11
*Pɔlʋ saa 'bɩgʋ dɩ -Zeluzalɛmʋʋ leglizɩ -yla
-Zezuu tietienya -yɔ -Lagɔbhelia -wa mɩa Zudee -dʋdʋ -gʋ ka 'nʋ nɩɩ, nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ, wa ka -Lagɔgbʋ -yɔŋwnu. Da Piɛlɩ yia lʋ -Zeluzalɛmʋ, -Lagɔnyɩma -wa mɩa Zuifʋ nya, 'ɩn -maa yia ɔ tʋ dɩlɩ. Wa nɛɛ: «-Ɩn ka nyɩma 'nɩa knɩ 'wʋ mɩɩ -gbɛ pla* , 'ɩn -ɩn -yɔ wa 'sɔ yia li!»
-Bha Piɛlɩ gbaa wa -yla, -we 'plɩa -bhlo -bhlo, we bhlili we gwedɩda, ɔ nɛɛ wa -yla: «'Ylɩ yabhlo nya, ɩn mɩ -Zopeegbe 'wʋ, da ɩn mɩa -Lagɔ bhubhoeda, 'ɩn -lu yabhlo -Lagɔ 'paa yoo yia na 'yli -gʋ yi. Wee 'yli 'wʋ, ɩn 'yɩa -lu yabhlo -yɔ, -zugba we sibhli la na gbɛgbɛɩn. Wee -lu 'wlʋ sa 'naa 'kadʋ. We mɩ lakpada we gwɩgwɩ -mnʋa 'yli, -zugba we bhʋ yalɩ, 'ɩn we yia 'mɩ kwesi nyni. Ɩn ylaa we nʋkplɛ tenyii, 'ɩn ɩn yia nɩma kaa 'lali -mnʋa klaa, -fliinɩma klaa, lagbizeli -nɩma klaa, 'zianya klaa -yɔyɩ. Tɔʋn, 'ɩn ɩn yia wɛlɩ yabhlo 'nʋ, we nɛɛ 'mɩ -yla: ‹Piɛlɩ, -ɩn -sɔ 'wʋ, -ɩn 'bha, 'ɩn -ɩn 'ka li!›
«'Ɩn ɩn nɛɛ: ‹'Ao, na -Kanyɔ, -ɩnnya! Ɩn -ka bhaa 'wlʋ, pʋɩnkalu -yɔ -na -gba 'nɩ -slɔ na ŋwɛɛ pla.›
«'Ɩn we 'sɔnʋ nya, wee wɛlɩ yia yalɩ 'bhʋ, 'ɩn we nɛɛ 'mɩ -yla: ‹-We -Lagɔ tɩa 'wʋ 'wlalaa nɩ, -mɩ 'na 'yɩlɩ we pʋɩnkalu 'bhisa -nɩ.› 10 We nʋ 'sa -zakpa ta. 'Bhie, we 'dɛ weee yia yalɩ lʋmnɩ.
11 «We bhla tɔʋn, nyɩma ta -wa 'bhʋa Sezalee, -wa wa tiea 'mɩ 'wʋ, -budu -we ŋwɛɛ ɩn mɩa, 'ɩn wa yia -bha nyni. 12 -Lagɔɔ Zuzu nɛɛ 'mɩ -ylaɛ: ‹-Ɩn 'na gbɩzɩlɩ nyɩma 'wʋ -nɩ, -ɩn -yɔ wa 'sɔ mnɩ.› -Amɩaa -Lagɔbhelia gbelibhlo -wa -yɔ 'mɩ 'sɔ yia da -seli nɩ, ma kwaa 'mɩ yoo Sezalee. 'Ɩn -a 'dɛ weee yia Kɔlʋnɛɩɩ -budu zɔ pla. 13 -We ylɩa Kɔlʋnɛɩ nɩ, ɔ yia we gba -aɩn -yla. Sa ɔ 'yɩa ɔ -budu zɔ -Lagɔɔ 'anzɩ 'yligbeda, 'ɩn -mʋʋ yia ɔ -yla gba: ‹-Ɩn tie nyɩma -Zopee, nyɩmɛ wa laa Simɔ Piɛlɩ, wa -yɔ ɔ 'sɔ 'ka yi. 14 Sa -ɩn 'kaa nʋ, 'ɩn -ɩn -yɔ -na -buduŋwɛɛ -nyɩma 'kaa gbʋ 'wʋbhʋ, ɔ 'ka -mɩ -yla we gba.›
15 «Da ɩn bhlia wa -yla gbʋ -gbagbɩe, 'ɩn Zuzu 'Pʋpa yia wa -gʋ lasibhli. Sa we 'sibhlia -amɩa -gʋ la we gwedɩlɩda, 'sa. 16 Tɔʋn, Nyɩmaa -Kanyɔɔ wɛlɩ ɔ gbaa zlɩmɛ, 'ɩn we yia 'mɩ dlɩɩ lasibhli: ‹*Zaan ka batizee 'nyu nya, nɩɩ, -Lagɔ 'ka aɩn batizee Zuzu 'Pʋpa nya.› 17 Zlɩ -a ŋwnua Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ gbʋ -yɔ, 'ɩn -Lagɔ yia ɔ Zuzu 'Pʋpa -aɩn 'nyɛ. 'Sa -Lagɔ 'nyɛ 'yaa wamɩa ɔ Zuzu 'Pʋpa. Nyɔɔ -amɩ mɩa, 'ɩn ɩn 'ka gba -we -Lagɔ 'kaa lɛnʋ, ɔ 'na nʋnʋ we lɛ -nɩa?»
