13
Ang Paraanggidan nahanungud sa Manugsab-og kang Binhi
(Marcos 4:1-9; Lucas 8:4-8)
Sa amo man to nga adlaw naggwa si Jesus sa balay kag mag-agto sa binit kang linaw, kag rugto nagpungko tana para magpanudlo. Tama gid kaduro nga mga tawo ang nagadurugok kana, gani nga nagsakay tana sa baruto kag rugto nagpungko, samtang ang mga tawo tana nagatirindug sa daray-ahan. Nagpanudlo tana sa mga tawo kang duro nga mga butang paagi sa mga paraanggidan. Nagkuon tana,
“May sangka mangungoma nga nag-agto sa anang uma sa pagsab-og kang binhi. Sa pagsab-og na kadya, may mga binhi nga nagturupa sa may aragyan. Nagdarapo ang mga pispis kag ginpanuka nanda dya. Ang iba tana nga mga binhi rugto nagturupa sa may batohon nga bahin kang taramnan sa diin nabaw lang ang lupa. Nanubo dya dayon, tungud hay manabaw lang ang lupa. Pero kang nasirakan kang adlaw, nalayung lang man dya kag tungud nga wara makapanggamot kamayad nauga dya. Ang iba ruman tana nga mga binhi rugto nagturupa sa ginatuboan kang mga sapinit. Nanubo ang mga sapinit kag ginlumus na ang mga tanum. Pero ang iba tana nga mga binhi nagturupa sa manami nga lupa kag nagpamunga. Ang iba kadya nakapang-uhay kang sangka gatos, ang iba kan-uman, kag ang iba tana katloan.” Gani kamo nga nagaparamati, intiendiha ninyo kamayad ang inyo nabatian.
Ang Katuyoan kang Paraanggidan
(Marcos 4:10-12; Lucas 8:9-10)
10 Dayon nagparapit kay Jesus ang ana mga disipulo kag nagpamangkot sanda kana, “Andut haw nga nagagamit ikaw kang paraanggidan sa pagpanudlo kananda?”
11 Nagsabat si Jesus, “Ginpahangup run kaninyo ang mga sekreto nahanungud sa ginharian kang langit, pero kananda tana wara. 12 Tungud hay ang tawo nga may ana run nga ginaangkun pagatugroan pa gid kag pabuganaun pa gid dya gani. Pero sa tawo tana nga wara ti may ginaangkun, pagabul-un pa gani kana ang bisan gamay nga rugyan kana. 13 Amo gani nga nagahambal ako kananda paagi sa mga paraanggidan, tungud hay bisan nagaturuk sanda indi man angud sanda makakita kag bisan nagapamati sanda indi man angud sanda makabati ukon makahangup. 14 Gani natuman kananda ang ginkuon anay kang Dios paagi kay propeta Isaias nga,
‘Magsagad man kamo ka pamati, indi man angud kamo makahangup,
kag magsagad man kamo ka turuk, indi man angud kamo makakita.
15 Tungud hay mga maawut ti ulo ang mga tawo nga dya,
kag ginapalapos lang nanda sa pihak nga talinga ang anda nabatian
kag ginpirung nanda ang anda mga mata.
Kon wara nanda dya ginhimo, kundi nga makakita raad sanda,
kag makabati,
kag makahangup,
kag magdangup daad sanda kanakun
kag aydun ko sanda.’ ”
16 Nagpadayon pa gid si Jesus sa paghambal kananda, “Pero kamo tana, bulahan gid tungud hay makakita kamo kag makabati. 17 Sugidan ko kamo, duro nga mga propeta kag matarung nga mga tawo ang naghandum gid nga makita ang inyo nakita, pero wara nanda dya makita, kag naghandum nga mabatian ang inyo nabatian, pero wara nanda dya mabatii.”
Ginpaathag ni Jesus ang Paraanggidan nahanungud sa Manugsab-og
(Marcos 4:13-20; Lucas 8:11-15)
18 Nagpadayon si Jesus sa pagkuon, “Gani pamatii ninyo kag hangpun kon ano ang buut hambalun kang paraanggidan nahanungud sa manugsab-og kang binhi. 19 Ang tawo nga nakabati kang mensahe nahanungud sa paghari kang Dios pero wara na dya mahangpi, pareho dya kang binhi nga nagtupa sa aragyan. Nag-abot ang yawa kag ginpamuul dayon ang mensahe nga ginsab-og sa anang tagipusuon. 20 Ang binhi tana nga nagtupa sa batohon nga bahin kang taramnan pareho kang tawo nga kang pagkabati na kang mensahe, ginbaton na dya dayon nga may kalipay. 21 Ogaring wara gid dya magtuduk sa anang tagipusuon, gani nga wara tana nagpadayon. Pag-abot kang mga kalalat-an kag mga paghingabot tungud nga nagpati tana sa mensahe, dayon na lang man talikod sa anang pagtuo. 22 Ang binhi ruman tana nga nagtupa sa ginatuboan kang mga sapinit pareho kang tawo nga nakabati kang mensahe. Ogaring ang anang panghuna-huna natuon gid lang sa mga paraligban sa pagpangabuhi kag sa paghanggab sa manggad, kag amo dya ang nagdaug kang mensahe nga rugyan run sa anang tagipusuon gani wara gid dya makapamunga. 23 Kag ang binhi tana nga nagtupa sa manami nga lupa pareho kang tawo nga nakabati kang mensahe kag ginhangup na gid dya. Nagpamunga dya, kag ang iba nakapang-uhay kang sangka gatos, ang iba kan-uman, kag ang iba katloan.”
