27
Si Jesus Gindara kay Pilato
(Marcos 15:1; Lucas 23:1-2; Juan 18:28-32)
Aga pa gid kang masunod nga adlaw, nagsapol ang mga pangulo kang kaparian kag ang mga kamal-aman kang mga Judio kon ano ang anda himuon para ipapatay si Jesus. Gin-gapos nanda tana kag gindara kag gintugyan kay Pilato nga gobernador.
Ang Kamatayun ni Judas
(Binuhatan 1:18-19)
Kar-on, kang naman-an kang traidor nga si Judas, nga ginsentensyahan run si Jesus kang kamatayun, nangusul tana kag ginbalik na ang 30 ka bilog nga pilak sa mga pangulo kang mga kaparian kag sa mga kamal-aman kang mga Judio. Nagkuon tana, “Nakasala ako tungud hay ginloiban ko ang tawo nga wara ti sala.” Nagsabat sanda, “Ti, ano ang labut namun, imo tana ria problema!”
Ginpilak ni Judas ang kwarta sa sulud kang templo. Dayon nagpanaw tana kag nagbitay kang anang kaugalingun.
Ginpamurot kang mga pangulo kang kaparian ang kwarta kag nagkuon, “Dya nga kwarta gin-gamit bilang bayad sa kabuhi kang tawo, kag supak sa atun kasugoan nga ibutang dya sa taragoan kang kwarta kang templo.” Kag nagsugtanay sanda nga ang kwarta nga to itaba nanda kang lupa kang manug-koron agud himuon nga rulubngan kang mga dumaray-o. Amo ria nga hasta kadya ang lupa nga to gintawag nga “Lupa kang Dugo.”
Gani nga natuman ang ginkuon ni Propeta Jeremias, “Ginbuul nanda ang 30 ka bilog nga pilak nga ginkasugtan kang mga katawhan kang Israel nga bili para kana, 10 kag gintaba nanda dya kang lupa kang manug-koron. Amo dya ang ginkuon kang Ginoo kanakun.”
Ginpamangkot ni Pilato si Jesus
(Marcos 15:2-5; Lucas 23:3-5; Juan 18:33-38)
11 Kar-on, ginpaatubang si Jesus kay Pilato nga gobernador kag ginpamangkot na si Jesus, “Ikaw bala ang hari kang mga Judio?”
Kag nagsabat si Jesus, “Ginkuon mo run.” 12 Pero wara tana magsabat sa mga akusasyon kang mga pangulo kang kaparian kag kang mga kamal-aman kang mga Judio.
13 Amo to kag ginkun-an tana ni Pilato, “Wara mo haw mabatii ang andang mga akusasyon batok kanimo?”
14 Pero wara gid magsabat si Jesus bisan sangka tinaga lang, gani natingala gid ang gobernador.
Ginsentensyahan si Jesus kang Kamatayun
(Marcos 15:6-15; Lucas 23:13-25; Juan 18:39—19:16)
15 Kar-on, kada Pista kang Paglampowas kinabatasan kang gobernador nga maghilway kang sangka priso nga ginapangayo kang mga tawo. 16 Sa amo man to nga tion may sangka bantog nga priso nga ginahingaranan kay Jesus Barabas.* 17 Gani kang nagtiripon run ang mga tawo, namangkot si Pilato kananda, “Sin-o ang gusto ninyo nga ihilwayun ko, si Jesus Barabas ukon si Jesus nga ginatawag Cristo?” 18 Naman-an ni Pilato nga gintugyan nanda kana si Jesus tungud hay nahisa sanda.
19 Samtang nagapungko si Pilato sa purungkoan kang hukum, nagpadara kana kang mensahe ang anang asawa nga nagakuon, “Indi paghilabti ang tawo nga ria; wara tana ti sala. Kabii, natublag gid ako kang akun damgo nahanungud kana.”
20 Ang mga pangulo kang mga kaparian kag ang mga kamal-aman kang mga Judio tana, ginasutsot nanda ang mga tawo nga si Barabas ang anda pangayuon nga ihilwayun, kag si Jesus tana ipapatay. 21 Ginpamangkot sanda liwan ni Pilato, “Sin-o bala kananda nga darwa ang gusto ninyo nga akun ihilwayun?”
Nagsabat sanda, “Si Barabas!”
22 Namangkot kananda si Pilato, “Ti, ano tana bay ang akun himuon kay Jesus nga ginatawag Cristo?”
Nagsabat sanda, “Ilansang tana sa kros!”
