26
Ang Plano nga Pagpatay kay Jesus
(Marcos 14:1-2; Lucas 22:1-2; Juan 11:45-53)
Pagkatapos hambal ni Jesus kang tanan nga mga butang nga dya, nagkuon tana sa anang mga disipulo, “Naman-an ninyo nga darwa run lang ka adlaw kag Pista run kang Paglampowas. Kag ang Anak kang Tawo igatugyan para ilansang sa kros.”
Sa amo man to nga mga tinion, ang mga pangulo kang mga kaparian kag ang mga kamal-aman kang mga Judio nagtiripon sa palasyo ni Caifas nga amo ang pinakamataas nga pari, kag ginplanohan nanda nga ipadakup si Jesus sa sekreto nga paagi kag ipapatay. Pero nagkuon sanda, “Indi natun dya paghimuon sa adlaw kang pista, hay basi maggirinamo ang mga tawo.”
Ginbu-boan si Jesus kang Agwa
(Marcos 14:3-9; Juan 12:1-8)
Kang rugto si Jesus sa Betania, sa balay ni Simon nga aruon anay, may sangka bayi nga nagparapit kana. May dara dya nga surudlan nga alabastro nga buta kang marahalun nga agwa. Ginbu-bo na dya sa ulo ni Jesus samtang nagakaun dya. Kang makita dya kang mga disipulo naugut sanda kag nagkuon, “Ay abaw kanugon! Andut nga gin-uyangan na lang ria? Kon ginbaligya run lang raad ria sa bahul nga kantidad kag ang bayad ipanugro sa mga imol!”
10 Naman-an ni Jesus kon ano ang andang ginhambal, gani nagkuon tana kananda, “Andut haw nga ginapahilabtan ninyo ang bayi nga dya? Mayad ang ana ginahimo nga dya kanakun. 11 Ang mga imol kaimaw ninyo pirme. Pero ako tana, maabot ang tion nga indi run ninyo makaimaw. 12 Ang ginhimo na nga pagbu-bo kang agwa sa akun lawas amo nga para iaman ako sa akun lubung. 13 Sugidan ko kamo, bisan diin man iwali sa bilog nga kalibutan ang Mayad nga Balita nga dya, ang anang ginhimo nga dya isambitun man bilang pagdumdum kana.”
Nagpasugot si Judas sa Pagloib kay Jesus
(Marcos 14:10-11; Lucas 22:3-6)
14 Kar-on, si Judas Iscariote nga isara sa mga napulo'g darwa ka mga disipulo nag-agto sa mga pangulo kang kaparian. 15 Nagkuon tana kananda, “Kon buligan ko kamo nga madakup si Jesus, ano bay ang inyo itugro kanakun?” Gintugroan nanda tana kang 30 ka bilog nga pilak. 16 Umpisa kato, nagpangita si Judas kang kahigayonan sa pagloib kay Jesus.
Nagkaun si Jesus imaw kang anang mga Disipulo
(Marcos 14:12-21; Lucas 22:7-14, 21-23; Juan 13:21-30)
17 Kar-on, kang nahauna nga adlaw kang Pista kang Tinapay nga wara ti Tapay, nagparapit kay Jesus ang anang mga disipulo kag nagpamangkot, “Sa diin mo gusto nga mag-aman kami kang yapon para sa Pista kang Paglampowas?” 18 Ginkun-an sanda ni Jesus, “Agto kamo sa sangka tawo sa syudad, kag kon-an ninyo tana, ‘Ang maestro nagkuon, nga ang anang tion nag-abot run. Tana kag ang anang mga disipulo sa imo balay magasaulog kang Pista kang Paglampowas.’ ”
19 Gintuman kang mga disipulo ang ginkuon ni Jesus kananda, kag nag-aman sanda kang panihapon para sa Pista.
20 Kang gabii run, si Jesus kag ang anang napulo'g darwa ka mga disipulo nag-ayapon. 21 Samtang nagakaun sanda, nagkuon si Jesus, “Sugidan ko kamo, ang isara kaninyo magaloib kanakun.”