Ang Paraanggidan nahanungud sa Hilamon
24 Nagpadayon pa gid si Jesus sa pag-istorya sa mga tawo paagi sa paraangidan, “Ang ginharian kang langit pareho ka dyaay: may sangka tawo nga nagsab-og kang manami nga sahi kang binhi sa anang uma. 25 Sangka gabii, samtang ang mga tawo nagakaturog, nag-abot ang anang kaaway kag nagsab-og kang mga liso kang hilamon sa katrigohan, kag maghalin. 26 Kang nagpanubo run ang mga tanum kag nagpamunga, nakita nga may mga hilamon man nga naggurowa. 27 Ang mga surugoon kang tawo nag-agto kana kag magkuon, ‘Sir, indi bala nga manami man nga sahi kang binhi ang imo ginpasab-og sa imong uma? Diin tana maghalin ang mga hilamon nga dya? 28 Nagsabat tana, Kaaway ang naghimo kadya.’ Dayon namangkot ang mga surugoon kana, ‘Gusto bala nimo nga panggabuton namun ang mga hilamon?’ 29 Nagsabat tana kananda, ‘Indi, hay basi magabot man ninyo pati ang mga trigo. 30 Pabay-i lang ninyo nga magtubo sanda imaw kang trigo hasta nga mag-abot ang tag-arani. Kag kon aranyun run gani, ikun-on ko ang mga manug-ani nga unahun nanda ka tipon ang mga hilamon, ibugkusun nanda dya kag sunugon. Ang mga trigo tana tiponon nanda kag ibutang sa akun kamarin.’ ”
Ang Paraanggidan nahanungud sa Binhi kang Mustasa
(Marcos 4:30-32; Lucas 13:18-19)
31 Nagpadayon pa gid si Jesus sa pagpanudlo sa mga tawo paagi sa paraanggidan, “Ang ginharian kang langit pareho kang sangka liso kang mustasa nga gintanum kang sangka tawo sa anang uma. 32 Ang liso kang mustasa amo ang pinakagamay sa tanan nga liso. Pero kon manubo run gani dya, mangin pinakabahul dya sa tanan nga mga tanum kag mangin pareho kang kahoy, gani nga ang mga pispis nagapamugad sa mga sanga na kadya.”
Ang Paraanggidan nahanungud sa Tapay
(Lucas 13:20-21)
33 Nagpanudlo ruman si Jesus sa mga tawo paagi sa sangka paraanggidan, “Ang ginharian kang langit pareho kang tapay nga ginsamo kang sangka bayi sa tatlo ka sukub* nga harina hasta nga ang bug-os nga ginmasa nga harina maghabok.”
Ang Paggamit ni Jesus kang Paraanggidan
(Marcos 4:33-34)
34 Ginhambal ni Jesus sa mga tawo ang tanan nga dya paagi sa mga paraanggidan. Wara gid tana nagahambal kananda nga wara tana nagagamit kang paraanggidan. 35 Ginhimo na dya para matuman ang ginkuon kang Dios paagi sa anang propeta:
“Magahambal ako kananda paagi sa mga paraanggidan.
Isugid ko kananda ang mga butang nga wara pa gid mapahayag halin pa kang pagtuga kang kalibutan.”
Ginpaathag ni Jesus ang Paraanggidan nahanungud sa Hilamon
36 Pagkatapos kato, ginbayaan ni Jesus ang mga tawo kag magsulud sa balay. Nagsunod man kana ang anang mga disipulo kag nagkuon kana, “Isugid abi kanamun kon ano ang buut hambalun kang paraanggidan nahanungud sa hilamon sa uma.”
