6
Wara Ginbaton si Jesus sa Nazaret
(Mateo 13:53-58; Lucas 4:16-30)
Dayon naghalin si Jesus sa lugar nga to imaw kang anang mga disipulo kag nag-uli sa anang kaugalingun nga banwa. Pag-abot kang Adlaw nga Inugpahuway, nagpanudlo tana sa sinagoga. Duro nga mga tawo ang natingala gid kang mabatian nanda tana. Nagkuon sanda, “Sa diin na ginpamuul ang tanan nga mga ginapanghambal na nga ria? Ano nga klase kang kaaram ang gintao kana? Paano tana makahimo kang mga milagro? Indi bala nga ahaw panday lang man ria nga bata ni Maria? Indi bala nga bugto tana nanday Santiago, Jose, Judas kag Simon? Rugya man kabay nagauli ang anang mga bugto nga bayi?” Gani nga wara ginbaton si Jesus kang mga tawo. Ginkun-an sanda ni Jesus, “Ang propeta ginatahod bisan diin magluwas lang sa anang kaugalingun nga banwa kag kang anang mga himata kag pamilya.”
Gani nga wara tana makahimo kang mga milagro rugto magluwas lang sa pag-ayad kang pira ka bilog nga mga masakitun paagi sa pagtungtong kang anang alima kananda. Natingala gid si Jesus tungud hay wara sanda ti pagtoo kana.
Ginsugo ni Jesus ang Napulo'g darwa ka mga Disipulo
(Mateo 10:5-15; Lucas 9:1-6)
Amo to kag nag-agto si Jesus sa palibot nga mga baryo kag magpanudlo sa mga tawo. Dayon, gintipon na ang napulo'g darwa ka mga disipulo kag ginpapanaw nga tag darwa-darwa. Gintugroan na sanda kang gahum sa pagpanabog kang mga malaot nga ispirito. Ginbilinan na sanda, “Indi kamo magdara kang bisan ano sa inyo nga pagpanaw magluwas lang sa baston; indi man kamo magbalon kang pagkaun ukon puyo-puyo ukon kwarta. Magsuksok kamo kang sandalyas pero indi kamo magdara kang inyong irislan nga bayo.” 10 Ginkun-an na pa gid sanda, “Kon sa diin nga balay kamo batonon, rugyan kamo tiner hasta nga maghalin kamo sa lugar nga ria. 11 Kon may mga lugar nga indi magbaton kaninyo kag indi magpamati kaninyo, tataka ninyo ang yab-ok sa inyo mga kahig sa inyong paghalin, bilang patimaan nga wara run kamo ti sarabtun kananda.”
12 Gani nagpanaw sanda kag nagpangwali nga ang mga tawo kinahanglan maghinulsul sa andang mga sala. 13 Duro nga mga demonyo ang andang ginpanabog kag ginpanghaplasan nanda kang lana ang mga nagamarasakit nga mga tawo kag ginpang-ayad sanda.
Ang Pagpatay kay Juan nga Manugbawtiso
(Mateo 14:1-12; Lucas 9:7-9)
14 Kar-on, nabatian ni Haring Herodes ang tanan nga dya, tungud hay ang ngaran ni Jesus nabantog run. May mga nagkuon, “Nabanhaw si Juan nga Manugbawtiso, gani nga may gahum tana sa paghimo kang mga milagro.” 15 Pero may iba man tana nga nagakuon, “Si Elias tana ria!”
Kag may iba pa gid nga nagakuon, “Propeta tana nga pareho kang mga propeta kauna.”
16 Kang mabatian dya ni Herodes, nagkuon tana, “Si Juan nga Manugbawtiso ria nga ginpapugotan ko, pero nabanhaw!” 17 Tungud hay si Herodes nga dya amo ang nagpadakup kay Juan, kag nagpagapos kag nagpapriso kana. Ginhimo dya ni Herodes tungud kay Herodias nga ana ginpangasawa bisan pa nga asawa dya kang anang bugto nga si Felipe. 18 Pirme nagakuon si Juan kay Herodes, “Bukun ti husto nga agawun nimo ang asawa kang imong bugto!”
