11
Anatumi Banya Wambu Kamba Lenge Dupwa Mona Retenge
Kamongo dokome leya.
Isaraele wambu dupwa wane nyaŋana mendeke ingyuo kareyaminyi dokopa nambame mona reto kareyo.
Karo yuu Isipi yaki nyuo nambana waneŋe lao neta epena leyo.
Lapala nambame nakama epenako lao kyakale lao nyuo peyonopa
nakamame koo doko konda konda pyuo pyuo puu pao peyami.
Nambana wambumi mee bange anatu lao wasisi kingi Bealo doko mena pyao kiso maiyuo.
dee isa kanapeme wasisi dupwa rendamu pingi bange kiso maiyuoko pyuo kareyami.
Dopa piyaminyipape namba dakemeko Isaraele dupwa kata dopa pyuo pena dopa pyuo pena lao mana lamaiyuo
dee nambana kingi kapena reto minyuo papyuo piya.
Dopa piyunupape nakamame nambalyamo lao soo nyii nayami.
Nambame nakama anjiki pyuo mona reteyo.
Nambame nakama minyalyuo nyuo angapu punji punjirena karena lao reto kareyo.
Nakama peteyami dokona isa mata kui lao pisipala nenge piyu.
 
Nakama namba karo dokona kapu kyuo epa narama lao kamba letaminyi dokona Asiria wambu dupwame nakama rapu piraŋa yuu Isipi dokona kapu kyuo parami. Dokopa nakamana yuu taone dokona sukusa yanda piraminyipa taonena kame kambu dupwa pyao lalyuo buru bara para. Dopa piramopa nambana wambu dupwame rangena suu pingi doko angiŋi lao minyingi dokona lao nakama pyao kokwa soo nembara. Nakama namba mata julu jooko jilyaminyi. Dee nakama keta kenda silyamo dokome ee lao kararaminyipape mendeme nakama kiiramo minyalyuo nyii nara.
 
Isaraele wambu dupwa nambame nakama apa pyuo yaki nyuo kame soo kaeyarose?
Yuu taone Atama Sepoimipa pyao kokwa siyunuli pyuo nakama pyarose?
Namba nakama mona retapu doko mee ketae ketae reta nange dokona
nakama pyaro ingya nalyamo.
Dokona lao namba mee akali daa namba Anatu.
Nambana imbu singi dokome nakama randa jii naro
dee Isaraele wambu dupwa dee kamba pyao kokwa see naroko.
Namba doko ama Poo Pyasi ingyuo karo. Namba doko nakama role pyao karo.
Dokona namba imbu singi paleta nakama keta epa naro,
leya Kamongo dokome.
11:10—13:3 Kamongo banya wambu dupwa kando nakama koo keta parami lao reteya.