7
Ang Gintudlo kang mga Kamal-aman
(Mateo 15:1-9)
Kar-on may mga Fariseo kag mga manunudlo kang Kasugoan nga nagharalin pa sa Jerusalem ang nagtiripon kay Jesus. Napanilagan nanda nga ang iba sa mga disipulo ni Jesus nagakaun nga wara makapanghugas kang andang alima suno sa paagi nga gintudlo kang mga Fariseo. (Tungud hay ang mga Fariseo, kag ang tanan nga mga Judio wara nagakaun kon wara makapanghugas kang andang alima nga suno sa gintudlo kang andang mga kamal-aman. Kag kon mag-abot sanda halin sa tindahan wara sanda pagkaun kon indi nanda mahugasan ang andang lawas.* Duro pa gid nga mga turumanun ang andang ginasunod pareho kang husto nga paghugas kang mga tasa, kuron, kag mga surudlan nga saway.)
Gani ginpamangkot kang mga Fariseo kag mga manunudlo kang Kasugoan si Jesus, “Andut haw nga ang imo mga disipulo wara pagtuman kang mga turumanun nga gintudlo kang atun mga kamal-aman? Nagakirinaun lang sanda nga wara makapanghugas kang andang mga alima.” Nagsabat si Jesus, “Husto gid man ang ginkuon ni propeta Isaias nahanungud kaninyo nga mga hipokrito. Pareho kang anang ginsulat, Kuon kang Dios,
‘Ang mga katawhan nga dya nagapadungug kanakun sa andang mga pulong
pero ang andang mga tagipusoon marayu gid kanakun.
Wara ti pulos ang pagsimba nanda kanakun,
tungud hay ginatudlo nanda ang pagturon-an nga ginhimo kang tawo
nga kuno kanakun maghalin.’ ”
Nagkuon pa gid si Jesus, “Ginpatumbayaan ninyo ang mga Kasugoan kang Dios, kag ginsunod ninyo ang mga turumanun nga ginhimo kang tawo.”
Padayon pa gid si Jesus sa pagkuon, “Nami gid kamo maghimo kang mga padihut sa pagsikway kang kasugoan kang Dios agud to nga matuman ninyo ang inyo turumanun. 10 Pareho kang ginsugo ni Moises, ‘Tahoda ninyo ang inyo tatay kag nanay’ kag, ‘ang bisan sin-o nga magpasipala sa anang tatay ukon nanay kinahanglan nga mapatay.’ 11 Pero ang ginatudlo tana ninyo amo nga kon ang sangka tawo may burolig sa anang tatay ukon nanay, pero kon magkuon tana nga, ‘Korban dya’ (kon sayudon, ana run dya kang Dios) 12 indi run tana kinahanglan nga magbulig sa anang tatay ukon nanay. 13 Sa paghimo ninyo ka dya, ginabalewara ninyo ang pulong kang Dios, paagi sa pagpasulabi ninyo kang mga turumanun nga inyo ginapaalinton sa mga tawo. Kag duro pa gid nga mga butang nga pareho ka dya ang inyo ginahimo.”
Ang mga Butang nga Nagadagta sa Tawo
(Mateo 15:10-20)
14 Ginpanawag ruman ni Jesus ang mga tawo nga magparapit kana kag magkuon kananda, “Pamati kamo tanan kanakun, kag hangpa ninyo dya: 15 bukun ti ang ginakaun kang tawo ang makadagta kana, kundi ang nagagwa kana. 16 Kamo nga mga nagaparamati, intiendiha ninyo ka mayad ang inyo nabatian.”
17 Kang ginbayaan ni Jesus ang mga tawo kag nagsulud sa balay, ginpamangkot tana kang anang mga disipulo nahanungud sa paraanggidan nga dya. 18 Nagsabat tana kananda, “Pareho man bala kamo kang iba nga wara ti panghangup? Wara bala kamo kamaan nga ang bisan ano nga ginakaun kang tawo indi makadagta kana? 19 Tungud hay wara dya nagasulud sa anang tagipusoon kundi sa anang busong kag nagagwa lang man sa anang lawas.” (Sa paghambal na ka dya, ginakabig ni Jesus nga ang tanan nga mga pagkaun pwede ikan-un.)
