13
Zuzu 'Pʋpa tiea Banabasɩ -yɔ Sɔlʋ
Antiɔsʋʋ leglizɩ 'wʋ, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya -yɔ nyɩmaa gbʋslolunya mɩa -bha. Wa ŋnɩ nɩ: Banabasɩ, 'Simeɔɔ wa laa nyɩmɛ -ylukpa, Silɛnɩyu Lusiusʋ, nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ Ewlodʋ Antipasɩɩ jijli -tale Manaɛɛ -yɔ Sɔlʋ. 'Ylɩ yabhloo zlɩ, da wa mɩa -Lagɔ bhubhoeda, -zugba wa pla 'sun, Zuzu 'Pʋpa nɛɛ wa -ylaɛ: «A -sa -bha Banabasɩ -yɔ Sɔlʋ wa 'dɛ saa, lubho -we ka 'gbʋ ɩn yia wa la, wa 'ka we nʋ.» Wa yia 'sun -plada -yɔ -Lagɔ -bhubhoeda -tʋ. -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn wa yia Banabasɩ -yɔ Sɔlʋ sɔ 'wluo lapalɩ, 'bhie, wa yia wa 'yitide, 'ɩn wa yia mnɩ.
Zuzu 'Pʋpa tiea Banabasɩ -yɔ Sɔlʋ, 'ɩn wa yia Selusii mnɩ, -bha wa 'bhua 'glʋ 'wʋ. 'Ɩn 'nyunyɩdɩdʋdʋ wa laa Siplʋ, wa yia -mɔ mnɩ. Da wa nynia Salaminɩ, 'ɩn wa yia -Lagɔgbʋʋ gbagbɩe bhli Zuifʋʋ -Lagɔbudunya zɔ. 'Zan Malɩkɩ -yɔ wa 'sɔ mɩ, -zugba ɔ sa wa 'wʋ.
Wa -dɩa 'nyunyɩdɩdʋdʋ 'wʋ, 'ɩn wa yia Pafɔsʋgbe nʋkplɛ nyni. -Mɔ wa -yɔ -dlabhia -lɛnʋnyɔ yabhlo wa laa Baalɩ -Zezu gbelia. Zuifʋ, -ɔ laa ɔ 'dɛ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ, mɔ -wa. 'Nyunyɩdɩdʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ Sɛlɩjiusʋ Pɔlusʋʋ -gbɛ ɔ -dɩlɩa la, 'ylimnanyɔ mɔ. Ɔɔ dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ laa Banabasɩ -yɔ Sɔlʋ, ɔ 'yɩbha ɔ 'ka -Lagɔwɛlɩ 'nʋʋ 'gbʋ. Nɩɩ, -dlabhia -lɛnʋnyɔ wa laa glɛkɩwɛlɩ 'wʋ Elimasɩ, -mɔɔ 'nɩ 'yɩbha, 'nyunyɩdɩdʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ ŋwnu -Lagɔgbʋ -yɔ, we 'gbʋ ɔ yia Banabasɩ -yɔ Sɔlʋ tʋ dɩlɩ. Zuzu 'Pʋpa yea Sɔlʋ wa la 'yaa *Pɔlʋ, ɔ ylaa ɔɔ Elimasɩ 'yliya 'wʋ tenyii, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: 10 «-Dawli bhabha -yɔ 'nyii -kanyɔ, 'Kuzuu 'yu, -ɔ -wa gbʋzɔnʋ weee tʋnyɩmɛ! -Ɩn 'nɩa -Lagɔɔ lɛnʋgbʋʋ da 'wʋlasalɩe 'yligbelia yii? 11 -Slɛɛn -ɩn pʋ yukwli: Jejitapɛ yia -mɩ bhɩtɩa, -ɩn 'ka 'lɔ. 'Ɩn -ɩn 'na 'ka 'ylʋ -yɔyɩ bhla yabhlo nya.»
-Bha -bhlokpadɛ, Elimasɩ 'lɔa, 'ɩn ɔ yia nikpise 'wʋ -tʋ, -zugba ɔ bhubhuli sɔ la, nyɩmɛ -ɔ 'kaa ɔ sɔ lakpaa datalɩe nya. 12 Da 'nyunyɩdɩdʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ 'yɩa -we 'plɩa -yɔ, 'ɩn ɔ yia -Lagɔ -plagbʋ -yɔŋwnu. 'Ɩn -Lagɔgbʋ wa mɩa -sloluda, we yia ɔ dlɩ kwɛzɩ bhabha.
Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ 'sɔ mnɩa Antiɔsʋ Pisidii -dʋdʋ -gʋ
13 Pafɔsʋgbe 'wʋ, Pɔlʋ -yɔ ɔ nɔnɔnya -bhoa 'glʋ 'wʋ, 'ɩn wa yia Pɛlɩzɩgbe nʋkplɛ mnɩ, Panfilii -dʋdʋ -gʋ. -Bha 'Zan Malɩkɩ 'bhʋa wa 'bɩ, 'ɩn ɔ yia -Zeluzalɛmʋ lʋmnɩ. 14 -Mʋʋ 'bɩgʋ, wa 'bhʋa Pɛlɩzɩ, 'ɩn wa yia Antiɔsʋ mnɩ Pisidii -dʋdʋ -gʋ, bhʋ -gʋ. Zuifʋʋ *Nyapɛylɩ nya, 'ɩn wa yia -Lagɔbudu zɔ pla, 'ɩn wa yia ladɩ. 15 Da wa bhɩa tite -yɔ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyaa 'sɛbhɛ zɛlɩzɛlɩe, 'bhie, -Lagɔbuduu -cɩan nɛɛ Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ -yla: «Bheliaɩn, we -ka gbʋ a 'ka gba, 'ɩn a 'ka nyɩmaa dlɩ latɛmanɩ, a mneni a 'ka we gba!»
16 Pɔlʋ -sɔa 'wʋ, ɔ 'paa sɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ: «Izlaɛlɩɩ nyɩma, amɩa bʋbɔa -Lagɔ, a pʋlʋ 'mɩ yukwli! 17 Izlaɛlɩnyɩmaa -Lagɔ -sa -bha -amɩaa dʋkpasɩ, 'ɩn ɔ yia wa zumanɩ da laga 'wʋ Ezipʋtʋ -dʋdʋ -gʋ. 'Bhie, ɔ yia wa Ezipʋtʋ -sa ɔ 'tɩtɛ nya. 18 'Ɩn ɔ yia wa zʋ dʋdʋ bɛblɛɛ -gʋ, we mneni we 'ka -zʋʋ glʋ 'sɔ ŋwɛɛ nyni. 19 'Ɩn ɔ yia zʋa gbesɔ lasa Kanaa -dʋdʋ -gʋ. 'Ɩn ɔ yia -maa dʋdʋ ɔ nyɩma 'wʋladlili, 'ɩn we yia -maanʋ -zɛ. 20 -Mʋʋ li -zʋʋ 'wlu sɔ -zʋʋ glʋ 'sɔ 'ya kugbua (450).
«'Bhie, ɔ yia -amɩaa dʋkpasɩ gbʋwʋbhunya 'nyɛda -tʋ tɩklɩɩ, 'ɩn we yia -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ Samuɛlɩɩ bhla ylɩ.
21 «-Mʋʋ 'bɩgʋ, -amɩaa dʋkpasɩ yia -Lagɔ wa 'wlulapɩlɩnyɔ -zlalɩ. 'Ɩn -Lagɔ yia wa Kisɩɩ 'yu Saulʋ 'nyɛ, Bɛzamɛɛɛ zʋaylinyɩmɛ nya. -Mɔɔ pɩlɩ wa 'wlu la -zʋʋ glʋ 'sɔ. 22 -Mʋʋ 'bɩgʋ, -Lagɔ -saa Sɔlʋ kwnɛɛ, 'ɩn ɔ yia -Davidɩ ɔ 'bɩgʋpalɩ. 'Ɩn -Lagɔ nɛɛ -Davidɩɩ daaɛ: ‹Ɩn ka -Zeseee 'yu -Davidɩ 'yɩ na dlɩɩ da -nyɩmɛ nya. -We weee ɩn 'yɩbhaa, lɛ ɔ yia we nʋa.›
