25
Ang Paraanggidan nahanungud sa Napulo ka mga Daraga
“Sa amo to nga mga tinion, ang ginharian kang langit pareho kang napulo ka mga daraga nga nagdara kang andang mga sulo sa pagsug-alaw kang nobyo nga karaslun. Ang lima kananda mga mango kag ang lima pa gid tana mga maaram. Ang mga mango nagdara kang andang mga lampara, ogaring wara sanda nagdara kang reserba nga lana. Pero ang mga maaram tana nagdara kang lana sa surudlan imaw kang andang mga lampara. Kag tungud nga nabuhayan ka abot ang nobyo, gintuyo sanda tanan kag naturogan.
“Kang tunga gabii run may nagsinggit, ‘Rugya run ang nobyo! Dali kamo, sug-alawa ninyo tana!’ Ang napulo ka mga daraga nagbugtaw kag gin-aman nanda ang andang mga lampara. Dayon ang mga mango nagkuon sa mga maaram, ‘Tugroi ninyo kami kang inyo lana hay nagakiraw run ang amun mga lampara.’ Nagsabat ang mga maaram, ‘Indi mahimo, tungud hay kon tugroan namun kamo pareho kita nga kulangun. Agto run lang kamo sa mga tyanggi kag magbakal kang para kaninyo.’ 10 Pagkahalin kang mga mango sa pagbakal kang lana, amo man ang pag-abot kang nobyo. Ang lima nga nakaaman run nag-imaw kana nga nagsulud sa punsyon, kag ginsarado ang gawang.
11 “Wara lang gid magbuhay kag nag-abot man ang lima ka mga mango nga daraga, kag nagpanawag sanda, ‘Sir, sir, pasudla kami.’ 12 Pero nagsabat ang nobyo, ‘Ginakuon ko kaninyo, wara ako makakilala kaninyo.’ ” 13 Dayon nagkuon si Jesus, “Amo gani nga kinahanglan gid nga magbantay kamo tungud hay wara kamo makamaan kon ano nga adlaw ukon oras.”
Ang Paraanggidan nahanungud sa Tatlo ka Surugoon
(Lucas 19:11-27)
14 Nagkuon pa gid si Jesus, “Ang ginharian kang langit pareho kang sangka tawo nga manugpanaw sa iba nga lugar. Gintawag na ang anang mga surugoon kag gintugyan kananda ang anang pagkabutang. 15 Ang kada isara kananda gintugroan na suno sa andang masarangan. Ang isara gintugroan na kang lima ka libo nga kwarta nga bulawan, ang isara darwa ka libo nga kwarta nga bulawan kag ang isara pa gid tana gintugroan na kang sangka libo nga kwarta nga bulawan. Dayon nagpanaw tana. 16 Ang surugoon nga nagakabaton kang lima ka libo nagpanaw kag nagnegosyo dayon kag nakaginansya tana kang lima pa gid ka libo. 17 Amo man ang ginhimo kang nakabaton kang darwa ka libo, kag nakaginansya tana kang darwa pa gid ka libo. 18 Pero ang nakabaton tana kang sangka libo nagpanaw kag nagkutkot sa lupa, kag ginlubung na ang kwarta nga gintugro kana kang anang agalun.
19 “Pagkaligad kang lawid nga mga inadlaw, nagbalik ang andang agalun kag gintawag na ang mga surugoon agud sukton. 20 Ang surugoon nga nakabaton kang lima ka libo nagparapit sa anang agalun kag nagkuon, ‘Agalun, dyaay ang lima ka libo nga gintugro nimo kanakun, kag dyaay pa gid ang lima ka libo nga akun naganansya!’ 21 Nagkuon kana ang anang agalun, ‘Mayad ikaw kag masarigan nga surugoon! Kag tungud nga masarigan ikaw sa gamay nga kantidad, ipadumarahun ko ikaw kang mas bahul pa gid nga kantidad. Dali, magkalipay ikaw imaw kanakun!’ 22 Ang surugoon nga nakabaton kang darwa ka libo nagparapit man kag nagkuon sa anang agalun, ‘Agalun, dyaay ang darwa ka libo nga gintugro nimo kanakun, kag dyaay pa gid ang darwa ka libo nga akun naganansya!’ 23 Nagkuon kana ang anang agalun, ‘Mayad ikaw kag masarigan nga surugoon! Kag tungud nga masarigan ikaw sa gamay nga kantidad, ipadumarahun ko ikaw kang mas bahul pa gid nga kantidad. Dali, magkalipay ikaw imaw kanakun!’ 24 Nagparapit man ang surugoon nga nakabaton kang sangka libo kag nagkuon sa anang agalun, ‘Agalun, naman-an ko nga wara ikaw ti kaluoy nga tawo, hay ginagarab mo ang bukun ti imo tinamnan kag ginaani mo ang bukun ti imo pinanggasan. 