12
Wa 'bhaa *'Zake, 'ɩn wa yia Piɛlɩ -kaslʋ 'wʋpa
We bhla, nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ Ewlodʋ bhlia leglizɩɩ nyɩma tɔlʋa 'klɩyɩe 'wʋpalɩe. 'Ɩn ɔ yia Zaaan bheli *'Zake 'bha tʋgʋgblɛ nya. 'Ɩn da ɔ 'yɩa we -yɔ nɩɩ, we nanɩ Zuifʋ dʋdʋ, 'ɩn ɔ yi 'yaa Piɛlɩ kpa, *'Floo -we 'nɩa gɔɔ -yɔ -kaa 'fɛtɩɩ bhla. Ewlodʋ kpaa Piɛlɩ, 'ɩn ɔ yia ɔ -kaslʋ 'wʋpa. 'Ɩn ɔ nɛɛ 'slʋja -mnʋaa -zakpa -mnʋa -yla, -maa -kʋ ɔ ŋwɛ. Ɔ 'yɩbha ɔ 'ka ɔ -yɔgbʋ 'wʋbhu nyɩma 'yu, *'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩɩ bhɩa zlɩ. 'Slʋja mɩ Piɛlɩ ŋwɛkʋda -kaslʋbudu zɔ, 'ɩn leglizɩ yia -Lagɔ bhubhoeda -tʋ tɩklɩɩ ɔ 'gbʋ.
-Lagɔɔ 'anzɩ -saa Piɛlɩ -kaslʋbudu zɔ
Ylɩ -we nya Ewlodʋ 'kaa Piɛlɩɩ -yɔgbʋ 'wʋbhu, we sabɔ, -zugba Piɛlɩ mɩ 'ylaa 'wʋ 'slʋja 'sɔ nyɩdɩ. Ɔ mɩ nɛtɛllukpe 'sɔ 'wʋ gbʋanda, -zugba -kaslʋbuduu ŋwɛkʋnya 'yligbe -kaslʋbudu ŋwɛɛ. -Bha -bhlokpadɛ Jejitapɛɛ 'anzɩ 'tlalɩa -bha -kaslʋbudu zɔ, 'ɩn zlɩ yia -mɔ slo. Ɔ zɩa Piɛlɩɩ bɛta yabhlo kwɛ, ɔ ganɔa ɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn -sɔ 'wʋ slʋɩ!» Tɔʋn, nɛtɛllukpenya yia Piɛlɩɩ sɔ 'wʋbhʋ, 'ɩn we yia laslo.
'Ɩn -Lagɔɔ 'anzɩ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn jɩ -na -jlaa, -ɩn -pla -na -sakwla 'bhʋ 'wʋ, -ɩn -gba we 'llukpe!» Piɛlɩ yia we 'nʋŋwɛ zʋ. 'Ɩn -Lagɔɔ 'anzɩ yia we -gʋdɩ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn -pla -na -bana 'wʋ, 'ɩn -ɩn yi 'mɩ 'bɩ.»
Piɛlɩ mɩ -Lagɔɔ 'anzɩ 'bɩ, 'ɩn ɔ yia -kaslʋbudu zɔ 'tla. -We -Lagɔɔ 'anzɩ mɩa lɛnʋda, ɔmɔ dlɩɩ we 'nɩ gbʋzɔnʋ, 'ylaa -ylada ɔ mɩa. 10 Wa zia -kaslʋbuduu ŋwɛkʋnyaa tɩanʋ -yɔ 'sɔnʋ -gʋ, 'ɩn nɛtɛ -klolo -we -galɩa 'gbe, 'ɩn wa yia we -yɔ nyni. Wee klolo -kalɩa we 'dɛ nya wa 'yu, 'ɩn wa yia 'tla. Wa kwaa yoo yabhlo -sɛ, tɔʋn, 'ɩn -Lagɔɔ 'anzɩ yia Piɛlɩ kwesi 'bhʋ.
11 Tɔʋn, -we 'plɩa Piɛlɩ yibhelia we 'ji, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ dlɩ zɔɛ: «-Slɛɛn na yɩ we -yɔ nɩɩ, gbʋzɔnʋ -wa: Jejitapɛ ka ɔ 'anzɩ tie, 'ɩn ɔ yia 'mɩ Ewlodʋʋ 'tɩtɛ kwɛɛ -sa. Gbʋnyuu Zuifʋ pʋpalɩa na 'gbʋ, 'ɩn ɔ yi 'yaa 'mɩ -mʋʋ zɔ -sa.»
