16
Ginpangayoan si Jesus kang Milagro
(Marcos 8:11-13; Lucas 12:54-56)
May mga Fariseo kag mga Saduceo nga nag-aragto kay Jesus agud tirawan tana. Ginpangayoan nanda tana kang milagro sa pagpamatuod nga ginpadara tana kang Dios. Pero nagsabat si Jesus kananda, “Kon nagatunod gani ang adlaw, nagakuon kamo nga, ‘Mayad ang tiempo sa rum-an hay mapula ang langit.’ Kag sa kasanagun ruman tana, nagakuon kamo, ‘Mauran kadya hay mapula ang langit kag garagal-umun.’ Maman-an ninyo ang tiempo paagi sa pagturuk sa langit, pero andut haw nga indi ninyo maman-an ang buut hambalun kang mga nagakaratabo sa kadya nga panag-on.* *Ang mga tawo sa kadya nga panag-on tama gid malaot kag nagtalikod sanda sa Dios. Nagapangayo kamo nga pakitaan ko kamo kang milagro, pero wara ti igapakita kaninyo magluwas lang sa makatiringala nga natabo kay Propeta Jonas.”
Amo to kag nagpanaw tana kag ginbayaan na sanda.
Ang Tapay kang mga Fariseo kag mga Saduceo
(Marcos 8:14-21)
Kang nakatabok run ang mga disipulo sa pihak kang linaw, nalipat sanda magdara kang tinapay. Nagkuon si Jesus kananda, “Mag-andam gid kamo sa tapay kang mga Fariseo kag mga Saduceo.”
Pagkabati kang mga disipulo kato, nag-inistoryahanay sanda, “Ginhambal na to tungud hay wara kita makadara kang tinapay.”
Naman-an ni Jesus kon ano ang anda ginaistoryahan, gani namangkot tana kananda, “Andut haw nga ginaistoryahan ninyo nga wara kamo makadara kang tinapay? Mga gamay kamo ti pagtuo! Wara pa gid bala kamo makahangup? Nalipatan ninyo run haw ang pagpakaun ko kang lima ka tinapay sa lima ka libo ka laki? Pira ka alat nga buta ang sobra nga inyo natipon kato? 10 Amo man sa pito ka tinapay nga ginpakaun ko sa apat ka libo, pira ka alat nga buta ang sobra nga inyo natipon kato? 11 Andut haw nga wara ninyo mahangpi nga bukun ti tinapay ang akun buut hambalun? Pero kar-on, mag-andam kamo sa tapay kang mga Fariseo kag mga Saduceo.”
12 Amo to kag nahangpan nanda nga ginpaandaman sanda gali, indi sa tapay nga ginagamit sa tinapay kundi sa mga ginapanudlo kang mga Fariseo kag mga Saduceo.
Ang Ginpahayag ni Pedro nahanungud kay Jesus
(Marcos 8:27-30; Lucas 9:18-21)
13 Kar-on, kang pag-abot ni Jesus sa lugar nga sakup kang Cesarea Filipos, ginpamangkot na ang anang mga disipulo, “Para sa mga tawo, sin-o bala ang Anak kang Tawo?”
14 Nagsabat sanda, “Ang kuon kang iba si Juan nga Manugbawtiso. Ang iba tana nagakuon nga si Elias. May iba man nga nagakuon nga si Jeremias. Kag ang iba pa gid nagakuon nga isara sa mga propeta.”
15 Ginpamangkot sanda ni Jesus, “Ti, para kaninyo tana bay, sin-o ako?”
16 Nagsabat si Simon Pedro, “Ikaw amo ang Cristo, ang Anak kang Dios nga buhi.”
17 Nagkuon si Jesus kana, “Bulahan ikaw, Simon nga bata ni Jonas! Tungud hay bukun ti tawo ang nagpahayag kang kamatuoran nga dya kanimo, kundi ang akun Amay sa langit. 18 Kag kar-on, ihambal ko kanimo: ikaw si Pedro. Kag sa dya nga bato pagatukudon ko ang akun iglesia nga bisan ang gahum kang kamatayun indi makadaug kadya. 19 Kanimo ko itugro ang yabi sa ginharian kang langit. Ang bisan ano nga indi mo pag-itugot rugya sa lupa, indi man pag-itugot kang Dios sa langit, kag ang bisan ano nga itugot nimo rugya sa lupa, itugot man kang Dios sa langit.”
20 Dayon ginpaandaman gid kamayad ni Jesus ang ana mga disipulo nga indi pagpanugid sa bisan kay sin-o nga tana amo ang Cristo.
Naghambal si Jesus nahanungud sa anang Pag-antos kag Kamatayun
(Marcos 8:31—9:1; Lucas 9:22-27)
21 Umpisa kato ginasugid run ni Jesus kang maathag sa anang mga disipulo nga kinahanglan maagto tana sa Jerusalem kag magbatas kang tuman nga pag-antos sa alima kang mga kamal-aman kang mga Judio, mga pangulo kang kaparian, kag mga manunudlo kang kasugoan. Ipapatay nanda tana, pero sa ikatlo nga adlaw pagabanhawun tana!
22 Pagkabati kato ni Pedro ginkaptan na si Jesus kag gindara sa oro-onhan kag ginsabdung, “Ginoo, kabay nga indi ria pag-itugot kang Dios! Indi gid ria matabo kanimo.”
23 Nag-atubang si Jesus kana kag ginkun-an, “Parayu kanakun, Satanas! Ginasablagan mo lang ako, tungud hay ang imong mga panghuna-huna nga ria bukun ti sa Dios maghalin kundi ana ria kang tawo.”
24 Dayon nagkuon si Jesus sa ana mga disipulo, “Ang bisan sin-o nga gusto magsunod kanakun kinahanglan nga indi na pagpasulabihun ang anang kaugalingun, kag magpas-an kang anang kros kag magsunod kanakun. 25 Ang bisan sin-o nga nagatipig kang anang kabuhi, maduraan kadya. Pero ang bisan sin-o tana nga handa nga magdura kang anang kabuhi tungud kanakun, amo tana ang makaangkun kang kabuhi nga wara ti katapusan. 26 Hay ano gid bala ang mabuul kang sangka tawo kon maangkun na ang bilog nga kalibutan pero maduraan man tana kang kabuhi? Ano bay ang sarang na ibaylo agud nga maangkun na liwan ang anang kabuhi? 27 Tungud hay ang Anak kang Tawo magabalik rugya sa kalibutan nga nagasidlak sa himaya kang anang Amay, kag kaimaw na ang anang mga anghel, kag tana magatugro kang balus sa kada isara suno sa andang hinimoan. 28 Sugidan ko kamo, may iba rugya kaninyo nga indi mapatay hasta nga makita nanda ang Anak kang Tawo nga magabalik rugya bilang Hari.”
* 16:3 16:3 sa iba nga mga Sinulat ang iba nga bahin kang bersikulo 2 kag 3 wara maabay. * 16:4 16:4 Mateo 12:39; Lucas 11:29 16:18 16:18 Pedro ang buut hambalun “bato”.