15
Antiɔsʋgbee -Lagɔnyɩma kpɛlɩa Moizɩɩ tite -gʋ
We bhla -bhlokpadɛ nya, nyɩma -tɔlʋa 'bhʋa Zudee -dʋdʋ -gʋ, 'ɩn wa yia Antiɔsʋ mnɩ. Da wa nynia -mɔ, wa yia -Lagɔbhelia gbʋ -mɩnɩɩ slolue bhli, wa nɛɛ: «Sa Moizɩɩ tite gbaa, wa 'pa nyɩma knɩ 'wʋ, a 'nɩ 'sa knɩ pla, a 'nɩ mneni a 'ka gbʋ 'wʋbhʋ!» Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ 'nɩ wa wɛlɩ -yɔŋwnu -gbaa, 'ɩn wa -yɔ wa 'sɔ yia wee gbʋ -mɩnɩ -gʋ kpɛlɩ bhabha. We 'gbʋ, wa yia Pɔlʋ, Banabasɩ -yɔ Antiɔsʋ -nyɩma tɔlʋa tie -Zeluzalɛmʋ, 'ɩn wa -yɔ -Zezuu tietienya -yɔ nyɩma kpasɩ 'ka wee gbʋ -mɩnɩ gba.
We 'gbʋ, wa mɩ mnɩmnɩe -gʋ, 'ɩn leglizɩ yia wa -yɔbɛ, 'ɩn wa yia wa yoo kwa. 'Ɩn wa yia Fenisi -yɔ Samalii -dʋdʋ -gʋ 'plɩlɩ, sa nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ plaa -Lagɔ, -zugba wa -yɔ we gbagbɩe mnɩ. 'Ɩn wee 'dɩzɔnʋ -mɩnɩ yia -Lagɔbhelia weee 'mʋna 'kadʋ 'wʋla.
Da wa nynia -Zeluzalɛmʋ, 'ɩn leglizɩ klaa, -Zezuu tietienya klaa, we -yɔ nyɩma kpasɩ yia wa 'lakpasu kpa. 'Ɩn -we -Lagɔ nʋa lɛ wa sɔ nya, wa yia we -sa 'bɩgʋdɩ nya -maa -yla.
Zuifʋʋ -zakpa -bhlo wa laa Falizɩnyɩma wa glaa -nyɩma tɔlʋa, -wa zʋa -Zezu dlɩ -gʋ -sɔa 'wʋ, 'ɩn wa nɛɛ: «-Lagɔnyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ, wa 'pa wa knɩ 'wʋ, 'ɩn wa gba wa -yla, wa zʋ Moizɩɩ tite 'nʋŋwɛ!»
-Lagɔnyɩmaa 'wlugbelie -Zeluzalɛmʋ
'Ɩn -Zezuu tietienya -yɔ nyɩma kpasɩ yia 'wlugbeli, wa 'ka wee gbʋ -mɩnɩ 'wʋsɩsalɩ. Wa kpɛlɩa kpokpo, Piɛlɩ -sɔa 'wʋ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Na bhelia, amɩaa 'dɛ -yi we 'ji nɩɩ, -Lagɔ ka -bha 'mɩ -sa aɩn glaa, we 'bɩ ka 'wʋgwlɛ, 'ɩn -wa 'nɩa Zuifʋ, ɩn 'ka wa -yla -Lagɔgbʋ gba, wa -ka we 'nʋ, wa 'ka -Zezu dlɩ -gʋ zʋ. -Lagɔ -ɔ -yia nyɩmaa dlɩ, ɔ ka we -slolu nɩɩ, -wa 'nɩa Zuifʋ, ɔ ka wa gbʋ -yɔŋwnu, 'ɩn ɔ yi 'yaa wamɩa Zuzu 'Pʋpa 'nyɛ, -amɩa 'bhisa. -Lagɔ 'nɩ nyɩmɛ 'wʋgbɩzɩ, -a -yɔ wa 'sɔ nyɩdɩ. -We ka gbʋ -wa, ɔ ka wa dlɩ -yɔwɔlʋ, wa ka -Zezu dlɩ -gʋ zʋʋ 'gbʋ. 10 'Ɩn -slɛɛn, lɛɛ -lu ka 'gbʋ a yla -Lagɔ la? 'Ɩn 'gba 'kadʋ -amɩaa dʋkpasɩ -yɔ -amɩaa 'dɛ 'nɩa mneni -a 'ka 'wʋbhu, 'ɩn a dɩ we -Zezuu 'bɩnɔnya 'wlua? 11 -Ɩnnya! -A dɩ we dlɩ 'wʋ nɩɩ, Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezuu 'nanɩɩ 'gbʋ, -a yia 'pʋ, wamɩa 'bhisa!»