12 Da Piɛlɩ 'nʋa wee gbʋ 'wʋla, 'ɩn ɔ yia Zaan wa laa Malɩkɩɩ 'nyaa Maliii -buduŋwɛɛ mnɩ. Da -Lagɔnyɩma duun gbelia 'wlu, -zugba wa bhubhoe -Lagɔ ɔ 'gbʋ. 13 Piɛlɩ bhlɩa -buduu klolo, lubhonʋŋwnɔ wa laa Wlodʋ, 'ɩn -mɔɔ yia -bha -talɩa yi. 14 Ɔ yibhelia Piɛlɩɩ wɛlɩ, ɔ mɩ 'mʋna lidaa 'gbʋ, ɔ 'nɩ -budu -kalɩ. 'Ɩn ɔ -yɔ gwagwɩe yia gbaa mnɩ nyɩma tɔlʋa -ylaɛ: «Piɛlɩ mɩ -buduŋwɛɛ!» 15 Wa nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Sabhɛ bhaa aɩn yɩ?» 'Ɩn ɔ nɛɛ wa -yla: «Gbʋzɔnʋ -wa!» Tɔʋn, 'ɩn wa nɛɛ: «-Zugba ɔ zuzu -wa!»
16 -Mʋʋ bhla, -zugba Piɛlɩ bhlɩa klolo -bhloo 'dɛ. Da wa -kalɩa -bha, wa 'yɩa ɔ -yɔ, 'ɩn ŋwɛgaga yia wa sʋbha. 17 'Ɩn Piɛlɩ yia wa -yla sɔ 'pa, a 'mu ŋwɛ. 'Ɩn sa Jejitapɛ wlelia ɔ -kaslʋbudu zɔ, 'ɩn ɔ yia we 'bɩgʋ gba wa -yla. 'Ɩn ɔ nɛɛ 'ya wa -ylaɛ: «A gba we 'Zake -yɔ -Lagɔbhelia tɔlʋa -yla.» 'Bhie, ɔ 'tlaa, 'ɩn ɔ yia da -putu mnɩ.
18 Da zlɩ zlɩa, 'ɩn 'slʋja yia gbugblolu, -zugba wa yɩbhalɩa yɩbhalɩa laɛ, lɛɛ -lu ylɩ Piɛlɩa. 19 Ewlodʋ nɛɛ wa -talɩ ɔ da. Wa -talɩa ɔ da, wa 'nɩ ɔ 'yɩ. 'Ɩn Ewlodʋ yia waa -buduu ŋwɛkʋ -slʋja layɩbha, 'ɩn ɔ nɛɛ wa 'bha wa.
-Mʋʋ 'bɩgʋ, ɔ 'bhʋa Zudee, 'ɩn ɔ yia Sezalee ladɩa mnɩ bhla -sɛlɛɛ -nʋ nya.
Ewlodʋ ka tlɩ
20 Tilɩ -yɔ Sidɔɔn -nyɩmaa lililu mɩa, Ewlodʋʋ dʋdʋ -gʋ we bhʋa. -Mʋʋ bhla, Ewlodʋ ka wa -yɔ 'cɛ 'palɩ. Wa bhlɩa wɛlɩ -bhlo, 'ɩn wa yia ɔ komii ŋwɛkʋnyɔ Blasɩtusɩ ɔ 'wʋkulu. 'Ɩn wa nɛɛ Ewlodʋ -ylaɛ: «'Wʋtʋtʋe -dlɔɔ -tʋ -aɩn nyɩdɩ.»
21 'Ɩn Ewlodʋ yia wa -yla 'ylɩ zʋ. Wee 'ylɩ nynia, ɔ yia ɔ 'ŋnɩmnɩ -bana 'wʋpla, 'ɩn ɔ yia ɔ gbʋwʋbhukpe 'wʋ ladɩ. 'Bhie, ɔ yia wa -yla gbʋ lapalɩ -zejila 'wʋ. 22 'Ɩn nyɩma yia 'wʋkpɩ: «-Lagɔ yabhlo mɩa dɛ gbada, -mɔɔ 'nɩ nyɩmɛ!» 23 Wee bhla -bhloo 'dɛ nya, Jejitapɛɛ 'anzɩ yia Ewlodʋ bhɩtɩ, ɔ 'nɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩ -mnɩnɩɩ 'gbʋ. 'Ɩn -mna yia ɔ li, 'ɩn ɔ yia tlɩ.
24 We bhla, -zugba -Lagɔwɛlɩ -yɔ -gʋwʋlaylimanɩe mnɩ, 'ɩn nyɩma nyɛ wa 'dɛ -Lagɔ yoo.
25 Da Banabasɩ -yɔ Sɔlʋ bhɩa wa lubho, 'ɩn wa yia -Zeluzalɛmʋ lʋbhiti. Wa yia 'Zan Malɩkɩ 'wʋbhu, 'ɩn wa -yɔ ɔ 'sɔ yia mnɩ.