21
Ang Pagsulud ni Jesus sa Jerusalem
(Marcos 11:1-11; Lucas 19:28-40; Juan 12:12-19)
Kang nagahinamput run sanda sa Jerusalem, kag kang pag-abot nanda sa baryo kang Betfage rugto sa bukid kang mga Olibo, ginpauna ni Jesus ang darwa na ka mga disipulo. Ginkun-an na sanda, “Agto kamo rugto sa sunod nga baryo, pagsulud ninyo rugto may makita kamo nga sangka asno nga nahigot imaw kang ana tinday. Hubadi ninyo sanda kag dar-a rugya kanakun. Kon may maghambal gani kaninyo kang bisan ano, kon-on ninyo, ‘Kinahanglan ang mga dya kang Ginoo,’ kag ipadara na ria dayon.”
Natabo dya para matuman ang ginkuon kang propeta,
“Sugidi ninyo ang mga taga-Sion,
‘Rugya run ang inyo hari nga nagaabot,
Mapainubusun tana kag nagasakay sa sangka asno
sa tinday nga asno.’ ”
Nagpanaw ang mga disipulo nga to kag ginhimo nanda ang ginkuon kananda ni Jesus. Gindara kang mga disipulo ang asno imaw kang ana tinday, kag ginhapinan nanda kang andang mga kunup ang likod kang mga dya, kag dayon nagsakay si Jesus. Duro gid nga mga tawo ang naghurumlad kang andang mga kunup sa dalan kag ang iba tana nagtapas kang mga sanga kang kahoy kag ginladlad sa dalan. Ang mga tawo nga nagauna kay Jesus kag ang mga nagasurunod kana nagasiringgit, “Dayawun ta ang kaliwat ni David! Pakamayadun ang nagaabot sa ngaran kang Ginoo! Dayawun ta ang Dios!”
10 Pagsulud ni Jesus sa Jerusalem ang mga tawo sa bilog nga syudad naggirinoal kag nagpinamangkot, “Sin-o ria haw?” 11 Nagsabat ang mga tawo, “Amo dya ang propeta nga si Jesus nga taga-Nazaret sa Galilea.”
Nagsulud si Jesus sa Templo
(Marcos 11:15-19; Lucas 19:45-48; Juan 2:13-22)
12 Kar-on, nagsulud si Jesus sa templo kag ginpanabog na pagwa ang mga tawo nga nagapamakal kag nagabaligya rugto. Ginpamaliskad na ang mga lamesa kang mga manugbaylo kang kwarta kag ang mga purungkoan kang mga manugbaligya kang pating. 13 Nagkuon tana kananda, “Nasulat sa kasulatan, nga ang Dios nagkuon, ‘Ang akun balay pagatawgun nga Balay-Parangamuyoan. Pero ginahimo tana ninyo dya nga paranagoan kang mga takawan!’ ”
14 Ang mga bulag kag mga piang nag-aragto kana rugto sa templo kag gin-ayad na sanda. 15 Ang mga pangulo kang mga kaparian kag ang mga manunudlo kang kasugoan tana nag-ugut kang makita nanda ang mga makatiringala nga mga butang nga ginhimo ni Jesus, kag kang mabatian nanda ang mga kabataan rugto sa templo nga nagasinggit, “Dayawun ang kaliwat ni David!” 16 Gani ginpamangkot nanda si Jesus, “Nabatian mo bala ang ginakuon nanda?” Nagsabat si Jesus, “Huud. Wara ninyo haw mabasahi sa kasulatan, ‘Bisan ang mga magagmay nga mga bata kag ang mga lapsag ginatudloan nimo nga magdayaw kanimo kang himpit?’ ” 17 Pagkatapos kato, ginbayaan na sanda kag nagwa tana sa syudad kag nagpa-Betania. Rugto tana nagpaligad kang gabii.
Ginsumpa ni Jesus ang Kahoy nga Higera
(Marcos 11:12-14, 20-24)
18 Pagkaaga kato, samtang nagapabalik tana sa syudad, gin-gutum tana. 19 Nakakita tana kang kahoy nga higera sa binit kang dalan, kag ginparapitan na dya. Pero wara gid tana ti may nakita nga bunga kundi puro lang dahon. Gani ginhambalan na ang kahoy, “Indi run gid ikaw magpamunga liwan!” Kag kato lagi nalaya ang higera.
20 Kang makita dya kang anang mga disipulo natingala gid sanda kag namangkot, “Paano nga nalaya dayon ang kahoy nga higera?”
21 Nagsabat si Jesus, “Sugidan ko kamo: kon magtuo kamo kag wara gid nagapangduha-duha, mahimo man ninyo ang ginhimo ko sa kahoy nga higera nga dya. Kag indi lang ria, sarang pa ninyo makon-an ang bukid nga dya, ‘Paghalin rugya, kag magsaylo sa dagat,’ kag matabo man dya. 22 Kon nagatuo kamo, mabaton ninyo ang bisan ano nga inyo pangayuon sa inyo pangamuyo.”
Ang Pamangkot nahanungud sa Awtoridad ni Jesus
(Marcos 11:27-33; Lucas 20:1-8)
23 Kar-on, nagsulud si Jesus sa templo kag nagpanudlo. Nagparapit kana ang mga pangulo kang mga kaparian kag ang mga kamal-an kang mga Judio kag namangkot, “Ano ang imo awtoridad sa paghimo kang dya nga mga butang, kag sin-o ang nagtugro kanimo kang ria nga awtoridad?”