20 Nagpadayon pa gid si Jesus sa pagkuon, “Ang nagagwa sa tawo amo ang nagadagta kana. 21 Tungud hay sa tagipusoon kang tawo nagahalin ang mga malain nga panghuna-huna nga amo ang nagatulod sa paghimo kang mga malain nga mga butang pareho kang pagpakighilawas, pagpanakaw, pagpatay, pagpanginbayi ukon pagpanginlaki, 22 pagkahanggab, pagkamalaot, pagpangdaya, paghimo kang mga mahigku nga buhat, pagkahisa, paghambal kang malain batok sa iba, pagpahambog kag pagbinuang. 23 Ang tanan nga mga malaot nga mga butang nga dya nagahalin sa tagipusoon kang tawo kag amo ang nagadagta kana.”
Ang Pagtoo kang Sangka Bayi
(Mateo 15:21-28)
24 Halin rugto nag-agto si Jesus sa lugar nga sakup kang Tiro kag Sidon.§ Nagdayon tana sa sangka balay rugto kag indi tana malyag nga maman-an kang bisan sin-o nga rugyan tana, pero indi na gid dya matago sa mga tawo. 25 May sangka bayi rugto nga ang anang bata nga bayi nasab-an kang malaot nga ispirito. Pagkabati na nahanungud kay Jesus, nag-agto tana dayon kag nagharapaun sa kahig nayon ni Jesus. 26 Ang bayi nga dya bukun ti Judio nga natawo sa Fenicia nga sakup kang Siria. Nagpakitluoy tana kay Jesus nga tabogon ang malaot nga ispirito paggwa sa anang bata. 27 Pero nagsabat si Jesus, “Kinahanglan nga unahun anay ka pakaun ang mga kabataan.* Tungud hay bukun ti mayad ria nga bul-un ang pagkaun kang mga bata kag itablug sa mga ayam.”
28 Pero nagsabat ang bayi, “Huud, Ginoo, pero bisan gani ang mga ayam sa idalum kang lamesa nagakaun man kang uyang nga pagkaun kang mga kabataan.”
29 Gani nagkuon si Jesus kana, “Tungud kang sabat mo nga dya, makauli run ikaw. Naggwa run ang malaot nga ispirito sa imong bata.”
30 Nag-uli ang bayi kag nakita na ang anang bata nga nagabatang sa katre kag ang malaot nga ispirito naggwa run.
Gin-ayad ni Jesus ang Tawo nga Bungul kag Apa
31 Dayon, naghalin si Jesus sa mga lugar nga sakup kang Tiro kag nag-agi tana sa Sidon kag sa mga lugar nga sakup kang Decapolis paagto sa Linaw kang Galilea. 32 May mga tawo nga nagdara kana kang sangka tawo nga bungul kag pukol maghambal kag nagpakitluoy sanda kay Jesus nga tungtongan na dya kang anang alima. 33 Gani gindara ni Jesus ang tawo nga dya parayu sa karak-an nga sandahanun lang. Ginbutang na ang anang mga tudlo sa talinga kang tawo nga dya kag nagdupra tana kag ginpalhit ang anang dura sa dila kang tawo. 34 Nagtangra si Jesus sa langit, nanghayhay kag nagkuon kana, “Effata,” nga kon sayudon, “Magbukas kaw!”
35 Lagi-lagi nag-anting ang paramatin-an kang tawo nga dya kag nabuul ang anang pagkapukol kag maathag run tana maghambal. 36 Dayon, ginmandoan sanda ni Jesus nga indi gid nanda dya pagpanugid bisan kay sin-o. Pero kon diin pa nga gindumilian sanda, tapat pa gani nga ginpanugid nanda dya. 37 Kag ang tanan nga mga nakabati ka dya natingala gid ka mayad nga nagakuon, “Mayad gid ang tanan nga anang mga ginpanghimo. Maayad na bisan ang bungul kag mapahambal na ang apa!”
* 7:4 7:4 ukon, Wara sanda pagkaun kang bisan ano nga halin sa tindahan kon indi nanda dya paghugasan. 7:4 7:4 sa iba nga mga kasulatan gindugang ang, mga baratangan. 7:16 7:16 ang iba nga mga kasulatan gindugang ang bersikulo 16 § 7:24 7:24 sa iba nga mga kasulatan wara maabay ang Sidon * 7:27 7:27 Ang ginatumud ka dya ni Jesus nga mga kabataan amo ang mga Judio kag ang mga ayam tana amo ang mga bukun ti Judio. Tungud hay ang panuruk kang mga Judio sa mga bukun ti Judio tama gid ka naba.