12
Pamangkot Nahanungud sa Adlaw nga Inugpahuway
(Marcos 2:23-28; Lucas 6:1-5)
Sangka Adlaw kato nga Inugpahuway, nakaagi sanday Jesus sa katrigohan. Ang anang mga disipulo nagutum, gani nga nagpangutul sanda kang mga uhay kang trigo kag magkinaun. Pagkakita kadya kang mga Fariseo nagkuon sanda kay Jesus, “Turuka ang ginahimo kang imo mga disipulo, Adlaw kadya nga Inugpahuway gani supak ria sa atun kasugoan ang anda ginahimo.”
Nagsabat kananda si Jesus, “Wara gid ninyo haw mabasahi sa kasulatan kon ano ang ginhimo kato anay ni David kag kang anang mga tinawo kang gin-gutum sanda? Nagsulud tana sa balay kang Dios kag ginkaun imaw kang anang mga tinawo ang tinapay rugto nga nahalad sa Dios bisan pa nga supak dya sa kasugoan, tungud nga ang mga pari lang ang ginatugotan nga magkaun kang tinapay nga to. * Kag wara man bala ninyo mabasahi sa kasugoan ni Moises nga ang mga pari mismo sa templo nagasupak man sa kasugoan nahanungud sa Adlaw nga Inugpahuway, pero wara sanda nakasala? Sugidan ko kamo, may rugya nga labaw pa sangsa templo. Kag kon naintiendihan ninyo daad ang ginakuon sa kasulatan nga, ‘Bukun ti ang inyo mga halad ang akun gusto, kundi ang inyo kaluoy sa isara kag isara’, kundi nga wara raad ninyo ginahusgaran ang mga tawo nga wara ti sala. Tungud hay ang Anak kang Tawo amo ang may gahum sa Adlaw nga Inugpahuway.”
Gin-ayad ni Jesus ang Tawo nga Kimay
(Marcos 3:1-6; Lucas 6:6-11)
Naghalin si Jesus rugto, kag nag-agto sa sinagoga. 10 May sangka tawo rugto nga kimay ang sambangi na nga alima. May mga tawo man rugto nga nagapangita kang paagi agud to nga maakusar nanda si Jesus. Gani ginpamangkot nanda tana, “Ginatugot bala kang kasugoan ang pagpang-ayad kang mga masakitun sa Adlaw nga Inugpahuway?”
11 Nagsabat si Jesus kananda, “Abi kon may karnero kamo nga nahulog sa buho sa Adlaw nga Inugpahuway, indi ayhan ninyo pagbul-un ria? 12 Mas importante pa tana ang tawo sangsa karnero. Gani nga ginatugot kang kasugoan ang pagbulig sa atun isigka tawo sa Adlaw nga Inugpahuway.” 13 Amo to kag nagkuon tana sa tawo nga may kimay nga alima, “Untaya ang imo alima!”
Gin-untay man kang tawo nga to ang anang alima, kag nag-ayad dya, kag nangin pareho run kang sa pihak na nga alima. 14 Dayon naggurowa ang mga Fariseo kag nagplano sanda kon paano nanda patyun si Jesus.
Ang Pinili nga Alagad kang Dios
15 Pero naman-an ni Jesus ang andang plano, gani naghalin tana sa lugar nga to. Duro nga mga tawo ang nagsurunod kana kag ginpang-ayad na ang tanan nga mga masakitun, 16 kag ginpaandaman na sanda nga indi magpanugid sa iba nahanungud kana. 17 Ginhimo na dya agud to nga matuman ang ginkuon kang Dios paagi kay propeta Isaias:
18  * “Amo dya ang akun alagad, nga akun gid pinili,
palangga ko gid tana, kag nahamuut gid ako kana.
Pagamhun ko kana ang akun Ispirito,
kag ipahayag na sa tanan nga mga tawo ang akun paghukum.
19 Indi tana magpakigbais ukon magsinggit,
ukon maghambal kang matunog sa tunga kang dalan.
