12
Mapwae Parangepe Dupwa Pii Soo Nyerami Doko
Yuu giipi ee kanape emba rae mai nalyo larene dupwa epapa naramopa emba parange yuu gii lete palu karo dokopa baame emba wasiyamo dokona lao suu pyaro karape. Dokopa apu petenge dupwa kakondo nisa paa naramopa neta rao yanga paupau lenge dupwape dee bui kanape dupwape embena lenge kambu dokona kopa papyuo iminjili lara. Dokopa enakana embena kimbu porai ingilyamo dupwa pyuku laowape embena kingi emba minyaro karamo dolapo walu walu laowape embena nenge dupwa kuki lama iki kararamopa nenge kapa naa nare dee embena lenge doko kopa papyuo iminjeramopa bange dupwa kapa pyuo kanda nare. Embena kale dokome makete yuunya karo pii laraminyi dupwa see nao karo muu laramo dokope laikuli pii laramo dokope kuki iki serenepape emba luu palirinyi dokopa yaka kenane pyaramo dokome lenge pyale rara. Emba kata kore pulyuo dupwana pakapala randa nyuo papyuo embena kyawa doko alowa pipala yaku epo emba ponga ponga papyuo emba wamba karo yulu pyuo nenge nao kata papyuo pelene dusipa mee ingyuo isa para.
Namwa kumapala dokopa karalu kararamano panda dokona paramanopa wambu dupwa ee lao kumanda pisirami. Dokopa embena kii puu kulingi doko roko lama ingyara. Dee lambe golome wasisi doko isa paramopa poro lara. Ipwa kamuo nyingi yuwale dokona pee warame wasisi doko puu karo malyapala ipwa kamuo nyingi puu londe doko rokwaramopa pee doko poro lao muu muu pira. Dokopa namwana yongo doko kapu kyuo isa yuu sinjimu dokona para. Imambu lete karenge Anatumi namwa jiyamo doko dee range baa keta para. Akali renge angi dupwana lao suu pingi dokome dopa lao, Peparae mee ingyuo penge. Renge mende pali nalyamo, leya.