4
Ang Paraanggidan nahanungud sa Manugsab-og
(Mateo 13:1-9; Lucas 8:4-8)
Kar-on, nag-umpisa ruman ka panudlo si Jesus sa binit kang Linaw kang Galilea. Tama gid ka duro ang mga katawhan nga nagtiripon palibot kana, gani nga nagsakay tana sa baruto nga rugto sa tubig kag magpungko. Ang mga tawo tana rugto sa daray-ahan nagatirindug. Kag nagpanudlo tana kananda kang duro nga mga butang paagi sa mga paraanggidan nga nagakuon,
“Pamati kamo! May sangka mangunguma nga nagpanaw sa pagsab-og kang binhi. Samtang nagasab-og tana, ang iba nga mga binhi nagturupa sa aragyan, kag nagdarapo ang mga pispis kag gintuka nanda dya. Ang iba tana nga mga binhi rugto nagturupa sa batohon nga bahin kang taramnan nga sa diin manabaw lang ang lupa. Wara mabuhayi nag-urulhot ang mga tubo na ka dya, tungud hay manabaw lang ang lupa. Kag kang pagsirak kang adlaw, nalayung dya kag nag-uga tungud nga wara dya makapanggamot ka mayad. Ang iba ruman tana nga mga binhi rugto nagturupa sa ginatuboan kang sapinit. Kag nagturubo ang mga sapinit kag ginlumus na ang mga binhi nga nagturubo, gani nga wara dya makapamunga. Kag ang iba pa gid tana nga mga binhi nagturupa sa manami nga lupa. Nagparamuhi dya kag nagralambo hasta nga nakapamunga. Ang iba ka dya nakapatubas kang katloan ka pilo, ang iba tana kan-uman ka pilo kag ang iba pa gid tana sanggatos ka pilo.”
Pagkatapos nagkuon si Jesus, “Kamo nga mga nagaparamati, intiendiha ninyo ka mayad ang inyo nabatian.”
Ang Katuyoan kang mga Paraanggidan
(Mateo 13:10-17; Lucas 8:9-10)
10 Kang nagaisarahanun run lang si Jesus, nagparapit kana ang iba nga nakabati imaw kang napulo'g darwa ka mga disipulo kag nagpamangkot kana nahanungud sa mga paraanggidan. 11 Gani nagkuon si Jesus, “Gintugro run kaninyo ang kaaram sa paghangup kang mga likum nga mga kamatuoran nahanungud sa paghari kang Dios. Pero sa iba tana pagatudloan sanda paagi sa mga paraanggidan, 12 agud to nga,
‘Bisan magsagad sanda ka turuk,
indi man angud sanda makakita;
bisan magsagad sanda ka pamati,
indi man angud sanda makahangup.
Tungud hay kon ginhimo nanda ria, magadangup sanda sa Dios,
kag patawarun na sanda.’ ”
Ginpaathag ni Jesus ang Paraanggidan nahanungud sa Manugsab-og
(Mateo 13:18-23; Lucas 8:11-15)
13 Gani ginpamangkot sanda ni Jesus, “Indi kamo haw makahangup kang paraanggidan nga dya? Paano pa bay ang paghangup ninyo kang iba nga mga paraanggidan? 14 Ang ginsab-og amo ang pulong kang Dios. 15 Ang mga binhi nga nagturupa sa aragyan pareho kang mga tawo nga nakabati kang pulong kang Dios, dayon nag-abot si Satanas kag ginbuul ang mga mensahe nga ginsab-og sa andang tagipusoon. 16 Ang iba ruman tana nga mga binhi nga nagturupa sa batohon nga lugar pareho kang mga tawo nga nakabati kang pulong kang Dios kag ginbaton lagi nanda dya nga may kalipay. 17 Ugaring wara dya magtuduk sa andang tagipusoon, gani nga wara dya magpabilin. Pag-abot kang mga kalalat-an kag paghingabot tungud kang pulong, dayon lang man nanda talikod. 18 Ang iba ruman tana nga mga binhi nga nagturupa sa dugihun nga lugar, pareho kang mga tawo nga nakabati kang pulong kang Dios, 19 ugaring ang andang mga panghuna-huna nabuhos sa mga paraligban sa pagpangabuhi kag sa paghanggab sa manggad kag sa paghandum kang iba pa gid nga mga butang, gani gindaug ang pulong nga rugyan run sa andang tagipusoon kag wara dya makapamunga. 20 Pero ang iba tana nga mga binhi nga nagturupa sa manami nga lupa pareho kang mga tawo nga nakabati kang pulong kang Dios kag ginbaton nanda dya kag nagpamunga sanda ka dya ka duro, ang iba katloan ka pilo, ang iba tana kan-uman ka pilo kag ang iba pa gid tana sanggatos ka pilo.”
