10
Kɔlʋnɛɩɩ 'ylikakɩe Sezalegbe 'wʋ
-Mɔ Sezalee, nʋkpasu yabhlo mɩ -mɔ, 'mɔ wa laa Kɔlʋnɛɩ. Wlɔmʋʋ 'slʋjaa 'wlu ta lʋ -slʋja glʋ gbu -zakpa -bhlo wa laa Italii -nyɩma, wa 'yugalɩnyɔ ɔ -mɩa. Nʋkpasu -mɔnɩ, -Lagɔ ɔ zʋa -bha. 'Ɩn ɔ -yɔ ɔ -buduŋwɛɛ -nyɩma sɔ sɔa -Lagɔ. Zuifʋʋ bobabhanya duun ɔ saa 'wʋ. 'Ɩn ɔ bhubhoea -Lagɔ 'kɔmʋʋ. 'Ylɩ yabhlo nya, jibheza, lɛlɩɩ tanʋ nya, -Lagɔɔ 'anzɩ yabhlo yia ɔ 'klʋtlalɩ ɔ 'yli 'wʋ. Kɔlʋnɛɩ yia we -yɔyɩ vaa. 'Ɩn -mʋʋ yia ɔ -gbɛ pla. 'Ɩn we nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Kɔlʋnɛɩ!»
Ɔ ylaa -Lagɔɔ 'anzɩ tenyii, 'ɩn -nyanɩgbɔ yia ɔ -kpalɩ. Ɔ nɛɛ we -ylaɛ: «Na -Kanyɔ, lɛɛ -lu we -ma?»
-Lagɔɔ 'anzɩ yia we 'bɩgʋpalɩ ɔ -ylaɛ: «-Na -Lagɔɔ bhubhoe wɛlɩ -yɔ zʋzɔnʋnya -ɩn nʋa bobabhanya -yla lɛ, -Lagɔ ka we gbʋ -yɔŋwnu. Ɔ 'nɩ -mɩ 'wʋdlʋ. -Ɩn tie dɛslɛɛn nyɩma -Zopee, nyɩmɛ yabhlo mɩ -bha, 'mɔ wa laa Simɔ Piɛlɩ. Wa -yɔ ɔ 'ka yi. -Zelibhanyɔ wa laa 'Simɔɔ, -ɔ ka -budu mɩa gumunyuu -gɔgɔ -gʋ nɩ, ɔ -gbɛ Piɛlɩ mɩa.» Da -Lagɔɔ 'anzɩ -we -laa ɔ wɛlɩ mnɩa, tɔʋn, 'ɩn Kɔlʋnɛɩ yia ɔ zɔlubhonʋnya 'sɔ -yɔ ɔ 'slʋjayu yabhlo mɩa ɔ lubho nʋda la. Nɩɩ, ɔɔ 'slʋjayu mɩa, -Lagɔ -mɔɔ zʋ 'yaa -bha. Gbʋ -we 'plɩa, ɔ gbaa we 'bɩgʋ wa -yla weee 'bhie, ɔ yia wa tie -Zopee.
Piɛlɩɩ 'ylikakɩe -Zopeegbe nʋkplɛ
We zlɩ zlɩa, da wa mɩa -slɔ 'yloogblʋ, 'ɩn wa mɩ -Zopee -yɔ cɩpada, -bha Piɛlɩ -gblaa -budu 'wlu* . Midiii gbɛgbɛɩn, ɔ -gblaa -mɔ, 'ɩn ɔ 'ka -Lagɔ bhubhoe. 10 -Slɛɛn, ŋwɔ 'bhaa ɔ, ɔ 'yɩbha ɔ 'ka li. Da wa mɩa ɔ -yla lililu pida, -bha -lu yabhlo -Lagɔ 'paa yoo yia ɔ 'yli -gʋ. 11 Ɔ 'yɩa yalɩ -yɔ ŋwɛ -kalɩda, -bha -lu yabhlo 'bhʋa -mɔ. Wee -lu mɩa, we 'wlʋ sa 'naa 'kadʋ, mʋ 'bhʋa yalɩ, nɛɛ -lu wa kpa la gwɩgwɩ -mnʋa 'yli, 'ɩn we yia kwli. 12 'Ɩn nɩma weee -we kaa 'lali -mnʋa klaa, lagbizeli -nɩma klaa, we -yɔ zia weee mɩ we 'wʋ. 13 Wɛlɩ yabhlo nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Piɛlɩ, -ɩn -sɔ 'wʋ, -ɩn 'bha, 'ɩn -ɩn 'ka li!»