23 Pero namangkot si Pilato, “Andut haw? Ano haw ang nahimo na nga sala?” Pero gintudohan pa gid gani nanda ka singgit, “Ilansang tana sa kros!”
24 Kang makita ni Pilato nga wara run tana ti sarang mahimo, kag basi maggirinamo pa ang mga tawo, nagpabuul tana kang tubig kag manghugas kang anang alima sa atubang kang mga tawo kag nagkuon, “Wara ako ti sarabtun sa kamatayun kang tawo nga ria. Inyo tana ria sarabtun!”
25 Nagsabat ang tanan nga mga tawo, “Kami kag ang amun mga kabataan ang magapanabat kang anang kamatayun!”
26 Amo to kag ginhilway ni Pilato si Barabas para kananda. Si Jesus tana ginpahanot na kag gintugyan sa mga suldado agud ilansang sa kros.
Ginyagota kang mga Suldado si Jesus
(Marcos 15:16-20; Juan 19:2-3)
27 Kar-on, gindara kang mga suldado kang gobernador si Jesus sa palasyo, kag gintiponan tana kang sangka batalyon nga mga suldado. 28 Gin-ubahan nanda tana, kag ginpasuksokan kang kapa nga kolor granati. 29 Dayon naghimo sanda kang koro-korona nga puro tunuk kag ginbutang dya sa ulo ni Jesus, kag ginpakaput nanda sa anang tuo nga alima ang surusungkod, kag nagluhod-luhod sanda sa atubang na kag ginyagota nanda tana nga nagakuon, “Dayawun ikaw nga Hari kang mga Judio!” 30 Gindupraan nanda tana kag ginbuul ang anang ginakaptan nga surusungkod kag ginpakdol dya sa anang ulo. 31 Pagkatapos nanda ka yagota kana, gin-uba nanda ang kapa kag ginpasuksok nanda liwan kana ang anang bayo. Dayon gindara nanda tana sa sagwa agud ilansang sa kros.
Ginlansang si Jesus sa Kros
(Marcos 15:21-32; Lucas 23:26-43; Juan 19:17-27)
32 Kar-on kang nagapagwa sanda sa syudad, may nasug-alaw sanda nga sangka tawo nga taga-Cirene nga ginahingaranan kay Simon. Ginpirit tana kang mga suldado nga magpas-an kang kros ni Jesus. 33 Pagkaabot nanda sa lugar nga ginatawag Golgota (nga kon sayudon Logar kang Bagol), 34 gintugroan nanda si Jesus kang bino nga nasimbogan kang apdo, pero kang madimdiman na dya, wara na dya gin-inum.
35 Ginlansang nanda tana sa kros, kag ginhururay nanda ang anang bayo paagi sa paggabot-gabot. 36 Pagkatapos nagpungko sanda kag ginbantayan tana. 37 Sa anang ulohan nayon gintapik nanda ang karatula nga nasulat rugto ang andang akusasyon kontra kana, nga nagakuon, “Dya si Jesus, ang Hari kang mga Judio.” 38 May darwa ka takawan nga ginlansang man rugto imaw kay Jesus, ang isara sa anang tuo nayon, kag ang isara tana sa anang wala.
39 Ang mga tawo tana nga nagaaragi rugto nagaulung-ulung kang anda mga ulo kag nagyagota kana nga nagakuon, 40 “Indi bala nga pagagub-un mo ang templo, kag sa sulud lang kang tatlo ka adlaw patindugun mo dya liwan? Luwasa ang imo kaugalingun! Kon ikaw ang Anak kang Dios, panaog dyan sa kros!”
41 Ginyagota man tana kang mga pangulo kang kaparian, kang mga manunudlo kang kasugoan kag kang mga kamal-aman kang mga Judio. Kuon nanda, 42 “Ginluwas na ang iba, pero ang kaugalingun na tana indi na maluwas! Indi bala nga tana ang Hari kang Israel? Kon magpanaog tana kadya sa kros, matuo kami kana! 43 Nagasarig tana sa Dios kag nagakuon nga tana ang Anak kang Dios! Ti, turukun ta kon gusto kang Dios nga iluwasun tana!” 44 Bisan ang mga takawan nga ginlansang imaw kay Jesus amo man karia ang pagyagota nanda kana.
