8
Ginpakaun ni Jesus ang Apat ka Libo nga mga Tawo
(Mateo 15:32-39)
Sa amo man to nga mga inadlaw tama ruman ka duro nga mga tawo ang nagtiriripon. Kang nawad-an run kang pagkaun ang mga tawo, gintawag ni Jesus ang anang mga disipulo nga magparapit kana kag nagkuon, “Nangir-o gid takun sa mga tawo nga dya tungud hay tatlo run ka adlaw nga nagsagad sanda ka imaw kanakun, kag kar-on wara run sanda ti makaun. Ti kon pauliun ko sanda nga wara ti sulud ang andang busong, magakaralipung sanda sa dalanun tungud hay ang iba kananda ka dya rayu pa ang andang ginhalinan.”
Nagsabat ang anang mga disipulo, “Sa diin bay kita mabuul kang pagkaun rugya sa kayanakan para ipakaun sa mga tawo nga dya?”
Namangkot si Jesus kananda, “Pira ka bilog ang inyo tinapay dyan?”
Nagsabat nanda, “Pito!”
Ginsugo ni Jesus ang mga tawo nga magpurungko sa lupa, kag ginbuul na ang pito ka bilog nga tinapay. Nagpasalamat tana sa Dios, dayon ginpamihak-pihak na dya kag gintugro sa anang mga disipulo para ipanagtag sa mga tawo. Ginhimo man nanda dya. May pirambilog man sanda nga mga magagmay nga isda. Ginpasalamatan na man dya kag nagsugo nga ipanagtag dya sa mga tawo. Nakakaun sanda tanan kag nagkarabusog. Ginpanipon kang mga disipulo ang nabilin nga ginpamihak-pihak kag pito ka mga alat nga buta ang andang natipon. Mga apat ka libo ka mga tawo ang nagkaun. 10 Pagkatapos kato, ginpapanaw ni Jesus ang mga tawo, kag lagi-lagi nagsakay tana sa baruto imaw kang anang mga disipulo kag mag-agto sa lugar nga ginatawag Dalmanuta.
Nagpangayo kang Milagro ang mga Fariseo
(Mateo 16:1-4)
11 May mga Fariseo nga nag-aragto kay Jesus kag nagpakigbais kana. Gusto gid nanda nga tirawan si Jesus, gani nga nagpangayo sanda nga maghimo tana kang milagro sa pagpamatuod nga sa Dios tana maghalin. 12 Nagpanghayhay si Jesus kag nagkuon, “Andut nga ang mga tawo sa kadya nga panag-on nagapangita kang milagro? Sa pagkamatuod, sugidan ko kamo, indi gid pagpakitaan kang milagro ang henerasyon nga dya.”
13 Ginbayaan sanda ni Jesus kag nagsakay sa baruto kag magtabok sa pihak kang linaw.
Ang Tapay kang mga Fariseo kag ni Herodes
(Mateo 16:5-12)
14 Kar-on, ang mga disipulo ni Jesus nalipat magdara kang tinapay kag sambilog lang ang dara nanda sa baruto. 15 Ginpaandaman sanda ni Jesus, “Mag-andam gid kamo sa tapay kang mga Fariseo kag sa tapay ni Herodes.”
16 Naghambalanay ang mga disipulo, “Ginhambal na ria tungud hay wara kita ti dara nga tinapay!”
17 Naman-an ni Jesus ang andang ginahambalan gani nga ginpamangkot na sanda, “Andut nga ginahambalan ninyo nga wara kamo ti dara nga tinapay? Wara pa gihapon haw kamo makamaan ukon makaintiende? Kulang pa gihapon haw ang inyo paghangup? 18 May mga mata man kabay kamo, andut haw nga indi kamo makakita? Kag may mga talinga man kabay kamo, ti andut haw nga indi kamo makabati? Nalipat run kamo haw? 19 Kang ginpamihak-pihak ko ang lima ka bilog nga tinapay para sa lima ka libo, pira pa haw ka alat nga buta kang sobra nga ginpamihak-pihak nga pagkaun ang natipon ninyo?”
Nagsabat sanda, “Napulo'g darwa!”
20 “Kag kang ginpamihak-pihak ko ang pito ka bilog nga tinapay para sa apat ka libo, pira pa ka alat nga buta kang sobra nga ginpamihak-pihak nga pagkaun ang natipon?”