24 Nagsabat si Jesus kananda, “May pamangkot man ako kaninyo; kon masabat ninyo dya, isugid ko kaninyo kon ano ang akun awtoridad sa paghimo kang dya nga mga butang. 25 Sa diin bala naghalin ang awtoridad ni Juan sa pagbawtiso, sa Dios bala ukon sa tawo?”
Amo to kag nagbinaisay sanda nga nagakuon, “Kon magkuon kita nga halin sa Dios, makuon tana kanatun, ‘Ti, andut nga wara kamo magpati kana?’ 26 Pero kon magkuon man kita nga halin sa tawo, nahadluk man kita nga basi kon ano ang himuon kang mga tawo kanatun, tungud hay ginakilala nanda si Juan nga sangka propeta.” 27 Amo to kag nagsabat sanda kay Jesus, “Ambay, wara kami makamaan!”
Nagkuon si Jesus kananda, “Ti, kon amo, indi ko man pag-isugid kaninyo kon ano ang akun awtoridad sa paghimo kang dya nga mga butang.”
Ang Paraanggidan nahanungud sa Darwa ka Magbugto nga Laki
28 Nagpadayon pa gid si Jesus sa paghambal kananda paagi sa paraanggidan, “Ano ang pag-intiendi ninyo sa istorya nga dyaay: may sangka tawo nga may darwa ka bata nga laki. Gin-agtonan na ang magurang kag ginkun-an, ‘To, panaw ikaw kag mag-obra rugto sa ubasan kadya nga adlaw.’ 29 Nagsabat ang bata, ‘Indi ako.’ Pero kang urihi run nagbaylo ang anang pinsar kag nag-agto sa ubasan. 30 Dayon gin-agtonan man kang Tatay ang libayun kag amo man ang ginkuon na kana. Nagsabat ang bata, ‘Huud, Tay.’ Pero wara dya magpanaw. 31 Kar-on, sin-o bay sa darwa ang nagtuman sa gusto kang andang Tatay?” Nagsabat sanda, “Ang magurang!” Nagkuon si Jesus kananda, “Sugidan ko kamo, naunahan pa kamo ka pasakup sa paghari kang Dios kang mga manugsukot kang buwis kag kang mga bayi nga nagabaligya kang anda dungug. 32 Tungud hay nag-abot kaninyo si Juan nga Manugbawtiso para tudloan kamo kang paagi para mangin matarung pero wara kamo magpati kana. Ang mga manugsukot tana kang buwis kag ang mga bayi nga nagabaligya kang anda dungug amo ang nagpati kana. Bisan pa nga nakita run ninyo dya, wara man angud kamo maghinulsul kag magpati kana.”
Ang Paraanggidan nahanungud sa mga Agsador
(Marcos 12:1-12; Lucas 20:9-19)
33 Nagpadayon pa gid si Jesus sa paghambal kananda, “Pamatii pa gid ninyo ang sangka paraanggidan nga dya. May sangka tawo nga nagtanum kang ubas sa anang uma. Ginkudalan na dya palibot kag nagkutkot kang buho para purugaan kang ubas. Nagpatindug man tana kang mataas nga barantayan. Pagkatapos, ginpaagsa na ang anang taramnan, kag nagpanaw sa iba nga lugar. 34 Kang pag-abot kang tag-arani kang ubas, ginpaagto na ang anang mga surugoon sa mga agsador para magbuul kang anang huray. 35 Pero ginpangdakup kang mga agsador ang mga surugoon nga to. Dayon ginbakol nanda ang isara, ang isara tana ginpatay nanda, kag ang isara pa gid tana ginbato nanda. 36 Ginpaagto liwan kang tag-iya ang iba na nga mga surugoon nga mas duro sangsa una. Pero amo man gihapon ang ginhimo kang mga agsador kananda. 37 Kang urihi run, ang bata na nga laki run gid ang anang ginpaagto tungud hay hambal na sa anang kaugalingun, ‘Tahudon nanda ang akun bata.’ 38 Pero kang makita kang mga agsador ang bata kang tag-iya, naghambalanay sanda, ‘Dyaay ang manunobli. Dali kamo patyun natun tana para nga mabuul natun ang anang paranubliun.’ 39 Amo to kag gindakup nanda tana kag gindara sa gwa kang ubasan kag ginpatay.”
40 Dayon namangkot si Jesus, “Kar-on, kon mag-abot run ang tag-iya kang ubasan, ano ayhan ang himuon na sa mga agsador nga to?”
41 Nagsabat sanda, “Pamatyun na gid ang mga malain nga tawo nga to, kag ipaagsa ang anang ubasan sa iba nga mga agsador nga makatugro kana kang anang huray sa kada patubas.”
42 Kag nagkuon si Jesus kananda, “Wara gid ninyo haw mabasahi sa kasulatan nga:
‘Ang bato nga wara maluyagi kang mga manughimo kang balay,
amo pa ang nangin pinakapamusod nga bato.
Ang Ginoo ang naghimo kadya
kag tama gid dya ka makatiringala!’
43 “Gani sugidan ko kamo nga bukun run kamo ang pagaharian kang Dios kundi ang mga tawo nga nagahimo kang anang kabubut-un. [ 44 Ang bisan sin-o nga mahulog sa bato nga dya marupsak gid, kag ang mahulogan na kadya makarapusa gid nga daw binukbok. ]”*
45 Kang mabatian kang mga pangulo kang kaparian kag kang mga Fariseo ang mga paanggid ni Jesus nga dya, nasat-uman nanda nga sanda ang anang ginapatungdan. 46 Gani, gintinguhaan nanda nga idakpun tana, pero nahadluk sanda sa mga tawo tungud hay ginakilala nanda tana nga sangka propeta.
* 21:44 21:44 sa iba nga mga sinulat wara ang dya nga bersikulo