12 Tɔʋn, nyɩma weee yia ŋwɛ 'mu, -zugba wa pʋlʋ Banabasɩ -yɔ Pɔlʋ 'sɔ yukwli. Gwɛdigbʋ -yɔ gbʋ 'kadɩ -Lagɔ nʋa lɛ wa sɔ nya -wa 'nɩa Zuifʋ nyɩdɩ, -zugba wa gba we waa nyɩma -yla.
*'Zake gbaa nyɩma -yla gbʋ
13 Da wa bhɩa gbagbɩe, 'ɩn *'Zake yia wɛlɩ 'wʋbhu, ɔ nɛɛ: «Na bhelia, a pʋlʋ 'mɩ yukwli. 14 Sa -Lagɔ ylaa tɩatɩa nyɩma 'nɩa Zuifʋ, 'ɩn ɔ yia -bha nyɩmaa -zakpa -bhlo -sa wa glaa, -maa 'ka ɔ -nʋ -zɛ, we gbʋ 'Simɔɔ gbaa -aɩn -yla. 15 'Ɩn wee wɛlɩ -mɩnɩ -yɔ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyaa wɛlɩ yia bhli -bhlo. Nɩɩ, we mɩ cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋɛ:
16 ‹Jejitapɛ nɛɛ:
«-Mʋʋ 'bɩgʋ,
lʋ na yia yia cɩ,
'ɩn -Davidɩɩ -budu bhlia,
ɩn 'ka we 'sʋbha lʋ.
Ɩn 'ka we 'sʋbha lʋ we 'ku -gʋ,
'ɩn ɩn 'ka we 'yligbeli.
17 'Ɩn nyɩmaa pnɩɩ weee yia Jejitapɛɛ 'yoo datalɩa.
Cɩɩn, nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ ɩn laa
wa 'ka na -nʋ -zɛ, ma -wa.»
18 -We Jejitapɛ gbaa mʋ mɩa dɛ.
Ɔ ka wee gbʋnya -mɩnɩ -slolu 'cɩn,
-mʋʋ 'bɩ ka 'wʋgwlɛ,
'ɩn 'sa ɔ mɩa we lɛnʋda.› »
19 'Zake yia we -gʋdɩɛ: «We 'gbʋ, -we na yɩa -yɔ, nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ, -wa plaa -Lagɔ, -a 'na sɩalɩ wa -nɩ. 20 Nɩɩ, -a cɛlɩ wa 'wʋɛ: wa 'na lili -zila -bʋbɔnɩmɛ -nɩ, we ka pʋɩn. 'Ɩn wa 'na nʋnʋ mʋtnɩgbʋ lɛ -nɩ. Nɩmɛ -we 'pɩɔn 'nɩa 'wʋtla, we -yɔ nɩmɛɛ 'pɩɔn -tʋkpa, wa 'na lili we -nɩ. 21 -We ka gbʋ -wa, bha bhlasabhla, nyɩma slolua Moizɩɩ tite 'gbe -bhlo -bhlo 'wʋ, -zugba wa zɛlɩ we -Lagɔbudunya zɔ, *Nyapɛylɩ weee nya.»
'Sɛbhɛ wa 'paa -Lagɔnyɩma 'nɩa Zuifʋ yoo
22 Tɔʋn, -Zezuu tietienya -yɔ nyɩma kpasɩ -yɔ leglizɩ weee yia wɛlɩ -bhlo bhlɩ nɩɩ, wa -sa -bha nyɩma wa glaa, 'ɩn wa 'ka wa -yɔ Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ tie Antiɔsʋ. 'Ɩn wa yia -bha Zudasɩ wa laa Balɩsabasɩ -yɔ Silasɩ -sa. Wamɩa nyɩma 'sɔ -manɩ, -bha -Lagɔbhelia zʋa wa. 23 'Sɛbhɛ wa cɛlɩa wa zʋa wa kwɛɛ we nʋkpla -wɛlɩ nɩ:
Amɩa, -amɩaa bhelia -Lagɔnyɩma 'nɩa Zuifʋ, -wa mɩa Antiɔsʋgbe nʋkplɛ, Silii -yɔ Silisi -dʋdʋ -gʋ, -amɩa -Zezuu tietienya -yɔ nyɩma kpasɩ saa aɩn fʋ.