19 Gani gindumtan gid ni Herodias si Juan kag gusto na raad nga ipapatay dya, ugaring indi na mahimo 20 tungud hay nahadluk si Herodes kay Juan hay naman-an na nga si Juan matarung kag balaan gani nga ginpabantayan na gid dya agud indi maiwan. Nanamian gid si Herodes nga magpamati kay Juan bisan pa nga natublag tana magpamati kana.
21 Pero nag-abot gid man ang kahigayonan nga ginahulat ni Herodias. Kaadlawan kato ni Herodes, kag nagpatabad tana para sa tanan nga mga matag-as nga opisyales kang gobyerno, kag sa mga opisyales kang suldado kag sa mga bantog nga mga tawo sa Galilea. 22 Kang magsulud ang bata ni Herodias nga daraga kag magsaot, nanamian gid si Herodes kag ang anang mga dinapit nga bisita. Gani nagkuon si Herodes sa daraga, “Pangayo ikaw kanakun kang bisan ano nga gusto nimo kag itao ko kanimo.” 23 Dayon nagsaad si Herodes kana, “Itao ko kanimo ang bisan ano nga imo pangayoon, bisan pa ang katunga kang akun ginharian.”
24 Gani naggwa ang daraga kag namangkot sa anang nanay, “Ano bay ang pangayoon ko?”
Nagsabat ang anang nanay, “Ang ulo ni Juan nga Manugbawtiso!” 25 Lagi-lagi nagdali-dali balik kay Herodes ang daraga kag nagkuon, “Gusto ko nga itao mo kadya lagi kanakun ang ulo ni Juan nga Manugbawtiso nga nakabutang sa bandihado.” 26 Nasubuan gid ka mayad si Herodes pero indi na run mabaribadan ang daraga tungud kang anang mga ginsaad sa atubang kang mga bisita. 27 Lagi-lagi ginsugo ni Herodes ang sangka suldado nga idar-un kana ang ulo ni Juan. Gani nag-agto ang suldado sa prisohan kag ginpugotan si Juan. 28 Dayon, nagbalik ang suldado nga dara ang ulo ni Juan nga nabutang sa bandihado kag gintao na dya sa daraga, kag gintao man dya kang daraga sa anang nanay. 29 Kang mabatian dya kang mga disipulo ni Juan, nag-agto sanda rugto kag ginbuul ang anang bangkay kag ginlubung.
Ginpakaun ni Jesus ang Lima ka Libo nga mga Tawo
(Mateo 14:13-21; Lucas 9:10-17; Juan 6:1-14)
30 Nagbaralik ang mga apostoles nga ginsugo ni Jesus. Ginsugid nanda kana ang tanan nanda nga mga ginhimo kag ginpanudlo. 31 Tungud nga duro ang mga tawo nga nagaarabot-abot kag nagaharalin sa lugar nga sa diin rugto sanday Jesus, nga haros wara run sanda ti tyempo magkaun. Gani nagkuon tana sa anang mga disipulo, “Dali, maagto kita sa kamingawan nga kitahanun lang kag magpahuway-huway kang makadali.” 32 Gani naghalin sanda rugto sakay sa baruto nga sandahanun lang kag nag-agto sa mamingaw nga lugar.
33 Pero duro nga mga tawo ang nakakita kang paghalin nanda kag nakilala sanda. Gani nagdinalagan ang mga tawo halin sa andang mga kabanwahanan paagto sa lugar nga pagaagtonan nanday Jesus. Kag una pa gani sanda kaabot rugto. 34 Kang pagtakas ni Jesus nakita na ang tama ka duro nga mga tawo kag naluoy gid tana kananda, tungud hay daw pareho lang sanda kang mga karnero nga wara ti manugbantay. Amo to kag nag-umpisa tana sa pagpanudlo kananda kang duro nga mga butang. 35 Kang nagahinalup run ang adlaw, nagparapit kana ang anang mga disipulo kag nagkuon, “Sirum run gid dya kag mamingaw dya nga lugar. 36 Papanawa run ang mga tawo agud to nga makaagto sanda sa mga marapit nga uma kag sa mga baryo para makabakal kang bisan ano nga anda makaun.”