14 Nɩɩ, Piɛlɩ 'palɩa we 'bɩgʋ: «'Ao! -Ɩnnya! Na -Kanyɔ, -we ka gbʋ -wa, ɩn 'nɩa -slɔ pʋɩnkanɩmɛ -yɔ -na -gba li.»
15 Wee wɛlɩ -bhlokpadɛ -zakpa 'sɔnʋ yia gba, we nɛɛ: «-We -Lagɔ tɩa 'wʋ 'wlalaa nɩ, -mɩ 'na 'yɩlɩ we pʋɩnkalu 'bhisa -nɩ.» 16 We 'plɩlɩ 'wʋ la -zakpa ta, 'ɩn wee -lu yia yalɩ lʋmnɩ.
17 Nɩɩ, -we ɔ 'yɩa dɛ ɔ 'yli 'wʋ, we 'ji Piɛlɩ 'yɩbhaa ɔ 'dɛ la, 'lee sa -mʋʋ 'ji 'ka -mɩa? Wee bhla nɩ nya, nyɩma -wa Kɔlʋnɛɩ tiea, wa yia 'Simɔɔɔ -budu -yɔlayɩbha. Nɩɩ, -slɛɛn wa mɩ ɔ -buduu klolo ŋwɛɛ. 18 Wa laa, 'ɩn wa yia layɩbha: «'Lee -budu nɩ ŋwɛɛ Simɔ Piɛlɩ mɩa yɩ?»
19 Piɛlɩ mɩ -slɔ -we ɔ 'yɩa ɔ 'yli 'wʋ, we 'ji -gʋ 'wlukʋʋn lapʋpalɩda, -bha -Lagɔɔ Zuzu gbaa ɔ -ylaɛ: «-Ɩn -talɩ, nyɩma ta mɩ -na da -talɩda. 20 -Ɩn -sɔ 'wʋ, -ɩn 'sibhli la. 'Ɩn -ɩn 'na kpekeli -nɩ, -ɩn -yɔ wa 'sɔ mnɩ, -amɩ tiea wa.»
21 Piɛlɩ 'sibhlia la, 'ɩn ɔ nɛɛ waa nyɩma -ylaɛ: «Nyɩmɛ yabhloo da a mɩa -talɩda yɩ? -Amɩ -wa. -A 'nʋ -mɔ? Lɛɛ gbʋ 'wʋ a yi -nya?»
22 Wa nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Kɔlʋnɛɩ -ɔ -wa Wlɔmʋʋ 'slʋjaa glʋ gbuu 'yugalɩnyɔ nɩ, mɔ tiea -aɩn. Nyɩmɛ tɩklɩɩ -wa, 'ɩn ɔ zʋa -Lagɔ 'nʋŋwɛ. Zuifʋʋ dʋdʋ -gʋ -nyɩma weee saa ɔ zʋzɔnʋʋ 'dɩ. 'Ylɩ yabhlo nya, -Lagɔɔ 'anzɩ yabhlo yia ɔ 'tʋlʋa yi. Nɩɩ, ɔ tie -mɩ nyɩma 'wʋ. Wa la -mɩ, -ɩn yi ɔ -gbɛ, 'ɩn wɛlɩnya -ɩn 'kaa gba, ɔ 'ka we yukwli pʋlʋ.» 23 Tɔʋn, Piɛlɩ yia wa 'wʋbhu ɔ 'lakpanya nya, 'ɩn wa yia ɔ -gbɛ -gʋ.