22 Nasubuan gid sanda kamayad kag nagmansig pamangkot sanda kana, “Ginoo, ako bala ang imo ginatumud?”
23 Nagsabat si Jesus, “Ang isara kaninyo nga nagasawsaw kang tinapay sa yahong imaw kanakun amo ang magaloib kanakun. 24 Ang Anak kang Tawo magataliwan suno sa ginakuon sa kasulatan, pero makaluluoy lang ang tawo nga magaloib kana! Mas mayad pa nga wara run lang matawo ang tawo nga to.”
25 Si Judas, nga amo ang magaloib kana, nagkuon man, “Maestro, ako bala ang imo ginatumud?” Nagsabat si Jesus, “Ikaw karia ang nagkuon.”
Ang Balaan nga Yapon
(Marcos 14:22-26; Lucas 22:14-20; 1 Corinto 11:23-25)
26 Samtang nagakaun sanda, nagbuul si Jesus kang tinapay, kag nagpangamuyo sa pagpasalamat. Dayon ginpamihak-pihak na dya kag gintugro sa anang mga disipulo kag nagkuon, “Batona ninyo, kag kan-a. Amo dya ang akun lawas.” 27 Dayon nagbuul tana kang kopa kag nagpangamuyo sa pagpasalamat, kag gintugro na dya sa anang mga disipulo kag nagkuon, “Tanan kamo mag-inum kadya. 28 Tungud hay dya ang akun dugo nga nagaparig-un kang kasugtanan kang Dios; ang akun dugo nga gin-ula para sa duro nga mga tawo para sa kapatawaran kang mga kasal-anan. 29 Sugidan ko kamo, indi run ako liwan mag-inum ka dya nga bino nga halin sa ubas hasta sa adlaw nga mag-inum ako kang bag-o nga bino imaw ninyo sa ginharian kang akun Amay.” 30 Dayon nagkanta sanda kang sangka karantahun kag pagkatapos nag-agto sanda sa Bukid kang mga Olibo.
Gintagna ni Jesus ang Pagpanginwara kana ni Pedro
(Marcos 14:27-31; Lucas 22:31-34; Juan 13:36-38)
31 Kar-on, ginkun-an sanda ni Jesus, “Kadya nga gabii tanan kamo magaparalagyo kag magabiya kanakun, tungud hay nagkuon ang Dios sa kasulatan, ‘Pagapatyun ko ang manugbantay, kag magaharaplaag ang panung kang mga karnero.’ 32 Pero pagkatapos nga banhawun ako, mauna ako kaninyo rugto sa Galilea.”
33 Nagkuon si Pedro kay Jesus, “Bisan tanan sanda magbiya kanimo, ako tana indi gid!”
34 Nagkuon si Jesus kana, “Sugidan ko ikaw, sa kadya nga gabii antes magpamalo ang sulog, ipanginwara mo ako kang tatlo ka beses.”
35 Nagsabat si Pedro, “Indi ko gid ikaw pag-ipanginwara bisan patyun pa nanda ako imaw kanimo!” Amo man dya ang ginkuon kang tanan nga mga disipulo.
Nagpangamuyo si Jesus sa Getsemane
(Marcos 14:32-42; Lucas 22:39-46)
36 Dayon nag-agto si Jesus sa lugar nga ginatawag Getsemane imaw kang anang mga disipulo kag nagkuon tana kananda, “Pungko kamo rugya hay maagto ako rugto sa uruonahan para magpangamuyo.” 37 Gin-imaw na si Pedro kag ang darwa ka bata ni Zebedeo. Nagbatyag tana kang kasubu kag natublag gid tana. 38 Nagkuon tana kananda, “Sobra gid nga kasubu ang akun nabatyagan nga daw sa mapatay ako. Rugya lang kamo kag indi kamo magturog!” 39 Dayon nag-agto tana sa uruonahan nayon, nagharapaun tana kag nagpangamuyo, “Amay ko, kon mahimo ilikaw kanakun ang pag-antos nga dya nga akun pagaagumun! Pero bukun ti akun kabubut-un ang matuman kundi ang imo.”
