9
Gin-ayad ni Jesus ang Paralitiko
(Marcos 2:1-12; Lucas 5:17-26)
Nagsakay liwan si Jesus sa baruto, kag nagbalik sa pihak kang linaw, kag nag-uli sa anang kaugalingun nga banwa. Kag rugto may mga tawo nga nagdara kana kang sangka paralitiko nga nagabatang sa anang baratangan. Kang makita ni Jesus kon daw ano kabahul ang andang pagtuo kana, nagkuon tana sa paralitiko, “To, magpakabakud ikaw, ang imo mga sala ginpatawad run!”
Kar-on, ang mga manunudlo kang kasugoan nagkuon sa andang mga kaugalingun, “Ang dya nga tawo ginapasipalahan na ang Dios.”
Naman-an ni Jesus kon ano ang andang ginapinsar, gani nagkuon tana kananda, “Andut haw nga nagapinsar kamo kang malain? Diin haw ang mas hapus, ang magkuon nga, ‘Ginpatawad run ang imo mga sala,’ ukon ang magkuon nga, ‘Magtindug ikaw kag magpanaw?’ Kar-on pamatod-an ko kaninyo nga ang Anak kang Tawo may awtoridad rugya sa lupa sa pagpatawad kang mga sala.” Dayon nagkuon tana sa paralitiko, “Tindug, dar-a ang imo baratangan kag mag-uli.”
Nagbangon dayon ang tawo kag nag-uli. Pagkakita kang mga tawo ka dya, hinadlukan sanda kag gindayaw nanda ang Dios tungud hay nagtugro tana kang amo karia nga awtoridad sa tawo.
Gintawag ni Jesus si Mateo
(Marcos 2:13-17; Lucas 5:27-32)
Naghalin si Jesus sa lugar nga to, kag samtang nagapanaw tana, may nakita tana nga sangka manugsukot kang buwis nga ang anang ngaran si Mateo nga nagapungko sa may ginabaydan kang buwis. Nagkuon si Jesus kana, “Dali, sunod ikaw kanakun.”
Nagtindug si Mateo kag nagsunod kay Jesus.
10 Samtang nagakaun si Jesus kag ang anang mga disipulo sa balay ni Mateo, duro nga mga manugsukot kang buwis kag mga makasasala ang nag-abot kag nag-imaw kaun kananda. 11 Nakita dya kang mga Fariseo. Gani ginpamangkot nanda ang anang mga disipulo, “Andut nga nagaimaw kaun ang inyo Maestro sa mga tawo nga dya?”
12 Nabatian dya ni Jesus, kag ginsabat na sanda paagi sa sangka paanggid, “Ang tawo nga mayad ang anang lawas wara nagakinahanglan kang doktor, kundi nga ang mga nagamasakit lang. 13 Osisaa ninyo kon ano ang buut hambalun kang ginakuon sa kasulatan nga, ‘Bukun ti ang inyo mga halad ang akun gusto, kundi ang inyo kaluoy sa isara kag isara.’ Wara ako nag-abot rugya sa pagtawag sa mga matarung, kundi sa mga makasasala.”
Ang Pamangkot nahanungud sa Pagpuasa
(Marcos 2:18-22; Lucas 5:33-39)
14 May mga sumurunod si Juan nga Manugbawtiso nga nag-agto kay Jesus kag nagpamangkot, “Kami kag ang mga Fariseo permi nagapuasa, pero andut nga ang imo mga disipulo wara nagapuasa?”
15 Nagsabat si Jesus kananda paagi sa paanggid, “Magapangasubu ayhan ang mga bisita samtang imaw pa nanda ang nobyo? Siyempre indi! Pero magaabot ang tion nga ang nobyo pagabul-un kananda kag amo run ria ang pagpuasa nanda.”
16 “Wara ti may nagalunub kang bag-o nga tela sa daan nga bayo, tungud hay ang bag-o nga tela magakuru kag mas magabahul pa gid ang gisi kang daan nga bayo. 17 Kag wara man ti nagabutang kang bag-o nga bino sa daan nga surudlan nga panit. Tungud hay kon himuon na dya mabusdik ang surudlan kag mauyang ang bino, kag ang surudlan indi run mapuslan. Sa baylo, ang bag-o nga bino ginasulud sa bag-o nga surudlan nga panit, sa amo karia ang bino kag ang surudlan magalawid.”