25 Nahadluk ako, gani nga ginlubung ko run lang sa lupa ang imo kwarta. Dyaay run ang imo nga sangka libo.’ 26 Nagkuon ang anang agalun, ‘Malain ikaw kag tamad nga surugoon. Naman-an nimo gali nga ginagarab ko ang bukun ti akun tinamnan kag ginaani ko ang bukun ti akun pinanggasan. 27 Ti daad ginbutang nimo sa bangko ang akun kwarta agud nga sa akun pagbalik mabuul ko dya pati run ang anang saka.’ 28 Dayon nagkuon ang agalun sa iba na mga surugoon, ‘Ibul-a ninyo kana ang kwarta kag itugro sa isara nga to nga may napulo ka libo. 29 Tungud hay ang tawo nga may ana run nga ginaangkun pagatugroan pa gid kag pabuganaun pa gid dya gani. Pero sa tawo tana nga wara ti may ginaangkun, pagabul-un pa gani kana ang bisan gamay nga rugyan kana. 30 Kag ang tawo tana nga dya nga wara ti pulos, itablug ninyo sa sagwa rugto sa madulum nga lugar, sa diin magahibi tana kag magabinagrut ang anang mga unto.’ ”
Ang Katapusan nga Paghukum
31 Naghambal pa gid si Jesus, “Kon ang Anak kang Tawo mag-abot run bilang Hari, nga ginaimawan kang tanan nga mga anghel, magapungko tana sa mahimayaun nga trono. 32 Ang tanan nga mga tawo sa kalibutan pagatiponon sa atubang na. Dayon painun na sanda sa darwa ka grupo pareho kang pagpain kang manugbantay sa mga karnero kag mga kanding. 33 Ang mga tawo nga matarung kaangay kang karnero ibutang na sa anang tuo kag ang mga malaot nga tawo kaangay kang kanding ibutang na sa anang wala. 34 Kag ang Hari magakuon sa mga tawo sa anang tuo nayon, ‘Kamo nga mga ginpakamayad kang akun Amay, batona ninyo ang pagginahum kang Dios nga anang gin-aman para kaninyo halin pa kang pagtuga kang kalibutan. 35 Tungud hay kang gin-gutum ako ginpakaun ninyo ako, kang gin-uhaw ako ginpainum ninyo ako; kang nangin pangayaw ako gin-abi-abi ninyo ako sa inyo balay. 36 Kang wara ako ti bayo ginpabayoan ninyo ako; kang nagamasakit ako gin-atipan ninyo ako; kag kang rugto ako sa prisohan ginbisitahan ninyo ako.’ 37 Dayon magasabat ang mga matarung, ‘Ginoo, kasan-o ikaw haw namun nakita nga nagutum kag ginpakaun namun, ukon nauhaw kag ginpainum namun? 38 Kasan-o ikaw haw namun nakita nga nangin pangayaw kag gin-abi-abi namun sa amun balay, ukon wara ti bayo kag ginpabayoan namun? 39 Kasan-o ikaw haw namun nakita nga nagamasakit ukon napriso kag ginbisitahan namun?’ 40 Magasabat ang Hari, ‘Sugidan ko kamo, kang ginhimo ninyo dya sa akun pinakakubus nga mga bugto, pareho lang nga ginhimo man ninyo dya kanakun.’ ”
41 “Dayon magakuon tana sa mga tawo sa ana wala nayon, ‘Parayu kamo kanakun, kamo nga mga ginpakamalaot! Rugto kamo sa kalayo nga wara nagakapalung nga gin-aman para sa Yawa kag sa anang mga sinakpan. 42 Tungud hay kang gin-gutum ako wara ninyo ako ginpakaun, kang gin-uhaw ako wara ninyo ako ginpainum. 43 Kang nangin dumaray-o ako wara ninyo ako gin-abi-abi sa inyo balay; kang wara ako ti bayo wara ninyo ako ginpabayoan; kang nagamasakit ako kag kang rugto ako sa prisohan wara ninyo ako gin-atipan.’ 44 Magasabat man sanda, ‘Ginoo, kasan-o ikaw haw namun nakita nga ginagutum ukon ginauhaw, ukon nangin dumaray-o, ukon wara ti bayo, ukon nagamasakit, ukon rugto sa prisohan kag wara namun ikaw ginbuligan?’ 45 Kag ang Hari magasabat, ‘Sugidan ko kamo, kang wara ninyo buligi ang bisan isara sa mga pinakakubus nga dya, wara man ninyo ako ginbuligan.’ 46 Kag sanda kadya pagapahalinun kag silotan sa wara ti katapusan. Pero ang mga matarung tana makaagum kang kabuhi nga wara ti katapusan.”