40 Dayon, nagbalik tana sa tatlo ka mga disipulo kag nakita na sanda nga nagakaraturog. Nagkuon tana kay Pedro, “Indi gid kamo haw makapulaw imaw kanakun bisan sangka oras lang? 41 Magpulaw kamo kag magpangamuyo, agud to nga indi kamo madaug kang pagsulay. Buut ninyo maghimo kang mayad pero ang inyo lawas maluya.”
42 Nagparayu liwan si Jesus kag nagpangamuyo, “Amay ko, kon ang dya nga pag-antos indi malikaw kanakun, kundi nga pagaagumun ko gid dya, ang imo kabubut-un amo ang matuman.” 43 Nagbalik liwan tana kag nakita na ang anang mga disipulo nga nagakaraturog, tungud hay sobra gid ang andang katoyo.
44 Ginbayaan sanda liwan ni Jesus, nagparayu tana kag nagpangamuyo sa ikatlo nga bes, kang amo man angud nga pangamuyo. 45 Dayon nagbalik tana sa anang mga disipulo kag nagkuon, “Nagakaturog man angud kamo kag nagapahuway-huway? Dya run! Nag-abot run ang tion nga ang Anak kang Tawo igatugyan sa alima kang mga tawo nga makasasala. 46 Bangon kamo dyan, mapanaw run kita. Sulnga ninyo, rugya run ang tawo nga magaloib kanakun.”
Ang Pagdakup kay Jesus
(Marcos 14:43-50; Lucas 22:47-53; Juan 18:3-12)
47 Nagahambal pa si Jesus kag nag-abot si Judas nga isara sa mga napulo'g darwa ka mga disipulo. May imaw tana nga duro nga mga tawo nga nagadara kang mga espada kag mga ralampus. Sanda kadya ginsugo kang mga pangulo kang mga kaparian kag mga kamal-aman kang mga Judio. 48 Ginkun-an run sanda nga daan kang traidor kon ano ang anang isenyas. Kuon na, “Ang tawo nga akun iharkan amo ria tana! Dakpa ninyo dayon.”
49 Nagparapit dayon si Judas kay Jesus kag nagkuon, “Kamusta ikaw, Maestro!” dayon ginharkan na si Jesus.
50 Nagsabat si Jesus kana, “Amigo, himoa lagi ang gusto nimo himuon.”*
Dayon nagparapit sanda kag gindakup si Jesus, kag ginsiguro nga indi gid tana makapalagyo. 51 Ang isara sa mga imaw ni Jesus naggabot kang anang espada kag ginlabo ang oripun kang pinakamataas nga Pari kag nautas ang talinga na kadya. 52 Ginkun-an tana ni Jesus, “Itagub ang imong espada, tungud hay ang nagagamit kang espada sa espada man mapatay. 53 Wara ikaw haw nakamaan nga sarang ako makapangayo kang bulig sa akun Amay kag lagi-lagi magapadara tana kang napulo'g darwa ka batalyon nga mga anghel? 54 Ogaring kon himuon ko ria, paano bay matuman ang ginakuon sa kasulatan nga kinahanglan gid nga amo dya ang matabo?” 55 Dayon nagkuon si Jesus sa mga tawo, “Buyung ako haw nga kinahanglan gid nga magdara pa kamo kang mga espada kag mga ralampus sa pagdakup kanakun? Adlaw-adlaw nagatudlo ako rugto sa templo, pero wara man ninyo ako pagdakpa. 56 Pero ang tanan nga dya natabo para matuman ang mga ginsulat kang mga propeta sa kasulatan.”
Dayon ginbayaan tana kang mga disipulo, kag nagparalagyo sanda tanan.