37 Nagsabat si Jesus, “Ang tawo nga nagsab-og kang manami nga sahi kang binhi wara ti liwan kundi ang Anak kang Tawo. 38 Kag ang uma tana amo ang kalibutan. Ang manami nga sahi kang binhi amo ang mga tawo nga napasakup sa paghari kang Dios. Ang mga hilamon tana amo ang mga tawo nga sakup Malaot. 39 Kag ang kaaway nga nagsab-og kang mga hilamon amo ang Yawa. Ang tag-arani amo ang katapusan kang kalibutan, kag ang mga mangangani amo ang mga anghel. 40 Pareho nga ang hilamon gin-gabot kag ginsunog, amo man kadya ang matabo sa katapusan kang kalibutan: 41 ang Anak kang Tawo magapadara kang anang mga anghel para tiponon kag pagaw-un halin sa anang ginharian ang tanan nga nagahimo kang malaot kag ang tanan nga nangin kabangdanan kang pagpakasala kang iba, 42 kag sanda kadya pagatablug sa nagadaba-daba nga kalayo. Kag rugto magaparanangisun sanda kag magabinagrut ang andang mga unto. 43 Ang mga matarung tana magasirak pareho kang adlaw rugto sa ginharian kang andang Amay. Gani kamo nga nagaparamati, intiendiha ninyo kamayad ang inyo nabatian.”
Ang Paraanggidan nahanungud sa Manggad nga Nalubung
44 Nagpadayon pa gid si Jesus sa paghambal kananda, “Ang ginharian kang langit pareho kang manggad nga nalubung sa uma. Nasapwan dya kang sangka tawo kag ang ginhimo na gintampukan na dya liwan. Sa anang kalipay, nag-uli tana kag ginbaligya ang tanan na nga pagkabutang kag ginbakal ang uma nga to.”
Ang Paraanggidan nahanungud sa Perlas
45 “Ang ginharian kang langit pareho kang sangka negosyante nga nagapangita kang pinasahi nga mga perlas, 46 kag kang makakita tana kang sangka pinasahi nga perlas, nag-uli tana kag ginbaligya ang tanan na nga pagkabutang kag ginbakal ang perlas nga to.”
Ang Paraanggidan nahanungud sa Pukot
47 “Ang ginharian kang langit pareho pa gid ka dyaay: may mga mangingisda nga nagladlad kang pukot sa dagat kag nakadakup sanda kang nanari-sari nga mga isda. 48 Kang mabuta ang pukot ginbutung nanda dya pabinit sa daray-ahan kag nagpurungko sanda sa pagpamili kang mga isda. Ang mga manami nga isda ginabutang nanda sa surudlan kag ang mga sayud tana ginpamilak nanda. 49 Pareho man kadya ang matabo sa katapusan kang kalibutan. Magaabot ang mga anghel para painun ang mga tawo nga malaot sa mga tawo nga matarung. 50 Ang mga tawo nga malaot igatablug sa nagadaba-daba nga kalayo. Kag rugto magaparanangisun sanda kag magabinagrut ang andang mga unto.”
Ang Bag-o kag Daan nga Pagpanudlo
51 Ginpamangkot sanda ni Jesus, “Nahangpan bala ninyo ang tanan nga mga butang nga dya?”
Nagsabat sanda kana, “Huud!”
52 Nagkuon tana kananda, “Gani ang kada manunudlo kang kasugoan nga natudloan nahanungud sa ginharian kang langit daw pareho tana kang tagbalay nga nagapagwa kang daan kag bag-o nga pagkabutang sa anang taragoan.”
Wara Ginbaton si Jesus kang mga taga-Nazaret
(Marcos 6:1-6; Lucas 4:16-30)
53 Pagkatapos nga mahambal ni Jesus ang mga paraanggidan nga dya naghalin tana sa lugar nga to. 54 Nag-uli tana sa anang kaugalingun nga banwa. Nagpanudlo tana sa sinagoga, kag ang mga nakabati kana natingala gid. Nagpamangkotanay sanda, “Sa diin tana nagbuul kang kaaram nga ria kag kang gahum sa paghimo kang mga milagro? 55 Indi bala nga ahaw bata lang man ria kang panday? Indi bala nga si Maria ang ana nanay kag ang mga bugto na nga laki amo sanday Santiago, Jose, Simon, kag si Judas? 56 Kag indi bala nga rugya man nagaistar ang anang mga bugto nga bayi? Sa diin na bala tana naman-an ang tanan nga dya?” 57 Wara sanda magpati kana.
Nagkuon si Jesus kananda, “Ang propeta ginatahod bisan diin magluwas lang sa anang kaugalingun nga banwa kag kang anang pamilya.” 58 Amo ria nga wara tana maghimo kang duro nga mga milagro rugto tungud hay wara sanda ti pagtuo kana.
* 13:33 13:33 tatlo ka sukub; nagatumbas dya kang haros 40 ka litro