3
Lo ya pirngi dingwa mambuno
Ene Galesia yomba du erikwa! Yesus Krais endi-prak mina goglkwa i no ombunodi tomgo ene kaima kanigwa mereyegl pangwa. Ba yomba ira ene bakagl tongo nomano du orume? Na taragl suwara ta pre ene krapogl tenaglka: Ene God Spiritmo ingwa i lo dumere ere imo mo kamambuno wakai dumgo pirtre pirngi dimara i ime? Ene kaima du erim kana! Ene komnaiye kana God Spiritmo yombuglo bogl tongo wakai wanmeglkwa ikra kondo ana enene yomburo mina kongun wakai erikwa mambuno i erme sidundinamnedi erimo? Ene komnaiye kana kamambuno pre yumbun merkinde ingwa, i ene yumbun yoko im-kana? Ba yumbun i yoko ta ikrikwa ana mambuno pangwa!* Ana God Spiritmo ene tendre te kimagl kanekane ene mina orkwa i Moses lo dumere ene erikwa pre ormo mo te kamambuno wakai pirtre pirngi dimara i mina orme?
Kamambuno pepa mina Abraham pre muno yegl beglko pangwa i ene pirkan eraglkwa: “Ye God wedi pirngi dungo, ana pirngi dumara i God eremogl Abraham yomba du-yene we dungwa.” Ana ene pirkan eraglkwa, God wedi pirngi dingwa yomba ye Abraham nangiglma meglkwa. Ana kamambuno pepa mina okuna God ka yegl dipanduglkwa; okuwo God eremogl Yomba Bina kamambuno kiurikwa God wedi pirngi dimbi ana ye yomba du-wakai we dinambuka. Ana yeglpre kamambuno wakai okuna God yegl dinongugl ende Abraham tongwa, “Ene mina makan koglkoglo yomba prapra God erewakai ere tenambuka.” Ana Abraham God wedi pirngi dungwa pre God wakai eretongwa, ipre yomba ta pirngi dinaglkwa ama God kuno yegl keunde wakai ere yombamo i tenambuka.
10 Yomba ta lo dumere kongunmo ere moran ana yomba i God mangaglmo mina suna moglkwa. Sraglpre, kamambuno pepa mina muno yegl beglko pangwa, “Yomba lo prapra pepa muno mina beglko pamere kongunmo ere moglkran, ana yomba i God mangaglmo mina suna moglkwa.” 11 Ana erme kaima wu pene ongwa, lo kongunmo mina God eremogl yomba du-wakai moglme ta dikrambuka. Sraglpre kamambuno pepa mina yegl dungwa, “Yomba pirngi dimara i keunde God eremogl yomba du-yene we dinan ana ye pirngi dingwa ipre kor-moraglkwa.” 12 Ba yomba lo sika singwa i ana God wedi pirngi dingwa i bogl usuwara pikrukwa. Ana kamambuno pepa yegl dungwa, “Yomba ta lo prapra dumere kongunmo sikasi eremoran ana ye lo i mina kor-morambuka inambuka.” 13 Ana nono lo dumere sika sikun, God mangaglmo ene inaglme dungwa ikra Krais indre ana nono toposi ikine endungwa. Sraglpre, kamambuno pepa mina yegl dungwa, “Yomba ta endi-prak mina wendigl pandraglkwa, i ye God mangaglmo mina moglkwa pre.” 14 Krais yegl orkwa i eran kade ana God ere wakai ere Abraham tenagledi ka dipanduglkwa ikra Yesus Krais mina kamambuno Yomba Bina tenambuka. Ipre nono pirngino mina Holi Spirit inaglmedi God ka dipanduglkwa ikra inamga.