18 -Lagɔnyɩma 'nʋa wɛlɩnya -mɩnɩ, 'ɩn we yia wa dlɩ zɔbɛlɩ -dlɔɔ. Wa -mnɩnɩa -Lagɔɔ 'ŋnɩ, 'ɩn wa nɛɛ: «Gbʋzɔnʋ -wa, nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ, -Lagɔ ka se wa 'nyɛ, wa 'ka wa dlɩ 'bhiti, 'ɩn wa 'ka 'yliyɔgagɩe -zɔnʋ 'yɩ.»
Antiɔsʋʋ -Lagɔnyɩma
19 Etiɛnɩɩ tlɩtlɩe 'bɩgʋ, 'ɩn wa yia -Lagɔnyɩma 'klɩyɩe 'wʋpalɩe bhli. 'Ɩn -maa yia lamneni da weee. Tɔlʋa mnɩ Fenisi, Siplʋ -yɔ Antiɔsʋ. 'Ɩn wa -ka -Lagɔgbʋ gbaa mnɩ, Zuifʋʋ 'dɛkpʋa -yla wa gbaa we. 20 -Mʋʋ bhla, Siplʋ -yɔ Silɛnɩɩ -Lagɔnyɩma tɔlʋa ka Antiɔsʋ yi, -zugba wa gba Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezuu gbʋzɔnʋ gbʋ, nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ -yla. 21 -Lagɔɔ 'tɩtɛ -yɔ wa 'sɔ mɩɩ 'gbʋ, nyɩma duun yia wa wɛlɩ -gʋ laŋwnunu. 'Ɩn wa yia wa 'dɛ -Lagɔ yoo 'nyɛ.
22 -Zeluzalɛmʋʋ *leglizɩ 'nʋa gbʋnya -mɩnɩ, tɔʋn, wa yia Banabasɩ tie Antiɔsʋ. 23 Da ɔ nynia -mɔ, sa -Lagɔ nʋa -Lagɔnyɩma 'nanɩ 'wʋ, ɔ 'yɩa we -yɔ, ɔ yia we 'mʋna li. 'Ɩn ɔ yia wa 'dɛ weee 'kʋayli 'pa, nɩɩ, wa -tʋ -Lagɔ 'wʋ dlɩ weee nya tɩklɩɩ. 24 Banabasɩ mɩ nyɩmɛ -zɔnʋ nya, Zuzu 'Pʋpa ka ɔ ye, 'ɩn ɔ kaa dlɩ. 'Ɩn we 'gbʋ nyɩmaa -zlo yi 'yaa -maa 'dɛ -Lagɔ yoo 'nyɛ.
25 -Mʋʋ 'bɩgʋ, Banabasɩ yia Sɔlʋʋ datalɩa mnɩ Talɩsɩ. 26 Da ɔ 'yɩa ɔ, 'ɩn ɔ -yɔ ɔ 'sɔ yia Antiɔsʋ yi. Wa 'dɛ 'sɔ li -bha -zʋ -bhlo waa -Lagɔnyɩmaa -gbɛ, -zugba wa slolu nyɩmaa -zlo dlɩ -zʋ gbʋ. Nɩɩ, Antiɔsʋgbe 'wʋ wa laa -Zezuu 'bɩnɔnya Kletiɛn tɩatɩa.
27 We bhla, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya tɔlʋa 'bhʋa -Zeluzalɛmʋ, 'ɩn wa yia Antiɔsʋ yi. 28 Wa 'yabhlo wa laa Agabusɩ -sɔa 'wʋ -Lagɔɔ Zuzu nya, ɔ nɛɛ, ŋwɔ 'kadʋ yia daylɩ yia dʋdʋ weee -gʋ. 'Ɩn wee ŋwɔ yia yi bhla -we nya Klodʋ mɩa nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋ nya. 29 'Ɩn, -Zezuu 'bɩnɔnya yia gbʋ pʋpalɩ nɩɩ, -ɔ -ka -mɩ -we ɔ -ka 'yɩ, ɔ wla we, wa 'ka we yoo 'pa, -Lagɔnyɩma mɩa Zudeee dʋdʋ -gʋ wa 'wʋsalu nya. 30 'Sa waa -Zezuu 'bɩnɔnya nʋa we. -We wa 'yɩa, 'ɩn wa yia we Banabasɩ -yɔ Sɔlʋ yoo 'nyɛ, 'ɩn -maa yia we leglizɩɩ nyɩma kpasɩ kwa Zudee.
* 11:3 Glɛkɩwɛlɩ nɛɛ «knɩplanya».