37 Pero nagsabat si Jesus, “Kamo mismo ang magtugro kananda kang andang makaun.”
Nagpamangkot sanda kana, “Mapanaw bala kami kag magbakal kang pagkaun nga nagabili kang darwa ka gatos ka kwarta nga pilak para ipakaun kananda?”
38 Ginpamangkot sanda ni Jesus, “Ano ka duro ang dara ninyo nga tinapay? Abi, usisaa ninyo.”
Kang mausisa run nanda, nagkuon sanda kay Jesus, “Lima ka bilog nga tinapay kag darwa ka bilog nga isda.”
39 Dayon ginsugo ni Jesus sanda tanan nga magpurungko kang grupo-grupo sa hilamon. 40 Gani nagpirinungko ang mga tawo nga nagagrupo-grupo. May rugyan nga tag-sanggatos kag may rugyan man nga tagkalim-an. 41 Ginbuul ni Jesus ang lima ka tinapay kag ang darwa ka bilog nga isda kag nagtangra tana sa langit agud magpasalamat sa Dios, kag ginpamihak-pihak na ang tinapay kag ginpanugro sa anang mga disipulo agud nga ipanagtag sa mga tawo. Ginhururay na man ang darwa ka bilog nga isda kananda tanan. 42 Nakakaun sanda tanan kag nagkarabusog. 43 Kang tiponon kang mga disipulo ang nabilin nga mga ginpamihak-pihak nga tinapay kag isda, napulo'g darwa pa ka alat ang andang nabuta. 44 Ang kadurohon kang mga laki nga nakakaun lima ka libo.
Nagpanaw si Jesus sa Ibabaw kang Tubig
(Mateo 14:22-33; Juan 6:15-21)
45 Lagi-lagi ginsugo ni Jesus ang anang mga disipulo nga magsakay sa baruto kag mag-una sa tabok kang linaw, rugto sa Betsaida, samtang ginapapauli na ang mga tawo. 46 Kang makahalin run sanda, nagtukad si Jesus sa bakulod para magpangamuyo. 47 Pagkagabii, ang baruto rugto run sa tunga kang linaw, samtang si Jesus tana rugto sa takas nga nagaisaranhun. 48 Nalantawan na nga nalisdan gid ang anang mga disipulo sa pagbugsay kang baruto tungud hay pasug-alaw kananda ang hangin. Kang nagakasanagun run, nag-abat si Jesus kananda nga nagapanaw sa tubig. Lubsan na lang raad sanda, 49 ugaring kang makita nanda tana nga nagapanaw sa tubig, abi nanda nga bagat dya. Gani nagsiringgit sanda, “Bagat!” 50 Tungud hay sanda tanan nakakita kana kag gindakup sanda kang tuman nga kahadluk.
Pero ginkun-an lagi sanda ni Jesus, “Magpakabakud kamo. Ako dya. Indi kamo magkahadluk.” 51 Dayon nagsakay si Jesus sa baruto kag nag-imaw kananda, kag nagkanay ang hangin. Natingala gid sanda ka mayad 52 tungud hay wara nanda mahangpi ang kahulogan kang pagpamuad ni Jesus kang mga tinapay; nadulman pa ang andang mga panghuna-huna.
Gin-ayad ni Jesus ang mga Masakitun sa Genesaret
(Mateo 14:34-36)
53 Pagkatabok nanda sa linaw, sa Genesaret sanda nagdungka kag rugto nanda gin-gaid ang andang baruto. 54 Pagkatakas nanda, nakilala dayon kang mga tawo si Jesus. 55 Gani nagdinalagan ang mga tawo sa bilog nga rehiyon kag ginadara nanda ang mga masakitun sa andang baratangan sa bisan diin nga lugar nga mabatian nanda nga rugto si Jesus. 56 Kag bisan diin mag-agto si Jesus, sa mga baryo, sa mga syudad, ukon sa mga uma man, ginadara nanda ang mga masakitun sa mga tindahan, kag nagapakitluoy sanda kana nga patandugun ang mga masakitun bisan sa sidsid lang kang anang bayo. Kag ang tanan nga nakatandug ka dya nag-arayad.