, ginpamangkot tana kang anang mga disipulo, “Andut nga indi tamun haw ka sarang magtabog kang malaot nga ispirito nga to?”
29 Nagsabat si Jesus kananda “Indi nyo gid man masarangan nga itabogon ang amo to nga sahi kang malaot nga ispirito kon bukun ti paagi sa pangamuyo.”*
Naghambal ruman si Jesus nahanungud sa Anang Kamatayun
(Mateo 17:22-23; Lucas 9:43-45)
30 Naghalin sanday Jesus sa lugar nga to kag nag-agi sa Galilea. Indi malyag si Jesus nga may makamaan kon diin tana, 31 tungud hay nagapanudlo tana sa anang mga disipulo nga ang Anak kang Tawo igatugyan sa alima kang mga tawo. Pagapatyun nanda tana pero sa ikatlo nga adlaw mabanhaw tana.
32 Pero wara nanda mahangpi ang buut hambalun kang ginapanudlo na nga dya kag nahadluk man sanda mamangkot kana.
Sin-o ang Labaw sa Tanan?
(Mateo 18:1-5; Lucas 9:46-48)
33 Nag-abot sanda sa Capernaum. Kag kang sa balay run si Jesus ginpamangkot na ang anang mga disipulo, “Ano ang ginabaisan ninyo sa dalanun?”
34 Pero naghipus lang sanda tungud hay kang rugto sanda sa dalanun nagabinaisay sanda kon sin-o gid kananda ang labaw sa tanan. 35 Nagpungko si Jesus kag gintawag na ang napulo'g darwa na ka disipulo kag nagkuon kananda, “Ang bisan sin-o nga gusto mangin una, kinahanglan nga mangin urihi tana sa tanan kag mangin alagad kang tanan.” 36 Dayon, nagbuul tana kang sangka bata kag ginpatindug sa tunga nanda. Ginsabak na dya kag nagkuon kananda, 37 “Ang bisan sin-o nga magabaton sa sangka bata nga pareho ka dya tungud sa akun ngaran, nagabaton kanakun. Kag ang bisan sin-o nga nagabaton kanakun, bukun ti ako ang anang ginabaton kundi ang nagpadara kanakun.”
Ang Wara Nagakontra Kanatun Kadampig Natun
(Lucas 9:49-50)
38 Nagkuon si Juan kay Jesus, “Maestro, may nakita kami nga tawo nga nagapanabog man kang demonyo nga ginagamit ang imo ngaran kag gintapna namun tana tungud hay bukun tana ti kaimaw natun.”
39 Pero nagsabat si Jesus, “Indi ninyo tana pagtapnaa tungud hay wara ti bisan sin-o nga nagahimo kang makatiringala nga butang sa akun ngaran kag dayon maghambal kang sayud nahanungud kanakun. 40 Tungud hay ang bisan sin-o nga wara nagakontra kanatun kadampig natun. 41 Sugidan ko kamo, ang bisan sin-o nga magapainum kaninyo kang tubig tungud hay ana kamo ni Cristo magabaton gid tana kang padya.”
Ang mga Pagsulay
(Mateo 18:6-9; Lucas 17:1-2)
42 “Ang bisan sin-o nga mangin kabangdanan nga makasala ang isara sa mga kabataan nga dya, mas mayad pa nga pamatohan ang anang liug kang bahul nga garalingan nga bato kag itagbung sa dagat. 43 Gani kon ang imong alima amo ang mangin kabangdanan kang imong pagpakasala, utda dya. Mayad pa nga makaagum ikaw kang kabuhi nga wara ti katapusan nga sampihak ang imong alima sangsa darwa ang imong alima kag sa impyerno ikaw maagto, rugto sa kalayo nga wara ti katapusan ang anang pagdaba-daba, 44 [nga sa diin ang mga ulod wara nagakapatay kag ang kalayo wara ti katapusan ang anang pagdaba-daba.] 45 Kag kon ang imong kahig amo ang mangin kabangdanan kang imong pagpakasala, utda dya. Mayad pa nga makaagum ikaw kang kabuhi nga wara ti katapusan nga sampihak ang imong kahig sangsa darwa ang imong kahig kag itablug ikaw sa impyerno, 46 [nga sa diin ang mga ulod wara nagakapatay kag ang kalayo wara ti katapusan ang anang pagdaba-daba.] 47 Kag kon ang imong mata amo ang mangin kabangdanan kang imong pagpakasala, lukita dya. Mayad pa nga magpasakup ikaw sa paghari kang Dios nga sampihak ang imong mata sangsa timbang ang imong mata kag itablug ikaw sa impyerno, 48 nga sa diin ang mga ulod wara nagakapatay kag ang kalayo wara ti katapusan ang anang pagdaba-daba.
49 “Tungud hay ang kada isara pagapaputliun paagi sa kalayo pareho kang haralad nga ginaasinan.
50 “Mapuslanun ang asin pero kon madura run gani ka dya ang anang kapait, paano mo pa dya maggamit sa pag-unaw?
“Mangin pareho kamo kang asin nga mapuslanun; magpakighidait kamo sa isara kag isara.”
* 9:29 9:29 ang iba nga mga kasulatan gindugang ang “kag pagpuasa.” 9:44 9:44 ang bersikulo 44 kag 46 pareho gid sa bersikulo 48, kag wara gin-abay sa iba nga mga kasulatan 9:46 9:46 ang bersikulo 44 kag 46 pareho gid sa bersikulo 48, kag wara gin-abay sa iba nga mga kasulatan