8
Gin-ayad ni Jesus ang Tawo nga Aruon
(Marcos 1:40-45; Lucas 5:12-16)
Kang makadulhog si Jesus sa bakulod, duro nga mga tawo ang nagsurunod kana. Dayon, may sangka aruon nga nagparapit kag nagluhod sa anang atubang. Nagkuon dya, “Sir, kon gustohon mo, mapaayad mo ako kag himuon nga limpyo suno sa kasugoan.”
Gintandug tana ni Jesus kag ginhambalan, “Gusto ko. Maayad ikaw kag mangin limpyo!” Lagi-lagi nag-ayad ang tawo sa anang balatian. Kag nagkuon si Jesus kana, “Indi gid ikaw magpanugid sa bisan kay sin-o, kundi agto ikaw sa pari kag magpalantaw kana. Dayon maghalad ikaw kang haralad suno sa sugo ni Moises bilang pagpamatuod sa tanan nga ayad run ikaw.”
Gin-ayad ni Jesus ang Surugoon kang Kapitan
(Lucas 7:1-10)
Kang nagapasulud si Jesus sa banwa kang Capernaum, ginsug-alaw tana kang sangka kapitan kang suldado nga Romanhun, kag nagpakitluoy dya kana nga nagakuon, “Sir, ang akun surugoon nagamasakit rugto sa balay. Nagabatang lang tana kag indi makahulag kag tam-an gid ang ana nga pag-antos.”
Nagkuon si Jesus kana, “Sige, agtunan ko tana kag ayadun.”
Nagsabat ang Kapitan kana, “Sir, indi ako takus magpasulud kanimo sa akun balay. Hambal lang ikaw kag magaayad ang akun surugoon. Ako mismo sa idalum kang awtoridad kang mga opisyal, kag may mga suldado man sa idalum kang akun awtoridad. Kon maghambal gani ako sa isara nga, ‘panaw to’, mapanaw man tana. Kon magkuon pa gid ako sa isara nga, ‘agto rugya’ maagto man tana rugya. Kag sa akun oripun tana kon magkuon ako kana nga, ‘himoa dya’, ginahimo na man.”
10 Pagkabati karia ni Jesus natingala gid tana. Kag naghambal tana sa mga tawo nga nagasurunod kana, “Sugidan ko kamo, wara pa gid ako ti may nakita nga tawo sa Israel nga amo dya kabahul ang anang pagtuo. 11 Sugidan ko kamo, duro nga mga tawo nga magahalin sa sidlangan kag kasalpan ang magakaun imaw kay Abraham, Isaac, kag Jacob sa punsyon sa ginharian kang langit. 12 Pero ang mga tawo tana nga amo raad ang napasakup sa ginharian kang Dios pagatablug sa sagwa, rugto sa madulum nga lugar nga sa diin nagahinibi sanda kag nagabinagrut ang andang mga unto.” 13 Nagkuon si Jesus sa kapitan, “Uli run, matuman ang imo ginatuohan.”
Kag sa amo gid to nga tion nag-ayad ang surugoon kang kapitan.
Duro ang Ginpang-ayad ni Jesus
(Marcos 1:29-34; Lucas 4:38-41)
14 Nag-agto si Jesus sa balay ni Pedro. Kag rugto nakita na ang ogangan ni Pedro nga bayi nga nagabatang kag may hilanat. 15 Gintandug ni Jesus ang ana alima, kag nag-ayad tana sa anang hilanat. Nagbangon tana kag maghimus kang pagkaun para kana.
16 Kang sirum run, duro nga mga tawo nga nasab-an kang mga demonyo ang ginpangdara kay Jesus. Ginpangtabog na ang mga malaot nga ispirito paagi sa paghambal na lang, kag ang tanan nga mga masakitun ginpang-ayad na. 17 Ginhimo na dya agud to nga matuman ang ginkuon ni propeta Isaias, “Ginbuul na ang atun mga masakit, kag gin-ayad na ang atun mga balatian.”
Ang Pagsunod kay Jesus
(Lucas 9:57-62)
18 Kang makita ni Jesus nga duro nga mga tawo ang nagatiriripon sa anang palibot, ginsugo na ang anang mga disipulo nga magtabok sanda sa pihak kang linaw. 19 Dayon may sangka manunudlo kang kasugoan ang nagparapit kana kag nagkuon, “Maestro, maimaw ako kanimo bisan diin ikaw maagto.”
20 Nagkuon si Jesus kana, “Ang mga singgarong may mga buho nga ginaistaran kag ang mga pispis may mga pugad, pero ang Anak kang Tawo wara gid ti balay nga ana mapahuwayan.”
21 May sangka disipulo si Jesus nga nagkuon, “Sir, mauli anay ako sa pagpalubung kang akun tatay.”
22 Nagsabat sa Jesus kana, “Imaw ikaw kanakun kag pabay-i ang mga patay nga maglubung kang anda mga patay.”
Ginpauntat ni Jesus ang Bagyo
(Marcos 4:35-41; Lucas 8:22-25)
23 Nagsakay si Jesus sa baruto, kag nag-imaw kana ang anang mga disipulo. 24 Samtang nagapanakayun sanda, golpi lang nagbagyo kang mabaskug sa may linaw, kag daw malunod ang andang baruto tungud kang daragkul nga mga balud. Pero si Jesus tana nagakaturog. 25 Ginparapitan tana kang anang mga disipulo kag ginpukaw, “Ginoo, luwasa kami! Malunod kita!” 26 Nagsabat si Jesus kananda, “Andut haw nga nahadluk gid kamo? Mga gamay kamo ti pagtuo.” Dayon nagbangon tana kag ginmandoan ang hangin kag ang mga balud nga mag-untat. Kag nagkanay dayon.
27 Natingala gid sanda tanan kag nagkuon, “Ano tana nga klase kang tawo dya man nga bisan ang hangin kag ang mga balud nagatuman kana?”
Gin-ayad ni Jesus ang darwa ka Tawo nga Ginasab-an kang mga Demonyo
(Marcos 5:1-20; Lucas 8:26-39)
28 Pagtabok nanda sa pihak kang linaw, rugto sa lugar nga sakup kang Gadara, ginsug-alaw si Jesus kang darwa ka tawo nga naghalin sa mga rulubngan. Ang darwa nga dya ginasab-an kang mga demonyo. Mapintas sanda kamayad, gani nga wara gid ti may nagapangahas nga mag-agi rugto. 29 Nagsinggit sanda kay Jesus, “Ikaw nga Anak kang Dios, ano ang imo labut kanamun? Nag-agto bala ikaw rugya agud nga silotan kami bisan wara pa mag-abot ang nagakaigo nga tion?”
30 Rugto sa oroonahan ayon may panung kang mga baboy nga nagakaraun. 31 Gani nagpakitluoy kay Jesus ang mga demonyo nga nagakuon, “Kon tabugon mo gid man kami, rugto run lang kami pasudla sa mga baboy.”
32 Nagkuon si Jesus kananda, “Sige, panaw kamo!” Gani naggwa sanda sa darwa ka tawo kag nagsulud sa mga baboy. Nagdinagusu ang mga baboy paagto sa pil-as diretso sa tubig kag nagkaralumus.
33 Ang mga manugsagod kang mga baboy nagdaralagan paagto sa banwa kag nagpanugid kang tanan nga natabo kag sa natabo man sa darwa ka tawo nga ginsab-an kang demonyo. 34 Gani ang tanan nga mga tawo sa banwa nag-agto kay Jesus, kag pagkakita nanda kana nagpakitluoy sanda nga maghalin tana sa andang lugar.