Ang Sulo nga Gintakluban
(Lucas 8:16-18)
21 Nagpadayon pa gid si Jesus sa paghambal, “May sulo bala nga ginadara para lang takluban ukon ibutang sa idalum kang katre? Indi bala nga ginabutang dya sa anang turungtongan? 22 Wara ti tinago nga indi maman-an, kag wara ti sekreto nga indi maman-an. 23 Kamo nga nagaparamati intiendiha ninyo ka mayad ang inyo nabatian!”
24 Kag nagkuon pa gid tana kananda, “Talupangda ninyo ang inyo nabatian. Ang taraksan nga inyo gin-gamit sa paghusgar nga inyo ginhimo sa iba amo man ang pagagamitun kang Dios sa paghusgar kaninyo, kag sobra pa gani. 25 Tungud hay ang tawo nga may ginaangkun pagatugroan pa gid kang duro, pero ang tawo tana nga wara ti ginaangkun pagabul-un pa gani kana ang bisan gamay nga rugyan kana.”
Ang Paraanggidan kang Binhi nga Nagatubo
26 Kag nagpadayon pa gid si Jesus sa pagkuon, “Ang Paghari kang Dios pareho kang sangka tawo nga nagsab-og kang binhi sa anang uma. 27 Adlaw kag gabii nagaobra tana kag nagaturog samtang ang binhi tana nagaurulhot kag nagatubo nga wara na maman-i kon paano dya nagakatabo. 28 Ang lupa mismo ang nagapatubo kag nagapabunga kang tanum. Una anay nga nagaulhot amo ang ugdo, madason amo ang uhay kag ang urihi amo ang uhay nga buta kang matimgas nga bunga. 29 Kag kon gurang run ang mga bunga na ka dya, ginagarab dya dayon tungud hay aranyun run.”
Ang Paraanggidan nahanungud sa Liso kang Mustasa
(Mateo 13:31-32, 34; Lucas 13:18-19)
30 Kar-on, nagpamangkot si Jesus, “Sa ano bala natun mapaanggid ang paghari kang Dios ukon ano nga paraanggidan ang atun gamitun sa pagpaathag ka dya? 31 Kaangay dya kang liso kang mustasa nga pinakagamay nga liso sa kalibutan kang gintanum dya. 32 Pero kon manubo run gani dya, mangin pinakabahul dya sa tanan nga puno kang laswa kag mananga dya kang daragkul nga mga sanga, gani ang mga pispis makapamugad sa anang mga sanga nga maharon.”
33 Nagapanudlo si Jesus sa mga katawhan paagi sa mga paraanggidan pareho ka dya. Ginatudloan na sanda kutub sa andang masarangan ka hangup. 34 Wara tana nagahambal kananda kon indi paagi sa mga paraanggidan, pero kon sandahanun lang kang anang mga disipulo ginapaathag na ang tanan kananda.
Ginpapuut ni Jesus ang Bagyo
(Mateo 8:23-27; Lucas 8:22-25)
35 Pagkasirum kang adlaw nga to, nagkuon si Jesus sa anang mga disipulo, “Matabok kita sa pihak kang linaw.” 36 Gani ginbilin nanda ang mga tawo. Ang mga disipulo nagsakay sa baruto nga sa diin rugto run nga daan nagapungko si Jesus, kag gindara nanda tana. Kag may mga baruto man nga nagtarawas kananda. 37 Gulpi lang nga naghuyup ang mabaskug nga hangin, kag nagwaswas ang daragkul nga mga balud gani nga daw mabuta run kang tubig ang baruto. 38 Pero si Jesus tana rugto sa likod nayon kang baruto nagakaturog nga nagaulon sa ulonan. Ginpukaw nanda tana, “Maestro, wara bala ikaw nagakabalaka nga malunod run kita?”
39 Gani, nagbangon si Jesus kag ginmandoan ang hangin nga magpuut, kag ginhambalan ang mga balud nga magkanay. Nagpuut ang hangin kag naglinung ang tanan. 40 Dayon nagkuon si Jesus sa anang mga disipulo, “Andut haw nga nahadluk kamo? Wara angud kamo haw ti pagtoo?”
41 Pero gindakup sanda kang tuman nga kahadluk kag nagmunohay, “Sin-o gid tana dya nga tawo man nga bisan pa ang hangin kag mga balud nagatuman kana?”