14
Ang Pagpatay kay Juan nga Manugbawtiso
(Marcos 6:14-29; Lucas 9:7-9)
Sa amo to nga mga inadlaw, nabatian ni Herodes nga manugdumara kang Galilea ang balita nahanungud kay Jesus. Gani nagkuon tana sa anang mga opisyal, “Tana amo gid si Juan nga Manugbawtiso nga nabuhi liwan. Amo ria nga may gahum tana sa paghimo kang mga milagro.”
Ginkuon dya ni Herodes tungud hay kato anay tana ang nagpadakup kay Juan nga Manugbawtiso, kag ana dya ginpapriso. Ginhimo na dya tungud kay Herodias nga asawa kang anang bugto nga si Felipe. Tungud hay makapira ka beses nga ginkun-an ni Juan si Herodes, “Supak sa kasugoan nga pangasaw-un mo si Herodias.” Gusto raad nga ipapatay ni Herodes si Juan, ogaring nahadluk tana sa mga tawo tungud hay ginakabig nanda si Juan nga sangka propeta.
Kang pag-abot kang kaadlawan ni Herodes, ang bata nga bayi ni Herodias nagsaot sa atubang kang mga dinapit nga bisita kag nalipay gid ka mayad si Herodes. Amo to kag nagsaad si Herodes nga itugro na ang bisan ano nga pangayuon na kadya.
Gintudloan tana kang anang nanay kon ano ang anang pangayuon, gani nagkuon dya sa hari, “Itugro kanakun kadya dayon ang ulo ni Juan nga Manugbawtiso nga nakabutang sa bandihado.”
Pagkabati kato kang Hari nasubuan gid tana. Pero tungud kang anang promisa nga nabatian kang anang mga bisita, nagmando tana nga itugro kana ang anang ginapangayo. 10 Amo to kag ginpapugotan na si Juan sa prisohan. 11 Gindara ang ulo ni Juan nga nabutang sa bandihado kag gintugro sa bayi, kag gintugro na man dya sa anang nanay. 12 Nag-abot ang mga disipulo ni Juan, kag ginbuul nanda ang anang bangkay kag ginlubung. Pagkatapos, nag-agto sanda kay Jesus kag ginsugid nanda ang natabo.
Ginpakaun ni Jesus ang Lima ka libo nga mga Tawo
(Marcos 6:30-44; Lucas 9:10-17; Juan 6:1-14)
13 Kang nabatian ni Jesus ang natabo kay Juan, naghalin tana rugto kag nagsakay sa baruto, kag nag-agto sa mamingaw nga lugar nga nagaisarahanun. Pero kang naman-an dya kang mga tawo, nagsunod sanda kana nga nagapanaw lang halin sa andang mga kabanwahanan. 14 Pagdungka ni Jesus sa daray-ahan nakita na ang tama gid ka duro nga mga tawo. Nangir-o tana kananda kag ginpang-ayad na ang andang mga ginadara nga mga nagamarasakit.
15 Kang nagahinalup run ang adlaw, nagparapit kana ang anang mga disipulo kag nagkuon, “Sirum run kag mamingaw pa dya nga lugar. Papanawa run ang mga tawo agud to nga makabakal sanda kang andang pagkaun dyan sa mga baryo.”
16 Pero nagsabat si Jesus kananda, “Indi kinahanglan nga magpanaw pa sanda. Kamo ang magtugro kananda kang andang makaun.”
17 Nagsabat sanda, “Lima gid lang kabilog nga tinapay kag darwa ka isda ang rugya.”
18 Nagkuon si Jesus kananda, “Abi dar-a ninyo rugya kanakun.” 19 Dayon ginkun-an na ang mga tawo nga magpurungko sa kahilamonan. Ginbuul na ang lima ka tinapay kag ang darwa ka isda; nagtangra tana sa langit kag magpasalamat sa Dios. Dayon ginpamihak-pihak na ang tinapay kag ginpanugro sa anang mga disipulo, kag ginpanagtag dya kang mga disipulo sa mga tawo. 20 Nakakaun sanda tanan kag nagkarabusog. Pagkatapos kato, ginpanipon kang mga disipulo ang mga nabilin kag napulo'g darwa ka alat nga buta ang andang natipon. 21 Mga lima ka libo nga laki ang nakakaun wara ti labut ang mga bayi kag mga bata.
Nagpanaw si Jesus sa Tubig
(Marcos 6:45-52; Juan 6:15-21)
22 Lagi-lagi, ginsugo ni Jesus ang anang mga disipulo nga magsarakay sa baruto kag mag-una rugto sa tabok kang linaw samtang ginapahalin na ang mga tawo. 23 Kang mapahalin na run ang mga tawo, nagtukad si Jesus sa barabakulod nga nagaisarahanun agud magpangamuyo. Kang gabii run, rugto man gihapon tana nga nagaisarahanun. 24 Sa amo man to nga mga tinion ang baruto rugto run sa lawud nga ginaburobalinsay kang balud tungud hay pasurong dya sa hangin.
25 Kang kasanagun run nag-agto kananda si Jesus nga nagapanaw sa tubig. 26 Pagkakita kang mga disipulo kana nga nagapanaw sa tubig gindakup sanda kang kahadluk kag nagsiringgit sanda, “Bagat!”
27 Pero ginkun-an lagi sanda ni Jesus, “Magpakabakud kamo! Ako dya; indi kamo magkahadluk!”
28 Dayon naghambal si Pedro, “Ginoo, kon ikaw gid man ria, paagtona ako rugyan kanimo nga nagapanaw sa tubig.” 29 Nagkuon si Jesus kana, “Sige agto dya!” Gani nagpanaog si Pedro sa baruto kag nagpanaw sa tubig paagto kay Jesus. 30 Pero kang mabatyagan ni Pedro nga mabaskug ang hangin, hinadlukan tana kag amat-amat nga naglugdang, kag nagsinggit tana, “Ginoo, tabangi ako!”
31 Gindawhat dayon tana ni Jesus kag ginkaptan sa alima kag nagkuon, “Kagamay kang imong pagtuo! Andut haw nga nagpangduha-duha ikaw?”
32 Nagsakay sanda nga darwa sa baruto kag nagkanay ang hangin. 33 Kag ang mga disipulo nga rugyan sa baruto nagsimba kana nga nagakuon, “Matuod gid nga ikaw ang Anak kang Dios!”
Ginpang-ayad ni Jesus ang mga Masakitun sa Genesaret
(Marcos 6:53-56)
34 Pagkatabok nanda sa linaw, sa lugar nga Genesaret sanda nagdungka. 35 Nakilala si Jesus kang mga tawo rugto, gani ginpamalita nanda sa mga lugar sa palibot nga rugyan tana, kag ginpangdara nanda kana ang tanan nga mga nagamarasakit. 36 Nagpakitluoy sanda kay Jesus nga ipatandugun na ang mga masakitun bisan sa sidsid lang kang anang kunup. Kag ang tanan nga nakatandug kadya nag-arayad.