5
Gin-ayad ni Jesus ang Tawo nga Nasab-an kang Malaot nga Ispirito
(Mateo 8:28-34; Lucas 8:26-39)
Nag-abot si Jesus kag ang anang mga disipulo sa tabok kang Linaw kang Galilea sa lugar kang mga Gerasanhun.* Pagkapanaog ni Jesus sa baruto, ginsug-alaw tana kang sangka tawo nga naghalin sa rulubngan. Ang tawo nga dya nasab-an kang malaot nga ispirito. Nagaistar tana ka dya sa rulubngan. Wara run gid ti bisan sin-o nga makagapos kana bisan pa nga kadenahan. Pira run ka beses nga ginagapos tana sa anang alima kag kahig, pero ginabugras na lang ang mga kadena kag ginapang-irintuk ang mga salsalun sa anang kahig. Tama gid tana ka purus nga wara ti bisan sin-o nga makadaug kana. Adlaw kag gabii, nagalagaw tana sa rulubngan kag sa kabukidan nga nagasagad ka tiyabaw, kag ginapilasan na ang anang lawas kang mga bato.
Kang makita na si Jesus sa marayu, nagdalagan tana kag magluhod sa atubang ni Jesus, kag nagsinggit kang matunog, “Jesus nga Anak kang Dios nga Labing Mataas, ano gid bala ang tuyo mo kanakun? Nagapakitluoy ako kanimo sa ngaran kang Dios, indi ako pagpaantosa!” Ginkuon na dya tungud hay ginamandoan run tana ni Jesus, “Malaot nga ispirito, gwa dyan sa tawo nga ria!”
Ginpamangkot tana ni Jesus, “Sin-o ngaran mo?”
Nagsabat tana, “Linibo, tungud hay raku kami!” 10 Nagsige gid tana ka pakitluoy ka mayad kay Jesus nga indi na sanda pag-tabogon pagwa sa lugar nga ria.
11 Kar-on, may panung kang mga baboy rugto sa bakulod nga nagapanginaun. 12 Nagpakitluoy kay Jesus ang mga malaot nga ispirito, “Paagtona kami sa mga baboy; kananda mo run lang kami pasudlun.” 13 Gintugotan sanda ni Jesus, kag naggurowa sanda sa tawo kag magsaraylo sa mga baboy. Amo to kag ang bilog nga panung kang baboy nga mga darwa ka libo, nagharaguyon padulhog sa pil-as kag nagkarahulog sa linaw kag nagkaralumus.
14 Ang mga manugsagod tana kang baboy nagparalagyo kag ginpanugid ang natabo nga dya sa banwa kag sa kaumahan. Gani nag-aragto ang mga tawo agud turukun kon ano gid ang natabo. 15 Kang mag-agto sanda kay Jesus, nakita nanda ang tawo nga nasab-an anay kang duro nga mga malaot nga ispirito. Nagapungko dya nga may bayo run kag igsakto run ang paminsarun; kag hinadlukan gid sanda. 16 Ang mga tawo tana nga nakasaksi kang hitabo nga to nagpanugid sa mga nag-arabot kon ano ang natabo sa tawo nga nasab-an anay kang malaot nga ispirito kag sa mga baboy. 17 Gani ginsige nanda ka pangabay si Jesus nga maghalin sa andang banwa.
18 Kang manugsakay run si Jesus sa baruto, ang tawo nga nasab-an anay kang malaot nga ispirito nagpangabay kana, “Patawsa ako kanimo!” 19 Pero wara tana gintugotan ni Jesus, kundi nga ginkun-an na dya, “Uli lang to sa inyo kag isugid sa imong panimalay kag abyan kon paano ikaw ginbuligan kang Ginoo kag kon daw ano ang anang kaluoy kanimo.”
20 Kag nagpanaw ang tawo kag ginpanugid na sa Decapolis ang nahanungud sa ginhimo ni Jesus kana. Kag natingala gid ang tanan nga nakabati kana.