Kuon nanda, “Pito!” 21 Gani ginpamangkot sanda ni Jesus, “Ti, andut sa ano haw nga indi pa angud kamo makahangup?”
Gin-ayad ni Jesus ang Tawo nga Bulag sa Betsaida
22 Nagdungka sanday Jesus sa Betsaida. May mga tawo nga nagdara kana kang sangka bulag kag nagpakitluoy sanda kana nga itandugun na ang bulag nga dya. 23 Gindapit ni Jesus ang bulag kag tuytoyan paggwa sa baryo. Gindupraan na ang mga mata kang bulag kag gintungtongan na dya kang anang alima, kag ginpamangkot, “Ti, may makita kaw run?”
24 Naglantaw ang tawo kag magsabat, “Huud, makita ko ang mga tawo pero daw pareho sanda kang mga kahoy nga nagaparanaw.”
25 Ginbutang liwan ni Jesus ang anang alima sa mga mata kang bulag nga dya. Kag nagmulalung gid tana ka mayad kag nagbalik ang anang panuruk kag makita na run gid ka athag ang tanan. 26 Ginpauli tana ni Jesus kag ginkun-an, “Indi kaw run magbalik rugto sa baryo!”
Ang Ginpabutyag ni Pedro nahanungud kay Jesus
(Mateo 16:13-20; Lucas 9:18-21)
27 Nag-agto si Jesus kag ang anang mga disipulo sa mga kabaryohanan kang Cesarea Filipos. Sa dalanun, ginpamangkot ni Jesus ang anang mga disipulo, “Abi, sugidi ninyo ako, para sa mga tawo sin-o ako?” 28 Nagsabat sanda, “May mga nagakuon nga ikaw si Juan nga Manugbawtiso. Ang iba ruman tana nagakuon nga ikaw si Elias. Kag ang iba pa gid tana nagakuon nga isara ikaw sa mga propeta.” 29 Ginpamangkot sanda ni Jesus, “Para tana kaninyo, sin-o ako?”
Nagsabat si Pedro, “Ikaw amo ang Cristo!”
30 Dayon ginmandoan sanda ni Jesus, “Indi gid ninyo pagpanugid sa bisan kay sin-o ang nahanungud kanakun!”
Naghambal si Jesus nahanungud sa anang Kamatayun
(Mateo 16:21-28; Lucas 9:22-27)
31 Dayon nagpanudlo si Jesus kananda nga ang Anak kang Tawo kinahanglan nga mag-agum kang duro nga mga pag-antos, pagasikwayun tana kang mga kamal-aman kag kang mga pangulo kang kaparian kag kang mga manunudlo kang Kasugoan. Pagapatyun tana pero pagkatapos kang tatlo ka adlaw mabanhaw tana. 32 Maathag gid ang paghambal ni Jesus ka dya kananda. Gani gindara tana ni Pedro sa uruunahan kag ginsabdung. 33 Pero nagbalikid si Jesus kag ginturuk na ang iba nga mga disipulo kag ginsabdung si Pedro, “Parayu ikaw kanakun, Satanas! Ang imong panghuna-huna bukun ti sa Dios maghalin kundi sa tawo!”
34 Dayon, gintawag ni Jesus ang mga tawo imaw kang anang mga disipulo kag nagkuon, “Ang bisan sin-o nga gusto magsunod kanakun kinahanglan nga indi na pagpasulabihun ang anang kaugalingun, kag magpas-an kang anang kros kag magsunod kanakun. 35 Tungud hay ang bisan sin-o nga nagatipig kang anang kabuhi, maduraan ka dya. Pero ang bisan sin-o tana nga magdura kang anang kabuhi tungud kanakun kag sa Mayad nga Balita amo ang makaangkun kang kabuhi nga wara ti katapusan. 36 Tungud hay ano gid bala ang pulos kon maangkun kang tawo ang bilog nga kalibutan pero maduraan tana kang kabuhi? 37 Ano ang mabaylo kang tawo agud nga maangkun na liwan ang anang kabuhi? Wara gid. 38 Gani, ang bisan sin-o nga magakahuya kanakun kag kang akun mga pulong sa mga tawo nga nagtalikod sa Dios kag malaot sa kadya nga panag-on, ikahuya man tana kang Anak kang Tawo sa anang pagbalik nga may himaya kang anang Amay imaw kang balaan nga mga anghel.”