17
Ang Pagbaylo kang Dagway ni Jesus
(Marcos 9:2-13; Lucas 9:28-36)
Pagkaligad kang anum ka adlaw, gin-imaw ni Jesus sanday Pedro kag ang magbugto nga si Santiago kag si Juan, kag nagtukad sanda sa sangka mataas nga bukid nga sandahanun lang. Samtang nagaturuk sanda kay Jesus, nakita nanda nga nagbaylo ang anang dagway. Ang anang pungyahun nagsirak nga daw pareho kang adlaw, kag ang anang bayo nagbanaag sa kaputi. Hinali lang, nakita nanda si Moises kag si Elias nga nagapakig-istorya kay Jesus. Dayon nagkuon si Pedro kay Jesus, “Ginoo mayad gid nga rugya kami! Kon gusto mo mahimo ako rugya kang tatlo ka karakamalig, ang isara para kanimo, ang isara tana para kay Moises, kag ang isara pa gid tana para kay Elias.”
Samtang nagahambal pa tana, ginlikupan sanda kang makasirilaw nga panganod kag may limug halin sa panganod nga naghambal, “Amo dya ang akun hinigugma nga Anak nga akun gid nahamut-an. Pamatii ninyo tana!”
Pagkabati kang mga disipulo kato, hinadlukan gid sanda kamayad gani nga nagharapaun sanda sa lupa. Ginparapitan sanda ni Jesus kag gintandug nga nagakuon, “Tindug kamo! Indi kamo magkahadluk!” Kang pagtangra nanda wara run sanda ti iba nga nakita magluwas gid lang kay Jesus.
Kag kang nagapadulhog sanda sa bukid ginmandoan sanda ni Jesus, “Indi gid kamo magpanugid sa bisan kay sin-o nahanungud sa inyo nakita samtang ang Anak kang Tawo wara pa mabanhaw.”
10 Ginpamangkot kang mga disipulo si Jesus, “Andut haw nga nagakuon ang mga manunudlo kang kasugoan nga magauna ka abot si Elias?”
11 Nagsabat si Jesus, “Matuod gid man nga magauna ka abot si Elias para iaman ang tanan nga mga butang. 12 Pero sugidan ko kamo nga, nag-abot run si Elias, ogaring wara tana nakilala kang mga tawo kag ginhimo nanda kana ang anda luyag nga himuon. Kag amo man ria ang matabo sa Anak kang Tawo, pagapaantuson man nanda tana.”
13 Amo to kag nahangpan kang mga disipulo nga si Juan nga Manugbawtiso ang anang ginatumud.
Gin-ayad ni Jesus ang Bata nga Nasab-an kang Demonyo
(Marcos 9:14-29; Lucas 9:37-43a)
14 Kang nakabalik sanday Jesus sa duro nga mga tawo, may sangka laki nga nagparapit kag nagluhod sa atubang na nga nagakuon, 15 “Sir, maluoy man ikaw sa akun bata nga laki. Kuyapun tana kadya kag kon aboton gani tam-an gid ang anang pag-antos. Masami tana nagakatumba sa kalayo ukon indi gani sa tubig. 16 Gindara ko tana sa imo mga disipulo pero indi sanda makasarang magpaayad kana.” 17 Nagkuon si Jesus, “Kamo nga mga tawo sa kadya nga panag-on, mga wara kamo ti pagtuo kag balingag! Hasta san-o pa ayhan ako magapakig-imaw kaninyo? Hasta san-o pa ang akun pag-agwanta kaninyo? Abi, dar-a ninyo rugya kanakun ang bata!” 18 Dayon ginmandoan ni Jesus ang demonyo nga magwa sa bata, kag nag gwa dya. Kag sa amo gid to nga tion nag-ayad ang bata.
19 Nagparapit ang mga disipulo kay Jesus kag nagpamangkot kana nga sandahanun lang, “Andut haw nga indi namun matabog ang demonyo nga to?” 20 Nagsabat si Jesus kananda, “Tungud hay kulang ang inyo pagtuo. Sugidan ko kamo, kon may pagtuo kamo nga bisan pareho lang kagamay sa liso kang mustasa, sarang kamo makakuon sa bukid nga dya nga, ‘Saylo rugto’ kag ang bukid masaylo man. Wara gid ti butang nga indi ninyo mahimo. [ 21 Pero ang dya nga sahi kang demonyo indi ninyo matabog kon indi kamo magpangamuyo kag magpuasa.]”
Naghambal ruman si Jesus nahanungud sa Anang Kamatayun
(Marcos 9:30-32; Lucas 9:43-45)
22 Kar-on kang magtiriripon ang tanan nga mga disipulo rugto sa Galilea nagkuon si Jesus kananda, “Ang Anak kang Tawo igatugyan sa mga tawo, 23 nga amo ang magapatay kana. Pero pagkatapos kang tatlo ka adlaw pagabanhawun tana.” Nagkasubu gid ang mga disipulo.
Ang Pagbayad kang Buwis para sa Templo
24 Kar-on, kang pag-abot nanda sa Capernaum, nagparapit kay Pedro ang mga manugsukot kang buwis para sa templo kag namangkot kana, “Nagabayad bala ang inyo maestro kang buwis para sa templo?”
25 Nagsabat si Pedro, “Huud, nagabayad tana.” Kang pag-abot ni Pedro sa balay, ginpamangkot tana dayon ni Jesus, “Simon, sa banta mo, sin-o bala ang ginasukot kang mga hari rugya sa kalibutan kang buwis, ang mga tawo bala nga sakup nanda ukon ang mga pangayaw?”
26 Nagsabat si Pedro, “Ang mga pangayaw.” Nagkuon si Jesus kana, “Kon amo, nagakahulogan lang nga ang mga tawo nga sakup indi kinahanglan nga magbayad. 27 Ogaring indi kita gusto nga maglain ang andang buut kanatun. Gani agto ikaw sa linaw kag itawtaw ang imo bunit. Bul-un mo ang una nimo nga dawi kag abrihan ang anang ba-ba kag may makita ikaw rugto nga kwarta. Ibul-un mo ria kag ibayad para sa atun buwis nga darwa.”