Lo ya ka dipanduglkwa
15 Na angrima wagle, yomba embriyeno ta engenge ere-ere ounere i na dinaglka: Yomba suwo taragl ta erambugledi ka di wu suwara pi ana pepa mina prawedi muno bogl atne endimbir, ana yomba ta mane dikraglkwa te ka ta ama aine ditembi endekraglkwa. 16 Ana okuna God ka dipandigl Abraham ya gawamo tongwa. Ana kamambuno pepa mina okuna gawama merkinde pre ta dikrukwa, ba gawama suwarata pre dungwa, i ye kangiye “Krais”. 17 Ana na ka diga i mambunomo yegl pangwa: okuna kana God ka giglendi dipandigl Abraham tongwa. Ana buglayungu 430 ende wongo ana okuwo lo wu pendigl ongwa. Ana lo i God okuna kontrakmo i ta ikorugl endekrambuka, pre ka dipandiglkwa i pai moglkwa. 18 Ba lo mina God taragl wakai tongwa panan ana ye ka dipandiglkwa ikra mongomo paikrukwa. Yeglpre God ka dipanduglmara igle mina ye taraglmo wakai ikra Abraham tenambuka.
19 Yegl eran, ana lo mambunomo sraglmere pame? I God pirkan orkwa tandaglmeno ombunodi i-pene endinambuka pre lo pandigl tongwa. Lomo pai enan Abraham gawamo i plau dinambuka, ye mina ka dipandigl i diendungo pangwa, lomo i angelo wagle drano mina digo sunawom moglkwa ye di nono norkwa. 20 Yomba epigl suwo meglko yomba suwara ta sunawom moglkwa. Ba God yene ka dipandigl tongwa.
Lo nono sutno wakai moglkwa
21 Ana lo i eremogl God okuna ka dipanduglkwa ikra kunda ikine ere tomo? Kaima tamanga. Ipre lo tongwa i mina yomba prapra kor-moraglkwa pama dagl, ana lomo i mina yomba pinande erimbi ana God eremogl yomba du-yene we dungo. 22 Ba kamambuno pepa mina okuna yegl dipene endungwa; makandle yomba prapra tandaglme mina kane paimeglkwa. Ana ipre God taragl wakai tenagledi ka dipanduglkwa ikra Yesus Krais mina pirngi dimbi ana pirngi dinaglkwa yomba taragl wakai i inaglkwa.
23 Ba pirngi dingwa mambuno wu pene pikrukwa enge, lo mina nono kane pai umga ana erme pirngi dumga mambuno ikra ombunodi wu pendigl ongwa. 24 Ana lo nono sutno mogltre ana no auro ipi Yesus mina endinan ana pirngi dumun God nono yomba du-wakai we dinambuka. 25 Ana erme pirngi dinamga engemo yongwa. Ipre lo ta wakane nono sutno moglkrambuka.
Pirngi dumunara i mina nono God nangiglma mounga
26 Ene Yesus wedi pirngi dingwa i mina ene prapra God nangigle kaima meglkwa. 27 Te ene prapra baptais ere ana Yesus mina sidakagl meglkwa, igle mina ene eremogl Yesus gaglsuna mereyegl endingwa. 28 Ipre ene Juda ya Grik yomba moune dikraglkwa, te ene nigl-kongun yomba yoko ya yomba yoko wakan meglkwa yomba moune dikraglkwa, te yagl mo ambu moune dikraglkwa. Sraglpre, Krais mina ene yomba prapra suwara kaima meglkwa. 29 Yeglpre ene Krais yombama meglmbi ana ene Abraham gawama meglkwa, ipre God taragl wakai tenapre ka dipanduglkwa ikra ene inaglkwa.
* 3:4 Erme pir pogl singwa yomba tau, ka i yegl i yake teingwa, Holi Spirit ene mina suna taragl orkwa i ene ye pir kondim kana? Ba na pirka ene ta pir kondokrimedi kaniga. 3:6 Stat 15:6 3:8 Stat 12:3; 18:18; 22:18 3:10 Lo 27:26 3:11 Habakuk 2:4 3:12 Wok Pris 18:5 3:16 Stat 12:7; 13:15; 24:7