Ang Pagkamatay ni Jesus
(Marcos 15:33-41; Lucas 23:44-49; Juan 19:28-30)
45 Umpisa kang udto adlaw hasta mag-alas tres ti hapon nagdulum ang bilog nga kalibutan. 46 Kang mga alas tres run ti hapon nagsinggit si Jesus sa mabaskug nga limug, “Eli, Eli, lema sabactani?” nga buut hambalun, “Dios ko, Dios ko, andut haw nga ginpabay-an mo ako?” 47 Nabatian dya kang iba nga mga nagatirindug rugto kag nagkuon sanda, “Ginatawag na si Elias!” 48 Lagi-lagi ang isara kananda nagdalagan kag nagbuul kang espongha. Gintusmog na dya sa maaslum nga bino, kag ginbutang sa punta kang sanga kang kahoy kag gintunghol dya sa ba-ba ni Jesus para ipainum kana. 49 Pero ang iba tana nagkuon, “Dali lang, turukun ta kon maabot si Elias para luwasun tana!”
50 Nagsinggit liwan si Jesus kang mabaskug kag nabugto ang anang ginhawa.
51 Sa amo gid to nga tion, ang kurtina sa templo napihak sa tunga, halin sa ibabaw paidalum. Naglinog kag nagkarabuka ang mga bato; 52 ang mga rulubngan nagburokas, kag duro nga mga katawhan kang Dios nga nagkaramatay kauna ang nabuhi liwan. 53 Naggurowa sanda sa rulubngan, kag kang pagkabanhaw ni Jesus nag-agto sanda sa Balaan nga Syudad kag duro nga mga tawo ang nakakita kananda.
54 Ang kapitan kag ang anang mga suldado nga nagabantay kay Jesus, kang mabatyagan nanda ang linog kag nakita ang tanan nga nagkaratabo, hinadlukan gid sanda kag nagkuon, “Matuod gid man nga tana Anak kang Dios!”
55 Duro man nga mga bayi rugto sa uruonahan ang nagalantaw. Sanda kadya nagsunod kay Jesus halin pa sa Galilea kag nagbulig kana. 56 Abay run kananda sanday Maria Magdalena, si Maria nga nanay nanday Santiago kag Jose, kag ang nanay kang mga bata ni Zebedeo.
Ang Paglubung kay Jesus
(Marcos 15:42-47; Lucas 23:50-56; Juan 19:38-42)
57 Kang sirum run, nag-abot ang sangka tawo nga manggaranun nga taga-Arimatea. Ang ngaran na kadya amo si Jose kag sangka sumurunod man ni Jesus. 58 Nag-agto tana kay Pilato kag ana ginpangayo ang bangkay ni Jesus. Dayon nagmando si Pilato nga itugro dya kana. 59 Gani ginbuul man ni Jose ang bangkay kag ginbarahosan kang bag-o nga tela nga lino. 60 Kag ginbutang na dya sa anang kaugalingun nga rulubngan, nga bag-o lang gin-giab sa bato. Dayon ginpaligid na ang bahul nga bato sa pwertahan kang rulubngan kag pagkatapos kato nagpanaw tana. 61 Si Maria Magdalena kag ang sangka Maria pa gid rugto man nga nagapungko nga nagaatubang sa rulubngan.
Ang Gwardya sa Rulubngan
62 Kang masunod nga adlaw kato, nga bali amo run ang Adlaw nga Inugpahuway, nag-agto kay Pilato ang mga pangulo kang kaparian kag ang mga Fariseo. 63 Nagkuon sanda, “Sir, nadumduman namun nga kang buhi pa ang impostor nga to nagkuon tana nga mabanhaw tana pagkaligad kang tatlo ka adlaw. 64 Gani mayad gid nga pabantayan mo ka mayad ang anang rulubngan hasta sa ikatlo nga adlaw. Basi bala haw nga maagto ang anang mga disipulo kag takawun ang anang bangkay kag magpanugid sanda sa mga tawo nga nabanhaw tana. Kon matabo dya, ang pagpangluko nanda nga dya mas sobra pa sangsa una.”s
65 Nagkuon si Pilato kananda, “Sige, dara kamo kang gwardya! Panaw kamo, kag pabantayi ninyo ka mayad ang rulubngan.” 66 Amo to kag nagpanaw sanda kag ginsilyohan nanda ang bato nga nagatakup sa rulubngan, kag pagkatapos ginpabantayan dya sa mga gwardya.
* 27:16 27:16 sa iba nga mga sinulat Barabas 27:27 27:27 600 ka mga suldado