23 «-Davidɩɩ zʋaylinyɩmɛ yabhlo -wa -Zezu, 'mɔ -Lagɔ -saa -bha *Izlaɛlɩɩ Gbʋwʋsanyɔ nya. Sa ɔ gbaa zlɩmɛ we 'sa. 24 -Zezuu yiyie 'yu, Zaan yia Izlaɛlɩnyɩma weee la. Ɔ nɛɛ wa -yla: ‹A 'bhiti amɩaa dlɩ, 'ɩn wa 'ka aɩn batizee.› 25 Da Zaan mɩa ɔ lubhoo 'wlu 'bhada, 'ɩn ɔ nɛɛ: ‹Amɩa dlɩɩ, nyɔɔ ɩn -mɩa? -Lagɔɔ -Bhasanyɔ, -ɔ a mɩa wʋda we 'nɩ -amɩ. A -talɩ, yia ɔ yia 'mɩ lʋʋ, 'ɩn, ɩn 'nɩ we 'klʋ -ka ɩn 'ka ɔ -sakwlaa 'llukpe -blo.›
26 «Na bhelia, amɩa Ablaamʋʋ zʋaylinyɩma, 'ɩn amɩa mɩa -seli -Lagɔ bʋbʋee 'gbʋ, -a 'dɛ weee -yla -Lagɔ 'paa nyɩmaa gbʋwʋsawɛlɩ -mɩnɩ yoo. 27 Nɩɩ, -Zeluzalɛmʋ -nyɩma -yɔ wa 'yugalɩnya 'nɩ -Zezu yibheli *nyɩmaa Gbʋwʋsanyɔ nya. 'Ɩn -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyaa wɛlɩ -we wa zɛlɩa Zuifʋʋ Nyapɛylɩ weee nya, wa 'nɩ -mʋʋ 'wʋlanʋ. 'Ɩn wa yia we lɛnʋe gbalɩ -Zezuu 'bhabhɩe nya. 28 'Ɩn wɛlɩ -we -gʋ wa 'kaa ɔ 'bha wa 'nɩ we 'yɩ. 'Ɩn wa nɛɛ Pilatɩ -yla, -mɔɔ 'bha ɔ. 29 -We -Lagɔsɛbhɛ gbaa -Zezuu daa, wa bhɩa we lɛnʋe, wa -saa ɔ *su -gʋ, 'ɩn wa yia ɔ gbawla 'wʋ ladɩ. 30 'Ɩn -Lagɔ yia ɔ 'wʋbhu tlɩtlɩnya glaa. 31 'Ɩn nyɩma -wa -yɔ -Zezu 'sɔ 'bhʋa Galilee -dʋdʋ -gʋ, 'ɩn wa yia -Zeluzalɛmʋ mnɩ, ɔ ka ɔ 'dɛ -maa 'klʋslolu 'ylɩ duun nya. -Maa mɩa -slɛɛn ɔ gbʋdayɩnya, -zugba wa -yɔ ɔ gbʋ -gbagbɩe mnɩ Izlaɛlɩnyɩma -yla.
32 «'Ɩn gbʋzɔnʋ -we -Lagɔ gbaa zlɩmɛ -amɩaa dʋkpasɩ -yla, 'mʋ -a yia aɩn -yla gbaa. 33 -Amɩa, wa 'yuoyua -yla -Lagɔ nʋa -slɛɛn we lɛ, -Zezuu 'wʋbhubhue nya tlɩtlɩnya glaa. We mɩ cɛlɩda Lʋʋsɛbhɛɛ lʋʋʋ 'sɔnʋ 'wʋɛ:
‹-Mɩ -wa na yu,
'ɩn we 'bhʋ -zɛɛn 'wʋ,
-amɩ -wa -na dide.›
34 -Lagɔ ka zlɩmɛ we gba. Nɩɩ, -Zezu ɔ yia 'wʋbhua tlɩtlɩnya glaa, 'ɩn ɔ 'na 'ka 'maslɛɛn tlɩ. 'Ɩn ɔ nɛɛ wee gbʋ -mɩnɩ daɛ:
‹-Mɔwlʋlu -zɔnʋnya ɩn gbaa ɩn 'ka -Davidɩ 'nyɛ,
'mʋ na yia aɩn 'nyɛa.›
35 We 'gbʋ, we mɩ 'ya cɛlɩda Lʋʋsɛbhɛɛ da yabhloɛ:
‹-Ɩn 'na 'ka -na -mɔwlʋnyɔ 'yitide
ɔ 'ka 'bhʋka 'wʋ zɛnɩ.›
36 Da nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ -Davidɩ -gaa 'yliyɔ, sa -Lagɔ 'yɩbhaa, 'ɩn ɔ yi 'saa ɔ lubho nʋ. Ɔ tlɩa, wa 'bhlua ɔ, ɔ dʋkpasɩ kwesi, 'ɩn ɔ yia zɛn.