Zlɩ zlɩa, 'ɩn Piɛlɩ yia 'wʋsɔ. 'Ɩn ɔ -yɔ wa 'sɔ yia mnɩ. -Lagɔbhelia -tɔlʋa -wa mɩa -Zopee, -maa yia wa yoo kwa. 24 We zlɩɩ 'sɔnʋ zlɩa nɩ, 'ɩn wa yia Sezalee nyni. Kɔlʋnɛɩ ka ɔ -buduŋwɛɛ -nyɩma -yɔ ɔ jijli -talea la. Wa ka 'wlugbeli ɔ -budu zɔ, -zugba wa wʋ Piɛlɩ. 25 Da Piɛlɩ nynia Kɔlʋnɛɩɩ -buduŋwɛɛ, ɔ 'ka plaa yi, -bha Kɔlʋnɛɩ yia ɔ yoo -saa. 'Ɩn ɔ yia 'wʋkwli tenyii, ɔ 'ka Piɛlɩ fʋsa, -mɔɔ 'nʋŋwɛzʋzʋe nya. 26 'Ɩn Piɛlɩ yia ɔ 'wʋbhu. Ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn -sɔ 'wʋ, nɩɩ, nyɩmɛ -amɩ -mɩ 'ya.» 27 'Bhie, ɔ yia gbada -tʋ Kɔlʋnɛɩ nya. 'Ɩn ɔ yia -budu zɔ pla. Piɛlɩ yia nyɩmaa -zlo -yɔyɩ 'wlugbelida. 28 Ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «A -yi we 'ji nɩɩ, we se 'nɩ Zuifʋ -yla -mɩ, ɔ -yɔ -ɔ 'nɩa -Lagɔ -yi 'ka ladɩ. 'Ɩn ɔ 'nɩ we se -ka, ɔ 'ka -mɔɔ -budu zɔ pla. -Lagɔ ka 'mɩ we 'klʋslolu nɩɩ, ɩn 'na ylalɩ nyɩmɛ yabhlogbɔɔ pʋɩnkanyɔ -yɔ titinanyɔ 'bhisa -nɩ. 29 We 'dɛɛ 'gbʋ, da a laa 'mɩ, 'ɩn ɩn yia yi, 'ɩn ɩn 'nɩa -gla zʋ. -We ka 'gbʋ a yia 'mɩ la, ɩn 'yɩbha ɩn 'ka we 'nʋ.»
30 Kɔlʋnɛɩ yia we 'bɩgʋpalɩ: «We 'ylɩ -mnʋa nɩ, wee lɛlɩ -bhlokpadɛ nya, 'ylʋgbagbʋ lɛlɩɩ tanʋ nya, ɩn mɩ -Lagɔ bhubhoeda na 'dɛɛ -gbɛ. -Bha -bhlokpadɛ nyɩmɛ yabhlo kaa lɩlɩbana 'wʋ tlalɩa 'mɩ 'klʋ. 31 'Ɩn ɔ nɛɛ 'mɩ -ylaɛ: ‹Kɔlʋnɛɩ, -Lagɔ ka -na -Lagɔɔ bhubhoe wɛlɩ -yɔŋwnu. Ɔ 'nɩ zʋzɔnʋ -we -ɩn nʋa bobabhanya -yla lɛ 'wʋdlʋ. 32 -Ɩn tie nyɩma -Zopee, Simɔ Piɛlɩɩ -gbɛ wa -yɔ ɔ 'ka yi. -Zelibhanyɔ wa laa 'Simɔɔ, -ɔ ka -budu mɩa gumunyuu -gɔgɔ -gʋ nɩ, ɔ -gbɛ Piɛlɩ mɩa.› 33 -Bha -bhlokpadɛ ɩn tiea nyɩma, wa mnɩ -mɩ 'bʋ, 'ɩn -ɩn yia yiyigbʋ -yɔŋwnu. -A 'dɛ weee mɩ -slɛɛn -seli -Lagɔ 'yu, -a 'ka -we Nyɩmaa -Kanyɔ zʋa -mɩ ŋwɛɛ yukwli pʋlʋ.»
