22
Ang Paraanggidan nahanungud sa Tabad kang Kasal
(Lucas 14:15-24)
Naghambal pa gid si Jesus kananda paagi sa mga paraanggidan: “Ang ginharian kang langit pareho kang sangka hari nga naghanda kang sangka tabad para sa kasal kang anang bata nga laki. Dayon, ginsugo na ang ana mga surugoon nga panawgun ang mga tawo nga ginpang-imbitar, pero ang mga ginpang-imbitar nga dya indi gusto nga mag-agto. Gani nagsugo ruman tana kang iba pa gid nga mga surugoon kag ginkun-an, ‘Ikun-on ninyo ang mga ginpang-imbitar nga handa run ang akun tabad. Ang akun mga baka kag mga tinday nga pinatambuk naihaw run kag ang tanan handa run. Gani agto run kamo dya sa tabad!’ Pero wara magsapak ang mga gin-imbitar nga to; nagpadayon lang sanda sa andang buruhatun. Ang isara nag-agto sa anang uma; ang isara tana sa anang negosyo. Ang iba tana nga gin-imbitar ginpangdakup nanda ang mga surugoon, ginpintasan nanda kag ginpamatay. Naugut gid ang hari. Amo to kag ginsugo na ang anang mga suldado nga pamatyun ang mga nagpamatay kang anang mga surugoon kag sunugon ang andang syudad. Dayon ginkun-an na ang iba pa nga anang mga surugoon nga, ‘Handa run ang tabad, pero ang mga tawo nga gin-imbitar indi takus nga magtambong. Kar-on, agto kamo sa mga karsadahun kag imbitara ninyo ang tanan nga tawo nga inyo makita.’ 10 Gani ang mga surugoon nag-aragto sa mga karsadahun kag gintipon nanda ang tanan nga tawo nga anda nakita, ang mga mayad kag ang mga malain; kag ang karan-an sa tabad nabuta kang mga bisita.
11 “Pero kang pagsulud kang hari para agtonan ang mga bisita, may nakita tana nga sangka tawo rugto nga wara nakasuksok kang bayo para sa tabad. 12 Ginpamangkot tana kang hari, ‘Amigo, paano ikaw nakasulud rugya nga wara nakasuksok kang bayo nga para sa tabad?’ Ang tawo wara makasabat. 13 Dayon nagkuon ang hari sa anang mga surugoon, ‘Gaposa ninyo ang ana alima kag kahig kag itablug sa sagwa rugto sa madulum nga lugar, sa diin rugto magahiribiun tana kag magabagrut ang anang unto.’
14 “Tungud hay duro ang mga gin-imbitar, pero gamay lang ang ginpili.”
Ang Pamangkot nahanungud sa Pagbayad kang Buwis
(Marcos 12:13-17; Lucas 20:20-26)
15 Naghalin ang mga Fariseo kag nagplano kon paano nanda madakup si Jesus paagi sa anang ginahambal. 16 Gani ginpaagto nanda kay Jesus ang iba nanda nga mga sumurunod imaw kang pira ka mga sinakpan ni Herodes. Kag nagkuon sanda kadya, “Maestro, naman-an namun nga wara ikaw nagabutig, kag nagatudlo ikaw kang kamatuoran nahanungud sa kabubut-un kang Dios. Kag wara ikaw nagapadara-dara sa mga tawo bisan sin-o pa sanda tungud hay wara ikaw ti pinilian. 17 Kar-on, sugidi abi kami kon ano sa banta mo: Ginatugot bala kang kasugoan ang pagbayad kang buwis sa emperador kang Roma, ukon wara?”
18 Pero naman-an ni Jesus ang anda malain nga tuyo, gani nagkuon tana, “Mga hipokrito kamo, andut haw nga ginatinguhaan ninyo ako nga idakup-dakupun? 19 Abi, pakitai ninyo ako kang kwarta nga ginagamit sa pagbayad kang buwis.” Gintugroan nanda tana kang sangka kwarta nga pilak. 20 Dayon ginpamangkot na sanda, “Kay sin-o itsora kag ngaran ang nakabutang rugya?”
21 Nagsabat sanda, “Ana kang emperador.”
Amo to kag nagkuon si Jesus kananda, “Kon amo karia, itugro ninyo sa emperador ang para sa emperador kag itugro ninyo sa Dios ang para sa Dios.”