20 Indi na pagbariun ang nabuyok run nga kugon,
kag indi na man pagpalungon ang daw mapatay run nga sulo.
Indi tana mag-untat hasta nga ang katarungan magdaug,
21 kag ang tanan nga mga tawo kana magalaum.”
Si Jesus kag si Beelzebul
(Marcos 3:20-30; Lucas 11:14-23)
22 Kar-on, may gindara kay Jesus nga sangka tawo nga bulag kag apa hay ginagamhan dya kang demonyo. Gin-ayad ni Jesus ang tawo kag lagi-lagi makahambal run tana kadya kag makakita run. 23 Ang mga tawo rugto natingala gid sa ginhimo ni Jesus, kag nagkuon sanda, “Tana run ayhan ang kaliwat ni Haring David?”
24  * Pagkabati kang mga Fariseo karia, nagkuon sanda, “Ang pangulo kang demonyo nga si Beelzebul amo ang nagtugro kana kang gahum agud matabog na ang mga demonyo.”
25 Pero naman-an ni Jesus ang andang mga ginahuna-huna, gani nga nagkuon tana kananda, “Kon ang sangka pungsod magbinahin-bahin kag mag-irinaway, dya nga pungsod indi magbuhay kag mapukan. Kag kon ang sangka banwa ukon panimalay magbinahin-bahin kag mag-irinaway, magaburublag man sanda. 26 Gani nga kon ang mga sinakpan ni Satanas magbinahin-bahin kag mag-irinaway, ang anang ginharian indi magbuhay kag mapukan. 27 Nagahambal kamo nga nagapanabog ako kang mga demonyo tungud nga si Beelzebul amo ang nagtugro kanakun kang gahum. Ti sin-o tana bay ang nagtugro kang gahum sa inyo mga sumurunod sa pagpanabog kang mga demonyo? Sanda run gid mismo ang magapamatuod nga sayup gid kamo! 28 Ang Ispirito kang Dios amo ang nagatugro kanakun kang gahum sa pagpanabog kang mga demonyo, kag dya nagapamatuod lang nga magahari run ang Dios kaninyo.”
29 Kag naghambal pa gid si Jesus, “Wara ti bisan sin-o nga basta lang magsulud sa balay kang sangka mapurus nga tawo kag ipamul-un ang mga pagkabutang na kadya kon indi na anay pag-igapuson ang tagbalay nga to. Kag kon mahimo na run gani dya, amo run to ang pagpamuul na kang tanan nga pagkabutang sa balay nga to.
30 “Ang bisan sin-o nga wara nagadampig kanakun nagakontra kanakun, kag ang wara nagabulig kanakun sa pagpanipon, nagaparapta lang dya. 31 Gani sugidan ko kamo: mapatawad ang mga tawo sa bisan ano nanda nga sala kag pagpasipala batok sa Dios. Pero ang bisan sin-o tana nga magpasipala sa Balaan nga Ispirito indi pagpatawarun. 32 Kag ang bisan sin-o nga maghambal kang malain batok sa Anak kang Tawo sarang pa mapatawad. Pero ang bisan sin-o tana nga maghambal kang malain batok sa Balaan nga Ispirito indi mapatawad sa dya nga panahon kag hasta san-o.
Ang Kahoy kag ang Anang Bunga
(Lucas 6:43-45)
33 “Kon ang sangka kahoy nami, nami man ang bunga na kadya; kag kon ang sangka kahoy sayud, sayud man ang ana nga bunga. Tungud nga ang kahoy makilala paagi sa anang bunga. 34 Mga sawa kamo! Paano bay kamo makahambal kang mga mayad nga butang hay mga malaot kamo. Tungud nga kon ano ang rugyan sa tagipusuon kang tawo amo man ang nagagwa sa ana nga ba-ba. 35 Ang tawo nga mayad nagahimo kang mga mayad nga butang tungud nga mayad man ang sulud kang anang tagipusuon. Pero ang tawo tana nga malaot, mga malaot man nga mga butang ang ana ginahimo tungud nga malaot man ang sulud kang anang tagipusuon.