Piɛlɩ gbaa Kɔlʋnɛɩɩ -buduŋwɛɛ
34 Tɔʋn, Piɛlɩ 'bhua wɛlɩ 'wʋ, 'ɩn ɔ nɛɛ: «-Slɛɛn, ɩn ka we 'jiyibheli gbʋzɔnʋ sa nɩɩ, -Lagɔ'ɔ gbɩzɩ nyɩma 'wʋ. 35 Nɩɩ, wɛlɩɩ -gnʋ -bhlo -bhlo 'wʋ, nyɩmɛ -ɔ zʋa -Lagɔ 'nʋŋwɛ, 'ɩn ɔ nʋa gbʋ tɩklɩɩ lɛ, mɔ nanɩa -Lagɔ dʋdʋ. 36 -Lagɔ ka ɔ wɛlɩ Izlaɛlɩnyɩma yoo 'pa. Nɩɩ, wɛlɩ -zɔnʋ -wa. 'Ɩn -Zezu Klisɩɩ 'gbʋ, -a 'ka 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ 'yɩ -Lagɔɔ -gbɛ. Ɔɔ -Zezu -wa nyɩma weee -Kanyɔ. 37 Bhla -we nya 'Zan *-Batisɩ gbaa nyɩma -yla: ‹A yi, ɩn 'ka aɩn batizee›, we bhla wee wɛlɩ -mɩnɩ dɩa gwe Galilee. 'Ɩn, -mʋʋ 'bɩgʋ, -we nʋa lɛ Zudee -dʋdʋ -gʋ da weee, amɩaa 'dɛ -yi we 'ji. 38 Sa -Lagɔ ŋwnaa Nazalɛtɩyu -Zezu Zuzu 'Pʋpaa 'tɩtɛ nya, a -yi we 'ji. Sa -Zezu 'plɩlɩa dʋdʋ weee -gʋ gbʋzɔnʋʋ lɛnʋe nya, 'ɩn sa ɔ jipea nyɩma weee -wa *'Kuzu mɩa 'klɩyɩe 'wʋpalɩda, a -yi 'ya -mʋʋ 'ji. -We ka gbʋ -wa, -Lagɔ -yɔ ɔ 'sɔ mɩ.
39 «-We weee ɔ nʋa lɛ Zuifʋʋ dʋdʋ -gʋ -yɔ -Zeluzalɛmʋ, -amɩa mɩ we dayɩnya nya. Wa ka 'ya ɔ 'bha ɔ *su -gʋ lakʋlʋe nya. 40 'Ɩn 'ylɩ 'sɔ we taa zlɩ, -Lagɔ yia ɔ 'wʋbhu tlɩtlɩnya lʋ. 'Ɩn ɔ yia we lɛnʋ, ɔ 'ka -amɩa ɔ tietienya 'klʋtlalɩ. 41 We 'nɩ nyɩma weee 'yɩ ɔ, -amɩa -Lagɔ -saa -bha 'cɩn ɔ gbʋʋ dayɩnya nya, -amɩa -wa. Da -Lagɔ 'bhua ɔ 'wʋ tlɩtlɩnya lʋ, -amɩa -yɔ ɔ lia, 'ɩn -a -yɔ ɔ yia 'ma. 42 -Zezu nɛɛ -aɩn -yla, -a gba -Lagɔgbʋ nyɩma -yla, 'ɩn -a gba nɩɩ, 'mɔ -Lagɔ palɩa la, ɔ 'ka tlɩtlɩnya -yɔ 'yliyɔganyaa -yɔgbʋ 'wʋbhu. 43 -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya weee ka ɔ gbʋʋ dayɩgbʋ gba. Wa nɛɛ: ‹Nyɩmɛ -ɔ -ka -Zezu dlɩ -gʋ zʋ, 'ɩn -Lagɔ tɩa -mɔɔ -yɔgbʋ 'wʋ, -Zezuu 'ŋnɩɩ 'tɩtɛɛ 'gbʋ.› »
Nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ, Zuzu 'Pʋpa ka wa -gʋ lasibhli
44 Bhla -we nya Piɛlɩ mɩa gbada, -wa mɩa ɔ wɛlɩ yukwli pʋlʋda, 'ɩn Zuzu 'Pʋpa yia wa -gʋ lasibhli. 45 Zuifʋʋ -Lagɔnyɩma -wa -yɔ Piɛlɩ 'sɔ nɔa, -maa 'yɩa we -yɔ nɩɩ, -Lagɔ ka -wa 'nɩa Zuifʋ Zuzu 'Pʋpa -gʋ lamneni, 'ɩn ŋwɛgaga yia wa sʋbha. 46 'Ɩn -Lagɔnyɩma yia waa nyɩma ŋwɛɛ wɛlɩ -putunya 'nʋ, -zugba wa mnɩnɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩ 'kadʋ.
47 'Ɩn Piɛlɩ nɛɛ: «Nyɩma Zuzu 'Pʋpa 'sibhlia -gʋ la -aɩn 'bhisa, -a mneni -a 'ka gba wa 'na batizeli wa 'nyu nya -nɩɩ?» 48 'Ɩn Piɛlɩ nɛɛ, wa batizee wa -Zezu Klisɩɩ 'ŋnɩ nya. 'Ɩn wa 'dɛ weee nɛɛ Piɛlɩ -yla, ɔ -yɔ wa 'sɔ -tʋ 'ylɩ sanɩmɛ nya.
* 10:9 Wee -buduu -ba -bɛdlɛɛ.