Ang Bata nga Bayi ni Jairo kag ang Bayi nga Nagtandug kang Bayo ni Jesus
(Mateo 9:18-26; Lucas 8:40-56)
21 Pagbalik ruman ni Jesus sa tabok kang linaw, tama ruman ka duro nga mga katawhan nga nagtiripon kana samtang rugto tana sa binit kang linaw. 22 Dayon nag-abot si Jairo nga sangka opisyal kang sinagoga. Pagkakita na kay Jesus, nagharapaun tana sa kahig nayon ni Jesus 23 kag nagpakitluoy kana nga nagakuon, “Tagumatayun ang akun bata nga dalagita. Agtoni anay tana kag tungtongan kang imong alima agud to nga mag-ayad tana kag mabuhi pa!”
24 Nagtawas kana si Jesus.
Tama man ka duro nga mga tawo ang nagsurunod kana kag nagadinus-uganay sa anang palibot. 25 May sangka bayi man rugto nga ginadugo sa sulud kang napulo'g darwa ka tuig. 26 Tam-an gid ang anang pag-antos bisan pa nga nagpabulong run man tana sa duro nga mga doktor hasta nga naubos na run ka gasto ang anang kwarta pero wara man angud ti alibyo, tapat pa gani nga naglala dya. 27 Nakabati tana kang nahanungud kay Jesus, gani nga nagpanagil-ut gid tana sa karak-an kag mag-agto sa likod nayon ni Jesus kag gintandug ang bayo na ka dya, 28 tungud hay nagkuon tana sa anang kaugalingun, “Kon matandug ko lang bisan ang anang bayo, maayad gid ako.”
29 Nagpuut lagi ang anang pagdugo kag nabatyagan na sa anang lawas nga naayad run tana sa anang balatian. 30 Nabatyagan ni Jesus nga may gahum nga naggwa kana, gani nagbalikid tana dayon sa karak-an kag namangkot, “Sin-o ang nagtandug kang akun bayo?”
31 Nagsabat ang anang mga disipulo, “Nakita mo run nga nagadinagusu ang mga tawo kanimo, andut nga mamangkot pa ikaw kon sin-o ang nagtandug kang imong bayo?”
32 Pero nagpanghulung-hulung si Jesus sa palibot agud turukun kon sin-o gid ang naghimo ka dya. 33 Ang bayi tana, kang matalupangdan na ang natabo kana, nagkurudug tana sa kahadluk nga nagparapit kay Jesus. Nagharapaun tana sa kahig nayon ni Jesus kag magsugid kang bug-os nga kamatuoran. 34 Kag nagkuon si Jesus kana, “Inday, ang imong pagtoo amo ang nag-ayad kanimo. Panaw nga may kalinung, naayad run gid ikaw!”
35 Samtang nagahambal pa ka dya si Jesus, may mga nag-arabot nga halin sa balay ni Jairo nga nagkuon, “Patay run ang imong bata. Indi run pagdistorboha ang Maestro.” 36 Pero wara magsapak si Jesus sa andang ginkuon nga dya kundi naghambal tana kay Jairo, “Indi ikaw magkahadluk, magtuo lang ikaw.” 37 Wara tana ti gintugotan nga magtawas kana magluwas kanday Pedro, Santiago kag Juan nga bugto ni Santiago.
38 Kar-on pag-abot nanda sa balay nanday Jairo, nakita ni Jesus nga nagagirinoal ang mga tawo; nagahirinibi sanda kag nagaparanangisun. 39 Pagsulud na, nagkuon tana kananda, “Andut haw nga nagagirinoal kamo kag nagahirinibi? Bukun ti patay ang bata; nagakaturog lang.”
40 Pero ang mga tawo tana, ginkadlawan lang nanda si Jesus. Gani ginpagwa na sanda tanan kag gindara na ang tatay kag nanay kang bata imaw kang anang tatlo ka mga disipulo kag nagsulud sanda sa kwarto nga sa diin nahamyang ang bata. 41 Ginkaptan ni Jesus ang bata sa alima kag ginkun-an nga, “Talitha koum!” nga kon sayudon, “Inday, ginakun-an ko ikaw, magbangon kaw!”
42 Lagi-lagi nagbangon ang bata kag magpanaw-panaw (tana ka dya nagapang-edadun kang napulo'g darwa ka tuig). Natingala gid sanda ka mayad sa natabo nga dya. 43 Pero gindumilian gid sanda ni Jesus nga indi pagpanugid sa bisan kay sin-o ang natabo nga dya. Kag ginkun-an na sanda nga ipakan-un ang bata.
* 5:1 5:1 ukon Gergesanhun; ukon Gadaranhun