36 “Sugidan ko kamo, sa adlaw kang paghukum ang kada isara magapanabat kang anang ginpanghambal nga wara ti pulos. 37 Tungud hay ang imo ginpanghambal amo ang pagagamitun sa paghusgar kanimo kon pagasilotan ikaw ukon indi.”
Nagpangayo ang mga Tawo kang Milagro
(Marcos 8:11-12; Lucas 11:29-32)
38 Kar-on may mga manunudlo kang kasugoan kag mga Fariseo nga nagkuon kay Jesus, “Maestro, pakitai kami kang sangka milagro.”
39 Nagsabat si Jesus kananda, “Ang mga tawo sa kadya nga panag-on tama gid ka malaot kag nagtalikod sanda sa Dios. Nagapangayo kamo nga pakitaan ko kamo kang milagro, pero wara ti igapakita kaninyo magluwas lang sa pareho kang makatiringala nga natabo kay Propeta Jonas. 40 Kon paano nga si Jonas tatlo ka adlaw kag tatlo ka gabii sa busong kang bahul-bahul nga isda, amo man ria ang matabo sa Anak kang Tawo nga magapabilin sa rulubngan kang tatlo ka adlaw kag tatlo ka gabii. 41 Sa adlaw kang paghukum ang mga taga-Ninive magatindug sa pag-akusar kaninyo. Tungud hay kato anay kang mabatian kang taga-Ninive ang mga ginpangwali ni Jonas naghinulsul sanda sa anda mga kasal-anan. Kadya tana, kaimaw run gid ninyo ang labaw sangsa kay Jonas. 42 Sa adlaw kang paghukum ang reyna kang Seba magatindug sa pag-akusar kaninyo. Tungud hay tana gani nga naghalin pa sa marayu nga lugar, nag-agto sa pagpamati sa ginapanudlo kang maaram nga Hari nga si Solomon. Kadya tana, kaimaw run gid ninyo ang labaw sangsa kay Solomon.”
Ang Pagbalik kang Malaot nga Ispirito
(Lucas 11:24-26)
43 Nagpadayon si Jesus sa paghambal kananda, “Kon ang malaot nga ispirito maggwa sa tawo, nagalagaw-lagaw dya sa mara nga lugar sa pagpangita kang ana maistaran. Kon wara tana ti may makita, 44 makuon tana sa ana kaugalingun, ‘Mabalik run lang ako sa balay nga akun ginaistaran anay.’ Sa ana nga pagbalik makita na dya nga wara ti may nagaistar, limpyo kag hipid. 45 Gani mapanaw tana kadya kag magdara pa gid kang pito ka mga ispirito nga mas malain pa sangsa kana. Magasulud sanda kag mag-istar rugto. Gani ang mangin kahimtangan kang tawo nga to mas sobra pa gid sangsa kauna. Amo man dya ang matabo sa mga malain nga tawo sa kadya nga panag-on.”
Ang Nanay kag mga Bugto ni Jesus
(Marcos 3:31-35; Lucas 8:19-21)
46 Samtang nagahambal pa si Jesus sa mga tawo, nag-abot ang ana nanay kag ana mga bugto. Nagahulat sanda sa sagwa kag gusto raad nanda nga magpakig-istorya kana. [ 47 May sangka tawo nga nagkuon kana, “Ang imo nanay kag mga bugto nagahulat kanimo rugto sa sagwa. Gusto raad nanda magpakig-istorya kanimo.” ]
48 Nagsabat si Jesus, “Naman-an mo bala kon sin-o ang akun nanay kag kon sin-o ang akun mga bugto?” 49 Dayon gintudo na ang ana mga disipulo, “Dya sanda amo ang akun nanay kag mga bugto! 50 Tungud hay ang bisan sin-o nga nagahimo kang kabubut-un kang akun Amay sa langit amo dya ang akun bugto nga laki, bugto nga bayi kag nanay.”
* 12:5 12:5 Num 28:9-10 * 12:18 12:18-21 Isaias 42:1-4 * 12:24 12:24 Mateo 9:34; 10:25