37 «-Zezu 'nɩ glu zɛnɩ, -Lagɔ ka ɔ 'wʋbhu tlɩtlɩnya glaa. 38 Amɩa, bhelia, -a nɛɛ aɩn -ylaɛ: -Zezuu 'gbʋ -Lagɔ tɩa nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋ. 39 Nɩɩ, nyɔɔo nyɔɔ -ka -Zezuu gbʋ -yɔŋwnu, ɔ 'gbʋ -na gbʋnyuuu 'gba bhʋa -mɩ 'wlu. Moizɩɩ tite 'nɩ mneni we 'ka we aɩn 'wlu -sa. 40 A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ, gbʋ -we -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya gbaa, we yi aɩn ylɩ. 41 -Lagɔ nɛɛ:
‹A -talɩ gbʋʋ 'ylilatlilinya,
ŋwɛgaga sʋbha aɩn,
'ɩn a 'bhʋ la.
Nɩɩ, gwɛdigbʋ na yia lɛnʋa amɩaa bhla.
Wa -ka we 'dɩ aɩn -salɩ,
a 'na 'ka we la gbʋzɔnʋ.› »
42 Da Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ mɩa -Lagɔbudu zɔ 'tlada, 'ɩn wa nɛɛ wa -ylaɛ: «Amɩa -a bhubhoe, Zuifʋʋ Nyapɛylɩ -putu -ka nyni, a yi a 'ka wee gbʋ -bhloo 'dɛ gba -aɩn -yla!» 43 Wa bhɩa 'wlugbelie, Zuifʋʋ -zlo -yɔ nyɩma -putu -wa bʋbɔa Zuifʋʋ -Lagɔ, 'ɩn wa yia Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ yoo kwa. Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ mɩ wa -yla gbʋ -gbada, -zugba wa tɛmanɩ wa dlɩ la nɩɩ, wa 'na 'tideli -Lagɔɔ 'nanɩ 'yi -nɩ.
Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ gbaa gbʋ nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ -yla
44 Zuifʋʋ Nyapɛylɩ -putu nynia, -wa yia -Lagɔwɛlɩ yukwli pʋlʋa, we -tʋ 'wʋ -sɛ, wa 'ka wee 'gbee nʋkpla -nyɩma ŋwɛɛ nyni. 45 Zuifʋ 'yɩa nyɩmaa -zlo -manɩ -yɔ, 'ɩn zenyidlɩ yia wa 'wʋbho. 'Ɩn -we Pɔlʋ mɩa gbada, wa bhitia we saputu sa, -zugba wa vɛlɩ ɔ.
46 Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ nɛɛ wa -yla dlɩ 'tɩtɛ nyaɛ: «We mɩ nɩɩ, amɩa Zuifʋ -yla wa 'ka yaa -Lagɔgbʋ gba tɩa. 'Ɩn a mɩ we kwnɛɛ -sada, 'ɩn a nɛɛ amɩaa 'dɛ nya nɩɩ, 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, a 'nɩ we 'yɩyɩe 'klʋ -kaa 'gbʋ, nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ, wa gbɛgbɛɩn -a yia mnɩa!
47 «-We Jejitapɛ gbaa -aɩn -yla, mʋ nɩ:
‹Ɩn ka -mɩ 'yligbeli,
dʋdʋgʋ -nyɩma weee zlɩ nya.
'Ɩn, -ɩn 'ka nyɩma gbʋwʋsa wɛlɩ gba dʋdʋʋ da weee.› »
48 Da nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ 'nʋa wɛlɩnya -mɩnɩ, 'ɩn wa yia 'mʋna li, wa yia -Lagɔɔ 'ŋnɩ -mnɩnɩ ɔ wɛlɩ -zɔnʋʋ 'gbʋ. 'Ɩn -wa -Lagɔ -saa -bha 'cɩn, wa 'ka 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka 'yɩ, 'maa yia -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ.
49 'Ɩn Nyɩmaa -Kanyɔɔ wɛlɩ yia wee dʋdʋ weee -gʋ lamneni. 50 Zuifʋ 'paa 'ŋnɩmnɩ -ŋwnɩ -wa zʋa -Lagɔ -bha -yɔ 'gbee nyɩma 'kadɩɩ dlɩ yalɩ nɩɩ, wa palɩ Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ 'klɩyɩe 'wʋ. 'Ɩn wa yia -maa vu wa dʋdʋ -gʋ. 51 Da Pɔlʋ -yɔ Banabasɩ 'kaa wee 'gbe nʋkplɛ 'bhʋ, 'ɩn -maa yia -maa bhʋ -yɔ *-bhubhui gbɔtɔ wa 'gbʋ. 'Bhie, wa yia Ikoniumʋ mnɩ. 52 'Ɩn 'mʋna -yɔ Zuzu 'Pʋpa yia -Zezuu 'bɩnɔnya ye -mɔ Antiɔsʋ -dʋdʋ -gʋ.