24 -A ka 'nʋ nɩɩ, nyɩma ka -amɩaa -gbɛ 'bhʋ, 'ɩn wa yia amɩaa dlɩ sumanɩa mnɩ wa ŋwɛɛ wɛlɩnya nya. -Amɩa 'nɩ wa tie -mʋʋ 'wʋ. 25 We 'gbʋ, -a yia wɛlɩ -bhlo bhlɩ, 'ɩn -a yia -bha nyɩma -sa, -a 'ka wa tie. 'Ɩn wa 'ka -amɩaa jijli -talea Banabasɩ -yɔ Pɔlʋ yoo kwa amɩaa -gbɛ. 26 Waa nyɩma 'sɔ ka wa 'pʋpʋe dlɩ -sa, -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ lubhoo nʋnʋee 'gbʋ. 27 We 'gbʋ, -a yia Zudasɩ -yɔ Silasɩ tie amɩaa -gbɛ. 'Ɩn -we -a cɛlɩa aɩn 'wʋ da, wa 'ka we 'wʋsɩsalɩ aɩn -yla. 28 Nɩɩ, Zuzu 'Pʋpa -yɔ -aɩn 'sɔ 'nɩ 'yɩbha wa dɩ 'gba 'kadʋ aɩn 'wlu. Nɩɩ, titenya mɩa da, a zʋ we 'nʋŋwɛ, -gla -wa: 29 a 'na lili -zila -bʋbɔnɩmɛ -nɩ, we ka pʋɩn. Nɩmɛɛ 'pɩɔn -tʋkpa -yɔ nɩmɛ -we 'pɩɔn 'nɩa 'wʋtla, a 'na lili we -nɩ. 'Ɩn a 'na nʋnʋ mʋtnɩgbʋ lɛ -nɩ. A -ka we 'nʋŋwɛ zʋ, -zugba gbʋzɔnʋ a nʋa lɛ.
-A -sa aɩn fʋ.
-Zezuu tietienya nynia Antiɔsʋgbe 'wʋ
30 Wa 'tidea waa nyɩma -mnʋa -manɩ 'yi, 'ɩn -maa yia Antiɔsʋ mnɩ. Wa yia -Lagɔnyɩma weee 'wlugbeli, 'ɩn wa yia wee 'sɛbhɛ -maa yoo 'nyɛ. 31 Wa zɛlɩa wee 'sɛbhɛ, we yia wa 'mʋna 'wʋla, we nʋkplawɛlɩ ka wa 'kʋayli 'paa 'gbʋ. 32 Zudasɩ -yɔ Silasɩ -wa ka dɛ mɩa -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya nya, wa zʋa -Lagɔbhelia 'dɩ kpokpo, 'ɩn wa yia wa 'kʋayli 'pa, 'ɩn wa yia wa dlɩ latɛmanɩ. 33 'Ylɩ sanɩmɛ 'plɩa, 'ɩn -Lagɔbhelia yia wa 'yoo 'nyɛ -dlɔɔ. Wa yia -wa tiea zlɩmɛ wa -gbɛ lʋbhiti. [ 34 Nɩɩ, we nanɩ Silasɩ dʋdʋ ɔ 'ka wa -gbɛ -tʋ, 'ɩn ɔ yia -bha -tʋ.] 35 We bhla, Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ ka Antiɔsʋ -tʋ. Wa -yɔ nyɩmaa -zlo 'sɔ, -zugba wa slolu nyɩma, 'ɩn wa gba -Lagɔgbʋ.
Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ 'bhʋbhlʋa -yɔ
36 'Ylɩ sanɩmɛ 'plɩa, 'ɩn Pɔlʋ nɛɛ Banabasɩ -ylaɛ: «'Gbe weee -we nʋkplɛ -a -yɔ -Lagɔgbʋʋ gbagbɩe 'plɩa -a 'bhiti -mɔ lʋ. -A 'ka -amɩaa bhelia 'yɩ, -de sa wa mɩ -mɔɔ.» 37 Da wa mɩa mnɩda, *Zaan wa laa Malɩkɩ, Banabasɩ 'yɩbha wa -yɔ ɔ 'sɔ 'ka mnɩ. 38 'Ɩn Pɔlʋ 'nɩ we -yɔŋwnu, -we ka gbʋ -wa, Malɩkɩ ka zlɩmɛ wa 'bɩbhʋ Panfilii -dʋdʋ -gʋ, 'ɩn ɔ 'nɩ wa kwalɩ, wa -Lagɔlubho 'wʋ. 39 Kpɛlɩe 'kadʋ yia Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ nyɩdɩ -bho, 'ɩn wa yia -yɔbhʋbhlʋ. Banabasɩ yia Malɩkɩ 'wʋbhu, 'ɩn wa yia 'glʋ 'wʋbho, 'ɩn 'nyunyɩdɩdʋdʋ wa laa Siplʋ, wa yia we -gʋ mnɩ. 40 'Ɩn, Pɔlʋ -mɔɔ yia -bha Silasɩ -sa. 'Ɩn -Lagɔnyɩma yia -Lagɔ bhubhoe wa 'dɛ 'sɔɔ -nʋ nya, nɩɩ, Nyɩmaa -Kanyɔ nʋ wa 'nanɩ 'wʋ, 'bhie, wa yia mnɩ. 41 'Ɩn wa yia Silii -yɔ Silisi -dʋdʋ -gʋ 'plɩlɩ, -zugba wa -yɔ leglizɩnyaa 'kʋaylipapɩe mnɩ.