Ang Patay nga Bata nga Bayi kag ang Bayi nga Nagtandug kay Jesus
(Marcos 5:21-43; Lucas 8:40-56)
18 Samtang nagahambal pa si Jesus, nag-abot ang sangka manugdumara kang sinagoga. Nagluhod dya sa atubang ni Jesus kag nagkuon, “Ang akun bata nga bayi bag-o gid lang napatay, pero kon agtonan mo tana kag itungtong ang imong alima kana, mabuhi tana liwan.”
19 Nagtindug si Jesus kag nag-imaw kana. Nag-imaw man ang anang mga disipulo.
20 Samtang nagapanaw sanda, may bayi nga nagparapit sa likod ni Jesus kag nagtandug kang anang kunup. Ang bayi nga dya ginadugo sa sulud kang napulo'g darwa ka tuig. 21 Nagkuon ang bayi sa anang kaugalingun, “Kon matandug ko lang ang anang kunup, magaayad gid ako.”
22 Nagliso si Jesus kag pagkakita na sa bayi nagkuon tana, “Inday, magpakabakud ikaw! Ang imo pagtuo amo ang nag-ayad kanimo.” Kag ang bayi nag-ayad dayon.
23 Kang pag-abot ni Jesus sa balay kang manugdumara, nakita na ang mga musikero para sa lubung kag ang mga tawo nga nagagirinahud. 24 Nagkuon tana sa mga tawo, “Gorowa kamo! Bukun ti patay ang bata, nagakaturog lang.” Ginkadlawan nanda tana. 25 Kang napagwa run ang mga tawo, nagsulud si Jesus sa kwarto kang bata. Ginkaptan na ang alima kang bata kag nagbangon dya. 26 Kag ang balita nahanungud sa dya nga hitabo naglapnag sa tanan nga lugar sa ria nga banwa.
Gin-ayad ni Jesus ang Darwa ka Bulag
27 Naghalin si Jesus sa lugar nga to, kag samtang nagapanaw tana, may darwa ka bulag nga nagasunod kana nga nagasinggit, “Kaliwat ni David, kaluoyi man kami!”
28 Kang pagsulud ni Jesus sa balay, nag-agto kana ang darwa ka bulag. Ginpamangkot sanda ni Jesus, “Nagapati bala kamo nga mapaayad ko kamo?”
Nagsabat sanda, “Huud, sir nagapati kami!”
29 Dayon gintandug ni Jesus ang anda mga mata kag nagkuon, “Matuman ang inyo ginatuohan.” 30 Kang makakita run sanda. Ginpaandaman gid sanda ni Jesus nga nagakuon, “Indi gid ninyo dya pagpanugid sa bisan kay sin-o.”
31 Pero nagpanaw sanda kag ginpanugid sa bilog nga lugar ang mga ginhimo ni Jesus kananda.
Gin-ayad ni Jesus ang Apa
32 Pagkalumbos lang gid nanda, may gindara kay Jesus nga sangka tawo nga apa tungud hay nasab-an dya kang demonyo. 33 Kang napagwa run ni Jesus ang demonyo, makahambal run ang apa. Natingala gid ang mga tawo kag nagkuon sanda, “Halin pa kauna wara gid kita ti may nakita nga pareho kadya sa bilog nga Israel.”
34 Pero ang mga Fariseo tana nagkuon, “Ang pangulo kang mga demonyo amo ang nagtugro kana kang gahum sa pagpanabog kang mga demonyo.”
Naluoy si Jesus sa mga Tawo
35 Naglibot si Jesus sa tanan nga mga kabanwahanan kag mga kabaryohanan. Nagpanudlo tana sa mga sinagoga, kag nagpangwali kang Mayad nga Balita nahanungud sa paghari kang Dios, kag nagpang-ayad kang mga tawo nga may nagkalain-lain nga mga masakit kag balatian. 36 Kang makita na ang duro nga mga tawo, naluoy gid tana kananda tungud nga nabudlayan gid sanda kamayad kag wara ti may nagabulig kananda. Pareho sanda kang mga karnero nga wara ti manugbantay. 37 Gani nagkuon tana sa anang mga disipulo, “Duro ang aranyun, pero gamay lang ang manug-ani. 38 Gani magpangamuyo kamo sa tag-iya kang aranyun nga magpadara tana kang mga manug-ani sa pag-ani kang anang aranyun.”