Ginpaatubang si Jesus sa Konseho
(Marcos 14:53-65; Lucas 22:54-55, 63-71; Juan 18:13-14, 19-24)
57 Kar-on, gindara si Jesus kang mga nagdakup kana rugto kay Caifas, ang pinakamataas nga pari. Rugto nagtiriripon ang mga manunudlo kang kasugoan kag ang mga kamal-aman kang mga Judio. 58 Si Pedro tana nagsunod man, pero rayu ang anang antad kay Jesus. Nagsunod tana hasta sa lagwerta kang balay kang pinakamataas nga Pari. Dayon nagsulud tana, kag nagpungko imaw kang mga gwardya sa paghulat kon ano ang matabo. 59 Ang mga pangulo kang mga kaparian kag ang bilog nga katapo kang konseho nagapangita kang bukun ti matuod nga mga ebidensya batok kay Jesus para nga may rason sanda nga ipapatay tana. 60 Pero wara gid sanda ti may nakita, bisan pa nga duro ang nagparapit kag nagsugid kang butig kontra kana. Kang urihi run, may nagparapit nga darwa ka tawo 61 kag nagkuon, “Dya nga tawo nagkuon, ‘Sarang ko gub-un ang templo kang Dios kag sa sulud kang tatlo ka adlaw patindugun ko dya liwan.’ ”
62 Ang pinakamataas nga pari nagtindug kag nagkuon kay Jesus, “Wara bala ikaw ti isabat sa akusasyon nanda kontra kanimo?” 63 Pero wara gid maglimug si Jesus. Ang pinakamataas nga pari nagkuon kana, “Sa ngaran kang Dios nga buhi magsugid ikaw, kon ikaw gid man ang Cristo, ang Anak kang Dios.”
64 Nagsabat si Jesus kana, “Ginkuon mo run. Pero sugidan ko kamo: halin kadya makita ninyo ang Anak kang Tawo nga nagapungko sa tuo nayon kang makagagahum nga Dios, kag makita man ninyo nga nagaabot nga ginadara kang panganod!”
65 Pagkabati kadya kang pinakamataas nga pari, gin-gisi na ang anang kunup sa kaugut kag nagkuon, “Ginpasipalahan na ang Dios! Indi run natun kinahanglan kang mga testigo. Nabatian run ninyo ang anang pagpasipala sa Dios. 66 Ti, ano bay ang inyo desisyon?”
Nagsabat sanda, “Dapat tana mapatay!”
67 Dayon gindupraan nanda ang anang pungyahun kag ginsumbag nanda tana. Kag ang iba tana, gintampa tana 68 kag nagkuon sanda, “Cristo, lat-a kon sin-o ang nagtampa kanimo!”
Ginpanginwara ni Pedro si Jesus
(Marcos 14:66-72; Lucas 22:56-62; Juan 18:15-18, 25-27)
69 Kar-on, si Pedro tana nagapungko rugto sa lagwerta. Nagparapit kana ang sangka surugoon nga bayi kag nagkuon, “Indi bala nga imaw man ikaw ni Jesus nga taga-Galilea?” 70 Pero ginpanginwara na dya sa atubang nanda tanan nga nagakuon, “Wara ako kamaan kon ano ang imo ginapanghambal nga ria.” 71 Dayon nag-agto tana sa pwertahan. Nakita pa gid tana kang sangka surugoon nga bayi kag nagkuon dya, “Dya nga tawo imaw man ni Jesus nga taga-Nazaret.” 72 Ginpanginwara liwan dya ni Pedro nga nagakuon, “Ginasumpa ko nga wara ako makakilala sa tawo nga ria.”
73 Burubuhay kato, ang mga tawo nga nagatirindug rugto nagparapit kay Pedro kag nagkuon, “Matuod gid nga isara man ikaw kananda. Maman-an gid sa imo panghambal!”
74 Dayon nagkuon si Pedro, “Ginasumpa ko, wara ako makakilala sa tawo nga ria, bisan silotan pa ako kang Dios.” Sa amo man to nga tion namalo ang sulog, 75 kag nadumduman ni Pedro ang ginkuon ni Jesus, “Antes magpamalo ang sulog, ipanginwara mo ako kang tatlo ka beses!” Naggwa si Pedro kag naghiribiun gid kamayad.
* 26:50 26:50 ukon, Andut nga rugya ikaw? 26:53 26:53 Ang sangka batalyon nagatumbas kang anum ka libo ka mga suldado