14
Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ mɩ Ikoniumʋ
Da Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ nynia Ikoniumʋ, 'ɩn wa yi 'yaa -mɛmɛ Zuifʋʋ -Lagɔbudu zɔ pla. Wa gbaa -mɔ -Lagɔgbʋ sa kpɛɛn kpɛɛn, Zuifʋ duun -yɔ -wa 'nɩa Zuifʋ, -maa yia -Lagɔ pla. Zuifʋ -wa 'nɩa -Lagɔgbʋ -yɔŋwnu, -maa 'bhua nyɩma -tɔlʋa -wa 'nɩa Zuifʋʋ dlɩ 'wʋ, 'ɩn wa 'ka -Lagɔbhelia -yla gbʋnyuu lɛnʋ. 'Ɩn Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ yia -mʋʋ bhla Ikoniumʋ -tʋ -daan, -zugba wa gba -Lagɔgbʋ, nyanɔ yabhlogbɔɔ 'nɩ wa 'wʋ -mɩ. 'Ɩn -Lagɔ yia wa se 'nyɛ, wa 'ka gwɛdigbʋnya -yɔ gbʋ 'kadɩ lɛnʋ. Wa gbaa ɔ 'nanɩɩ -gʋ gbʋ, 'ɩn -Lagɔ yia we -slolu nɩɩ, wa wɛlɩ mɩ gbʋzɔnʋ nya.
'Ɩn wee 'gbee nʋkpla -nyɩma yia 'wʋdɩ 'sɔ: tɔlʋa -zɛa Zuifʋʋ -nʋ, 'ɩn tɔlʋa yia -Zezuu tietienyaa -nʋ -zɛ. Zuifʋ -yɔ -wa 'nɩa Zuifʋ, we -yɔ wa 'yugalɩnya pʋpalɩa gbʋ, wa 'ka Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ 'klɩyɩe 'wʋpa, 'ɩn wa 'ka wa gbɔkʋ 'wʋbha. Da waa nyɩma 'sɔ 'nʋa gbʋ -mɩnɩ, 'ɩn wa yia -flii -bho. 'Ɩn wa yia Likaoni -dʋdʋʋ 'gbenya wa laa Lisɩtlɩ -yɔ Dɛlɩbʋ mnɩ, we -yɔ we kwesi -gbenya 'wʋ. 'Ɩn wa yi 'yaa -mɛmɛ -Lagɔgbʋ gba.
Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ mɩ Lisɩtlɩ
Nyɩmɛ yabhlo mɩ Lisɩtlɩ, ladɩda ɔ tʋa 'kɔmʋʋ, -we ka gbʋ -wa, ɔ bhʋ ka 'ku. 'Ɩn wee 'kukue wa gwalɩlɩa ɔ, ɔ tɩanʋ 'nɩ -slɔ nɔ. 'Ylɩ yabhlo nya, -zugba ɔ pʋlʋ Pɔlʋʋ wɛlɩ yukwli. 'Ɩn Pɔlʋ yia we -yɔyɩ nɩɩ, ɔ dlɩ mɩ -Zezu -gʋʋ 'gbʋ, ɔ mneni ɔ 'ka 'pʋ. 10 Pɔlʋ nɛɛ ɔ -yla wɛlɩ 'tɩtɛ nyaɛ: «-Ɩn sɔ 'wʋ, -ɩn 'yligbe -na bhʋ -gʋ tɩklɩɩ!» 'Ɩn ɔɔ nyɩmɛ yia 'wʋblu, ɔ yia nɔnʋe bhli -bha -bhlokpadɛ.
11 Gbʋnya Pɔlʋ nʋa lɛ da, nyɩmaa -zlo 'yɩa we -yɔ, 'ɩn wa yia 'wʋkpɩ Likaoni -nyɩmaa wɛlɩ nya: «-Lagɔnya ka nyɩma -zɛ, we ka -amɩaa -gbɛ lasibhli!» 12 Banabasɩ wa laa -Zeusʋ, 'ɩn Pɔlʋ -wa gbʋgbanyɔɔ 'gbʋ, wa yia -mɔɔ la Ɛlɩmɛsɩ. 13 -Lagɔ wa laa -Zeusʋ, we -budu 'yligbe wee 'gbee ŋwɛ -yɔ. 'Ɩn we bʋbɔnyɔ -yɔ bhligblɔnya yia yi, 'ɩn ɔ yia we -kpeli suu -bʋɩ nya. Ɔ -yɔ ɔ nyɩmaa -zlo 'yɩbha wa 'ka Banabasɩ -yɔ Pɔlʋ -zila -yɔ bʋbɔlʋ.