22 Pagkabati nanda karia, natingala gid sanda. Dayon nanda halin kag ginbayaan tana.
Ang Pamangkot nahanungud sa Pagkabanhaw
(Marcos 12:18-27; Lucas 20:27-40)
23 Sa amo man to nga adlaw, may mga Saduceo nga nag-aragto kay Jesus. Sanda kadya amo ang nagakuon nga kon mapatay ang sangka tawo indi run dya mabanhaw. Nagkuon sanda kana, 24 “Maestro, nagkuon si Moises kato nga kon mapatay ang laki nga wara sanda ti bata kang anang asawa, dapat nga pangasaw-un kang anang bugto nga laki ang nabalo agud to nga makapamata sanda para sa napatay. 25 Kar-on, may pito rugya anay ka magburugto nga laki. Ang kagurangnan nagpangasawa kag napatay, kag tungud nga wara tana ti bata ang ana asawa ginpangasawa dya kang ana bugto. 26 Amo man to ang natabo sa ikarwa, kag sa ikatlo, kag hasta gid sa ikapito nga bugto. 27 Kang urihi run, napatay man ang bayi. 28 Kar-on, sa adlaw nga ang mga patay banhawun, kay sin-o bay tana asawa tungud hay tanan sanda nakapangasawa kana?”
29 Nagsabat si Jesus, “Nagsayup gid kamo tungud hay wara kamo nakamaan kang ginakuon sa kasulatan ukon kang gahum kang Dios. 30 Tungud hay sa adlaw nga ang mga patay banhawun indi run mag-arasawahay; mangin pareho run sanda kang mga anghel sa langit. 31 Kon nahanungud tana sa pagkabanhaw, wara ninyo haw mabasa ang ginkuon kang Dios kaninyo? Nagkuon tana, 32 ‘Ako ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, kag ang Dios ni Jacob.’ Dios tana kang mga buhi kag bukun ti kang mga patay.”
33 Pagkabati kang mga tawo kadya, natingala gid sanda sa anang pagpanudlo.
Ang Labaw sa Tanan nga mga Sugo
(Marcos 12:28-34; Lucas 10:25-28)
34 Kar-on, kang nabatian kang mga Fariseo nga napahipus ni Jesus ang mga Saduceo, nagtiripon sanda kag nag-agto kay Jesus. 35 Ang isara kananda, sangka mangin-aramun sa kasugoan. Nagpamangkot dya kay Jesus agud dakup-dakupun tana.
36 Nagkuon dya, “Maestro, ano gid bay ang labaw sa tanan nga sugo sa kasugoan?” 37 Nagsabat si Jesus kana, “Higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os nimo nga tagipusuon, sa bug-os nimo nga kalag kag sa bug-os nimo nga panghuna-huna. 38 Amo dya ang pinaka-importante kag labaw sa tanan nga mga sugo. 39 Kag ang ikarwa nga sugo pareho man dyan karia: ‘Palanggaa ang imo isigka-tawo pareho kang pagpalangga nimo sa imo kaugalingun.’ 40 Sa darwa ka mga sugo nga dya nasandig ang bug-os nga Kasugoan ni Moises kag ang mga ginsulat kang mga propeta.”
Ang Pamangkot nahanungud sa Mesias
(Marcos 12:35-37; Lucas 20:41-44)
41 Kar-on, kang nagatiriripon ang mga Fariseo, namangkot si Jesus kananda: 42 “Ano ang inyo naman-an nahanungud sa Mesias? Kay sin-o tana linahi?” Nagsabat sanda, “Linahi tana ni David.” 43 Nagkuon si Jesus kananda, “Ti, andut haw nga paagi sa pagtuytoy kang Balaan nga Ispirito gintawag tana ni David nga Ginoo? Amo dyaay ang ana ginhambal,
44 ‘Ang Ginoo nagkuon sa akun Ginoo:
Pungko ikaw sa akun tuo nayon,
hasta nga mapierde ko
ang imong mga kaaway.’
45 “Kar-on, kon gintawag tana ni David nga Ginoo, paano nga nangin linahi tana ni David?”
46 Wara gid ti bisan isara kananda nga nakasabat kana, kag umpisa kato nga adlaw wara run ti may nangahas magpamangkot kana.