11
Akali Mona Palenge Dokona Yulu
Pingi Doko
Embena kana mone dokome yuu wakale wakale dupwana bisinase pepe. Pyuo karo yuu gii mendepa kamame konda pyuo manjeramopa poropiti kana nyere. Emba isa yuu dakena koo mende piramopa apa pyuo embone kara nare lao emba see nalene dokona embena kana dupwame bisinase wakale wakale pyuo byange wakale wakalena retape.
Doko kopa dupwana ipwa malu pisipala dokopa isa yuunya apu epenge. Dee isa mende lakange dokopa wangu paki panda pakirena pao lakao palenge doko mende pii napala isa lakao pelyamuli pyuo pao palenge. Emba ee wara pinya lao karo panda nenge manjo nyelana karo netape kopape porambaiyepe kandaro karare ramo mende wara pii nao dee nenge manja naoko piri. Embame enda wane ranjama yaki pingi doko soo nyii nange dopako pyuo Anatumi bange peparae pyuo waso reto yulu pyuo karenge dupwa soo nyii nare ingilyamo. Embena ee doko yangama alemanjipi laparaena wara piri. Dokona ee peparae elya pyuo andara panda mende yangama wara pirinyi doko kwaeyara dee alemanji wara pirinyi doko kapa andara lao see nange.