14 'Ɩn da -Zezuu tietienya Banabasɩ -yɔ Pɔlʋ 'nʋa wee gbʋ -mɩnɩ, 'ɩn wa yia wa 'wʋ *-bananya yla. 'Ɩn wa -yɔ gwagwɩe yia nyɩmaa -zlo glaa mnɩ 'wʋkpɩkpɩe nyaɛ: 15 «'Oo! Bheliaɩn, lɛɛ -lu ka 'gbʋ a nʋ 'sa? Nɩɩ, nyɩma -amɩa -mɩa 'ya amɩa 'bhisa. -Lagɔgbʋ -a yia aɩn -yla gbaa. Nɩɩ, a 'bhʋ -sini -kpʋanya -mɩnɩ 'bɩ, a 'bhiti 'yliyɔga -Lagɔɔ gbɛgbɛɩn! Mɔ nʋa yalɩ klaa, dʋdʋ klaa, gumunyu -yɔ we lʋ -lu weee lɛ. 16 Bha, bhlasabhla, -Lagɔ ka dʋdʋgʋ -nyɩma weee 'yitide, 'ɩn wa yia wa 'dɛɛ nʋʋ 'yoo bhli. 17 'Ɩn -mʋʋ bhla, -Lagɔ yia ɔ 'dɛ -slolu aɩn -yla, ɔ zʋzɔnʋlɛnʋe nya 'kɔmʋʋ: ɔ lʋalɩ yalɩnyu, 'ɩn amɩaa kpaa -li zʋa. 'Ɩn ɔ nyɛa aɩn lililu duun, ɔ yelia 'mʋna aɩn dlɩ zɔ.» 18 Banabasɩ -yɔ Pɔlʋ ka 'klɩ 'yɩ, 'ɩn wa yia gbʋ weee 'bɩgʋ 'plɩlɩ waa nyɩma -zlo -yla, nɩɩ, wa 'na bʋbɔlʋ wamɩa -nɩ, 'bhie -maa yia we -yɔŋwnu lʋgada.
19 We bhla Zuifʋnya 'bhʋa Antiɔsʋ Pisidii -yɔ Ikoniumʋ -dʋdʋ -gʋ, wa nynia Lisɩtlɩ, 'ɩn wa yia nyɩmaa -zlo lʋbho. 'Ɩn wa yia -maa dlɩ 'wʋbhu, 'ɩn wa yia Pɔlʋ gbɔkʋ 'wʋbha, wa 'ka ɔ 'bhaa 'gbʋ. 'Bhie, wa yia ɔ 'gbe -gnima kwa, wa mɩa dlɩɩ nɩɩ, ɔ ka tlɩ. 20 'Ɩn da -Lagɔnyɩma gbelia Pɔlʋ, ɔ yia 'wʋsɔ, 'ɩn ɔ yia wee 'gbe nʋkplɛ lʋmnɩ. -Mʋʋ zlɩ zlɩa, 'ɩn ɔ -yɔ Banabasɩ 'sɔ yia Dɛlɩbʋ mnɩ.
Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ 'bhitia lʋ Silii -dʋdʋ -gʋ
21 Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ gbaa -Lagɔgbʋ Dɛlɩbʋgbe nʋkplɛ, 'ɩn nyɩma duun yia -mɔ -Lagɔ pla. 'Bhie, wa yia lʋbhiti Lisɩtlɩ, Ikoniumʋ, we -yɔ Antiɔsʋ Pisidii -dʋdʋ -gʋ. 22 'Ɩn wa tɛmanɩa -Lagɔnyɩmaa dlɩ la, -zugba wa pa wa 'kʋayli, nɩɩ, wa zʋ dlɩ gege. 'Ɩn wa nɛɛ wa -ylaɛ: «We mɩ nɩɩ, -a 'plɩlɩ sɩasɩe duun lʋ 'bhie, -a 'ka *-Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe zɔ pla.» 23 'Ɩn Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ yia nyɩma kpasɩ lapalɩ *leglizɩ -bhlo -bhlo zɔ. Wa plaa 'sun, wa bhubhoea -Lagɔ, 'bhie, wa yia waa -Lagɔnyɩma -wa zʋa -Lagɔ dlɩ -gʋ, -Lagɔ kwɛɛ zʋ.
24 -Mʋʋ 'bɩgʋ, wa 'plɩlɩa Pisidii -dʋdʋ -gʋ, 'ɩn wa yia Panfilii nyni. 25 Wa gbaa -Lagɔgbʋ Pɛlɩzɩgbe nʋkplɛ, -mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn wa yia Atalii mnɩ. 26 -Mɔ wa -gblaa 'glʋ 'wʋ Atalii, 'ɩn wa yia Antiɔsʋ lʋbhiti Silii -dʋdʋ -gʋ. -Mɔ wa zʋa zlɩmɛ wa -Lagɔɔ 'nanɩ kwɛɛ, lubho -we wa bhɩa da nʋnʋee 'gbʋ.
27 Da wa nynia Antiɔsʋ, 'ɩn wa yia leglizɩ weee 'wlugbeli. -We weee -Lagɔ nʋa lɛ wa sɔ nya, 'ɩn sa -Lagɔ -kalɩa -wa 'nɩa Zuifʋ -yla 'yoo, 'ɩn -maa 'ka 'ya -Lagɔ pla, wa yia we -sa 'bɩgʋ dɩ nya. 28 'Ɩn Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ yia Antiɔsʋ -tʋ -daan -Zezuu 'bɩnɔnya nya.